Jak se svědky Jehovovými diskutovat o Božství ježíše Krista

Yes, You Should Believe in the Trinity book

Zarazilo tě někdy, když jsi svému příteli, svědku Jehovovu, předložil obvyklé biblické texty dokazující Božství Ježíše Krista a Trojici, a jeho to nepřesvědčilo? Existují tři důvody, proč se nenechal přesvědčit:

 1. MYLNÉ NÁZORY OHLEDNĚ TROJICE: Svědkové Jehovovi mají několik mylných názorů na to, čemu věří křesťané ohledně Božství Krista a Trojjediného Boha. Musíme nejprve řešit jejich mylné názory a vypořádat se s verši, které používají na podporu svých tvrzení, a až potom mohou dostatečně pochopit biblické důkazy pro naše stanovisko.
 1. FALEŠNÁ AUTORITA: Svědkové Jehovovi věří, že vůdci jejich organizace Strážná věž jsou jmenováni Bohem, aby jednali jako jeho nejvyšší představitelé na zemi. Aby dosáhli v organizaci dobrého postavení, je od nich vyžadováno přijímat bez pochybování všechny nauky a veškerou politiku předávanou jejich vůdci. A tak, když samotné čtení Písma protiřečí doktrinální nauce vydané jejich vůdci, začnou spíše zpochybňovat svou vlastní schopnost porozumět významu biblického textu, než aby zpochybňovali samotnou nauku.   Musíme podkopat jejich důvěru ve vedení, a až potom se stanou natolik svobodnými, že přijmou jednoduchý a prostý výklad biblického textu, který se liší od toho, čemu jsou vyučováni.
 1. DUCHOVNÍ SLEPOTA:Satan, „bůh tohoto světa,“ oslepuje mysl svědků Jehovových, aby nemohli vidět „Krista, který je obrazem Božím“ (2. Korintským 4:4). Musíme mít na paměti, že jsme vtaženi do duchovní bitvy, která řádí v jejich myslích a srdcích. Tato bitva překračuje jednoduché intelektuální chápání. Musíme úpěnlivě prosit Ducha živého Boha, aby je osvobodil a oni mohli říci: „Ježíš je vskutku Pán, Jehova!“ (Viz 1. Korintským 12:3).

Následující kroky tě povedou, abys Božství Ježíše Krista účinně vysvětlil slovy, které tví přátelé, svědkové Jehovovi, budou schopni pochopit.   Ačkoli nezaručujeme, že zde uvedené myšlenky je přesvědčí, v naší službě svědkům Jehovovým jsme zjistili, že následující kroky jsou nezbytné k odstranění mylného uvažování, které si většina svědků Jehovových osvojila co se týče této otázky.

  Krok 1: Vysvětli, jak víra, že Ježíš je Bůh, ovlivňuje spasení.
  Krok 2: Jasně formuluj přesné pochopení učení o Trojici.
  Krok 3: Zdůrazni, že Ježíš není Otec.
  Krok 4: Vypořádej se s texty, které Strážná věž používá k popření Kristova Božství.
  Krok 5: Prodiskutuj omezení Ježíšova lidství ve vztahu k jeho božské osobě.
  Krok 6: Dokaž, že podrobení se autoritě neovlivňuje podstatu.
  Krok 7: Uveď biblické texty dokazující Kristovo Božství a Trojici.
  Krok 8: Odstraň bariéru v podobě autority Strážné věže.

  KROK 1: VYSVĚTLI, JAK VÍRA, ŽE JEŽÍŠ JE BŮH, OVLIVŇUJE SPASENÍ. Víra v Trojici nemůže člověka spasit. To může Kristovo Evangelium, které „je moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří“ (Římanům 1:16).   Spasení je Boží práce a ne naše. Žádná hromada argumentů o Kristově Božství nemůže nikoho ani spasit ani přesvědčit o pravdivosti Trojice, protože Písmo prostě říká:   

„…nikdo nemůže říci: ‘Ježíš je Pán,’ leč v Duchu svatém.“— 1. Korintským 12:3

Svědkové Jehovovi nemají Ducha svatého. Společnost Strážná věž je vyučuje, že duchovní „přijetí“ a privilegium „znovuzrození“ jsou určeny pouze pro 144 000 lidí. Vzhledem k tomu, že většina svědků Jehovových není částí této skupiny, je pravděpodobné, že si tvoji přátelé, svědkové Jehovovi, myslí, že nemohou být znovuzrozeni. Dokud odmítají Novou smlouvu, vyčleňují se z věčného života (Jan 6:53). Dále, Římanům 8:8-9 a 14 ukazují, že bez Ducha svatého, jenž je obdržen duchovním „přijetím,“ nemohou být lidé vedeni Duchem Božím a bez vedení Ducha svatého nemohou tví přátelé doopravdy říct: „Ježíš je Pán / Jehova“ (1. Korintským 12:3).   Vidíš, v jak složité situaci se tví přátelé, svědkové Jehovovi, nacházejí?

Proto pokračuj v diskusi o víře v Trojici, neboť je to vážná překážka pro spasení tvých přátel, svědků Jehovových. Nejprve to použij jako odrazový můstek k předání Evangelia. To můžeš udělat vysvětlením, jak nauka Strážné věže, že Ježíš není Bůh, brání tvým přátelům, svědkům Jehovovým, ve spasení. Zde je jednoduchý postup k předání Evangelia krok za krokem:

 1. JAN 17:3 – Připomeň svým přátelům, svědkům Jehovovým, že Ježíš jasně učil, že věčný život spočívá v tom, že Ho poznají (Jan 17:3).
 2. JAN 5:39-40 – Řekni, že Ježíš řekl, že musíme „přijít k“ Němu (Jan 5:39-40) pro spasení a dar věčného života (Jan 10:27-28).
 3. 1. KORINTSKÝM 1:9 – Zeptej se svých přátel, svědků Jehovových, jestli jim jejich učení Strážné věže, že Ježíš není Bohem, dovoluje, aby se modlili přímo k Ježíši. Pravděpodobně odpoví „ne,“ protože modlitba je formou uctívání, které náleží pouze Bohu. Jakmile připustí, že se nemodlí přímo „k“ Ježíši, zeptej se jich, jak mohou někoho osobně „znát“ (Jan 17:3) nebo s ním mít „společenství“ (1. Korintským 1:9), pokud s takovou osobou nesmějí mluvit.
 4. MAREK 2:7-11 a JAN 6:45 – Zdůrazni, že jít „prostřednictvím“ Ježíše k Bohu Otci, jak nám přikazuje v Jan 14:6, vyžaduje, abychom se modlili přímo k Ježíši za odpuštění svých hříchů a jednali s Ním předtím, než půjdeme k Otci s našimi žádostmi. Připomeň jim, že toto je opatření Boha Jehovy pro život a pro odpuštění hříchů, protože On je Tím, kdo dal Ježíši veškerou moc odpouštět hříchy (Marek 2:7-11). A tak, protože nám Bůh Jehova přikazuje, abychom šli „k“ Ježíši s modlitbou za odpuštění (Jan 6:45), musíme věřit, že Ježíš je Bůh, neboť pouze Bůh může odpouštět hříchy, které jsme proti Němu spáchali (Marek 2:7).

Nakonec svědkům Jehovovým řekni, že Písmo učí, že jsme očištěni od svých hříchů „vzýváním“ Ježíšova jména (Skutky 22:16). A tak stejně jako „vzýváme“ v modlitbě Jehovovo jméno (Římanům 10:13, PNS), musí naše modlitby směřovat k Ježíši, protože pouze v Jeho jménu získáme spasení (Skutky 4:12). Zdůrazni, že dokud neobdržíme od Ježíše odpuštění (Marek 2:10-11), nemůžeme říkat Bohu „Otče.“ Proto Ježíš učil své učedníky, aby se modlili „Otče náš“ (Matouš 6:9), protože již měli své hříchy odpuštěny Kristem, viz Jan 13:10.   Tvůj přítel, svědek Jehovův, ale nemá privilegium nazývat Boha „Otcem,“ protože odmítá přijít pro odpuštění ke Kristu. Připomeň mu, že dokud nepřijde „k“ Ježíši s modlitbou za spasení, nezíská věčný život, bez ohledu na to, jak moc studuje Bibli (Jan 5:39-40). Takhle začneš svou diskusi o Kristově Božství s důrazem na evangelium. Další informace o tom, jak Písmo prosazuje uctívání Ježíše a modlitbu k Němu, viz následující kapitoly z knihy Ano, měl bys věřit v Trojici:

 

KROK 2: JASNĚ FORMULUJ PŘESNÉ POCHOPENÍ UČENÍ O TROJICI. Předtím, než budeme moci dostatečně obhájit učení o Trojici a Božství Ježíše Krista, musíme přesně pochopit, co je Trojice a co není.

Trojice je názor, že jsou v Bibli zmíněny tři osoby: Otec, Syn (tj. Ježíš) a Duch svatý jsou jedním Bohem. Tento Trojjediný Bůh se ve Starém zákoně jmenuje „Jehova“ a v Novém zákoně „Pán.“ Každá Božská osoba je odlišná svou Osobností, a přesto jsou si všechny rovné, co se týče přirozenosti a věčnosti v nestvořené podstatě. Společně jako jeden a jediný pravý Bůh spoluexistují, spolutvoří a spoluvládnou tomuto přítomnému světu. Mezi členy tohoto Trojjediného Boha existuje hierarchie v působnosti. Otec, osoba s nejvyšší autoritou, posílá svého „Syna,“ Ježíše Krista, aby vykoupil lidstvo, a Syn posílá Ducha svatého, aby přebýval v křesťanech. Během inkarnace (Kristova příchodu na zemi) Ježíš ke své Božské osobě přibral lidskou přirozenost. Tudíž, když konal v omezeních své lidskosti, nemohl dělat věci, které by býval mohl dělat jako Bůh.

Mylné názory na učení o Trojici vznikají, když je toto učení chybně definováno v modalistických nebo triteistických pojmech. Modalismus je názor, že Otec, Syn a Duch svatý jednají nejen jako jeden Bůh, ale i jako jedna Osoba projevující se různými způsoby v rozdílných časech a na různých místech. Podle tohoto názoru může Osoba Boha vystupovat jako Otec. Jindy vystupuje jako Syn a potom zase jako Duch svatý, ale vždy jako jedna Osoba. S tímto názorem je spojen problém, že pokud je Bůh pouze „jedna osoba,“ nemohl by se současně projevovat jako Otec, Syn a Duch svatý. Tudíž bychom měli ignorovat biblické verše jako Matouš 3:16, kde se při Ježíšově křtu projevily všechny tři osoby, a Genesis 1:26, kde o Sobě Bůh mluví v množném čísle: „učiňme,“ „naším.“

Triteismus je pravým opakem modalismu. Učí, že tyto tři osoby (Otec, Syn, Duch svatý) nejsou pouze odlišné svými Osobnostmi, ale jsou též rozdílnými „Bohy,“ Ve třetím a čtvrtém století Církev tento názor razantně zamítla a přiklonila se k jasnému biblickému učení, že existuje pouze jeden pravý Bůh (Jan 17:3).

Tak byla definována tato jedna Bytost, kterou nazýváme Trojjediným Bohem, jako tři oddělené Osoby jedné podstaty. Během čtvrtého století, při pokusu předcházet modalistickým a triteistickým názorům na Boha, které se lišily od toho, co hlásaly křesťanské církve, byla tato víra stanovena Atanášovým krédem. V průběhu staletí sloužilo křesťanům Atanášovo krédo jako přijatelný standard, který definoval učení o Trojici. Tudíž, když někdo svědčí svědkům Jehovovým, musí se často na toto krédo odvolávat, aby mohl odporovat modalistickým názorům na Trojici, které uvádí literatura Strážné věže.

Podrobnosti o zkreslení učení o Trojici Strážnou věží a jak odpovídat na běžné námitky proti Trojici citováním Písma a Atanášova kréda si můžeš projít v naší knize Ano, měl bys věřit v Trojici, zde uvádíme pár specifických příkladů, které podává brožura Strážné věže rozebírající Trojici:

„Ježíš zde ukazuje, že on a Otec, totiž všemohoucí Bůh, musí být dvě odlišné bytosti; jak jinak by totiž mohli být oběma svědky? …Říkal Bůh, že je svým vlastním synem, že schvaluje sám sebe, že poslal sám sebe? Ne.…Ke komu se modlil? K části sebe sama? Ne…. Ke komu volal? K sobě nebo k části sebe sama? …Jestliže se objevíš před něčí tváří, jak můžeš být tou osobou? To nejde. Musíš být odlišný a oddělený.…Ten, kdo je „u“ nějaké jiné osoby, nemůže být totéž, co ta osoba.“ —Měl bys věřit v Trojici?, str. 17-19, 26

Souhlasíme s několika odstavci ukazujícími rozdíl mezi Osobou Otce a Osobou Syna, ale tyto argumenty nelze použít proti učení o Trojici, protože to říká:

„…Jiná je totiž osoba Otce, jiná osoba Syna, jiná osoba Ducha Svatého. … Protože jako jsme nuceni v křesťanské víře vyznávat jednotlivě každou osobu jako Boha a Pána, stejně tak je nám zakázáno v katolickém náboženství říkat, že existují tři bohové nebo tři pánové.“ — Atanášovo krédo

Vzhledem k tomu, že učení o Trojici vyjadřuje rozdílnost každé z Božských „Osob,“ jsou veškeré argumenty proti Trojici, které ukazují na rozdílnost, scestné.

Dalším argument, se kterým přišla Strážná věž, postrádá logiku, je-li učení o Trojici přesně definované. Jedná se o tvrzení, že Ježíš nemůže být „roven“ Otci, pokud je Mu podřízen. Strážná věž tvrdí:

„BIBLE mluví jasně. Nejenže je všemohoucí Bůh, Jehova, osobnost oddělená od Ježíše, ale je mu stále nadřazen….Proto řekl Ježíš sám: ‘Otec je větší než já.’—Jan 14:28” —Měl bys věřit v Trojici?, str. 20

Zde opět Strážná věž používá scestné argumenty, jelikož je učení o Trojici přesně definováno. Ohledně přirozenosti Ježíše Krista upozorňuje Atanášovo krédo:

„Je roven Otci podle Božství, ale menší než Otec podle lidství. I když je Bohem a člověkem, nejsou dva Kristové, nýbrž je jen jeden Kristus.“

 

KROK 3: ZDŮRAZNI, ŽE JEŽÍŠ NENÍ OTEC.  Protože svědkové Jehovovi mají na učení o Trojici modalistický názor, když uslyší, že říkáš: „Ježíš je Bůh,“ automaticky se domnívají, že jsi řekl: „Ježíš je Otec.“ Ihned jim v mysli naskočí biblické verše, které ukazují rozdílnost mezi Otcem a Synem. Abys takovému argumentu předešel, řekni svému příteli, svědku Jehovovu:

 • Věřím, že Ježíš je Bůh, NEVĚŘÍM ale, že Ježíš je Otec.

Odmlč se a dovol jim, aby se tě zeptali, jak můžeš věřit, že Ježíš je Bůh, a přitom nevěřit, že je Otec. Protože jsou svědkové Jehovovi zvyklí přejít rovnou ke svým argumentům o rozdílu mezi Otcem a Synem, možná si nevšimnou toho, co jsi řekl o Ježíši, totiž že není tatáž osoba jako Otec. Pokud k tomu dojde, nepouštěj se do hádky ohledně veršů, které uvedou. Pouze opakuj své tvrzení, že Ježíš není Otec, dokud se tě nezeptají, co myslíš tím, že Ježíš je Bůh, ale ne Otec. Jakmile se na to zeptají, přejdi k dalšímu, níže uvedenému, bodu.

Použij analogii s lidmi, abys vysvětlil Ježíšův vztah k Otci.   Svědkové Jehovovi mají velký problém pochopit, jak mohou Otec i Syn spoluexistovat jako dvě odlišné osoby, a přesto být jedním Bohem. Při pomoci v komunikaci na toto téma jsme zjistili, že je prospěšné porovnat Božskou a lidskou přirozenost. Zeptej se svědka Jehovova:

 

Věříš, že lidský syn je méně člověkem než jeho otec? (Svědek Jehovův odpoví: „Ne.“)

 • Jak tedy může být Ježíš jako Boží Syn méně Bohem než jeho Otec?

Tak jako syn není ani více ani méně „člověkem“ než jeho otec, tak Ježíš jako Boží Syn není ani více ani méně „Bohem“ než jeho Otec. A proto se židé snažili Ježíše ukamenovat pro rouhání. Porozuměli Ježíšovu tvrzení, že je „Božím Synem,“ jako tvrzení, že je „roven“ – co se týče přirozenosti – jednomu a jedinému pravému Bohu (Viz Jan 5:18; 19:7; srov. Leviticus 24:16). Proto také Ježíš nazval Otce u Jana 20:17 svým „Bohem.“ Jeho Otec byl vždycky jeho „Bohem,“ stejně jako naši lidští otcové budou pro nás vždy našimi „lidskými“ předchůdci.

Když ukážeš na fakt, že andělé jsou u Joba 38:7 nazváni „synové Boží,“ svědek Jehovův může namítnout, že Ježíš spíše tvrdil, že je andělem a ne Samotným Bohem. Po této námitce nech svědka Jehovova přečíst Židům 1:5, kde se v jejich Bibli, Překladu nového světa, říká: „Kterému z andělů například kdy řekl:Ty jsi můj syn; já, já jsem se dnes stal tvým otcem’? A opět: ‘Sám se stanu jeho otcem a on sám se stane mým synem’?“ Potom polož svědku Jehovovu následující otázky:

 • Vzhledem k tomu, že si Bible neprotiřečí, proč je tedy v Židům 1:5, že Bůh nikdy neřekl „Ty jsi můj Syn“ žádnému ze svých andělů?
  • o Neznamená to snad, že Ježíš je nazván „Božím Synem“ v jiném smyslu než andělé?
 • Co je v Bibli myšleno tím, že je Ježíš „Syn člověka,“ jak se píše u Matouše 26:64?
  • o Protože Bůh není člověk (Ozeáš 11:9), mohlo by to znamenat, že Ježíš je „Syn člověka,“ protože vlastní lidskou přirozenost, plné lidství?
  • o Jelikož je Ježíš nazván „Syn člověka,“ protože je 100% člověkem, co podle tebe míní Písmo, když nazývá Ježíše „Božím Synem“? Musí být 100% Bohem, že?

Příklad, jak používat tuto analogii, abys zodpověděl námitky svědka Jehovova, viz fiktivní rozhovor Cindy, která je svědek Jehovův, a Karen, která je křesťanka, z naší knihy Co Bůh vyžaduje—Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových:

FIKTIVNÍ ROZHOVOR O JAN 1:1: Jak může být Ježíš „u“ Boha a zároveň Bohem? 

 

KROK 4: VYPOŘÁDEJ SE S TEXTY, KTERÉ STRÁŽNÁ VĚŽ POUŽÍVÁ K POPŘENÍ KRISTOVA BOŽSTVÍ.  Svědkové Jehovovi poukazují na mnoho biblických textů, které uvádějí jako důkaz pro své tvrzení, že Bible neučí, že je Ježíš Bůh. Dokud neodhalíš mylné uvažování o těchto biblických textech, svědkové Jehovovi nebudou přístupní k pochopení silných biblických důkazů o Kristově Božství. Nejběžnější biblické texty používané jako argument proti Kristovu Božství jsou Kolosanům 1:15, Zjevení 3:14 a Přísloví 8:22. Tyto biblické texty můžeš vysvětlit níže uvedeným způsobem:

 • Kolosanům 1:15 – „Prvorozený” neznamená, že je Kristus „první stvořený,“ nýbrž že Kristus je nad stvořením.
 • Zjevení 3:14 – „Počátek“ neznamená, že je Kristus částí stvoření, které jím počíná, ale znamená to, že je „Tím, kdo začal“ tvořit.
 • Přísloví 8:22 – Moudrost je považována za účastníka při Stvoření, a tak jako je moudrost věčná jako Bůh, tak je Kristus věčný Bůh.

Podrobné vysvětlení těchto biblických textů nalezneš ve čtvrté kapitole knihy Ano, měl bys věřit v Trojici, ale možná tě také potěší rozhovor o těchto biblických textech ve fiktivním dialogu Cindy, která je svědek Jehovův, a Karen, která je křesťanka, z naší knihy Co Bůh vyžaduje—Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových:

FIKTIVNÍ ROZHOVOR O KOLOSANŮM 1:15-19 – Byl Ježíš stvořen jako Boží „prvorozený Syn“? 

 

KROK 5: PRODISKUTUJ OMEZENÍ JEŽÍŠOVA LIDSTVÍ VE VZTAHU K JEHO BOŽSKÉ OSOBĚ. Běžné námitky svědků Jehovových proti víře, že je Ježíš Bohem, jsou tyto: žádný člověk neviděl Boha (Jan 1:18), ale Ježíše lidé viděli (Jan 1:14); Bůh nemůže zemřít (Abakuk 1:12), ale Ježíš zemřel (Filipanům 2:8); Bůh nemůže být pokoušen (Jakub 1:13), ale Ježíš byl pokoušen (Matouš 4:1); Bůh zná všecko (1. Jan 3:20), ale Ježíš neznal den ani hodinu svého návratu (Matouš 24:36; Marek 13:32).

Abys na tyto námitky odpověděl, vysvětli svědku Jehovovu, že protože Bůh ve své přirozenosti nemůže být vidět, být pokoušen, ani fyzicky zemřít, aby zaplatil za hříchy lidstva, bylo zapotřebí, aby Ježíš ke své Božské osobě přidal lidskou přirozenost, a tak mohl lidstvo vykoupit. Filipanům 2:5-10 vysvětluje, jak Ježíš dále existoval v Boží „podobě“ (tj. přirozenosti), ale zřekl se svého práva rovnosti s Bohem, a tím omezil sám sebe a přijal lidskou přirozenost, aby vykoupil lidstvo. A tak přidáním lidského rozměru ke své Božské osobě se Ježíš stal viditelným „obrazem neviditelného Boha“ (Kolosanům 1:15).

NAŠE REAKCE NA DOPIS OD SVĚDKA JEHOVOVA, KTERÝ SE PTÁ, „JAK MŮŽE BÝT JEŽÍŠ BOHEM?“

Před pár lety jsme dostali níže uvedený dopis od svědka Jehovova, jehož křesťanský kamarád s ním probíral Trojici a Božství Ježíše Krista. Stejně jako mnoho svědků Jehovových, se kterými jsme se setkali, se držel mnoha typických námitek proti učení, které probíráme v této knize. A tak jsme mu poskytli odpovědi, které potřeboval, a později jsme se dozvěděli, že po přečtení našich níže uvedených odpovědí přijal Ježíše jako Pravého Boha Jehovu. Chvála Bohu!

DOPIS OD JEDNOHO ZE SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH

„Ahoj! Patřím mezi svědky Jehovovy. Už před studiem se svědky Jehovovými jsem zjistil, že Bible učí, že Ježíš není Všemohoucím Bohem ani částí Trojice. Nevidím rovnost Otce a Syna. Syn byl pokoušen ďáblem (Matouš 4:1), zatímco Bůh nemůže být pokoušen zlým (Jakub 1:13). Kdyby byl Syn Bohem, jak by mohl být pokoušen nabídkou, že se Bohu vrátí něco, co On sám už dal satanovi (Matouš 4:8-9)? Syn nezná den ani hodinu, to zná pouze Otec (Matouš 24:36). Synova vůle je jiná a může se lišit od vůle Otce (Matouš 26:39). Syn může dělat jenom to, co vidí dělat Otce (Jan 5:19), zatímco Bůh může dělat všechno (Matouš 19:26).   Syn má moc a autoritu pouze „danou“ jemu od Otce (Mat. 28:18), a Syn se této moci v budoucnu vzdá (1. Korinťanům 15:24-28). A především Syn říká, že Otec je „větší“ než on a že jeho Otec je jeho „Bohem.“ Jestliže má Syn Boha, jak může být on sám Bohem? Je toho daleko víc, o čem bych mohl psát, ale toto je jistě nevyvratitelný názor, který nemůžete zpochybnit. Nemám pravdu? Ať vám „Král nad všemi [jinými] bohy,“ Jehova, žehná. – Žalm 95:3.“

NAŠE ODPOVĚĎ:

Děkujeme, že jste si našel čas, abyste nás seznámil s vaším přesvědčením, že Ježíš není Bohem. Je to vskutku obdivuhodné snažit se být opravdovým „svědkem“ Jehovovým a studovat, jak přesně obhájit identitu tohoto jediného pravého Boha (Jan 17:3; 1. Jana 5:20). Vaše pilné zkoumání Písma ohledně této otázky je chvályhodné.

 Abychom odpověděli na vaše znepokojení, začneme nejprve diskutovat o tom, jak rozumí tradiční křesťané větě: „Ježíš je Bůh.“ Věříme, že jakožto Bůh (Jan 1:1) vlastní Ježíš plnou přirozenost jediného pravého Boha (Kolosanům 1:19; 2:9), a přece NEVĚŘÍME, že Ježíš je Otec.   Jak jste správně poznamenal, když jste se zmínil, že je Synova vůle odlišná od vůle Otcovy, Písmo jasně rozlišuje mezi osobou Otce a osobou Syna.

Chápeme Ježíšův vztah s Otcem v podstatě stejným způsobem, jako každý chápe vztah mezi lidským otcem a jeho synem. Tak jako je syn odlišnou osobou od svého otce a je podřízen otcově vůli, tak je Ježíš jakožto Boží Syn odlišnou osobou od Boha Otce a je podřízen vůli Boha Otce. A zároveň tak, jako lidský syn má natolik „lidskou“ přirozenost jako jeho otec, tak Ježíš jako Boží Syn má zrovna tak „Boží“ přirozenost jako jeho Otec.   Proto se židé snažili Ježíše ukamenovat za rouhání. Pochopili Ježíšovo tvrzení, že je „Božím Synem,“ jako tvrzení, že co se týče přirozenosti, je „roven“ jednomu a jedinému pravému Bohu (Viz Jan 5:18; 19:7; srov. Leviticus 24:16). Proto také Ježíš nazval u Jana 20:17 Otce svým Bohem. Jeho Otec byl vždy jeho „Bohem,“ stejně jako naši lidští otcové budou vždy našimi „lidskými“ předchůdci.

Stejně tak nikdo nemůže argumentovat tím, že je lidský syn nižším „člověkem,“ jen proto, že má jeho otec „vyšší“ postavení jako vůdce rodiny. Tudíž není správné argumentovat, že je Ježíš nižším „Bohem“ jen proto, že jeho Otec má „vyšší“ postavení co se týče autority (Jan 14:28). U Lukáše 2:51 čteme, že Ježíš „zůstal podřízen“ Marii a Josefovi, když měli vyšší postavení než on co se týče autority v určitém okamžiku jeho pozemského života. Je na místě argumentovat, že byl Ježíš nižší než oni?   Jsem si jist, že teď chápete naše stanovisko, že podřízenost autoritě neznamená nižší přirozenost.   Tudíž biblické odkazy (tj. Jan 5:19; Matouš 28:18; 1. Korintským 11:3 a 15:24-28) nemají žádnou spojitost s tím, jestli je Ježíš nižším „Bohem.“

Nyní se budeme zabývat vaším znepokojením nad biblickými texty, které ukazují Ježíšovy omezené schopnosti ve srovnání s Bohem Otcem. Boha v jeho naprosté přirozenosti nemůžeme vidět (Jan 1:18), nemůže být pokoušen (Jakub 1:13), ani nemůže fyzicky zemřít (Abakuk 1:12). A přece bylo nezbytné, aby to všechno Ježíš podstoupil, a tak zaplatil dokonalou cenu, aby přikryl lidské hříchy (Židům 9:22). Tudíž, řešením bylo, aby Ježíš přidal ke své Božské osobě lidskou přirozenost. Filipanům 2:5-10 vysvětluje, jak Ježíš nadále existoval v Boží „podobě“ (tj. přirozenosti), a přesto se vzdal svého práva užívat si rovnosti s Bohem, aby mohl omezit sám sebe lidskou přirozeností, kterou přijal. Tehdy zažil všechno, co prožíváme my (Židům 4:15), a zemřel, aby zaplatil cenu za hříchy lidstva. A tak se Ježíš stal přidáním lidské dimenze ke své Božské osobě (Kolosanům 2:9) viditelným „obrazem neviditelného Boha“ (Kolosanům 1:15).

Ptáte se: „Kdyby byl Syn Bohem, jak by mohl být pokoušen nabídkou, že se Bohu vrátí něco, co On sám už dal satanovi (Matouš 4:8-9)?“ Dovolte nám tuto otázku obrátit. Svědkové Jehovovi věří, že Jehova stvořil Ježíše a že Ježíš stvořil všechno ostatní, že? V předchozím pokušení poručil satan Ježíši, aby proměnil kameny na chleba (Matouš 4:3-4).   S použitím vaší logiky, jak by mohlo být pokušením nabízet Ježíši, aby proměnil kameny na chleba, kdyby byl Ježíš skutečně Tím, kdo nejprve stvořil kameny? Chápete problém této logiky? Váš argument předpokládá, že Ježíš není Bohem, protože se ho satan snažil pokoušet královstvími tohoto světa, která už byla pod Boží autoritou. Ale i kdybychom měli použít toto zdůvodnění, museli bychom také argumentovat, že Ježíš nemůže být Stvořitelem, protože se ho satan snažil pokoušet prostřednictvím kamenů, nad nimiž již měl Ježíš autoritu jakožto jejich Stvořitel. Samozřejmě víme, že takový argument je nesprávný, protože Písmo jasně říká, že Ježíš je Stvořitelem (Kolosanům 1:16-17; Jan 1:3) zrovna tak, jako jasně říká, že Ježíš je Bohem.   Tudíž zkouška nebyla v tom, jestli je nebo není Ježíš Bohem či Stvořitelem. Zkouška byla v tom, jestli Ježíš odloží omezení svou lidskou přirozeností a bude jednat jako Bůh dříve, než nastane jeho čas. To byl pravý smysl té zkoušky, protože jakožto Bůh by mohl snadno odložit svou lidskou přirozenost a vzít si od satana království předtím, než nastane správný čas (viz Skutky 17:31).

Konečně, závěrem, bych se rád zabýval vaším znepokojením týkajícím se toho, že Ježíš ne vždycky „věděl“ všechno, co se má stát – konkrétně o dni či hodině svého návratu (Matouš 24:36). Tady opět Ježíš jednal pod omezením svého lidství. Ale jeho Boží jednání vidíme v mnoha jiných příkladech, kdy Ježíš „znal všechno“ (Jan 2:24-25; 16:30). Níže uvedená tabulka znázorňuje, jak se Ježíš omezil, co se týče jeho lidské přirozenosti, v určitých chvílích, i jak jindy nesl Boží atributy své Božské přirozenosti. Takže, Ježíš byl jak 100% Člověkem (jsouce „Syn člověka“ – Matouš 26:64), tak 100 % Bohem (jsouce „Syn Boží“ – Jan 5:18; 19:7) sjednoceným do jedné Osoby.

BOŽSKÉ KVALITY

LIDSKÉ KVALITY

VŠEMOHOUCNOST (Veškerá moc): Marek 2:7-12; 14:62-64; Jan 2:7-11 HLAD & ÚNAVA: Lukáš 4:2; Jan 4:6; Matouš 8:24
VŠUDYPŘÍTOMNOST (Přítomnost všude): Jan 1:48; Mat. 18:20; 28:20 OMEZENÉ FYZICKÉ TĚLO: Marek 3:9; Jan 11:32
VŠEVĚDOUCNOST (Znalost všeho): Jan 2:24-25; 6:64; 16:30 OMEZENÁ ZNALOST: Marek 13:32; Jan 11:34

 

KROK 6: DOKAŽ, ŽE PODROBENÍ SE AUTORITĚ NEOVLIVŇUJE PODSTATU. Svědkové Jehovovi se potýkají s tím, že Ježíš může podřídit svou vůli Otcově vůli a přesto zůstat přirozeností „roven“ Otci. Také se ptají, jak může být Ježíš „roven“ Bohu a přesto tvrdit u Jana 14:28, že Otec je „větší“ než On. Zde opět přichází na řadu analogie s lidmi, s jejíž pomocí tento případ vysvětlíme. Zeptej se svědka Jehovova:

 • V Božím plánu ohledně rodiny má v rodině největší autoritu lidský otec, že? I když otec může sdílet svou autoritu s matkou, nesouhlasil byste snad s tím, že má „vyšší“ pozici než jakýkoli jiný člen rodiny a že má poslední slovo?

(Svědek Jehovův by měl souhlasit.)

 • Dokazuje skutečnost, že má lidský otec „vyšší“ pozici, co se týče autority, než jakýkoli jiný člen rodiny, že jeho žena nebo jeho syn nebo dcera jsou ve své podstatě podřadnější než on? Pokud ano, máme tvrdit, že jsou méně lidmi než jejich otec jen proto, že jsou podřízeni jeho „vyšší“ autoritě a poslouchají jeho pravidla a podřizují se jeho vedení?

(Svědek Jehovův by měl pochopit tvoje stanovisko a souhlasit s tebou v tom, že osoba s nižší autoritou neznamená podřadnější osobu nebo „nižší typ člověka.“)

 • Proč potom argumentovat, že je Ježíš podřadnějším Bohem jen proto, že podřizuje svou vůli Otcově vůli? U Lukáše 2:51 čteme, že „zůstal podřízen“ Marii a Josefovi. Znamená to snad, že byl Ježíš podřadnější než oni?

 Abys měl příklad, jak tuto myšlenku vysvětlit svědku Jehovovu, podívej se na níže uvedený fiktivní rozhovor mezi Cindy, která je svědek Jehovův, a Karen, která je křesťanka. Rozhovor je z naší knihy Co Bůh vyžaduje—Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových:

FIKTIVNÍ ROZHOVOR O JAN 14:28 – Proč je Otec „větší“ než Ježíš?

 

KROK 7: UVEĎ BIBLICKÉ TEXTY DOKAZUJÍCÍ KRISTOVO BOŽSTVÍ A TROJICI.  V tuto chvíli by měli tví přátelé, svědkové Jehovovi, pochopit tvou víru ohledně Kristova Božství. Tví přátelé by měli chápat, že Ježíš není tatáž osoba jako Otec, ale přesto vlastní Božskou přirozenost jakožto jediný pravý Bůh. Měli by chápat, že jako Boží Syn je Ježíš přirozeností roven Bohu Otci, zvolil si ale, že se při svém pobytu na zemi omezí svým lidstvím, aby mohl zaplatit výkupné za lidstvo. Konečně by tví přátelé měli s tebou souhlasit v tom, že něčí podřízenost „vyšší“ autoritě nedokazuje podřadnější přirozenost.

Tím byl položen základ pro přesné pochopení Ježíšova Božství a ty nyní můžeš uvést své biblické důkazy, že je Ježíš doopravdy Bohem. Existuje mnoho textů, které se dají použít jako důkaz, že je Ježíš Bohem, zjistili jsme ale, že některé z nejlepších biblických textů jsou ty, které ukazují, že jak Syn, tak i Duch svatý vlastní Boží znaky a jednají tak, jak může jednat jedině Bůh Jehova. Viz níže uvedenou tabulku ze čtvrté kapitoly naší knihy Ano, měl bys věřit v Trojici:

 

BOŽSKÁ KVALITA OTEC SYN DUCH SVATÝ
VŠUDYPŘÍTOMNOST Jeremjáš 23:24; 1. Královská 8:27 Matouš 28:20; 18:20; Jan 1:48 Žalm 139:7
VŠEVĚDOUCNOST Žalm 147:5; 1. Královská 8:39 Jan 16:30; 2:24-25 1. Korintským 2:10-11
VŠEMOCNOST Jeremjáš 32:17,27; Matouš 19:26; Lukáš 1:37; Žalm 135:6 Matouš 28:18; Jan 16:15; Židům 1:3 Římanům 15:19
SVATOST Zjevení 15:4 Skutky 3:14 Římanům 1:4
VĚČNOST Žalm 90:2; Římanům 16:26 Židům 7:3; Izajáš 9:6; Jan 8:58 Židům 9:14
PRAVDA Jan 7:28 Jan 8:32,36; 14:6; Zjevení 3:7 Jan 16:13; 1. Jan 5:6-7
PÁN Lukáš 1:32; 10:21 Římanům 10:9; Filipským 2:11 2. Korintským 3:17
BŮH 1. Petr 1:2; Filipským 2:11 2. Petr 1:1; Titus 2:13; Jan 1:1; 20:28; Židům 1:8 Skutky 5:3-4; 1. Korintským 3:16-17
VŠEMOHOUCÍ Genesis 17:1 Zjevení 1:8; 22:12-13, 20 Zacharjáš 4:6
VZKŘÍŠENÍ 1. Tesalonickým 1:10; Ef. 1:20 Jan 10:17-18; Jan 2:18-22 Římanům 1:4; 8:11

Návod, jak používat některé z těchto biblických textů dokazujících Trojici a Božství Ježíše Krista při rozhovoru na toto téma se svědky Jehovovými, viz níže uvedený seznam postupně pokládaných otázek z desáté kapitoly naší knihy Ano, měl bys věřit v Trojici:

 

KROK 8: ODSTRAŇ BARIÉRU V PODOBĚ AUTORITY STRÁŽNÉ VĚŽE.I když tví přátelé, svědkové Jehovovi, mohou v tuto chvíli lépe porozumět tvé víře, nemohou být připraveni, aby s tebou souhlasili, že je Ježíš doopravdy Bohem. A to nejen proto, že tvé přátele oslepuje satan, ale také proto, že se zavázali poslouchat organizaci Strážná věž, a dokud si budou přát zůstat ve spojení se svědky Jehovovými, nebudou schopni přijmout názory, které jsou s tímto náboženstvím v rozporu.

Proto, aby tvá pomoc byla účinná a tví přátelé přišli pro spásu ke skutečnému Ježíši, musíš jim pomoci rozejít se s falešnou autoritou, kterou toto špatné náboženství vytvořilo v jejich myslích. Když začne diskuse o Trojiční nauce, zjistili jsme, že nejlepším způsobem, jak zaútočit na tuto falešnou autoritu, je zaměřit se na to, jak Společnost Strážná věž překrucuje a zkresluje skutečnosti ve své brožuře Měl bys věřit v Trojici? Okopírované dokumenty, které ti poskytne naše kniha Ano, měl bys věřit v Trojici, a níže uvedený seznam postupně pokládaných otázek z desáté kapitoly této knihy ti pomohou ve zlomení moci Strážné věže v jejich myslích:

ANO, MĚL BYS VĚŘIT V TROJICI!!! KNIHA

bullets  NEXT CHAPTER

 

 

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina