BOJÍM SE, ŽE BUDU ZNIČEN V ARMAGEDONU — Co když mají svědkové Jehovovi přece jen pravdu?

heavenlysunset

BOJÍM SE, ŽE BUDU ZNIČEN V ARMAGEDONU — Co když mají svědkové Jehovovi přece jen pravdu?

„Stále jsem jedním ze svědků Jehovových, mám však mnoho pochybností a otázek, zda je organizace Strážná věž skutečně ‚tou Pravdou.‘ Jsem tak zmaten a cítím, že chci odejít, ale to, co mne zde stále drží, je strach, že přijde Armagedon. Nechci být zničen! Chci být na Jehovově straně, ale tolik se bojím. Co když mají svědkové Jehovovi přece jen pravdu? Když odejdu, budu zničen Jehovou NAVŽDY? Nechci zemřít! Jenom nevím, co mám dělat… Cítím se být natolik polapený!“

Anne MarieNAŠE ODPOVĚĎ:

Milý příteli,

Jmenuji se Anne Marie (https://www.4jehovah.org/anne-marie-ex-jehovahs-witness/). Přečetla jsem si tvůj dotaz a mé srdce se hrnulo přímo za tebou. Chápu tvůj strach. Opravdu! Také jsem se většinu svého života bála příchodu Armagedonu, dokud jsem nezjistila, že „křesťané“ tento strach nemají. Také se zdá, že nemají stres a obavy, co se týče budoucnosti, které jsem měla jako svědek Jehovův. Měli takový „pokoj“ až jsem se divila, odkud ho dostali. Potom jsem zjistila, PROČ jsem neměla „pokoj“ ohledně své budoucnosti a proč se křesťané Armagedonu nebojí. Dozvěděla jsem se, že ARMAGEDON NEMÁ S NÁMI KŘESŤANY NIC SPOLEČNÉHO!

Většina svědků Jehovových se vidí jako členové „velkého zástupu.“1.  Víš, ale, kde Bible říká, že „velký zástup“ bude, až přijde Armagedon? Podle Zjevení 7:9 jsou v nebi! Ano! Stojí „před trůnem“ v nebi!  Zjevení 7:15 říká, že členové velkého zástupu Mu prokazují „dnem i nocí posvátnou službu v jeho chrámu.“   Jak by mohli sloužit Jehovovi „dnem i nocí v jeho chrámu“ v nebi, 2.  kdyby byl „velký zástup“ v tuto chvíli stále na zemi? 3.   Až do Zjevení 16:16 není Armagedon v Bibli zmíněn. Tudíž „velký zástup“ je již v nebi a bude stát „před trůnem a před Beránkem“, vypukne na zemi Armagedon!

Smím se s tebou sdílet o tom, co jsem se dozvěděla od těch křesťanů? Smím se s tebou sdílet o tom, co mi dalo naději a pokoj a bezpečí a radost, jaké jsem nikdy předtím nepoznala? Doufám, že se podíváš na to, co ti musím říci, protože kdybych poznala, když jsem byla mladší, to, co dnes vím o Bohu a Armagedonu, ušetřila bych si mnoho let stresu, zmatku, viny, obav a strachu. Chci říci všem svědkům Jehovovým, kteří mají stejný strach jako tenkrát já, proč se již Armagedonu vůbec nebojím, proč mám nyní hluboký pocit pokoje a spokojenosti, které jsem nikdy předtím neměla, proč se cítím naprosto bezpečně v Boží lásce, nehledě na to, kde jsem, nehledě na to, ke kterému náboženství či organizaci patřím!

Zde uvádím, co mi ukázal v mém vlastním Překladu nového světa Svatých písem jeden velmi milující křesťan. Věděl jsi, že Bůh Jehova má vlastně plán záchrany pro celé lidstvo? Ježíš řekl:

Pojďte ke mně všichni, kteří se lopotíte a jste obtíženi, a chci vás občerstvit. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem mírné povahy a ponížený v srdci, a naleznete občerstvení pro své duše. Vždyť mé jho je příjemné a můj náklad je lehký.“—Matouš 11: 28-30

„Kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mě poslal, věčný život.“ —Jan 5:24

„Zkoumáte Písma, protože si myslíte, že jejich prostřednictvím budete mít věčný život…A přece nechcete přijít ke mně, abyste měli život.“ —Jan 5:39. 40

„Každý, kdo je na straně pravdy, naslouchá mému hlasu.“ —Jan 18:37

„Dále mě následuj.“ —Jan 21:19

„A dávám jim věčný život a rozhodně nebudou nikdy zahubeny a žádný je neuchvátí z mé ruky.“ —Jan 10:28

„Jsem světlo světa. Kdo mě následuje, rozhodně nebude chodit ve tmě, ale bude vlastnit světlo života.“ —Jan 8:12

„…nevěříte, protože nejste žádná z mých ovcí. Mé ovce naslouchají mému hlasu a já je znám a ony mě následují.“ —Jan 10:26-27

„…žádný, kdo žije a projevuje víru ve mne, vůbec nikdy nezemře. Věříš tomu?“ — Jan 11:26

„Vpravdě, vpravdě ti říkám: pokud se nenarodí někdo znovu, nemůže vidět Boží království.” —Jan 3:3

Musíte se znovu narodit.“ —Jan 3:7

„Vždyť Bůh poslal svého Syna…aby byl svět skrze něho zachráněn.“ —Jan 3:17

„…žádný, kdo v něj projevuje víru, nebyl zahuben, ale měl věčný život.“
—Jan 3:16

„…toho, kdo ke mně přijde, rozhodně nechci odehnat.“ —Jan 6:37

A konečně:

„Jsem cesta a pravda a život…“—Jan 14:6

Ježíš mluvil velmi jasně. Vždy řekl přesně to, co myslel, a řekl nám přesně všechno, co potřebujeme vědět. Nikde v Písmu nevidíme nic, co se týče Ježíšových následovníků, o znepokojení ohledně přežití Armagedonu.  Ve skutečnosti, vyjma posledního oddílu Zjevení, slovo „Armagedon“ v celých Křesťanských písmech naprosto chybí! Tudíž je hned jasné, že Armagedon je něco, co se nás jakožto Božího lidu netýká!

Kdyby se Armagedon týkal křesťanů a kdyby byl požadavek na spasení vstoupit do nějakého zvláštního náboženství či organizace, nemyslíš snad, že by se o tom Ježíš zmínil? Ale podívejme se na to, co SKUTEČNĚ řekl!

Jasně, jak ukazuje těch pár citovaných textů výše, máme pro záchranu „přijít k Ježíši,“ protože on je opravdová „cesta“ k záchraně, jak je v Božím záměru. Také nikde v Písmu nenajdeme žádný vymezený počet těch, kteří mohou nalézt skrze Krista nebeské spasení. Spíše nalezneme slova jako „ten, kdo“, „kdokoli“, „každý“ a „všichni“.

Mimoto, z těchto textů vidíme, že každý, kdo přichází ke Kristu „MÁ věčný život“ (Jan 6:47). I Ježíš slíbil, že neodežene NIKOHO, kdo k němu přijde pro záchranu (Jan 6:37).  Řekl, že jakmile přijdeme k němu pro záchranu, jakmile mu toužíme patřit, nikdo nás neuchvátí ani z jeho ruky, ani z ruky jeho Otce (Jan 10:27-29)!  A tak nebudeme v žádném případě zničeni Jehovou a Ježíšem, který nám slíbil, že nás zachová navždy. Můžeme čerpat útěchu z tohoto zaslíbení:

„Jsem totiž přesvědčen, že ani smrt ani život ani andělé ani vlády ani věci nynější ani věci budoucí ani moci ani výška ani hloubka ani žádné jiné stvoření nás nebudou schopni oddělit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.”—Římanům 8:38-39

Písmo mluví jasně. Máme „přijít k Ježíši,“ abychom byli zachráněni, „uvěřit v Ježíše,“ abychom byli zachráněni, a když přijmeme Ježíše za svého Pána a Spasitele, Duch svatý od Boha a Ježíš přicházejí do našeho srdce a jsme vskutku „znovuzrozeni,“ jak Ježíš slíbil, když řekl, že to potřebujeme. (Viz 1.Tesaloničanům 4:8; Kolosanům 3:11; 1.Jan 3:24; Efezanům 1:13-14)

„A to je to dané svědectví, že Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synovi. Kdo má Syna, tento život; kdo nemá Božího Syna, nemá tento život. Píši vám to, abyste věděli, že máte věčný život, vy, kteří jste uvěřili ve jméno Božího Syna.“—1.Jan 5:11-13

Ježíš zemřel, aby nás osvobodil z otroctví Mojžíšovu Zákonu a od následování jakéhokoli náboženského „lidského zákona,“ jak je ukázáno v  Jan 8: 31-32, 36, kde Ježíš říká:

„Jestliže zůstanete v mém slovu, jste skutečně moji učedníci a poznáte pravdu a pravda vás osvobodí…Jestliže vás tedy Syn osvobodí, budete skutečně svobodní.“

Povšimněte si, že nejprve musíme zůstávat v Ježíšovu slovu, abychom „byli jeho učedníci,“ a POTOM „poznáme pravdu,“ a POTOM budeme „osvobozeni.“  Asi se zeptáš „osvobozeni od čeho?“  No, osvobozeni od strachu, díky jedné věci!  2.Timoteus 1:7 říká, že Bůh nám nedal „ducha strachu“! Pavel říká v Galaťanům 5:1: „Pro takovou svobodu nás Kristus osvobodil.“

Strážná věž na nás vkládá „otrocké jho,“ když nám říká, že texty o naší záchraně a jistotě života se netýkají nás, a že musíme poslouchat JI, jakožto jedinou „cestu,“ která je před Bohem správná, že musíme věřit a důvěřovat JÍ, jakožto jedinému zdroji čisté „pravdy,“ že musíme být oddaní JÍ a poslouchat JI, abychom měli nějakou naději na věčný život, ale toto učení NENÍ podle Ježíše ani podle pravdy Božího Slova (Jan 17:17).

Nevinný následovník organizace Strážná věž žije v neustálém strachu, že by mohl všechno ztratit kvůli nějaké lidské nedostatečnosti či „selhání,“ a dokonce ztratit i samotný věčný život, když bude Jehovou ZNIČEN v Armagedonu. Tento strach z toho, že nebude shledán „hodným“ v Armagedonu a bude Jehovou zničen v „den jeho hněvu,“ je neustálé ohrožování opravdového pokoje, který máme mít v Kristu. Byli jsme vyučeni, že nejsme „elitní“ „malé stádo,“ kteří jediní údajně jdou do nebe, ale to je lež! Ježíš jasně říká u Jana 10:16, že všechny jeho ovce budou „jedním stádem,“ a v Efezanům 4:4 vidíme, že existuje pouze „jedna víra“ a jedna naděje“ – nebeská naděje!

Strach z Armagedonu by nás neměl dále děsit, jako kdybychom byly malé děti a bály se tmy. Nesmíme se bát vidět to, co nám říká Boží Slovo. Nesmíme se děsit „učení lidí,“ kteří nás chtějí „podvést“ a „zotročit.“ (Galaťanům 1:6-9; 2:4, 5)

Písmo jsme byli naučeni používat jako svědkové Jehovovi, když jsme kázali „dobrou zprávu“ Strážné věže, která se týkala znovuzaložení Božího království, které mělo více do činění s izraelským národem a Boží smlouvou s Židy, než to, co je skutečná „dobrá zpráva“ Ježíše Krista. Také potřebujeme pochopit, že Ježíš nezemřel, aby „vyrovnal“ nějaké „justiční váhy,“ abychom mohli „svobodně“ PRACOVAT na své záchraně, a potom DOUFAT, že jsme byli shledáni dostatečně dobrými,“ abychom byli „hodni“ toho, že nás Jehova „ušetří.“ Pro to Ježíš nezemřel (Galaťanům 2:21)! Petr se zmiňuje ve Skutcích 8:20 o životě, který nám Ježíš dává, jako o „velkorysém Božím daru.,“ a nezapomeňme na eunucha, který chtěl, aby mu Filip vysvětlil, kdo to byl Ježíš a jaký je plán záchrany; a jakmile tomu porozuměl, chtěl být ihned pokřtěn a potom jel dál „a radoval se“ (Skutky 8: 26-39)!  Takže jel by eunuch dál a „radoval“ by se, kdyby nemohl být pokřtěn, dokud neodpoví na přibližně 80 otázek učení a kdyby si svou „naději“ na záchranu musel „získat“ ODDANÝM úsilím v nějaké náboženské organizaci? „Dobrá zpráva“ Strážné věže vložila do příběhu o etiopském eunuchovi něco, co vůbec nedává smysl! Rozumíš, proč Armagedon není pro nás jakožto křesťany důvodem ke strachu? Doopravdy to je biblické!

DALŠÍ INFORMACE VIZ:

bullets BUDE „VELKÝ ZÁSTUP“ NA ZEMI, AŽ VYPUKNE ARMAGEDON?

===========

1. Veškeré citace Písma jsou převzaty z Bible svědků Jehovových, Překladu nového světa. Povšimněte si: Některé překlady Bible používají výraz „velká spousta“ v odvolávce na „velký zástup“ ze Zjevení 7:9.
2. Viz Zjevení 11:19 a 14:17.
3. Všimněte si: Strážná věž má několik námitek proti jednoduchému čtení Zjevení 7:15, aby se pokusila uvést v soulad své střety víry ohledně „velkého zástupu,“ který slouží na zemi a ne v nebi. Více se dozvíš v následujícím článku: BUDE „VELKÝ ZÁSTUP“ NA ZEMI, AŽ VYPUKNE ARMAGEDON? .

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ruský Angličtina