Jsem zraněn a zmaten, ale bojím se odejít.

Mountain Trees

JSEM ZRANĚN A ZMATEN, ALE BOJÍM SE ODEJÍT…

„Dosud jsem jedním ze svědků Jehovových, ačkoli již v to nevěřím. Jsem tak zraněn a zmaten, že nevím, komu mám věřit a důvěřovat. Přemýšlím o předložení svého dopisu, že se odděluji, bojím se však, že učiním špatné rozhodnutí a vzdám se své naděje na věčný život v pozemském ráji po Armagedonu. Navzdory všemu, co vidím a prožívám, a co mne nutí věřit, že toto náboženství není „pravda,“ mám stále pochybnosti o tom, zda jsou svědkové Jehovovi ti správní a zda to všechno není útok od Satana, který se snaží, abych opustil Jehovu.“

TammieNAŠE ODPOVĚĎ:

Ahoj, jmenuji se Tammie. Jestliže jsi došel tak daleko, asi se cítíš přemožen pocity a velice znepokojený veškerými informacemi, které jsi odhalil při svém hledání pravdy. Vím, co prožíváš. Byla jsem vychovaná jako jedna ze svědků Jehovových a prožila jsem v této organizaci přes 30 let.  Od té doby, co jsem dosáhla sedmi let věku, jsem byla aktivní v teokratické škole služby. Průkopničila jsem se svou matkou a potom znovu 4 roky jako dospělá, měla jsem v průměru 10 domácích biblických studií v měsíci a nakonec jsem viděla křest 5 z nich. Pracovala jsem na projektech sálu Království, procestovala jsem New York, a jednou mluvila na shromáždění. Vychovala jsem svého syna, aby byl příkladným svědkem Jehovovým a on poprvé vystoupil na veřejnosti v 5 letech a ve svých 14 průkopničil. Mohl bys říci, že jsem byla „svědkem Jehovovým mezi svědky Jehovovými“. Rovněž jsem se dostala do bodu, kde jsi nyní ty.

Ale co když je to všechno klam?
Možná bojuješ s pochybností: „…ale co když je to všechno klam? Mohl by mne ďábel dovést k informacím proti svědkům Jehovovým, abych se odvrátil od Jehovy?“ Navzdory všemu, co jsi objevil a všem svým zázračně vyslyšeným modlitbám, bojuješ s možností, že bys mohl být sveden. Jsi bezděčnou loutkou v ďáblově hře, kdy se tě snaží oklamat, abys opustil svědky Jehovovy? Máš tento neustálý pocit, že možná, navzdory všem protiargumentům, jsou svědkové Jehovovi ti praví a všichni ostatní se mýlí?

Můj milý příteli, tvé prožitky jsou normální. Jsou to „porodní bolesti,“ které signalizují brzké zrození tvé mysli. Velmi dlouhou dobu jsi o sobě nepochyboval (možná nikdy, jestliže jsi byl jako svědek Jehovův vychován). Přemýšlení a rozhodování se jsou pro tebe nové a velmi nepříjemné. Byl jsi závislý na někom jiném, kdo ti říkal, jak máš myslet, jak vykládat Písmo, jak chodit, jak mluvit a jak se oblékat. Nyní jsi pod vedením Božího Ducha. Máš totiž svědomí a to ti dává nějaká velmi silná usvědčení. Je to území hrůzy, na které ses vydal. Tvůj svět se rozpadá s každým slovem z Písma, které čteš. Máš hlad po čemkoli, co zjevuje Boží Slovo jasněji. I když máš před sebou otevřený Překlad nového světa, čteš texty, o nichž jsi nikdy předtím nevěděl, že tem jsou.  Co se to s tebou děje? Blázníš? Ne, jsi na pokraji uvěření

Má cesta do Damašku
Vím, že bys rád prožil „cestu do Damašku“. Chtěla jsem totéž. Možná jsi již jednu zažil, ale Jehova je schopen ukázat fakta bez vší pompéznosti. Poskytne ti odpovědi, které potřebuješ, abys přijal víru, kterou postrádáš. Co se mne týče, byl to den, kdy jsem se modlila za jasné a zřetelné odpovědi, a to bez ustání, jako by na tom závisel můj život (což tak skutečně bylo). Potom mi někdo v kanceláři dal „denní zamyšlení.“ Náhodou to byl Matouš 7:15 „Střezte se falešných proroků…“

Nejprve jsem si myslela, že si se mnou Jehova zahrává, protože jsem po své intenzivní modlitbě neočekávala nic menšího než hlas z nebes. Řekla jsem Jehovovi: „to není odpověď…Musím se dozvědět, kdo má pravdu a kdo se mýlí a musím to vědět dnes!“ Potom přišlo do mé mysli odnikud slovo z 5.Mojžíšovy 18:22: „Když prorok mluví ve jménu Jehovy a slovo nenastane ani se neuskuteční, je to slovo, které Jehova nemluvil. Prorok je mluvil s opovážlivostí. Nezalekneš se ho.“ Tady to bylo, zřetelné jako můj nos na obličeji…1914, 1975 a všechna falešná proroctví před a mezi. Stačí jen jedno falešné proroctví, aby označilo falešného proroka. Nepotřebovala jsem žádný další „důkaz.“ Teď jsem věděla, kdo má pravdu a kdo se mýlí.

Věřit znamená Vidět!
Už jsi slyšel: „Vidět znamená věřit,“ ale pro mne je zajímavé, že předtím než Pavel uviděl pravdu, musel oslepnout. Vzhledem k jeho zážitku s obrácením, uvěřil předtím než uviděl. 2.Korinťanům 4:4 říká, že Satan oslepil mysl nevěřících, aby neviděli pravdu o Ježíši Kristu. Není snad zajímavé, že nevíra předchází nevidění? Proto je slepota důsledek nevěření.

Když jsem jednou hovořila s Pastorem, dal mi recept na „spasení“. Nerozuměla jsem tomu, ani jsem neměla víru ve spasení jako zrnko hořčice. Stále nechápu, proč jsem to nedotáhla do konce. Pamatuji si, že jsem šla na opuštěné místo pod mostem v naší čtvrti. Udělala jsem něco naprosto v protikladu ke své výchově a něco zcela vzdáleného svému logickému uvažování. Nejprve jsem požádala Jehovu, aby mi odpustil, protože to, co se chystám udělat, je pustit se do modlitby k „Ježíši,“ a věděla jsem, že modlitba k Ježíši je špatná. V té době jsem si myslela, že znám všechno. Byla jsem žalostně slepá a nevěděla jsem o tom (viz Zjevení 3:17). Stále jsem se zdráhala uvěřit něčemu, čemu jsem nedokázala porozumět.

Od té chvíle můj vztah s Bohem exponenciálně vzrůstá. Dveře se otevírají, porozumění na mne přichází jako záplava z každého směru. Jako by se mi otevíraly oči a já poprvé v životě viděla! Čím více jsem věřila, tím více jsem viděla. Satan nemá žádnou moc oslepit věřícího. Nemusím všechno chápat, abych tomu věřila, protože víra je skutek mé vůle, a pokorné vyznání mého srdce, které jsem učinila, aniž by má mysl všechno správně pochopila. Porozumění, vidění a rozlišovací schopnost je dílem Božího Ducha, který ve mně přebývá.

Vidění je Božím dílem, a ne mým. Je to požehnaný následek uvěření. Uvěření je tvoje práce. Jeden z prvních textů, který jsem objevila ve svém Překladu nového světa krátce po své zkušenosti pod mostem, byl Jan 6:28-29: „Co máme dělat, abychom konali Boží díla? To je Boží dílo, abyste projevovali víruv toho, jehož On vyslal.“ Celý život jsem tvrdě pracovala, abych dělala to, co je „Božím dílem“ a nedělala jsem jediné dílo, na kterém záleží. A to věřit v Ježíše Krista. Pokud se nacházíš na podobné cestě, prosím, buď si jist, že neblázníš a nejsi sám. Občas pomůže číst příběhy druhých, kteří prožili totéž, a hovořit s druhými. Též ti mohou pomoci následující odkazy na naše webové stránky:

bullets CO JE TA PRAVDA?

bullets JE STRÁŽNÁ VĚŽ „VĚRNÁ A ROZVÁŽNÁ“?

bullets KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI — Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

bullets ČASTÉ DOTAZY OHLEDNĚ ODCHODU OD STRÁŽNÉ VĚŽE

bullets ČASTÉ OTÁZKY OHLEDNĚ POMOCI PŘI HLEDÁNÍ PRAVDY

 

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ruský Angličtina