Mají svědkové Jehovovi dovoleno studovat samotnou Bibli?

bullets

.:MAJÍ SVĚDKOVÉ JEHOVOVI DOVOLENO STUDOVAT SAMOTNOU BIBLI?

„Studuji se svědky Jehovovými a přečetl jsem si na vašich webových stránkách, že svědkové  Jehovovi nemají dovoleno studovat Bibli sami bez literatury Strážné věže. Ale bratři od svědků Jehovových, se kterými studuji, mě často povzbuzují, abych Bibli studoval a četl, kdykoli mám možnost, i kdybych byl sám. A tak proč by mě povzbuzovali, abych studoval a četl Bibli sám, kdyby něco skrývali? Dokonce i na shromážděních nemluvíme jen o Písmu, jsme nabádáni bratrem, který nás vyučuje, abychom si vyhledali biblické texty, a ten bratr prochází biblické texty dopodrobna, aby se nic nevynechalo. Všichni jsme povzbuzováni, abychom sami četli Bibli, a to celou, od Genesis až po Zjevení, rád bych věděl, kdo vám dal o svědcích Jehovových tu mylnou informaci, kterou máte na svých webových stránkách.“

NAŠE ODPOVĚĎ:

Milý příteli,

Chápeme vaše rozpaky nad naším tvrzením, že svědkové Jehovovi nemají dovoleno studovat Bibli sami bez literatury Strážné věže. Je pravdou, že jsou často povzbuzováni, aby si četli Bibli sami, avšak „čtení“ Bible není totéž jako „studování“ a „vykládání“ si Bible bez pomoci. Uvažujme o tom, co o nezávislém čtení, studiu a zkoumání Bible řekla organizace Strážná věž:

„Tudíž Bible je knihou organizace a náleží křesťanskému sboru jakožto organizaci, nikoli jednotlivcům, bez ohledu na to, jak upřímně snad věří, že dokáží Bibli vykládat. Z tohoto důvodu nemůžeme Bibli řádně porozumět, pokud nemáme na paměti Jehovovu viditelnou organizaci.“Strážná věž, 1. října 1967, str. 587 (angl.)

Jestliže svědkové Jehovovi věří, že Bible nenáleží „jednotlivcům,“ ale pouze organizaci Strážná věž, a že „Bibli nemůžeme řádně porozumět, pokud nemáme na paměti Jehovovu viditelnou organizaci,“ jak potom mohou věřit, že mohou „studovat“ a „vykládat“ Bibli sami bez literatury Strážné věže?

Všichni potřebujeme pomoc, abychom porozuměli Bibli, a biblické vedení, které potřebujeme, nemůžeme nalézt mimo organizaci ‚věrného a rozvážného otroka.’“Strážná věž, 15. února 1981, str. 19 (angl.)

Proč by Strážná věž říkala, že „potřebujeme pomoc, abychom porozuměli Bibli“ a že „biblické vedení, které potřebujeme, nemůžeme nalézt mimo“ její organizaci, kdyby svědkové Jehovovi věřili, že si můžete „studovat“ a „vykládat“ Bibli sám bez literatury Strážné věže?

Schvaluje ‚věrný a rozvážný otrok‘ [organizace Strážná věž], aby se skupiny svědků Jehovových scházely k nezávislému zkoumání Písma a společně o něm diskutovaly?Mat. 24:45, 47. Ne, neschvaluje. Přesto v různých částech světa někteří členové naší organizace vytvořili skupiny, kde nezávisle zkoumají biblické náměty. Někteří se společně věnují nezávislému studiu biblické hebrejštiny a řečtiny, aby ověřovali přesnost Překladu nového světa. …Pořádají také konference a vydávají literaturu, v níž uvádějí své poznatky, a doplňují to, co je předkládáno na našich křesťanských shromážděních a v naší literatuře. …‚Věrný a rozvážný otrok‘ tedy neschvaluje žádnou literaturu, shromáždění ani webové stránky, které nejsou připravovány nebo organizovány pod jeho vedením…Těm, kteří chtějí ještě více prohloubit své znalosti Bible, doporučujeme využít knihy Hlubší pochopení Písma, „Celé Písmo je inspirováno Bohem a prospěšné“ a další naše publikace….“Naše služba Království, září 2007, str. 3

Když jsou svědkové Jehovovi odrazováni od „nezávislého zkoumání biblických námětů,“ není to snad totéž, jako by byli odrazováni od studia samotné Bible? Proč by Strážná věž odrazovala svědky Jehovovy od „literatury, shromáždění a webových stránek, které nejsou připravovány“ jejími vůdci, kdyby neměla co skrývat?

„Říkají, že stačí jen číst Bibli, buď sami nebo v malých skupinkách doma. Je však zvláštní, že se na základě tohoto „čtení Bible“ přiklonili k mylným naukám, které duchovenstvo křesťanstva zaujímalo ve svých komentářích před 100 lety.“Strážná věž, 1. září 1982, str. 27 

Proč by Strážná věž varovala před čtením „jen…Bible…sami nebo v malých skupinkách doma,“ kdyby svědkové Jehovovi věřili, že je v pořádku číst samotnou Bibli bez používání literatury Strážné věže? Kdyby Společnost Strážná věž poctivě vykládala Bibli v kontextu, proč by varovala své čtenáře, že ti, kdo čtou samotnou Bibli, skončí u toho, že budou věřit tzv. „odpadlickým“ naukám křesťanstva? Nedává to do vaší mysli varovný signál, že Strážná věž překrucuje Písmo, aby vyhovovalo jejímu učení?

„Kromě toho, jsme skutečně zjistili nejen, že lidé nemohou chápat Boží plán, když čtou samotnou Bibli, ale také vidíme, že když kdokoli odloží BIBLICKÉ STUDIE, poté, co je používal, poté, co byl s nimi obeznámen, poté, co je po dobu 10 let četl—když je tedy odloží a bude ignorovat a přidrží se samotné Bible, ačkoli již rozuměl Bibli po dobu 10 let, naše zkušenost ukazuje, že během 2 let bude v temnotě.“ Strážná věž, 15. září 1910, str. 298, (angl.)

Nežasnete nad tím, že Strážná věž nejenže musela varovat své čtenáře před čtením „samotné“ Bible bez jejího vedení ve svých nedávných publikacích z let 1981 – 2007, ale že varování před přidržením se „samotné Bible“ se táhne již od jejích publikací z roku 1910?  

„Odpůrci příležitostně zpochybňují různé nauky, které přijal Jehovův lid všeobecně za své… Budou hlásat, že člověk nepotřebuje víc než číst Bibli. Ale křesťanstvo čte Bibli už po staletí.“  Strážná věž, 1. prosince 1983. str. 16

„Nesmíme nikdy ztrácet se zřetele skutečnost, že Bůh vede svou organizaci… Kdyby se někdo odvrátil od Jehovy a od jeho organizace, s opovržením odmítl vedení ‚věrným a rozvážným otrokem‘ a spolehl se jen na osobní čtení a výklad Bible, stal by se podobným osamělému stromu ve vyprahlé zemi.“Strážná věž, 1. února 1986, str. 27

Nejsme-li ve styku s tímto sdělovacím prostředkem, kterého používá Bůh, nebudeme činit pokroky na cestě k životu, ať čteme Bibli sebevíc.Strážná věž, 1. října 1982, str. 27

Kdyby svědkové Jehovovi věřili, že mohou rozumět samotné Bibli, proč by potom Strážná věž odrazovala svědky Jehovovy od „spoléhání se jen na osobní čtení a výklad Bible“ a říkala jim, že nemohou „činit pokroky“ bez literatury Strážné věže, ať „čtou Bibli“ sebevíc?

Jak vidíme z výše uvedených citací Strážné věže, svědkové Jehovovi mají dovoleno číst si Bibli sami, avšak nemají přitom raději opouštět své studování publikací Strážné věže; ani nemají dovoleno se spoléhat „jen na osobní čtení a výklad“ či být částí skupiny, která „nezávisle zkoumá biblické náměty,“ pokud chtějí zůstat v učení Strážné věže, v takzvané „pravdě.“

Vskutku, dokonce i Strážná věž připouští, že pokud se svědek Jehovův přidrží „samotné Bible,“ skončí u toho, že bude věřit učení takzvaného „odpadlého“ křesťanstva! Chápete, proč vás povzbuzují ke „čtení“ biblických odkazů na shromážděních, dokud pokračujete ve svém „studiu“ s vašimi učiteli od svědků Jehovových ze sálu Království, kteří jsou oprávnění, aby S vámi probírali biblické verše, abyste získal jejich překroucený pohled na biblické učení?

******************* Reakce člověka, který studuje se svědky Jehovovými *******************

„Děkuji vám za odpověď na můj dopis, ALE stále jste neodpověděli na mou otázku. Prosím, řekněte mi vlastními slovy: proč by mě svědkové Jehovovi povzbuzovali, abych si četl a studoval Bibli sám, kdyby měli co skrývat? Rád bych věděl, kdo vám řekl o svědcích Jehovových takové věci. Svědkové Jehovovi jsou jediní, kteří se drží Bible. Káží dobrou zprávu dveře ode dveří. V Bibli je řečeno, že krev patří Bohu. Proto odmítají transfuze krve.  Pouze 144 000 půjde do nebe. V Bibli není řečeno, že každý půjde do nebe anebo do pekla. Pokud to tam je, prosím, řekněte mi, kde se o tom Bible zmiňuje…“

NAŠE DRUHÁ ODPOVĚĎ:

Milý příteli,

povzbuzují vás, abyste studoval Bibli sám, PROTOŽE také studujete S nimi a pomocí jejich publikací—tudíž získáváte jejich PŘEKROUCENÝ názor na to, co Bible učí. Váš e-mail je toho příkladem:

Uvedl jste: „pouze 144 000 půjde do nebe.“ Kde Bible říká, že půjde do nebe POUZE 144 000? Můžeme vám ukázat mnoho veršů, které říkají, že VŠICHNI, kteří věří v Ježíše, jsou „adoptováni“ do Boží rodiny (Jan 1:12; 1. Jan 5:1; Galaťanům 4:4-6), mají Božího Ducha (Římanům 8:14) a jsou znovuzrozeni, aby byli v Božím nebeském království (Jan 3:3; Zjevení 19:1). Přece nám NEMŮŽETE ukázat JEDINÝ biblický verš, který by říkal, že v nebi bude POUZE 144 000.

Nepochybně to vypadá, že odvedli dobrou práci při překrucování vašeho porozumění Bibli. Nyní můžete klidně číst Bibli sám, protože ji čtete skrze jejich růžové brýle Strážné věže!

„Tyto věci jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí. Ale ve vás zůstává to pomazání, které jste přijali od něho, a nepotřebujete, aby vás někdo učil; ale jak vás to pomazání učí o všech věcech (a je pravdivé a není lež) a jak vás naučilo, tak zůstávejte v něm.“—1. Jan 2:26-27, Nová Bible kralická

Další informace viz:

bulletsSTUDUJI SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI. CO BYCH MĚL VĚDĚT PŘEDTÍM, NEŽ BUDU POKŘTĚN?

 

 

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina