Posloucháš Jehovu?

jwobey

bcard-download

postcard-download

„ ‘A všichni budou vyučeni Jehovou.’ Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“
—Jan 6:45, PNS

„Ježíš… řekl… ‘Dítě, tvé hříchy jsou odpuštěny.’ …někteří …ve svém srdci uvažovali… ‘Rouhá se. Kdo může odpustit hříchy kromě jednoho, Boha?’ Ježíš však… jim řekl: ‘Proč o tom uvažujete…Syn člověka má autoritu odpouštět hříchy…’“
—Marek 2:5-10, PNS
Pokračovat ve čtení „Posloucháš Jehovu?“

Print Friendly, PDF & Email

Jaké by bylo přežít KONEC?

jwend

bcard-download

postcard-download

Pouze svědkové Jehovovi… mají biblickou naději, že přežijí blížící se konec tohoto odsouzeného systému…“ —Strážná věž, 1. září 1989, str. 19 (přel. z angl.)

 

„Věrní lidé budou během Ježíšova tisíciletého panování pracovat, aby celou zemi přeměnili v ráj.“—Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 11

Pokračovat ve čtení „Jaké by bylo přežít KONEC?“

Print Friendly, PDF & Email

Jak PŘEŽIJEŠ Armagedon?

jwarmageddon

bcard-download

postcard-download

„Naléhavá otázka zní: Přežiješ zničení v Armagedonu, aby ses těšil z věčného míru? Asi se zeptáš: ‘Co musím přežít?’“  —Strážná věž, 15. února 1985, str. 7 (přel. z angl.)

Kdo přežije?

„Poselství je tedy jasné: chceme-li přežít Armagedon, musíme zůstat duchovně bdělí a udržovat si symbolické oděvy, podle nichž je možné poznat, že jsme věrnými svědky Jehovy Boha.“ —Strážná věž, 1. prosince 1999, str. 18

Jaký „oděv“ nosíš? Svůj anebo Kristův?

„A všichni se stáváme podobnými někomu nečistému a všechny naše skutky spravedlnosti jsou jako oděv pro období menstruace.“ —Izajáš 64:6, PNS Pokračovat ve čtení „Jak PŘEŽIJEŠ Armagedon?“

Print Friendly, PDF & Email

Kde je ráj?

jwparadise

bcard-download

postcard-download

„‘velký zástup’ těch, kteří  na zemi přežijí ‘válku velikého dne Boha Všemohoucího,’ se bude těšit z privilegia, že doslovně uvidí vzkříšené ‘Abrahama a Izáka a Jákoba a všechny proroky’ zpět zde na rajské zemi…”—Strážná věž, 15. srpna 1989, str. 18 (přel. z angl.)

Byl Pavel uchvácen do „ráje“ na zemi nebo v nebi?

„Znám člověka…—zda v těle, nevím, nebo mimo tělo, nevím; Bůh ví—byl jako takový uchvácen do třetího nebe. Ano, znám takového člověka…že byl uchvácen do ráje.“
—2. Korinťanům 12:2-4, PNS Pokračovat ve čtení „Kde je ráj?“

Print Friendly, PDF & Email

Účastníš se Jehovova opatření pro život?

jwnewcovenant

bcard-download

postcard-download

„Ježíš vzal chléb… řekl: ‘VEZMĚTE, jezte. To znamená mé tělo.’ Také vzal pohár… a řekl: ‘Pijte z něho VY všichni; neboť to znamená mou „krev smlouvy,“ která má být vylita ve prospěch mnohých na odpuštění hříchů.’“
—Matouš 26:26-28, PNS

Co je Jehovovým opatřením pro život?

„Toto je můj Syn, milovaný; naslouchejte mu.“—Marek 9:7, PNS

  Pokračovat ve čtení „Účastníš se Jehovova opatření pro život?“

Print Friendly, PDF & Email

Máš Božího ducha?

jwspiritbaptism

bcard-download

postcard-download

„Abychom zase my obdrželi přijetí za syny. Protože jste synové, Bůh vyslal ducha svého Syna do našeho srdce, a ten volá: ‘Abba, Otče!’ ”
—Galaťanům 4:5-6, PNS

Všichni ti, kteří jsou vedeni Božím duchem, jsou totiž Boží synové.“
—Římanům 8:14, PNS

Jak může člověk obdržet Božího ducha?

Protože jste synové, Bůh vyslal ducha…“ —Galaťanům 4:6, PNS

Pokračovat ve čtení „Máš Božího ducha?“

Print Friendly, PDF & Email

Uvidíš Boží království?

jwkingdom

bcard-download

postcard-download

 

Ježíš mu odpověděl a řekl: ‘Vpravdě, vpravdě ti říkám: Pokud se nenarodí někdo znovu, nemůže vidět Boží království. …Nediv se, že jsem ti pověděl: ‘Musíte se znovu narodit.’ ”
—Jan 3:3, 7 PNS

Narodil ses znovu?

„A tak těch ‘mnoho synů přivedených ke slávě’ je jen 144 001—Ježíš a jeho duchovní bratři… dal každému ze 144 000nové zrození’ k nebeské naději144 000 jeho duchovních bratrů se ‘narodilo znovu.’“
Strážná věž, 15. února 1998, str. 13

Pokračovat ve čtení „Uvidíš Boží království?“

Print Friendly, PDF & Email

Kdo je těch 144 000?

jw144000

bcard-download

postcard-download

Kdo je těch 144 000? …jsou to věrní následovníci Ježíše Krista, kteří byli zvláště vybráni k tomu, aby s ním vládli v nebi. …Již od doby apoštolů Bůh vybíral věrné křesťany, aby z nich sestavil vládu, která bude mít 144 000 členů.” —Co Bible doopravdy říká?, 2005, str. 78
Pokračovat ve čtení „Kdo je těch 144 000?“

Print Friendly, PDF & Email

Říkali první křesťané Bohu jeho osobním jménem?

jwgodsname

bcard-download

postcard-download

 

„U Křesťanských řeckých písem, „Nového zákona“, …žádný starověký rukopis knih od Matouše po Zjevení, který dnes vlastníme, neobsahuje úplné Boží jméno.“ —Boží jméno, které přetrvá navždy, 1984, str. 23

Pokud první křesťané používali Boží jméno, proč potom chybí ve VŠECH více než 5 000 řeckých rukopisech Křesťanských písem, které vlastníme a z nichž některé jsou již z druhého století? Proč chybí ve VŠECH více než 36 000 citací Písem od raných církevních otců z období před čtvrtým stoletím?

Pokračovat ve čtení „Říkali první křesťané Bohu jeho osobním jménem?“

Print Friendly, PDF & Email

Jsi v PRAVDĚ?

jwtruth

bcard-download

postcard-download

„…A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.“ —1. Jana 5:20

Zkoušejte, zda jste ve víře; prokazujte, co sami jste. Nebo snad nerozpoznáváte, že Ježíš Kristus je ve vás? Ledaže jste neschváleni.
—2. Korintským 13:5

Je „Pravda“ osoba anebo náboženství?

„Ježíš mu řekl: ‘Jsem cesta a pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne.’ ” —Jan 14:6, PNS

Pokračovat ve čtení „Jsi v PRAVDĚ?“

Print Friendly, PDF & Email

Jsi opravdovým svědkem Jehovy?

jwwitness

bcard-download

postcard-download

„ ‘Jste moji svědkové,’ je Jehovův výrok, ‘ano můj sluha, kterého jsem vyvolil, abyste …rozuměli, že jsem Týž. Přede mnou nebyl vytvořen Bůh a po mně nadále nebyl žádný.  Já—já jsem Jehova a kromě mne není zachránce.’ ”
—Izajáš 43:10-11, PNS
Pokračovat ve čtení „Jsi opravdovým svědkem Jehovy?“

Print Friendly, PDF & Email

Vzdáváš Jehovovi čest?

jwworship

bcard-download

postcard-download

„Kdokoli používá při svém uctívání Ježíšovo jméno, ale nevzdává větší čest Jehovovi, neprojevuje opravdovou lásku k světlu.“ —Strážná věž,
1. srpna 1991, str. 9

„Ale v nejnovějším zpěvníku z roku 1984 je čtyřnásobně více písní ke cti Jehovy než Ježíše.“ —Zjevení – jeho slavné vyvrcholení se přiblížilo, str. 36

Pokračovat ve čtení „Vzdáváš Jehovovi čest?“

Print Friendly, PDF & Email

Jsi dostatečně dobrý pro věčný život?

jwfaithful

 

bcard-download

postcard-download

„Nikdo z nás si nemůže zasloužit Boží dary a nejméně ze všeho dar věčného života. Můžeme však ukázat, že jsme hodni daru věčného života tím, že …se zasvětíme Jehovovi a potom se prokážeme jako věrní tomuto zasvěcení.“ —Strážná věž, 15. srpna 1952, str. 485 (přel.)
Pokračovat ve čtení „Jsi dostatečně dobrý pro věčný život?“

Print Friendly, PDF & Email

Zemřel Ježíš na kříži anebo na kůlu?

jwjesusstake
Foto převzaté z brožury Strážné věže s názvem Co od nás Bůh vyžaduje?, 1996, str. 7

ZEMŘEL JEŽÍŠ NA KŘÍŽI ANEBO NA KŮLU?
bcard-download

postcard-download

„Ježíš nezemřel na kříži. Zemřel na kládě neboli na kůlu. Řecké slovo, které je v mnoha Biblích přeloženo jako „kříž“, znamenalo pouze jeden kus trámu.“ —Co od nás Bůh vyžaduje,
1996, str. 23

Jaký „jeden kus trámu“ se používal v Ježíšově době?

„Stauros v NZ… byla kláda vražená do země s připevněným příčným trámem do tvaru ‘T’. Často slovo ‘kříž’ popisovalo pouze příčný trám.“—The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, sv. 1, 1976, str. 1037-1038

Měl Ježíš ve svých rukou jeden hřeb anebo dva hřeby?
Pokračovat ve čtení „Zemřel Ježíš na kříži anebo na kůlu?“

Print Friendly, PDF & Email

Je Ježíš Kristus tvým Prostředníkem?

jwmediator

JE JEŽÍŠ KRISTUS TVÝM PROSTŘEDNÍKEM?
bcard-download

postcard-download

 „Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Ježíš Kristus, který dal sám sebe jako odpovídající výkupné za všechny…“ —1. Timoteovi 2:5-6

„Prostředník: Ten, kdo zprostředkovává smíření mezi dvěma stranami, které jsou spolu v rozporu.“—Hlubší pochopení Písem, sv. 2, str. 408

Pokud Ježíš není tvým Prostředníkem, který tě „smiřuje“ s Bohem, kým tedy je?

„Ačkoli Ježíš působí jako Prostředník pouze pro ty, kdo jsou v nové smlouvě…  Kromě těch 144 000 ‚zapečetěných‘ jsou tedy ještě další lidé, kteří se modlí k Bohu Jehovovi ve jménu Krista.“
Hlubší pochopení Písem, svazek 2, str. 411 Pokračovat ve čtení „Je Ježíš Kristus tvým Prostředníkem?“

Print Friendly, PDF & Email

Byl Ježíš vzkříšen jako archanděl Michael?

 jwjesusresurrect

VSTAL JEŽÍŠ Z MRTVÝCH JAKO ARCHANDĚL MICHAEL?
bcard-download

postcard-download

„V nebi vypukla válka: Michael [což je vzkříšený Ježíš Kristus] a jeho andělé vedli válku s drakem. … Co se tedy stalo s Ježíšovým hmotným tělem? Nenašli učedníci hrob prázdný? Ano, protože Bůh Ježíšovo tělo odstranil.“—Žít navždy, str. 21, 144 (závorky převzaty)

Jaké „tělo“ bude vzkříšeno podle Ježíše?
Pokračovat ve čtení „Byl Ježíš vzkříšen jako archanděl Michael?“

Print Friendly, PDF & Email

Je Ježíš podle svědků Jehovových Ježíšem podle Bible?

jwjesus
Foto převzaté ze sjezdového letáčku oblastního sjezdu Strážné věže z roku 2007 s názvem “Následujte Krista!”

bcard-download

postcard-download

„Bojím se ale, abyste se v mysli nenechali svést od upřímné a čisté oddanosti Kristu, tak jako se kdysi hadovou vychytralostí nechala oklamat Eva. Když totiž někdo přijde kázat jiného Ježíše, než kterého jsme kázali…“—2.Korintským 11:3-4

Můžeme být spaseni, když následujeme falešného Ježíše?

Pokračovat ve čtení „Je Ježíš podle svědků Jehovových Ježíšem podle Bible?“

Print Friendly, PDF & Email