Nové

Posloucháš Jehovu?

jwobey

bcard-download

postcard-download

„ ‘A všichni budou vyučeni Jehovou.’ Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“
—Jan 6:45, PNS

„Ježíš… řekl… ‘Dítě, tvé hříchy jsou odpuštěny.’ …někteří …ve svém srdci uvažovali… ‘Rouhá se. Kdo může odpustit hříchy kromě jednoho, Boha?’ Ježíš však… jim řekl: ‘Proč o tom uvažujete…Syn člověka má autoritu odpouštět hříchy…’“
—Marek 2:5-10, PNS
Pokračovat ve čtení „Posloucháš Jehovu?“

Print Friendly, PDF & Email

Jaké by bylo přežít KONEC?

jwend

bcard-download

postcard-download

Pouze svědkové Jehovovi… mají biblickou naději, že přežijí blížící se konec tohoto odsouzeného systému…“ —Strážná věž, 1. září 1989, str. 19 (přel. z angl.)

 

„Věrní lidé budou během Ježíšova tisíciletého panování pracovat, aby celou zemi přeměnili v ráj.“—Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 11

Pokračovat ve čtení „Jaké by bylo přežít KONEC?“

Print Friendly, PDF & Email

Jak PŘEŽIJEŠ Armagedon?

jwarmageddon

bcard-download

postcard-download

„Naléhavá otázka zní: Přežiješ zničení v Armagedonu, aby ses těšil z věčného míru? Asi se zeptáš: ‘Co musím přežít?’“  —Strážná věž, 15. února 1985, str. 7 (přel. z angl.)

Kdo přežije?

„Poselství je tedy jasné: chceme-li přežít Armagedon, musíme zůstat duchovně bdělí a udržovat si symbolické oděvy, podle nichž je možné poznat, že jsme věrnými svědky Jehovy Boha.“ —Strážná věž, 1. prosince 1999, str. 18

Jaký „oděv“ nosíš? Svůj anebo Kristův?

„A všichni se stáváme podobnými někomu nečistému a všechny naše skutky spravedlnosti jsou jako oděv pro období menstruace.“ —Izajáš 64:6, PNS Pokračovat ve čtení „Jak PŘEŽIJEŠ Armagedon?“

Print Friendly, PDF & Email

Kde je ráj?

jwparadise

bcard-download

postcard-download

„‘velký zástup’ těch, kteří  na zemi přežijí ‘válku velikého dne Boha Všemohoucího,’ se bude těšit z privilegia, že doslovně uvidí vzkříšené ‘Abrahama a Izáka a Jákoba a všechny proroky’ zpět zde na rajské zemi…”—Strážná věž, 15. srpna 1989, str. 18 (přel. z angl.)

Byl Pavel uchvácen do „ráje“ na zemi nebo v nebi?

„Znám člověka…—zda v těle, nevím, nebo mimo tělo, nevím; Bůh ví—byl jako takový uchvácen do třetího nebe. Ano, znám takového člověka…že byl uchvácen do ráje.“
—2. Korinťanům 12:2-4, PNS Pokračovat ve čtení „Kde je ráj?“

Print Friendly, PDF & Email

Účastníš se Jehovova opatření pro život?

jwnewcovenant

bcard-download

postcard-download

„Ježíš vzal chléb… řekl: ‘VEZMĚTE, jezte. To znamená mé tělo.’ Také vzal pohár… a řekl: ‘Pijte z něho VY všichni; neboť to znamená mou „krev smlouvy,“ která má být vylita ve prospěch mnohých na odpuštění hříchů.’“
—Matouš 26:26-28, PNS

Co je Jehovovým opatřením pro život?

„Toto je můj Syn, milovaný; naslouchejte mu.“—Marek 9:7, PNS

  Pokračovat ve čtení „Účastníš se Jehovova opatření pro život?“

Print Friendly, PDF & Email

Máš Božího ducha?

jwspiritbaptism

bcard-download

postcard-download

„Abychom zase my obdrželi přijetí za syny. Protože jste synové, Bůh vyslal ducha svého Syna do našeho srdce, a ten volá: ‘Abba, Otče!’ ”
—Galaťanům 4:5-6, PNS

Všichni ti, kteří jsou vedeni Božím duchem, jsou totiž Boží synové.“
—Římanům 8:14, PNS

Jak může člověk obdržet Božího ducha?

Protože jste synové, Bůh vyslal ducha…“ —Galaťanům 4:6, PNS

Pokračovat ve čtení „Máš Božího ducha?“

Print Friendly, PDF & Email

Uvidíš Boží království?

jwkingdom

bcard-download

postcard-download

 

Ježíš mu odpověděl a řekl: ‘Vpravdě, vpravdě ti říkám: Pokud se nenarodí někdo znovu, nemůže vidět Boží království. …Nediv se, že jsem ti pověděl: ‘Musíte se znovu narodit.’ ”
—Jan 3:3, 7 PNS

Narodil ses znovu?

„A tak těch ‘mnoho synů přivedených ke slávě’ je jen 144 001—Ježíš a jeho duchovní bratři… dal každému ze 144 000nové zrození’ k nebeské naději144 000 jeho duchovních bratrů se ‘narodilo znovu.’“
Strážná věž, 15. února 1998, str. 13

Pokračovat ve čtení „Uvidíš Boží království?“

Print Friendly, PDF & Email

Kdo je těch 144 000?

jw144000

bcard-download

postcard-download

Kdo je těch 144 000? …jsou to věrní následovníci Ježíše Krista, kteří byli zvláště vybráni k tomu, aby s ním vládli v nebi. …Již od doby apoštolů Bůh vybíral věrné křesťany, aby z nich sestavil vládu, která bude mít 144 000 členů.” —Co Bible doopravdy říká?, 2005, str. 78
Pokračovat ve čtení „Kdo je těch 144 000?“

Print Friendly, PDF & Email

Říkali první křesťané Bohu jeho osobním jménem?

jwgodsname

bcard-download

postcard-download

 

„U Křesťanských řeckých písem, „Nového zákona“, …žádný starověký rukopis knih od Matouše po Zjevení, který dnes vlastníme, neobsahuje úplné Boží jméno.“ —Boží jméno, které přetrvá navždy, 1984, str. 23

Pokud první křesťané používali Boží jméno, proč potom chybí ve VŠECH více než 5 000 řeckých rukopisech Křesťanských písem, které vlastníme a z nichž některé jsou již z druhého století? Proč chybí ve VŠECH více než 36 000 citací Písem od raných církevních otců z období před čtvrtým stoletím?

Pokračovat ve čtení „Říkali první křesťané Bohu jeho osobním jménem?“

Print Friendly, PDF & Email

Jsi v PRAVDĚ?

jwtruth

bcard-download

postcard-download

„…A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.“ —1. Jana 5:20

Zkoušejte, zda jste ve víře; prokazujte, co sami jste. Nebo snad nerozpoznáváte, že Ježíš Kristus je ve vás? Ledaže jste neschváleni.
—2. Korintským 13:5

Je „Pravda“ osoba anebo náboženství?

„Ježíš mu řekl: ‘Jsem cesta a pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne.’ ” —Jan 14:6, PNS

Pokračovat ve čtení „Jsi v PRAVDĚ?“

Print Friendly, PDF & Email

Jsi opravdovým svědkem Jehovy?

jwwitness

bcard-download

postcard-download

„ ‘Jste moji svědkové,’ je Jehovův výrok, ‘ano můj sluha, kterého jsem vyvolil, abyste …rozuměli, že jsem Týž. Přede mnou nebyl vytvořen Bůh a po mně nadále nebyl žádný.  Já—já jsem Jehova a kromě mne není zachránce.’ ”
—Izajáš 43:10-11, PNS
Pokračovat ve čtení „Jsi opravdovým svědkem Jehovy?“

Print Friendly, PDF & Email

Vzdáváš Jehovovi čest?

jwworship

bcard-download

postcard-download

„Kdokoli používá při svém uctívání Ježíšovo jméno, ale nevzdává větší čest Jehovovi, neprojevuje opravdovou lásku k světlu.“ —Strážná věž,
1. srpna 1991, str. 9

„Ale v nejnovějším zpěvníku z roku 1984 je čtyřnásobně více písní ke cti Jehovy než Ježíše.“ —Zjevení – jeho slavné vyvrcholení se přiblížilo, str. 36

Pokračovat ve čtení „Vzdáváš Jehovovi čest?“

Print Friendly, PDF & Email

Douglas Lee – Bývalého svědka Jehovova

douglas

.:DOUGLAS LEE – Opět je konec blízko!

Autor knihy Konec je blízko… opět! sdílí své zkušenosti, jak byl vychován jako svědek Jehovův, vlečen nemilosrdně pozadu i popředu do sálu Království a dveře ode dveří, aby kázal Boží zprávu o Království. Na vtipkování o starostech a trápeních je cosi terapeutického.

Print Friendly, PDF & Email

Kojo – Bývalého svědka Jehovova

KojoKOJO – Když zjistil omyly v učení Strážné věže, odešel následovat Ježíše.

Se svědky Jehovovými se začal stýkat v roce 1996 a roku 2000 byl pokřtěn jako jeden z nich. Avšak v srpnu roku 2012 získal hlubší porozumění Bibli, které mu pomohlo vidět, že jsou všechny nauky Strážné věže nesprávné. Proto napsal do ústředí Strážné věže, aby tyto nauky a toto učení přezkoumali. Krátce poté Kojo zjistil, že Společnost Strážná věž NEZNÁ Ježíše Krista, a tak se od Organizace Strážná věž oddělil, aby hledal Ježíše. Za pomoci tohoto webu (4witness.org – Witnesses for Jesus) poznal Ježíše Krista jako PRAVDU a ŽIVOT a CESTU.

 

Print Friendly, PDF & Email

Jean – Bývalého svědka Jehovova

jean.: JEAN – Jako třetí generace svědků Jehovových Jean opustila Strážnou věž kvůli změněné pravdě.

bullets Visit Jean’s Website:  http://www.tutorsforchrist.org/

Jakožto třetí generace svědků Jehovových Jean věřila každému slovu napsaném Společností Strážná věž a následovala je. Byl to pro ni Boží komunikační kanál pro lidstvo. Když však Strážná věž otiskla „nové světlo,“ které měnilo předchozí tzv. „pravdu,“ začaly se objevovat pochybnosti. „Rozmyslel si to Jehova?” divila se. Když její dvouleté bádání v literatuře Strážné věže odhalilo, že se jedná o organizaci vedenou člověkem, nikoli Bohem, Jean se obrátila ke SKUTEČNÉ pravdě, k samotnému Ježíši!

 

Print Friendly, PDF & Email

LB – Bývalého svědka Jehovova

LB

.:LB’S STORY – Obětujíc vysokoškolské vzdělání, aby sloužil náboženství svědků Jehovových, s obtížemi procházel životem.

Kvalita LB života byla zničena náboženstvím svědků Jehovových, kam se narodil a kde byl vychován. Když byl mladý, svědkové Jehovovi mu řekli, že nezestárne dost na to, aby potřeboval vyšší vzdělání pro „světskou“ kariéru, protože přijde Armagedon a přinese nový pozemský ráj do roku 1975. LB lituje, že obětoval 30 let svého života falešným proroctvím Společnosti Strážná věž. Naštěstí našel skutečnou pravdu, když opustil falešného „boha“ Strážné věže kvůli pravému Bohu.

Print Friendly, PDF & Email

Joe H – Bývalého svědka Jehovova

joehJoe B. Hewitt – Když byla jeho mysl uvězněna v zákonictví Strážné věže, odešel hledat pravou svobodu v Kristu.

bullets Visit Joe’s Website: www.joebhewitt.net

Vychováván jako svědek Jehovův od útlého věku 8 let, Joe zakoušel pronásledování svými vrstevníky, kteří jeho víru považovali za neamerickou. „Proč bych nemohl být loajální americký patriot a současně věrný Bohu? To není fér,“ pomyslel si. „Moje mysl byla uvězněna ve studených kamenných zdech Strážné věže. Nyní jsem svobodný. Znám stovky bývalých svědků Jehovových, kteří jsou teď křesťany. Jsou těmi nejradostnějšími křesťany, které znám. Ten, jenž byl uvězněn, skutečně oceňuje svobodu…”

 

Print Friendly, PDF & Email

Shereen – Bývalého svědka Jehovova

shereenSHEREEN – Po nepodařeném pokusu o sebevraždu kvůli hrubému bití, které snášela od svých rodičů, svědků Jehovových, nalezla pomoc u kvalifikovaného poradce.

Vychována v nekompromisním prostředí násilnické rodiny svědků Jehovových. Shereen nikdy nezažila svobodu, jakou prožívá dítě, které vyrůstá v objetí milujících rodičů. Hodiny strávené na shromážděních a ve službě dveře ode dveří spolu se surovým bitím doma za nedodržení nejmenšího očekávání svých rodičů, to všechno nedávalo Shereen žádnou naději na přežití. Po nezdařeném pokusu o sebevraždu Shereen konečně nalezla pomoc u odborného poradce. Ačkoli je nyní pryč z organizace Strážná věž, její cesta k fyzickému, emociálnímu a duchovnímu uzdravení má daleko do úplnosti.

Print Friendly, PDF & Email

Sacha – Bývalého svědka Jehovova

sacha.:SACHA – Brutálně zneužita svým manželem – svědkem Jehovovým, byla vyloučena kvůli udání na policii.

Narozena ve velmi přísné a aktivní rodině svědků Jehovových. Sacha opravdu věřila, že má „pravdu,“ a společně se svým manželem sloužili jako pravidelní průkopníci. Když ji však její manžel (služební pomocník) začal fyzicky zneužívat nepředstavitelnými způsoby, rozběhla se pro pomoc ke své rodině a za staršími. Ale ti jí pouze řekli, že kdyby nahlásili to brutální bití na policii, „poskvrnilo by to Jehovovo jméno a ukázalo by to jeho lid ve špatném světle.” Konečně měla Sacha toho zneužívání dost. Zažádala o rozvod a byla vyloučena, protože starší tvrdili, že nemá pro rozvod biblické důvody. Její rodina a přátelé se jí stranili. Sacha se přestěhovala do jiného města a potkala křesťana, který ji vedl ke Kristu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Margery – Bývalého svědka Jehovova

margery

.:MARGERY – Když zjistila, že biblické pravdy jsou v rozporu se Strážnou věží, odešla kvůli skutečné Pravdě.

Jakožto svědku Jehovovu jí skutečně otevřel oči text z Římanům 11:25-26. Skutečnost, že Bůh stále miluje Židy a že má plán je přivést ke spasení, byla v protikladu s tím, co ji vyučovala Strážná věž. Bůh jí otevřel oči, aby viděla, že v kázání poselství svědků dveře ode dveří perzekuovala církev, když kázala o soudu místo o milosti, slitování a spáse. Margery věděla, že musí organizaci opustit, i když to znamenalo, že ztratí přátele, které měla tak ráda.

Print Friendly, PDF & Email