Posloucháš Jehovu?

jwobey

bcard-download

postcard-download

„ ‘A všichni budou vyučeni Jehovou.’ Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“
—Jan 6:45, PNS

„Ježíš… řekl… ‘Dítě, tvé hříchy jsou odpuštěny.’ …někteří …ve svém srdci uvažovali… ‘Rouhá se. Kdo může odpustit hříchy kromě jednoho, Boha?’ Ježíš však… jim řekl: ‘Proč o tom uvažujete…Syn člověka má autoritu odpouštět hříchy…’“
—Marek 2:5-10, PNS
Pokračovat ve čtení „Posloucháš Jehovu?“

Jaké by bylo přežít KONEC?

jwend

bcard-download

postcard-download

Pouze svědkové Jehovovi… mají biblickou naději, že přežijí blížící se konec tohoto odsouzeného systému…“ —Strážná věž, 1. září 1989, str. 19 (přel. z angl.)

 

„Věrní lidé budou během Ježíšova tisíciletého panování pracovat, aby celou zemi přeměnili v ráj.“—Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 11

Pokračovat ve čtení „Jaké by bylo přežít KONEC?“

Jak PŘEŽIJEŠ Armagedon?

jwarmageddon

bcard-download

postcard-download

„Naléhavá otázka zní: Přežiješ zničení v Armagedonu, aby ses těšil z věčného míru? Asi se zeptáš: ‘Co musím přežít?’“  —Strážná věž, 15. února 1985, str. 7 (přel. z angl.)

Kdo přežije?

„Poselství je tedy jasné: chceme-li přežít Armagedon, musíme zůstat duchovně bdělí a udržovat si symbolické oděvy, podle nichž je možné poznat, že jsme věrnými svědky Jehovy Boha.“ —Strážná věž, 1. prosince 1999, str. 18

Jaký „oděv“ nosíš? Svůj anebo Kristův?

„A všichni se stáváme podobnými někomu nečistému a všechny naše skutky spravedlnosti jsou jako oděv pro období menstruace.“ —Izajáš 64:6, PNS Pokračovat ve čtení „Jak PŘEŽIJEŠ Armagedon?“

Účastníš se Jehovova opatření pro život?

jwnewcovenant

bcard-download

postcard-download

„Ježíš vzal chléb… řekl: ‘VEZMĚTE, jezte. To znamená mé tělo.’ Také vzal pohár… a řekl: ‘Pijte z něho VY všichni; neboť to znamená mou „krev smlouvy,“ která má být vylita ve prospěch mnohých na odpuštění hříchů.’“
—Matouš 26:26-28, PNS

Co je Jehovovým opatřením pro život?

„Toto je můj Syn, milovaný; naslouchejte mu.“—Marek 9:7, PNS

  Pokračovat ve čtení „Účastníš se Jehovova opatření pro život?“

Máš Božího ducha?

jwspiritbaptism

bcard-download

postcard-download

„Abychom zase my obdrželi přijetí za syny. Protože jste synové, Bůh vyslal ducha svého Syna do našeho srdce, a ten volá: ‘Abba, Otče!’ ”
—Galaťanům 4:5-6, PNS

Všichni ti, kteří jsou vedeni Božím duchem, jsou totiž Boží synové.“
—Římanům 8:14, PNS

Jak může člověk obdržet Božího ducha?

Protože jste synové, Bůh vyslal ducha…“ —Galaťanům 4:6, PNS

Pokračovat ve čtení „Máš Božího ducha?“

Uvidíš Boží království?

jwkingdom

bcard-download

postcard-download

 

Ježíš mu odpověděl a řekl: ‘Vpravdě, vpravdě ti říkám: Pokud se nenarodí někdo znovu, nemůže vidět Boží království. …Nediv se, že jsem ti pověděl: ‘Musíte se znovu narodit.’ ”
—Jan 3:3, 7 PNS

Narodil ses znovu?

„A tak těch ‘mnoho synů přivedených ke slávě’ je jen 144 001—Ježíš a jeho duchovní bratři… dal každému ze 144 000nové zrození’ k nebeské naději144 000 jeho duchovních bratrů se ‘narodilo znovu.’“
Strážná věž, 15. února 1998, str. 13

Pokračovat ve čtení „Uvidíš Boží království?“

Vzdáváš Jehovovi čest?

jwworship

bcard-download

postcard-download

„Kdokoli používá při svém uctívání Ježíšovo jméno, ale nevzdává větší čest Jehovovi, neprojevuje opravdovou lásku k světlu.“ —Strážná věž,
1. srpna 1991, str. 9

„Ale v nejnovějším zpěvníku z roku 1984 je čtyřnásobně více písní ke cti Jehovy než Ježíše.“ —Zjevení – jeho slavné vyvrcholení se přiblížilo, str. 36

Pokračovat ve čtení „Vzdáváš Jehovovi čest?“

Jean – Bývalého svědka Jehovova

jean.: JEAN – Jako třetí generace svědků Jehovových Jean opustila Strážnou věž kvůli změněné pravdě.

bullets Visit Jean’s Website:  http://www.tutorsforchrist.org/

Jakožto třetí generace svědků Jehovových Jean věřila každému slovu napsaném Společností Strážná věž a následovala je. Byl to pro ni Boží komunikační kanál pro lidstvo. Když však Strážná věž otiskla „nové světlo,“ které měnilo předchozí tzv. „pravdu,“ začaly se objevovat pochybnosti. „Rozmyslel si to Jehova?” divila se. Když její dvouleté bádání v literatuře Strážné věže odhalilo, že se jedná o organizaci vedenou člověkem, nikoli Bohem, Jean se obrátila ke SKUTEČNÉ pravdě, k samotnému Ježíši!

 

Margery – Bývalého svědka Jehovova

margery

.:MARGERY – Když zjistila, že biblické pravdy jsou v rozporu se Strážnou věží, odešla kvůli skutečné Pravdě.

Jakožto svědku Jehovovu jí skutečně otevřel oči text z Římanům 11:25-26. Skutečnost, že Bůh stále miluje Židy a že má plán je přivést ke spasení, byla v protikladu s tím, co ji vyučovala Strážná věž. Bůh jí otevřel oči, aby viděla, že v kázání poselství svědků dveře ode dveří perzekuovala církev, když kázala o soudu místo o milosti, slitování a spáse. Margery věděla, že musí organizaci opustit, i když to znamenalo, že ztratí přátele, které měla tak ráda.

Andrew – Bývalého svědka Jehovova

andrew

.:ANDREW – Když objevil pravdu o historii Strážné věže, odešel následovat Ježíše.

“Nikdy jsem nebyl nespravedlivě vyloučen a nemám vůbec žádnou zášť vůči jakémukoli svědkovi. Má volba opustit organizaci byla založena čistě na tom, co jsem zjistil o historii této organizace, o kořenech jejího vyučování a o kontrastu s historickým křesťanstvím. Možná, že byly chvíle, kdy jsem se cítil jako vzorný svědek Jehovův, ale pak byly i chvíle, kdy jsem musel připustit opak. Doufám, že zasáhnu někoho, kdo se může s mým příběhem ztotožnit.“

Midge – Bývalého svědka Jehovova

midge.:MIDGE – Nedostatek lásky svědků Jehovových ji odvedl z této organizace do Ježíšovy náruče.

bullets Visit Midge’s Website at: www.jwhelpandsupport.50megs.com

Po dobu 16 let byla Midge přesvědčeným svědkem Jehovovým. Navzdory pochybnostem, které čas od času měla, nikdy nepochybovala o tom, že svědkové mají „Pravdu.“ Ale když byl jeden starší a přítel vyloučen bez výslechu, spojila si to s událostmi, které následovaly, a zjistila, že vidí organizaci v novém světle. Na posledním shromáždění, které navštívila, jí přišly na mysl Ježíšova slova: „Poznáte můj lid podle lásky, kterou mají mezi sebou.“ Tehdy zjistila, že „tady není láska.“ A to byl okamžik, kdy poznala, že tohle pro ni skončilo. Odešla a nikdy se neohlédla zpět.

Aaron – Bývalého svědka Jehovova

aaron

.: AARON – Vychován jako svědek Jehovův členy rodiny, kteří byli krajskými dozorci a předsedajícími dozorci. Bylo pro něho těžké odejít.

Týden po svém narození se účastnil shromáždění v sále Království a svůj první „komentář“ měl v 5 letech. Aaronova rodina se v organizaci Strážná věž velmi angažuje. Jeho dědeček je krajským dozorcem a jeho strýcové jsou předsedajícími dozorci. Když se rozpadla jeho náboženská víra ve Strážnou věž, Aaron se obrátil k Ježíši a nalezl milujícího Boha, kterého po celý svůj život hledal.

Leo – Bývalého svědka Jehovova

leo

.: LEO – Narozen a vychován jako svědek Jehovův, byl věrným pomocným průkopníkem, dokud nenalezl Pravdu v Kristu

Narozen a vychován jako jeden ze svědků Jehovových. Leo byl věrným pomocným průkopníkem, který opustil Strážnou věž, aby se připojil k Jehovově nebeské organizaci a nalezl důvěrný osobní vztah se skutečnou „Pravdou“ – Ježíšem Kristem

 

Renee – Bývalého svědka Jehovova

renee

.:RENEE – Vyrůstat jako svědek Jehovův pro ni nebylo lehké

Vyrůst jako svědek Jehovův nebylo pro Renee snadné, protože ji nenáviděli její vrstevníci z malého města a neměla žádné přátele. Vzala si muže od svědků Jehovových a účastnila se služby dveře ode dveří plným časem. Renee se usilovně snažila o schválení Bohem Jehovou, ale zjistila, že se její sny rozpadly na kusy, když ji její SJ manžel opustil kvůli jinému muži a Strážná věž reagovala vyloučením jí i jejího bývalého manžela jenom kvůli obviněním založeným na fámách! „Jak jsi mi to mohl udělat?” zvolala Renee k Bohu. Jeho odpověď přišla nejneočekávanějším způsobem. Nyní oslavuje Boha za úžasný způsob, jakým ji v Kristu osvobodil!

 

Amber – Bývalého svědka Jehovova

 amberAMBER – Postrádajíc ve Strážné věži pocit bezpečí, hledala, kam jít a kde nalézt Krista.

Když opustila náboženství svědků Jehovových, Amber pociťovala, že něco je špatně, a přece jí chyběl pocit bezpečí, jaký měla jako SJ. „Musím se vrátit do církve, ale kam?“ Amber se modlila. Hovořila s druhými o jejich víře a začala zkoumat rozdíly mezi učením svědků Jehovových a biblickým křesťanstvím. Jak ji Duch svatý uváděl do své pravdy, cítila Boží lásku a ochranu a byla plná vzrušení, víry a štěstí.

 

Doug – Bývalého svědka Jehovova

doug

.:DOUG – Bývalý svědek Jehovův, který překonal hřích díky Boží moci

Narozen a vychován jako svědek Jehovův. Doug odpadl od organizace, když nemohl dostát jejím zásadám. V zoufalství volal k Bohu. Existovalo tolik náboženství, že nevěděl, kam se dát. Konečně nalezl naději v Ježíši a z milosti a moci Ducha svatého i nadpřirozenou moc vypořádat se se svými zápasy.

 

Patty – Bývalého svědka Jehovova

patty

.:PATTY – Odešla po 24 letech od Strážné věže, aby nalezla pokoj a radost v Ježíši

Narozena a vychována jako křesťan, nikdy však nebyla upevněna v Božím Slově. Tím se stala Patty náchylná k přijetí podvodného učení Strážné věže. Po dobu čtyřiadvaceti let upřímně pracovala pro organizaci, ale nic nedokázalo zabránit tomu děsivému pocitu, že není pro Jehovu „dost dobrá.“ V zoufalství Patty opustila svědky Jehovovy, aby nalezla opravdový pokoj, radost a bezpečí v Ježíši.

 

Jsi dostatečně dobrý pro věčný život?

jwfaithful

 

bcard-download

postcard-download

„Nikdo z nás si nemůže zasloužit Boží dary a nejméně ze všeho dar věčného života. Můžeme však ukázat, že jsme hodni daru věčného života tím, že …se zasvětíme Jehovovi a potom se prokážeme jako věrní tomuto zasvěcení.“ —Strážná věž, 15. srpna 1952, str. 485 (přel.)
Pokračovat ve čtení „Jsi dostatečně dobrý pro věčný život?“

Je Ježíš Kristus tvým Prostředníkem?

jwmediator

JE JEŽÍŠ KRISTUS TVÝM PROSTŘEDNÍKEM?
bcard-download

postcard-download

 „Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Ježíš Kristus, který dal sám sebe jako odpovídající výkupné za všechny…“ —1. Timoteovi 2:5-6

„Prostředník: Ten, kdo zprostředkovává smíření mezi dvěma stranami, které jsou spolu v rozporu.“—Hlubší pochopení Písem, sv. 2, str. 408

Pokud Ježíš není tvým Prostředníkem, který tě „smiřuje“ s Bohem, kým tedy je?

„Ačkoli Ježíš působí jako Prostředník pouze pro ty, kdo jsou v nové smlouvě…  Kromě těch 144 000 ‚zapečetěných‘ jsou tedy ještě další lidé, kteří se modlí k Bohu Jehovovi ve jménu Krista.“
Hlubší pochopení Písem, svazek 2, str. 411 Pokračovat ve čtení „Je Ježíš Kristus tvým Prostředníkem?“

Platí nová smlouva pouze pro skupinu 144 000 lidí?

heavenlysunset

PLATÍ NOVÁ SMLOUVA POUZE PRO SKUPINU 144 000 LIDÍ? —15 otázek pro svědky Jehovovy ohledně 144 000 a Velkého zástupu

Ze všech témat diskutovaných se svědky Jehovovými není nic podstatnějšího než totožnost Ježíše Krista a záležitost týkající se spasení a věčného života. Svědkové Jehovovi mají dvě kategorie spasení, podle nichž rozdělují své zastánce do dvou skupin. První skupinu nazývají „malé stádo“ a omezují její počet na 144 000 členů. Druhou skupinu nazývají „velký zástup;“ do této skupiny má přístup zbytek lidské populace. Při zkoumání jejich víry ohledně tohoto dvoutřídního systému spasení se zaměříme na největší slabinu v teologii Strážné věže, protože neexistuje jediný biblický text, jenž by podpořil jejich jedinečný pohled na tuto záležitost.
Pokračovat ve čtení „Platí nová smlouva pouze pro skupinu 144 000 lidí?“