5. OTÁZKA: Jak může být Ježíš „u“ Boha a zároveň být Bohem

ccjw-en-adKŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(CONB LEKCE 2: „Kdo je Bůh?”)

Je Ježíš „bohem,“ anebo je jediným pravým Bohem? Jestliže je Ježíš Bohem, proč potom Bible říká: „Boha nikdy nikdo neviděl“? Jak může být Ježíš Božím Synem a zároveň Bohem? Měli bychom Ježíše uctívat?

CINDY:    Ahoj, Karen.  Jak ses měla?

KAREN:  Nic moc, Cindy.  Můj synovec se zrovna vrátil do USA, předtím byl rok v Japonsku, a zřejmě se rozhodl, že se stane budhistou. Když byl náctiletý, obrátil se k Bohu zády, a teď si myslí, že když bude následovat cestu „osvícení,” může svými dobrými skutky dosáhnout nirvány.

CINDY:    To je mi líto, Karen. Vidíš, jak je důležité vědět, kdo je Bůh. Dnes o něm budeme studovat z brožury Strážné věže Co od nás Bůh vyžaduje?  Jak vidíš u svého synovce, Karen: „Lidé uctívají mnoho věcí. Ale Bible nám říká, že PRAVÝ Bůh je pouze jeden“ a „proto bychom měli uctívat jedině jeho.”1.  Věděla jsi, že „Bůh má mnoho titulů, ale pouze jedno jméno”?2.

KAREN:  Vím, že Společnost Strážná věž učí, že jediné Boží jméno je „Jehova,” ale neříká snad Bible u Jana 1:1, že Ježíš je Bohem: „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.”?3.

CINDY:    Ne, Karen! Tak to říká tvoje Bible.  Ta moje říká: „Slovo bylo bohem.”4.  Jak může být Ježíš „u Boha” a zároveň být Bohem?  Dává ti to smysl?

KAREN:  Máš pravdu, Cindy. To by nedávalo smysl, kdybych věřila, že Ježíš a Otec jsou ta samá osoba. Zřejmě je Ježíš Božím Synem a jako takový není Otcem, ale přesto sdílí Boží přirozenost jediného pravého Boha.5. Jedná se o dvě oddělené osoby, které jsou jedním Bohem.

CINDY:    Ale to nedává smysl, Karen.  Jak může být Ježíš Božím Synem a zároveň Bohem?

KAREN:  No asi takhle. Můj otec Karel je synem svého otce Jana, ale to, že je Karel nazván „synem,“  z něj nedělá podřadnějšího člověka, než je jeho otec, je to tak?

CINDY:    Jo. . .

KAREN:  Takže stejně jako Karel, syn Jana, není podřadnějším člověkem než jeho otec, zrovna tak Ježíš jakožto Boží Syn není o nic menším Bohem než jeho Otec. Jestliže Bible říká, že Ježíš je Bohem a že existuje pouze jediný pravý Bůh, potom musíme dojít k tomu, že je Ježíš buď pravým Bohem od přirozenosti, anebo je falešným Bohem. Dává ti to smysl?

CINDY:    Možná, Karen, ale není snad satan nazván „bohem?“ A co Mojžíš? Neříká snad Bible, že byl Faraonovi „bohem?“6.  Nemohl by Ježíš být jenom „bohem“ v tom smyslu, že má „božské” vlastnosti, ale není pravým Bohem?

KAREN:  Cindy, je satan pravým „bohem?“ Spasil někoho Mojžíš?

CINDY:    To ne.

KAREN:  Pak jistě souhlasíš, že jsou ve skutečnosti falešnými „bohy.“ Jinými slovy, myslíš si, že je satan nazván „bohem,“ protože jím skutečně je, nebo protože ho lidé uctívají jako boha?  Jen se podívej do 1. Korinťanům 8:5-6: „Ačkoli jsou totiž takoví, kteří jsou nazýváni ‚bohy,’ ať v nebi nebo na zemi, právě jako je mnoho ‚bohů’ a mnoho ‚pánů,’ pro nás je skutečně jeden Bůh, Otec…a je jeden Pán, Ježíš Kristus…”7.To, že je satan nazván „bohem,“ z něj sotva dělá skutečného „boha,“ viď?

CINDY:    No nedělá, Karen.  Takže říkáš, že je Ježíš buďto falešným „bohem“ jako satan, anebo je pravým Bohem?

KAREN:  Přesně tak, Cindy.  Buďto má Ježíš Boží vlastnosti, které z něj dělají pravého Boha od přirozenosti, anebo je nějakou stvořenou bytostí, stejně jako satan, a pak by předstíral, že je „bohem,“ ale ve skutečnosti by nebyl. Do které skupiny bys Ježíše zařadila?

CINDY:    No asi bych ho musela dát do skupiny „pravého“ Boha, protože falešný bůh nemůže nikoho spasit. Ale nechápu, jak může být Ježíš Bohem? Neříká snad Bible: „Bůh je Duch“ a „Žádný člověk Boha nikdy neviděl”?8.

KAREN:  Ale všimni si, Cindy, té poslední části verše v Janovi 1:18: „Boha nikdy nikdo neviděl; Jednorozený, sám Bůh, který je v Otcově náručí, ten jej vylíčil.”9.  Jak vidíš, Cindy, Ježíš je „jednorozený Bůh, který je v Otcově náručí” a který nám zjevil Boha. Zrovna jak říká Kolosanům 1:15, že Ježíš je „obraz Boha neviditelného,“ Ježíš je viditelnou podobou Boha.

CINDY:    Ale, Karen, neslyšela jsi nikdy: „Je kopií svého otce“? Není to spíš tak, že Jehova dal Ježíši všechny ty vlastnosti, díky kterým Ježíš vypadal, že má Boží přirozenost, a tak ho to dělalo „podobným“ Jehovovi? Ale sotva to dokazuje, že je Ježíš Bohem, viď?

KAREN:  To je dobrá námitka, Cindy, ale jak ten názor sjednotíme s Jehovovým prohlášením, že On je jediným Bohem a že neexistuje žádný Bůh „jako on.“ Kdyby dal Jehova své vlastnosti Ježíši a udělal z Ježíše odděleného a „mocného boha,” který by byl „jako on,“ jak by mohl Jehova říci, že neexistuje nikdo jako on. Proč si nepřečteš ze své Bible, Překladu nového světa, Izajáše 46:9?

CINDY:    „Vzpomeňte si na první věci z dávného času, že jsem Božský a není jiný Bůh ani nikdo jako já.“ Říkáš, Karen, že Jehova nemohl udělat z Ježíše „mocného boha,“ který by byl „jako on,“ protože by to bylo v rozporu s jeho prohlášením tady v Izajáši?

KAREN:  Jo, Cindy, a „Jehova říká, že musíme uctívat pouze jeho“ a že „O svou slávu se nebude dělit s nikým ani s ničím jiným.”10. Když Bible říká, že je Ježíš uctíván a že sdílí Jehovovu slávu, není to spíš důkazem, že Ježíš je Bohem od přirozenosti?

CINDY:    Je, ale neříká snad Jehova v Izajáši 42:8: „Já jsem Jehova. To je mé jméno; a nikomu jinému nedám svou vlastní slávu.…”11.  Kde je v Bibli, že Ježíš sdílí Jehovovu slávu a že je uctíván?

KAREN:  Cindy, jeden takový verš je v Janovi 17:5. Ježíš tam říká: „Otče, nyní mě oslav vedle sebe slávou, kterou jsem měl vedle tebe, dříve než byl svět.”12. Nejenže Otec sdílí svou slávu se Synem, ale ve Zjevení čteme, že Ježíšovi je vzdávaná pocta v písni a že je uctíván společně s Otcem. Cindy, přečteš ze své Bible, z Překladu nového světa, Zjevení 5:11-14?

CINDY:    Jistě! „A viděl jsem a slyšel jsem hlas mnoha andělů kolem trůnu a živé tvory a starší…a říkali silným hlasem: ‚Beránek, který byl zabit, je hoden přijmout moc a bohatství a moudrost a sílu a čest a slávu a požehnání. A každého tvora, který je v nebi i na zemi a pod zemí a na moři, a všechno v nich, jsem slyšel říkat: ‚Tomu, který sedí na trůnu a Beránkovi buď požehnání a čest a sláva a moc po celou věčnost.‘ A čtyři živí tvorové dále říkali: ‚Amen!‘ A starší padli a uctívali.”

KAREN:  Cindy, ty víš, že Ježíš je Beránek. A tady se Beránkovi vzdává stejná sláva a uctívání, jako se vzdává Otci. Chápeš, proč křesťané věří, že Ježíš má přirozenost jediného pravého Boha?

KOMENTÁŘ:

Přátelé, vzdáváte Ježíši stejnou poctu a uctíváte ho stejně jako jediného pravého Boha? Ježíš řekl, že pokud „nectíme Syna,“ potom „nectíme Otce,“ který ho poslal.13.

bullets Další kapitola

=========

1. Co od nás Bůh vyžaduje?, 1996, str. 4:1

2. Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 4:2

3. Ekumenická Bible

4. Jan 1:1, Překlad nového světa

5. Galaťanům 4:8; srov. Filipanům 2:5

6. Exodus 4:16

7. Překlad nového světa

8. Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 4:3; Jan 4:24; Jan 1:18

9. Bible 21 (pozn. pod čarou) Povšimněte si: Některé překlady Bible používají  u Jana 1:18 výraz „jediný zplozený.“ Ale to neznamená, že byl Ježíš stvořen. Když je Ježíš nazván u Jana 1:18 „jednorozený Bůh,“ ukazuje to na Kristovu jedinečnost jakožto Boha. Původně se mělo za to, že výraz monogenese pochází od monos, který znamená „jediný“ a gennao znamená „zplozený.“ Ale další zkoumání zjistilo, že výraz genese není odvozen od gennao, ale spíše od genos, což znamená „druh“ nebo „typ.“ A proto, když některé překlady Bible ukazují na Ježíše jako na „jednorozeného Boha,“ doslova říkají, že Ježíš je „jedním a jediným jedinečným Bohem”—tudíž je jasnější překlad „jednorozený Bůh,“ který nalezneme ve většině Biblí.

10. Co od nás Bůh vyžaduje, str. 5:5

11. Překlad nového světa

12. Překlad nového světa

13. Jan 5:23

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina