Jsou svědkové Jehovovi znovuzrozeni?

Heaven

PDF

JSOU SVĚDKOVÉ JEHOVOVI ZNOVUZROZENI?

„Musíte se znovu narodit.“ Jan 3:7 – Křesťané pomáhají zasévat semena evangelia do srdcí svědků Jehovových

Společnost Strážná věž učí svědky Jehovovy, že privilegia Nové smlouvy jako „znovuzrození,“ „přijetí“ do Boží rodiny a získání zaslíbení života v nebi po smrti jsou vyhrazena pro skupinu 144 000 lidí. 1. Společnost Strážná věž tvrdí, že tato „nebeská třída“ (též nazývaná „třída pomazaných“) svědků Jehovových vznikla v Kristově době a její shromažďování bylo ukončeno roku 1935. 2.   Tudíž prohlašují, že „jiné ovce“ z Jan 10:16 jsou „velký zástup“ svědků Jehovových, kteří se stali svědky po roce 1935. Má se za to, že členové této druhé skupiny jsou určeni k životu v „pozemském ráji“ pod autoritou Jehovova nebeského Království. 3.   To je „evangelium,“ které přinášejí svědkové Jehovovi k vašim dveřím.

Bible nikde netvrdí, že do nebe půjde pouze 144 000 lidí, a tak se svědkové Jehovovi pokoušejí svou nauku potvrdit odkazem na 144 000 lidí zmíněných ve Zjevení 14:1-3 a 7:4. Ačkoli se tyto biblické texty týkají pouze jedné skupiny lidí, dvanácti izraelských kmenů, svědkové Jehovovi tvrdí, že se jedná o symbolický popis jejich následovníků, nikoli o doslovný Izrael. 4.  A pokračují ve svém tvrzení, že „velký zástup“ ze Zjevení 7:9, 5. který „stojí před trůnem“ Boha není doslova před trůnem v nebi, nýbrž symbolicky „před trůnem,“ tj. ve „schváleném stavu“ na zemi. 6. 

Když jsi při rozhovoru se svědky Jehovovými konfrontován s jejich složitým překrucováním biblických textů, může tě to znepokojit, ale pár otázek a níže uvedené biblické verše ti mohou pomoci ukázat svědkům Jehovovým nesrovnalosti v jejich uvažování.

Nejprve můžeš svědky Jehovovy požádat, aby ti vysvětlili, jaké používají biblické pravidlo pro svůj výklad, když se rozhodují, které části ze Zjevení mají brát doslovně (tj. doslovný počet 144 000) a které části mají brát symbolicky. Potom přečti Zjevení 7:15 a požádej je, aby ti vysvětlili, jak mohou věřit, že „velký zástup“ bude zanechán na zemi, když tato skupina lidí bude denně „sloužit“ Bohu „v Jeho chrámu,“ který je v nebi (Zjev. 14:17).

Dále přečti Jan 3:3, kde Ježíš prohlašuje, že pokud se člověk „nenarodí znovu,“ nemůže „vidět“ Boží Království. Zeptej se svědka Jehovova: „Narodil jste se znovu? Uvidíte přicházet Jehovovo Království?“ Když odpoví „ne,“ pokračuj čtením 1. Jan 5:1. Tam stojí: „Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, se narodil z Boha.“ Zeptej se svědka Jehovova: „Je ze slov ‘každý, kdo věří’ někdo vyjmut?“

Galatským 4:5-6 vysvětluje, že Kristus přišel, „abychom zase my obdrželi přijetí za syny. Protože jste synové, Bůh vyslal ducha svého Syna do našeho srdce, a ten volá: ‘Abba, Otče!’“ Zeptej se svědka Jehovova: „Byl jste přijat za Boží dítě tím, že jste přijal do svého života Kristova Ducha, jak se tady píše?“ Většina odpoví: „Ne.“

Dále mu ukaž Římanům 8:14-16, která pojednává o tom samém (tj. o přijetí „ducha synovství“ a o volání: „Abba, Otče!“). Ve verších 1-7 mu ukaž kontrast mezi chozením „v těle“ a „chozením v Duchu.“ Nyní sis připravil půdu pro důkaz, že tvůj přítel, svědek Jehovův, sám připustí, že se nemůže líbit Bohu.

Římanům 8:8-9 říká: „Proto ti, kteří jsou v souladu s tělem, se nemohou líbit Bohu. Vy však nejste v souladu s tělem, ale s duchem, jestliže ve vás opravdu přebývá Boží duch. Pokud však někdo nemá Kristova ducha, ten mu nepatří.“

TŘI BODY PRO SHRNUTÍ TVÉHO SDĚLENÍ:

1. Člověk musí obdržet Božího Ducha skrze přijetí do Boží rodiny, aby chodil „v duchu“ a ne podle „těla.“

2. Ten, kdo chodí „v souladu s tělem“, (každý, kdo nemá Božího Ducha,) „se nemůže líbit Bohu.

3. Každý, kdo nemá Kristova ducha, jenž se získává znovuzrozením při přijetí za Boží dítě (Jan 3:3, Gal. 4:5-6, Řím 8:1-9; 14-16), „ten mu nepatří.“

David Reed, bývalý starší svědků Jehovových a autor knihy Jehovah’s Witnesses Answered Verse by Verse (Odpovědi svědkům Jehovovým, verš po verši), o těchto verších řekl: „Když nějaký svědek konečně pochopí jejich smysl, může být šokován. Vím to z první ruky—protože když jsem se konečně s těmi verši setkal po třinácti letech v organizaci Strážná věž, téměř mě to srazilo na kolena.   Během krátké doby jsem vyznal svou potřebu Spasitele a modlil jsem se za přijetí Kristova Ducha do svého srdce.   A—Chvála Bohu!—on mou modlitbu vyslyšel.“ 7. 

CO TO ZNAMENÁ BÝT „ZNOVUZROZEN“?

„Přirozený člověk“ se rodí s hříšnou přirozeností (Žalm 51:5; Římanům 5:12), a výsledkem duchovní smrti nemůže být porozumění duchovním věcem
(1. Korintským 2:14). „Co se narodilo z těla je tělo, a co se narodilo z ducha je duch. Nediv se, že jsem ti pověděl: Musíte se znovu narodit.“—Jan 3:6.   Lidstvo se ve svém přirozeném stavu „nemůže líbit Bohu“ (Římanům 8:8), a tudíž nemůže „vidět“ Boží Království.

„Narození znovu“ (Jan 3:5) je úkon, kdy nás Bůh „očišťuje od všeho hříchu“ a „vší nespravedlnosti“ (1. Jan 1:7, 9), přivádí nás k životu (Titus 3:5) jako „nová“ stvoření v Kristu (2. Korintským 5:17), jsme „narozeni“ z „neporušitelného“ semene (1. Petr 1:23) a stáváme se „dědici“ věčného života (Titus 3:7). Podle Jan 6:53 se každý, kdo se vyčleňuje z Nové smlouvy, vyčleňuje z věčného života.

Tento úkon „znovuzrození“ je přístupný „každému“ (1. Jan 5:1), kdo vložil svou naprostou důvěru v dokonané dílo Ježíše Krista. Když se člověk stane „znovuzrozeným,“ je duchovně oživen a chápe duchovní věci a žije duchovním životem (1. Korintským 2:15).   Chvála Bohu!

=============

1.    Viz Hlubší pochopení Písma, sv. 1, str. 244-245.

2.   Viz Strážná věž, 15. února 1998, str. 20 a Strážná věž, 15. ledna 2000, str. 16. V současné době existuje pár výjimek z tohoto citovaného ukončení, kdy mladší členové údajně zaujímají místo starších členů, kteří se po roce 1935 stali nevěrnými.

3.  Viz Strážná věž, 1. ledna 1997, str. 10.

4.  Viz Rozmluvy z Písem, 2007, Biblická a traktátní společnost Strážná věž, str. 198-199.

5.  Veškeré citace Písma jsou z Bible svědků Jehovových, Překladu nového světa.

6.   Viz Rozmluvy z Písem, str. 200.

7.   Jehovah’s Witnesses Answered Verse by Verse, 1986, (Baker Book House, Grand Rapids, MI 49506), str. 75.

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ruský Angličtina