6. OTÁZKA: Byl Ježíš stvořen jako Boží „prvorozený syn“

ccjw-en-ad

KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(CONB LEKCE 3: „Kdo je Ježíš Kristus?”)

V jakém ohledu je Ježíš „prvorozený všeho stvoření“? Dokazuje Přísloví 8:22-2, že byl Ježíš stvořen? Jestliže Ježíš nebyl stvořen, proč potom Bible ve Zjevení 3:14 říká, že je Ježíš „počátek Božího stvoření“?

KAREN:  Ahoj, Cindy!

CINDY:    Jé, čau, Karen!  Přemýšlela jsem o našem posledním studiu té brožury Strážné věže Co od nás Bůh vyžaduje? Mluvili jsme o tom, že existuje jen jeden pravý Bůh, a ty jsi řekla, že věříš, že je Ježíš pravým Bohem společně s Otcem. Ale já mám dotaz. Jestliže je Ježíš Bohem, proč si myslíš, že „se mu říká Boží ‚prvorozený‘ Syn?”1.

KAREN:  To je dobrá otázka, Cindy. Jsem ráda, že studujeme, kdo je Ježíš, protože kdybychom nevěděli, kým je, jak bychom mu mohli důvěřovat, že nás spasí?

CINDY:    Souhlas.  Karen, přečteme si Kolosanům 1:15-19.  Přečteš ty verše ze své Bible?

KAREN:  Jo, Cindy! „On” Ježíš „je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. On jest hlavou těla – totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých – takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama rozhodla v něm přebývat.”2.

CINDY:    Jéje, Karen! Ve tvé Bibli je to jinak než v té mé. Můj Překlad nového světa říká, že Kristus stvořil „všechny [jiné] věci,” a ne že stvořil „všechno,“ jak to je ve tvé Bibli. Ve skutečnosti je do tohohle verše čtyřikrát vloženo slovo „jiné,“ a jak vidím, je v závorce. Zajímalo by mě proč.

KAREN:  Má tvoje Bible nějaký Dodatek, kde bychom se dozvěděli, proč je do toho verše přidané slovo „jiný“?

CINDY:    Podívám se…“Tabulka biblických knih” … ne … to není ono.… Á, tady je něco!  „Jednoduché hranaté závorky [ ] uzavírají vložená slova, která doplňují smysl českého textu; dvojité hranaté závorky [[ ]] označují slova nebo věty, které byly do původního textu vsunuty.”3. Co se tím myslí?

KAREN:  Je to tak, že Strážná věž říká, že její Bible přidala do textu slovo „jiný,“ protože věří, že tak nejlépe přeloží text, aby pasoval na její učení, i když slovo „jiný“ není v původním řeckém rukopisu?

CINDY:    Asi je to tak, jak říkáš, Karen.  Tady mám řecko-anglický Meziřádkový překlad, který vydala Společnost Strážná věž. Podívám se do něho na ten verš a uvidím… Kolosanům 1:16: „protože jeho prostřednictvím bylo stvořeno všechno v nebi a na zemi…” a 17: „Je také přede všemi (věcmi), a jeho prostřednictvím byly všechny (věci) uvedeny v existenci.”4.

KAREN:  Cindy, protože tyhle verše říkají, že Ježíš stvořil všechno, a ne pouze všechny „jiné“ věci, ale všechno, co kdy bylo stvořeno, nedokazuje to snad, že samotný Ježíš nemohl být stvořen?  A jinak, jestliže je stvořený a stvořil všechno, potom by musel stvořit i sebe, viď?

CINDY:    Nedělala bych hned ukvapené závěry, Karen.  Podívejme se na nějaké jiné verše. Verš 15 z téhle pasáže říká, že Ježíš je „prvorozený.“ Co si myslíš, že znamená „prvorozený“?

KAREN:  Cindy, můj Český studijní překlad Bible má u verše 15 poznámku pod čarou. Přečtu ji: „Nebo: nade vším stvořením; v biblickém pojetí prvorozený nepatří k rodině, nýbrž Bohu.“5.

CINDY:    To je sice zajímavé, Karen, ale já s tou poznámkou ve tvé Bibli nesouhlasím. „Prvorozený“ znamená „první stvořený,“ protože „Ježíš je jediný Syn, kterého stvořil sám Bůh.”6.

KAREN:  Ale, Cindy, podívej! Mám anglickou verzi Hebrew-Greek Key Word Study Bible, kde je u tohohle verše poznámka pod čarou, která vysvětluje řecký text. Píše se tady o řeckém slovu, které použil apoštol Pavel. Přečtu to: „Není zde o Kristu řečeno, že byl ktistheis, ‚stvořen,’ z [řeckého slova] ktizo ‚stvořit,’ .…Nikdy nenalezneme sloveso ktizo spojené s Ježíšem Kristem, jako by byl stvořen.”7.  Cindy, kdyby byl Ježíš stvořen, jak učí Společnost Strážná věž, a ne jenom „prvorozený“ ve smyslu svého významného postavení nad stvořením, proč  apoštol Pavel nepoužil slovo, které tuhletu myšlenku o stvoření lépe vyjadřuje?

CINDY:    To nevím, Karen, ale není snad ve Zjevení 3:14, že Kristus je „počátek Božího stvoření”?

KAREN:  To tam je, Cindy, ale to nedokazuje, že je Ježíš stvořený. Řecké slovo pro „počátek,“ Arche, se v Písmu často používá ve smyslu „důvod“ nebo „příčina” něčeho.8.  Ježíš je nazván „počátkem Božího stvoření“ ve smyslu, že je původcem, protože Kristus je tvůrcem veškerého stvoření.

CINDY:    No, Karen, jestliže tyhle verše nedokazují, že je Ježíš stvořený, jak si potom vysvětluješ Přísloví 8:22-23?  Tam je jako zosobněná moudrost. „Když Jehova tvořil všechny ostatní věci v nebesích i na zemi, používal Ježíše v předlidské existenci jako svého ‚mistra v díle’.“9.  Přečtu to ze své Bible, z Překladu nového světa:  „Sám Jehova mne vytvořil jako počátek své cesty, jako nejranější ze svých dávných počinů. Byla jsem nastolena od neurčitého času, od počátku, od časů ranějších než země.“ Vidíš, Karen, že byl Ježíš jakožto „moudrost“ „vytvořen“ Jehovou, aby stvořil zemi?

KAREN:  Cindy, jestliže Jehova musel „vytvořit“ nebo „stvořit“ moudrost, znamená to snad, že existovala doba, kdy Jehova neměl žádnou moudrost, totiž dokud ji nestvořil?

CINDY:    Takhle jsem o tom nikdy dřív nepřemýšlela. Máš pravdu, Karen!  Jak by vůbec mohl Jehova existovat bez moudrosti? To vůbec nedává smysl!

KAREN:  Víš, proč moje Bible překládá Přísloví 8:22 takhle: „Hospodin mě vlastnil,”10. a ne jako tvoje Bible, kde se tvrdí, že „vytvořil“ moudrost? Co z toho lépe zapadá do kontextu? Moje Bible pokračuje 23. veršem takhle: „Od věků jsem ustanovena.“ Vidíš, že je moudrost stejně věčná jako samotný Jehova? A jestliže je Ježíš ztělesněnou moudrostí, jak dokazuje Strážná věž, neměli bychom z toho vyvodit, že je Ježíš stejně věčný jako moudrost, a proto nemohl být stvořen?

CINDY:    To je dobrá otázka, Karen.

KAREN:  Cindy, procházíme všechny verše, které Společnost předkládá v téhle brožuře, aby se pokusila dokázat, že je Ježíš stvořený, a žádný z nich neobstál. Chtěla bych se s tebou sdílet o verši, který, jak věřím, dokazuje, že Ježíš nemohl být stvořen. Je to Izajáš 44:24. Přečteš ho ze své Bible, Cindy?

CINDY:    Jasně! „Tak řekl Jehova… ‚Já, Jehova, činím všechno, sám roztahuji nebesa, rozprostírám zemi. Kdo byl se mnou?’ ”11.

KAREN:  Cindy, kdyby Jehova stvořil Ježíše a Ježíš by stvořil všechno ostatní, jak to učí Strážná věž, jak by mohl Jehova říct, že stvořil „všechno“ sám a že s ním nikdo nebyl?

KOMENTÁŘ:

Přátelé, u Jana 1:3 je řečeno o Kristu: „Všechno začalo existovat skrze něho a bez něho nezačala existovat ani jediná věc.”12.  Ježíš nemůže být součástí stvoření, které bylo učiněno Jehovou, neboť když Jehova-Ježíš tvořil celý vesmír sám, nikdo s ním nebyl.

bullets Další kapitola

=========

1. Co od nás Bůh vyžaduje?, 1996, str. 6

2. Ekumenická Bible

3. Překlad nového světa, 1991, str. 1547

4. Meziřádkový překlad Království, 1985ed, str. 880 (angl.)

5. Český studijní překlad Bible, 2009, str. 1414

6. Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 6:1

7. New American Standard Bible, The Hebrew-Greek Key Study Bible, p. 1579

8. New American Standard Bible, The Hebrew-Greek Key Study Bible, str. 1579; The New Englishman’s Greek Concordance and Lexicon, by Jay P. Green, Sr. (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1982), str. 94

9. Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 6:1

10. Ekumenická Bible

11. Překlad nového světa

12. Překlad nového světa

 

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina