Chtěl jsem se více dozvědět o Bibli, a tak jsem začal studovat se svědky Jehovovými. Jsem oklamáván?

 wdgrstudy

wdgrstudyCHTĚL JSEM SE VÍCE DOZVĚDĚT O BIBLI, A TAK JSEM ZAČAL STUDOVAT SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI. JSEM OKLAMÁVÁN?

“Právě jsem si přečetl příběh Tammie o jejích zkušenostech se svědky Jehovovými a nemohu si pomoci, ale myslím si, že bych mohl být v nevědomosti. Studuji se svědkem Jehovovým již pár měsíců a čtu některé jejich knihy. Nikdy předtím jsem se o náboženství nezajímal. Co se týče náboženství, jsem v tomto ohledu velmi naivní a všechno, co znám, jsem se dozvěděl studiem se svědkem Jehovovým. To, co se dozvídám, mi dává velký smysl, chci se však ujistit, že dělám dobře. Jsem oklamáván, nebo mě svědkové Jehovovi vyučují o Bibli správně? Je vaše víra založena výhradně na Bibli? Pokud ano, čemu nyní věříte a jak se to liší od učení svědků Jehovových?”

TammieNAŠE ODPOVĚĎ:

Milý příteli,

Děkujeme vám, že jste nás kontaktoval. Je dobře, že prověřujete náboženství svědků Jehovových a zasloužíte si za to naši pochvalu. Na povrchu se zdá být náboženství svědků Jehovových dobré. Způsobí, že si myslíte, že studujete Bibli, protože vás nechají opakovat odpovědi, které jim poskytuje jejich literatura vydávaná Strážnou věží a na které se vás při studiu Bible ptají. Protože toho o Bibli mnoho nevíte, využívají toho a vy si myslíte, že oni znají skutečně hodně. Avšak ve srovnání s opravdovými učiteli Bible toho o Písmu tolik neznají. Jejich argumenty sice znějí mocně a přesvědčivě, pokud jste ve studiu Bible nováčkem, ale když prozkoumáte věci, které vám neříkají, uvidíte, že jejich argumenty nemohou ve světle důkazů obstát.

Budou vám říkat, abyste nevěřil všemu, co tvrdí, ale abyste se napřed podíval, co na to říká Bible, než uvěříte jejich učení. Avšak pokud jim v Bibli ukážete verše, které s tím, co vás učí, nesouhlasí, zaujmou vůči vám nepřátelský postoj. Nejsou ochotni přistoupit na jakýkoli biblický argument, který je v rozporu s tím, co je vyučuje Společnost Strážná věž.

Mnohé biblické texty, které vás nechají vyhledat v jejich Bibli, jsou často vytrženy z kontextu a budou se pokoušet vás přimět, abyste používal jejich Bibli, Překlad nového světa (PNS). Důrazně vás varujeme před používáním jejich Bible. Je plná bludů, přidaných i vypuštěných výrazů. Pokud chcete důkaz, pořiďte si dobrý překlad Bible a srovnávejte mezi tímto překladem a PNS od svědků Jehovových. Též máme na našich webových stránkách seznam nesprávně přeložených veršů, které se vyskytují v jejich Bibli:

Též většina křesťanů má problém, když hovoří se svědky Jehovovými, poněvadž svědkové jsou připraveni na “běžné” argumenty, kterými křesťané vyvracejí jejich články víry. Svědkové Jehovovi tráví dvě hodiny týdně nacvičováním kterak obrátit lidi na svou víru a jak překonat námitky, které lidé vznášejí proti jejich náboženství. Ale to, jak odpovídají na námitky, se velmi liší od opravdové znalosti Bible.

Níže uvádíme pár biblických doktrín, které svědkové Jehovovi překrucují:

  • 1.Timoteovi 2:5 Bible říká: „Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.“ (NBK) Avšak Strážná věž říká, že Ježíš je prostředníkem pouze pro 144 000 lidí. (Viz publikace Strážné věže Worldwide Security Under the Prince of Peace, 1986, str. 10) Jelikož podle učení Strážné věže většina dnes žijících lidí nemůže být v této skupině 144 000, nemá většina dnes žijících lidí žádného prostředníka.  Pokud se tedy stanete svědkem Jehovovým, nebudete moci přijít k Bohu, neboť Ježíš řekl, že všichni musí přijít k Bohu jedině „skrze“ Ježíše (Jan 14:6).
  • V Jan 3:5 Ježíš řekl, že se musíte „znovu narodit“ (narodit z Božího ducha), abyste uviděl Boží království. Svědkové Jehovovi však říkají, že „znovu narozených“ je pouze 144 000 lidí. Jelikož většina dnes žijících lidí nemůže být v této skupině 144 000 „znovu narozených“ Ježíšových následovníků, neuvidíte Boží království, když přijmete učení svědků Jehovových.
  • V Římanům 8:14-16 říká Bible, že „VŠICHNI“ křesťané musí být přijati do Boží rodiny jako duchovní „Boží děti“ předtím, než mohou být „vedeni Božím duchem,“ ale svědkové Jehovovi vyučují, že pouze 144 000 lidí je „přijato“ do Boží rodiny. A tak pokud se stanete svědkem Jehovovým, nebudete moct být „přijat“ do Boží duchovní rodiny. Z toho plyne, že nebudete moct být „veden Božím duchem.“ Římanům 8:8-9 též vysvětluje, že ti, kdo nemají Božího ducha (kterého křesťané dostávají při přijetí do Boží rodiny), „se nemohou líbit Bohu“ a „nepatří“ Kristu.
  • Ve Zjevení 7:9-15, 19:1 říká Bible, že v nebi bude „velký zástup“ lidí, který by nikdo nemohl sečíst, avšak svědkové Jehovovi učí, že v nebi bude pouze 144 000. Nikde v Bibli nenajdete, že bude v nebi pouze 144 000. Pokud se stanete svědkem Jehovovým, potom nebudete poslušen přikázání Písma z Kolosanům 3:1-2, abyste hledal „to, co je nahoře, kde po Boží pravici sedí Kristus. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi.” (NBK)

To je pár příkladů z mnoha, u nichž učení svědků Jehovových nesouhlasí s Biblí. Další příklady z jejich problematického vyučování si, prosím, vyhledejte v níže uvedených článcích na našem webu:

bullets KDO JSOU SVĚDKOVÉ JEHOVOVI? – Jejich dějiny, víra a směrnice

bullets ODHALENÉ DOKTRÍNY STRÁŽNÉ VĚŽE

Zjistíte, že když svědkové Jehovovi nedokáží odpovědět na tyto nejrůznější otázky z Bible, potom vámi předkládané verše „zduchovňují“ buď tím, že je „nepoužijí správně“ anebo vám tvrdí, že tyto verše nezmiňují to, co říkají. V obou případech překrucují Písmo, aby se pokusili „napasovat“ svou víru na Bibli. Toto překrucování zneuctívá Boha a jeho Svaté Slovo. Neboť Písmo varuje: „K jeho slovům nic nepřidávej, jinak tě potrestá a budeš shledán lhářem.” (Přísloví 30:6)

Děkujeme Bohu, že poznáváte více z Bible. Nejvíce oceňovanou činností, jakou kdy můžete dělat, je hledat svého Stvořitele! Ale pouze samotný Bůh vám může zjevit sebe sama. Nemohu to udělat ani já ani svědkové Jehovovi. V Matouši 16:15-18 se Ježíš otázal svých následovníků: „ ‚A za koho mě pokládáte vy?‘ Šimon Petr odpověděl: ‚Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.‘ Ježíš mu odpověděl: ‚Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.‘“

A tak nehledě na to, co vám kdokoli říká, musíte požádat Boha, aby vám zjevil sám sebe, protože jedině On to může učinit. I kdybychom vám ukázali sto veršů, které dokazují, kým Bůh je, nic by vám to nepřineslo, pokud by vám samotný Bůh nezjevil sebe sama. On slibuje, že není daleko od nikoho z nás. Z tohoto hlediska jsou zajímavé texty v Žalmu 14:2 a 53:2. Říká se zde, že Bůh shlíží z nebe, aby viděl, zda ho někdo hledá. Vím, že vidí vás, neboť ho hledáte. Požádejte ho, aby vám pomohl pochopit, co je správné a co je špatné.

Ptáte se, čemu věříme, protože chcete znát pravdu. Také jste zjistil, že musíte slyšet obě strany, abyste dospěl ke správnému rozhodnutí. Můžeme vám toho hodně sdělit a sdílet s vámi Písmo, avšak je prací Ducha svatého, Ducha pravdy, aby vám přinesl svědectví o Kristu a uvedl vás do veškeré pravdy. Jinak řečeno, NEEXISTUJE žádná pravda, kromě té, kterou zjevuje samotný Duch pravdy. Jan 14:17, Jan 15:26 a Jan 16:13 vypovídají o moci, kterou má Duch, aby ve vašem životě takto jednal.

V Jan 14:17 Ježíš vysvětluje, že Duch pravdy může být „ve“ vás. To se stane, když budete činit pokání ze svých hříchů, přijdete k Ježíši a odevzdáte mu svůj život. Z vlastní zkušenosti vím, že jsem měla velmi omezené poznání Bible, dokud jsem svůj život neodevzdala Ježíši. Až mu odevzdáte své srdce, sešle vám svého Ducha pravdy, abyste poznal pravdu a aby vás pravda osvobodila (Jan 8:32). Rozpoznáte ho, když uslyšíte jeho pravdu, protože jeho ovce znají jeho hlas (Jan 10:3-7).

Věřím, že vám něco z toho pomůže. Ať vám Jehova Bůh žehná a ocení vaši píli, s jakou ho hledáte a jemu sloužíte.

Tammie

DALŠÍ INFORMACE VIZ:

bullets CO BYCH MĚL VĚDĚT PŘEDTÍM, NEŽ JSEM POKŘTĚN JAKO SVĚDEK JEHOVŮV?

bullets MAJÍ SVĚDKOVÉ JEHOVOVI DOVOLENO STUDOVAT SAMOTNOU BIBLI?

bullets FAKTA, O KTERÝCH SPOLEČNOST STRÁŽNÁ VĚŽ NECHCE, ABYSTE VĚDĚLI

 

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina