Jak může někdo věřit, že je Ježíš Bohem?

Jesus of Jehovah's Witnesses - Photo taken from the Watchtower Brochure Should You Believe in the Trinity? p. 2DOPIS OD SVĚDKA JEHOVOVA – “Jak může někdo věřit, že je Ježíš Bohem?”

„Ahoj! Jsem jedním ze svědků Jehovových. Již před svým studiem se svědky Jehovovými jsem v Bibli nalezl, že učí, že Ježíš není Všemohoucím Bohem, ani částí Trojice. Nevidím rovnost mezi Otcem a Synem. Syn byl pokoušen ďáblem (Matouš 4:1), zatímco Bůh nemůže být pokoušen od zlého (Jakub 1:13). Kdyby byl Syn Bohem, jak by mohlo být reálným pokušením to, aby bylo Bohu nabídnuto zpět něco, co už sám dal Satanovi (Matouš 4:8-9)? Syn nezná dne ani hodiny, pouze Otec je zná (Matouš 24:36).  Synova vůle je odlišná a může se od vůle Otce lišit (Matouš 26:39).  Syn může dělat pouze to, co vidí, že dělá Otec (Jan 5:19), zatímco Bůh může dělat všechno (Matouš 19:26).  Syn má pouze moc a autoritu, které mu byly „dány“ od Otce (Mat 28:18), a Syn se této moci v budoucnu vzdá (1.Korinťanům 15:24-28). Především Syn říká, že Otec je „větší“ než on a že Otec je jeho „Bohem.“ Kdyby byl Syn Bohem, jak by mohl být Bohem sobě? Je toho mnohem více, o čem bych mohl psát, ale toto je zřejmě bezpochyby nevyvratitelný názor, že? Kéž „Král nad všemi [jinými] bohy,“ Jehova vám žehná. – Žalm 95:3.”

NAŠE ODPOVĚĎ:

Děkujeme vám, že jste nás kontaktoval ohledně vašeho přesvědčení, že Ježíš není Bohem. Je doopravdy obdivuhodným úkolem snažit se být opravdovým „svědkem“ Jehovy a studiem precizně obhajovat identitu tohoto jediného pravého Boha (Jan 17:3; 1.Jan 5:20).  Vaše studijní zkoumání Písma v tomto ohledu budiž pochváleno.

Odpověď na Vaše znepokojení začněme nejprve diskusí o tom, co myslí tradiční křesťan, když řekne, že „Ježíš je Bůh.“ Věříme, že jako Bůh (Jan 1:1), Ježíš vlastní plnou přirozenost jediného pravého Boha (Kolosanům 1:19; 2:9), a přesto NEVĚŘÍME, že Ježíš je Otec.  Jak jste správně poznamenal, když jste se zmínil o tom, že se Synova vůle od Otcovy liší, Písmo činí zřetelný rozdíl mezi osobou Otce a osobou Syna.

Na Ježíšův vztah k Otci pohlížíme stejně jako by kdokoli pohlížel na vztah mezi lidským otcem a synem. Stejně jako je syn jiná osoba než otec a je podřízen otcově vůli, tak je Ježíš jako Boží Syn jiná osoba než Bůh Otec a je podřízen vůli Boha Otce. Přesto stejně jako lidský syn vlastní tolik „lidské“ přirozenosti jako jeho otec, tak Ježíš jako Boží Syn vlastní tolik „Boží“ přirozenosti jako jeho Otec.  Proto Židé usilovali Ježíše ukamenovat pro rouhání. Pochopili Ježíšovo tvrzení, že je „Božím Synem“ jako tvrzení, které ho staví v přirozenosti „na roveň“ jednomu a jedinému pravému Bohu (Viz Jan 5:18; 19:7; srov. Leviticus 24:16).  Proto také Ježíš nazval Otce u Jana 20:17 svým „Bohem.“ Jeho Otec bude vždycky jeho „Bohem,“ stejně jako budou naši lidští otcové vždycky našimi „lidskými“ předky. 

Stejně tak by nikdo neargumentoval, že je lidský syn nižším „člověkem“ jen proto, že je jeho otec jako vůdce rodiny ve „vyšším“ postavení, tudíž je chybné argumentovat, že je Ježíš nižším „Bohem“ jen proto, že má jeho Otec „vyšší“ autoritu (Jan 14:28).  U Lukáše 2:51 čteme, že Ježíš „zůstával podřízen“ Marii a Josefovi, protože nad ním měli v té chvíli jeho pozemského života autoritu. Máme argumentovat tím, že byl Ježíš nižší než oni? Jsem si jist, že touto dobou rozumíte tomu, že podřízenost autoritě neznamená nižší přirozenost.  Tudíž odkazy Písma na tuto skutečnost (t.j., Jan 5:19; Matouš 28:18; 1.Korinťanům 11:3 a 15:24-28) nemají žádnou spojitost s tím, zda je Ježíš nižším „Bohem.“

Nyní se budeme zabývat tím, co ukazuje Písmo o Ježíšových omezených schopnostech ve srovnání s Bohem Otcem.  Boha v jeho přirozenosti nemůžeme vidět (Jan 1:18), nemůže být pokoušen (Jakub 1:13), ani fyzicky zemřít (Habakuk 1:12). A přece toto všechno bylo nezbytné, aby Ježíš zaplatil dokonalou cenu, aby přikryl hříchy lidstva (Hebrejcům 9:22).  Tudíž bylo řešením, aby Ježíš přidal ke své božské osobě lidskou přirozenost. Filipanům 2:5-10 vysvětluje, jak Ježíš dále existoval v Boží „podobě“ (t.j., přirozenosti), a přesto se zřekl svého práva užívat si rovnosti s Bohem, aby mohl sám sebe omezit do lidské přirozenosti, kterou přijal. Proto prožíval všechno, co prožíváme my (Hebrejcům 4:15), a zemřel, aby zaplatil cenu za hříchy lidstva.  Tudíž přidáním lidské dimenze ke své božské osobě (Kolosanům 2:9) se Ježíš stal viditelným „obrazem neviditelného Boha“ (Kolosanům 1:15).

Ptáte se: „ Kdyby byl Syn Bohem,  jak by mohlo být reálným pokušením nabídnout Bohu zpět něco, co už sám dal Satanovi (Matouš 4:8-9)?”  Obraťme tuto otázku. Svědkové Jehovovi věří, že Jehova stvořil Ježíše a že Ježíš stvořil všechno ostatní, že? V předchozím pokušení Satan přikázal Ježíši, aby proměnil kameny na chleba (Matouš 4:3-4).  S použitím logiky, jak by mohlo být nějakým pokušením  svádět Ježíše, aby proměnil kameny na chleba, když on je vskutku tím, kdo nejprve stvořil kameny? Vidíte ten problém z této stránky? Váš argument předpokládá, že Ježíš nebyl Bohem, protože se ho Satan zkoušel pokoušet s královstvími tohoto světa, nad nimiž již Bůh měl autoritu. Ale kdybychom měli použít toto zdůvodnění, museli bychom také argumentovat, že by Ježíš nemohl být Stvořitelem, protože se ho Satan zkoušel pokoušet s kameny, nad nimiž již Ježíš měl autoritu jako jejich Stvořitel. Ovšem že víme, že tento argument nemůže být pravdivý, protože v Písmu je jasně napsáno, že Ježíš je Stvořitelem (Kolosanům 1:16-17; Jan 1:3), zrovna tak je v Písmu jasně řečeno, že je Ježíš Bohem. A tak ve skutečnosti nešlo o to, zda byl Ježíš Bohem či Stvořitelem. Ve skutečnosti šlo o to, zda by Ježíš odložil svá omezení lidské přirozenosti a choval by se jako Bůh před určeným časem. Vskutku to byla skutečná zkouška, protože jako Bůh by mohl snadno odložit svou lidskou přirozenost a vzít si předčasně království od Satana (viz Skutky 17:31).

A konečně, na závěr, bych se rád zabýval skutečností, že Ježíš vždycky „nevěděl“ všechno, co se děje – obzvlášť den či hodinu svého návratu (Matouš 24:36).  Zde opět Ježíš fungoval ve svém lidském omezení. Avšak vidíme mnoho dalších příkladů, kde Ježíš jako Bůh „zná všechno“ (Jan 2:24-25; 16:30).  Následující tabulka znázorňuje, jak se Ježíš omezil do své omezené lidské přirozenosti na jistou dobu, ale také vyjadřuje Boží vlastnosti jeho božské přirozenosti v jiných dobách.  Tudíž Ježíš byl jak 100% Člověkem (byl „Synem Člověka“ – Matouš 26:64) tak byl 100 % Bohem (byl „Božím Synem“ – Jan 5:18; 19:7) sjednoceným v samotné své osobě.

BOŽSKÉ VLASTNOSTI

LIDSKÉ VLASTNOSTI

VŠEMOHOUCNOST (Veškerá Moc): Marek 2:7-12; 14:62-64; Jan 2:7-11 HLAD & SLABOST:  Lukáš 4:2; Jan 4:6; Matouš 8:24
VŠUDYPŘÍTOMNOST (Přítomen Všude): Jan 1:48; Mat. 18:20; 28:20 OMEZENÉ FYZICKÉ TĚLO: Marek 3:9; Jan 11:32
VŠEVĚDOUCNOST (Znalost Všeho):  Jan 2:24-25; 6:64; 16:30 OMEZENÁ ZNALOST: Marek 13:32; Jan 11:34

Yes, You Should Believe in the Trinity book

 

Pro další informace o biblických důkazech božství Ježíše Krista a o Trojici a při hledání odpovědí na běžné námitky vznesené svědky Jehovovými, prosím, navštivte následující webové stránky:

bullets Ano, měl bys věřit v Trojici!!! Kniha

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina