Co bych měl vědět předtím, než jsem pokřtěn jako svědek Jehovův?

Mountain Trees

jwstudyCO BYCH MĚL VĚDĚT PŘEDTÍM, NEŽ JSEM POKŘTĚN JAKO SVĚDEK JEHOVŮV?

Studuji se svědky Jehovovými a myslím si, že to, co říkají, dává velký smysl, avšak před svým křtem bych se chtěl ujistit, že oni jsou ‘tou Pravdou.’ Co mi o nich můžete sdělit?”

NAŠE ODPOVĚĎ:

Milý příteli,

Vaše touha podrobit náboženství svědků Jehovových kritice předtím, než se stanete jedním z nich, je chvályhodná. Jsme rádi, že máme příležitost podělit se s Vámi o výsledky našeho bádání,, a doufáme, že Vám pomohou při rozhodnutí, zda byste se měl připojit k organizaci Strážná Věž. Přestože většina jedinců z řad svědků Jehovových jsou milí lidé, zjistili jsme, že samotná organizace Strážná Věž není poctivá při své prezentaci “Pravdy.” Nejenže Bible, kterou svědkové Jehovovi používají, Překlad Nového Světa (PNS), je zkreslená, ale též mnohé z doktrín, které vyučují, nejsou podloženy Písmem. (Další informace viz náš článek s názvem “Fakta, o kterých Společnost Strážná Věž nechce, abyste věděli.”)

STRÁŽNÁ VĚŽ SVĚDKY JEHOVOVY OVLÁDÁ:
Vedle zkreslování Božího Slova před lidmi má Strážná Věž způsob, jak  ovládat myšlení svědků Jehovových a jejich víru v oblasti života a duchovního růstu. Svědkům Jehovovým je řečeno, aby “bojovali proti nezávislému uvažování” (Viz Strážná Věž, 1.říjen 1983, str. 31) a aby věřili všemu, co Strážná Věž vyučuje—bez ohledu na to, že Strážná Věž mění svůj názor v nesčetných doktrínách, takže to, co je dnes publikováno jako “pravda”, se může  zítra  ukázat jako “blud.”

Svědkům Jehovovým je řečeno, čemu mají věřit, téměř ve všech oblastech—včetně toho, jaký druh hudby a jaké vysílání v rozhlase a televizi mohou poslouchat. (Viz Strážná Věž, 1.září 1988, str. 19 a Strážná Věž, 1.června 2000, str. 27) Jejich oddanost k politice Strážné Věže je natolik silná, že dokonce dovolí, aby jejich vlastní děti zemřeli odmítnutím krevní transfuse, protože transfuse krve jsou organizací Strážná Věž odsuzované. Svědkové Jehovovi jsou odrazováni od čtení “samotné” Bible bez literatury Strážné Věže a jsou varováni, že pokud by četli samotnou Bibli, skončili by odchodem do duchovní temnoty a věřili by doktrínám “odpadlého” křesťanstva. (Viz Strážná Věž, 1.září 1982, str. 27-28)

Jaké podmínky Strážná Věž stanovuje svědkům Jehovovým, že nekriticky přijímají její autoritu nad svými životy? Je jim řečeno, že nemohou porozumět Bibli bez “pomoci” jejich organizace. (Viz Strážná Věž, 15.únor 1981, str. 19, anglické vydání a Strážná Věž, 1.říjen 1967, str. 587, anglické vydání) Vzhledem k tomu, že organizace Strážná Věž tvrdí, že pouze jí byla dána autorita Bohem Jehovou, aby vykládala Písmo, kritizování jakékoli její nauky je svědky Jehovovými považováno za kritizování Samotného Boha!

“Pochybování” a kritika týkající se jakékoli nauky Strážné Věže jsou považovány za “lest”, kterou používá Satan, aby přivedl svědky Jehovovy k “odpadnutí” (opuštění Boha a Jeho organizace). Jestliže začne pokřtěný svědek Jehovův s kritikou či pochybnostmi o jakémkoli učení organizace Strážná Věž, je obviněn z “nedostatku víry” a pyšného přístupu, protože si myslí, že to ví “lépe než Bůh Jehova.” (Viz Strážná Věž, 1.únor 2001, str. 9 a Strážná Věž, 1.červenec 1981, str. 13-14) Tímto způsobem se Strážná Věž sama staví na místo Boha a z “loajality” ke svým náboženským doktrínám a taktikám činí “loajalitu” a oddanost k Bohu.  (Viz Strážná Věž, 1.srpen 1997, str. 8)

jws_at_doorŽÁDNÝ ÚCTYHODNÝ ODCHOD:

Neexistuje žádný úctyhodný odchod od Strážné Věže. Jednou jste se stal  pokřtěným svědkem Jehovovým a pokud se rozhodnete Strážnou Věž opustit, bude na Vás pohlíženo jako na “odpadlíka” —někoho, kdo je ve “vzpouře proti Jehovovi.” I když odejdete sám s touhou následovat Boha Jehovu bez organizace Strážná Věž a jejího ovládání, přátelé a rodinní příslušníci, začlenění v této organizaci, se Vás budou stranit a bude jim řečeno, aby Vás “nenáviděli Boží nenávistí.”  (Viz Strážná Věž, 1.říjen 1993, str. 19 a Strážná věž, 1.březen 1989. str. 22-24) Jako “odpadlíku” Vám nebude dovoleno ani vyjádřit Vaše znepokojení Vašim bývalým společníkům z řad svědků Jehovových písemnou formou, neboť jsou Strážnou Věží nabádáni, aby veškeré osobní dopisy od “odpadlíků” vyhazovali a neotvírali je. (Viz Strážná Věž, 1.prosinec 1986, str. 12-13) Setkáváme se s mnoha případy, kdy byly touto taktikou rozděleny rodiny, kdy bylo rodičům a prarodičům zakázáno se stýkat se svými dětmi a vnoučaty, protože opustili organizaci. Pokud si chcete přečíst více o taktikách Strážné Věže, které se týkají rodinných příslušníků a těch, kdo odešli, odkazujeme Vás na Strážnou Věž, 15.listopad 1952, str. 703-704 (anglické vydání) a Strážnou Věž, 1.červen 1982, str. 14-22.

JEDINÍ SPASENÍ:
Pohled svědků Jehovových na okolní svět je velmi temný.  Organizace Strážná Věž je přirovnávána k Noemově arše (jedinému místu záchrany) a okolní svět je “systém ovládaný Satanem ďáblem”, jenž brzy skončí v Armagedonské bitvě. Svědkové Jehovovi tvrdí, že člověk musí “přijít k Jehovově organizaci”, aby získal záchranu. (Viz Strážná Věž, 1.říjen 1982, str. 15) Je jim řečeno, že oni jsou jediní, kdo “mají biblickou naději na přežití pozdrženého konce tohoto odsouzeného systému ovládaného Satanem ďáblem” POKUD  “setrvají v organizaci s pomazaným ostatkem [svědky Jehovovými].” (Viz Strážná Věž, 1.září 1989, str. 19, anglické vydání, a Strážná Věž, 1.leden 1983, str. 21-22)

waterfallV protikladu k tvrzení Strážné Věže říká Bible, že “věčný život” má zajištěn každý, kdo dá svou plnou důvěru v život, smrt a vzkříšení Ježíše Krista (Viz 1.Korintským 15:1-4; 1.Jan 5:11-13). Osobním požádáním Ježíše, aby se stal Vaším Pánem a Spasitelem, můžete být “adoptován” ze Satanovy rodiny do Boží duchovní rodiny (Viz Jan 1:12). Neexistuje žádná “organizace” jako prostředník mezi Vámi a Bohem, protože Ježíš se stává Vaším jediným “prostředníkem”, neboť zaplatil plný trest za špatné skutky (hříchy), které Vy osobně pácháte (Viz 1.Petr 2:24) a přimlouvá se za Vás před Jehovou, Bohem Otcem (Viz 1.Timoteus 2:5). Nemusíte se připojovat k nějaké organizaci a usilovat podle jejích požadavků, abyste si zasloužil schválení Boha Jehovy. Jeho schválení již bylo získáno, jednou a pro všechny, díky spravedlivému životu Ježíše Krista a Jeho zástupné smrti místo Vás (Viz 2.Korintským 5:21). Vše, co musíte udělat, je osobně přijmout tento dar spasení, který Vám On nabízí (viz Římanům 6:23; 10:9) Proč se dnes nepomodlit k Ježíši a nepožádat Ho, aby Vám dal Svou spravedlnost výměnou za Váš hřích? (Viz Filipským 3:9; Jan 5:39-40; 10:28 a Kolosským 3:3) Další informace o tom, jak být spasen, získáte v naší přiložené brožuře “Jak mohu mít Jehovovo schválení svého života?

STRÁŽNÁ VĚŽ BRÁNÍ LIDEM VE SPASENÍ:

Strážná Věž zabraňuje lidem přijít k Ježíši, když tvrdí, že Ježíš “není prostředníkem pro celé lidstvo”, ale pouze pro malou skupinu lidí, kteří prohlašují, že jsou “pomazaní”. (Viz Worldwide Security Under the Prince of Peace, 1986, str. 10, anglické vydání)  Strážná Věž vyučuje svědky Jehovovy, že nemohou být “znovuzrozeni” a tvrdí, že duchovní “adopce” je pouze pro jejich malou skupinu lidí, jejichž místa v nebi již byla zaplněna. Bible se Strážnou Věží nesouhlasí, neboť prohlašuje, že “Každý”, kdo vkládá víru v Ježíše je “narozen z Boha” (viz 1.Jan 5:1). Strážná Věž nedovoluje lidem osobní vztah s Ježíšem, když tvrdí, že “modlitba” k Ježíši je nepatřičná, avšak Ježíš řekl svým učedníkům: “…požádáte Mě o cokoli…udělám to” (Jan 14:14). Pavel se modlil k Ježíši ve 2.Korintským 12:8-9 a Štěpán se modlil k Ježíši ve Skutcích 7:59. Z těchto důvodů docházíme k závěru, že víra Strážné Věže je duchovní podvrh, jenž vede lidi k náboženskému otroctví a od věčného života, který lze nalézt pouze v osobním vztahu s živým Pánem Ježíšem Kristem.

Naší modlitbou je, abyste přišel k poznání Ježíše jako Vašeho osobního Pána a Spasitele a nalezl pravý pokoj, bezpečí a odpuštění hříchů ne v náboženském podvrhu, nýbrž v důvěrném každodenním chození s Ježíšem skrze Jeho Slovo—Bibli. Další informace o svědcích Jehovových viz následující odkazy:

bullets CHTĚL JSEM SE DOZVĚDĚT VÍCE O BIBLI, A TAK JSEM ZAČAL STUDOVAT SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI. JSEM OKLAMÁVÁN?

bullets MAJÍ SVĚDKOVÉ JEHOVOVI DOVOLENO STUDOVAT SAMOTNOU BIBLI?

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Ruský Angličtina Czech