Fakta, o kterých společnost Strážná věž nechce, Abyste Věděli

Fakta - Spolecnost Strazna

FAKTA, O KTERÝCH SPOLEČNOST STRÁŽNÁ VĚŽ NECHCE, ABYSTE VĚDĚLI

PDF

Od roku 1997 je po celém světě přes 5 milionů činných Svědků Jehovových, kteří stráví každoročně přibližně jeden bilion hodin ve službě pro Společnost Strážná Věž. Tito Svědkové Jehovovi jsou činní ve více než 230 zemích a jsou nejrychleji rostoucím náboženstvím v bývalém SSSR.

Tvrzením, že lidé musí “přijít k Jehovově organizaci a získat záchranu,”1. vyvíjí Společnost Strážná Věž na Svědky Jehovovy velký tlak, aby jednali podle jejích pravidel.  Kromě účasti na pěti shromážděních týdně je po Svědcích Jehovových požadováno, aby trávili měsíčně několik hodin distribucí literatury Strážné Věže, vedením “biblických studií” a bádáním nad různými tématy v literatuře Společnosti Strážná Věž, aby byli schopni během svých shromáždění o těchto tématech diskutovat. Svědkové mají zakázáno sloužit v armádě, zdravit vlajku, skládat slib věrnosti, volit, přijmout transfusi krve, slavit narozeniny a svátky včetně Díkůvzdání, Velikonoc a Vánoc, a dále mají zakázáno číst literaturu, která jejich organizaci kritizuje. Po léta jsou Svědkové Jehovovi též odrazováni od styky s přáteli, kteří nejsou Svědky, od účasti v mimoškolních aktivitách, jako je sportování, a od dalšího vzdělávání na vysokých školách.2.

Všechna tato omezení a tyto požadavky, kladené na Svědky Jehovovy, je mají vyčlenit ze zbytku společnosti, aby se jim jejich organizace stala “způsobem života” a aby jí aktivně sloužili.  Pokud některý Svědek Jehovův poruší tato pravidla vytyčená organizací, potom mu je “odňata pospolitost”, kdy se ho straní všichni jeho přátelé a příbuzní, kteří jsou v organizaci.3. Pro mnohé je to bolestná zkušenost, která ponechává bývalého Svědka Jehovova v beznaději a prázdnotě. Kvůli této politice a kvůli naprostému ovládání touto organizací, která má vliv na fyzický a duchovní život tolika lidí, je nanejvýš důležité, aby člověk důkladně prozkoumal požadavky a historii této organizace předtím, než do ní vstoupí.

 “Musíme prověřit nejen naši osobní víru, ale i učení jakékoli náboženské organizace, ke které se chceme připojit. Je její učení v naprostém souladu s Božím Slovem, anebo je založeno na lidských tradicích? Pokud milujeme pravdu, nemusíme se takového prověřování bát..”–Pravda, která vede k věčnému životu, biblická a traktátní společnost Strážná Věž, 1968, str. 13 (anglické vydání)

HISTORICKÉ POZADÍ:

V roce 1879, ve věku 27 let, Charles Taze Russell, zakladatel Biblické a traktátní společnosti Strážná Věž, začal s publikováním Siónské Strážné Věže a Hlasatele Kristovy přítomnosti.  Narozen roku 1852 v Allegheny v Pennsylvanii, byl vychován jako Presbyterián, ale později se připojil k liberální Congregational Church, protože se mu líbily její názory. Po dobu 10 let, dříve než začal s publikováním svých článků ve Strážné Věži, studoval se  skupinou  odštěpenou od Druhých Adventistů a byl hodně ovlivněn jejich učením, které neuznávalo fyzický návrat Krista a nesmrtelnost lidské duše.4. Russell vyučoval a publikoval mnoho doktrín, které současná Společnost Strážná Věž naprosto odmítá, a angažoval se ve věcech, které jsou pro současné Svědky Jehovovy pohanského původu. Ve skutečnosti, kdyby byl Russell Svědkem Jehovovým v současné organizaci Strážná Věž, byla by mu za jeho víru a skutky odňata pospolitost! Mezi ně totiž patřilo:

 • Používání symbolu Ra, boha slunce, na obálce jeho knih.5.
 • Používání loga Svobodných Zednářů, kříže a koruny, na svých výtiscích Sionské Strážné Věže. 6.
 • Učení, že on je tím “věrným a rozvážným otrokem” z Mat. 24:45-51, které mělo za následek, že ho mnozí z jeho následovníků  dokonce uctívali. 7.
 • Učení, že “vytváření viditelné organizace…by nebylo v souladu s duchem božského plánu.”  “Vyvarujte se ‘organizace.’ Je naprosto zbytečná.”8.
 • Učení, že křesťané “jsou božské bytostia proto jsou všichni Bohy, čili máme Boží domácnost….po vzkříšení vstaneme ve své skutečné podobě jako Bozi.”9.
 • Učení, že “celé tělo Kristovo, ‘Mocného Boha’…se bude podílet na obnovení života, který Adam ztratil, a proto jsou členy společnosti, která se celá stane Věčným Otcem,  jako obnovené stvoření.”10.
 • Učení, že by Pán Ježíš měl být uctíván a že není archandělem Michaelem.11.
 • Slavení narozenin a svátků, jako jsou například Vánoce.12.
 • Učení, že člověk může vstoupit do armády, pokud by “na nikoho nestřílel.”13.
 • Učení, že bílá rasa je lepší než černá a že “bílá rasa vykazuje určité vlastnosti nadřazené nad ostatními rasami.”14.
 • Učení, že tvar mozku určuje vnímavost na Boha.15.
 • Učení, že Jehova “vládne nad svým vesmírem” z hvězdy “Alcyone” v souhvězdí  Plejády.16.
 • Učení, že “Velká pyramida v Gize” byla “Božím kamenným svědkem”, který podpořil Russellova tvrzení, že  “čas konce” je období let 1799-1914 s tím,že Ježíšova neviditelná přítomnost začala v roce 1874 a v roce 1914 zničí stávající vlády.17.

Roku 1954 byl Fred Franz, president Strážné Věže v letech 1977-1992, ve Skotsku na Douglas Walsh Trial tázán ohledně změn Společnosti v jejím učení.  Zde uvádíme, jak odpovídal: (Dotaz D., odpověď O.)

D.        Takže to, co je dnes publikováno Společností jako pavda, se bude muset za pár let možná uznat jako nesprávné?
O.        Musíme počkat a uvidíme.
D.    A mezi tím společenství Svědků Jehovových následuje blud?
O.        Následují nesprávný výklad Písma.
D.        Blud?
O.        Dobrá, tedy blud.
Douglas Walsh Trial, Pursuer’s Proof, 1954, str. 114

Satan se lstivě snažil použít svůj vliv, a podařilo se mu to. Jak? Pomluvou a lží. Vytasil se s bludem, pod ochranou lži, a podstrčil ji za pravdu. Jinak řečeno, vydával tmu za světlo.”–Strážná Věž, 15.květen 1976, str. 304 (anglické vydání)

Pokud bychom následovali člověka, nepochybně bychom byli někde jinde; nepochybně by jeden lidský názor protiřečil druhému a to, co by bylo světlem před rokem či dvěma nebo šesti lety, by bylo nyní považováno za tmu : Ale s Bohem neexistuje žádná proměnlivost ani otáčení stínu, a tak tomu je s pravdou; jakékoli poznání či světlo přicházející od Boha musí být stejné jako jeho původce. Žádné nové poznání pravdy nemůže být nikdy v rozporu s předchozí pravdou. ‘Nové světlo’ nikdy nezrušilo starší ‘světlo,’ nýbrž k němu přidává….A tak tomu je se světlem pravdy; opravdový růst přidává a nenahrazuje jedno druhým.”–Siónská Strážná Věž, únor 1881, str. 3 (anglické vydání)

PŘEKLAD NOVÉHO SVĚTA:

V roce 1950 přišla Společnost Strážná Věž se svým vlastním překladem Bible, Překladem Nového Světa. Svědkům Jehovovým bylo řečeno, že tento překlad je nejpřesnější a nezaujatý. Společnost tvrdí, že překladatelská komise Překladu Nového Světa byla složena z vysoce školených učenců řečtiny, kteří se snažili ze všech sil “předat jeho [Boží] myšlenky a prohlášení co možná nejpřesněji.”18.  Pokud by však někdo zkontroloval osvědčení těchto překladatelů, shledal by, že Společnost není ochotna tyto informace uveřejnit a uvádí, že komise touží po tom, aby veškerá sláva za tento překlad byla vzdána Bohu Jehovovi, a proto si překladatelé přejí zůstat v anonymitě.

Na povrchu to může vypadat velmi šlechetně a čestně, ale někoho by mohlo zajímat, jestli je to skutečný důvod, proč komise touží zůstat v anonymitě. V průběhu let odhalilo další pátrání, kdo byli překladatelé Překladu Nového Světa, a tyto skutečnosti ukazují, že byli pro tento překlad naprosto nekvalifikovaní. Pět ze šesti členů Vedoucího sboru Strážné Věže, kteří byli v překladatelské komisi, nebylo vůbec nijak vyškoleno, co se týče biblických jazyků. Ten šestý, Fred Franz, (bývalý člen Vedoucího sboru a president Strážné Věže v letech 1977-1992)  tvrdil, že nějaké vzdělání má, avšak ve Skotsku na Douglas Walsh Trial vydalpod přísahou  následující svědectví:

Úterý 23.listopadu 1954:
tázaný Frederick William Franz:

D.         Vpravil jste se také do hebrejštiny?
O.         Ano….
D.         Takže máte k dispozici značné lingvistické znalosti?
O.    Ano, ke své biblické činnosti
D.         Myslím tím, jestli jste schopen číst a rozumět Bibli v hebrejštině, řečtině, latině, španělštině, portugalštině, němčině a francouzštině?
O.    Ano.
D.         Takže byl v roce  1950 připraven a vydán takzvaný Překlad Nového Světa Křesťanských řeckých písem?
O.         Ano….
D.    Myslím, že bylo vaší povinností, abyste před vydáním Překladu Nového Světa zkontroloval správnost tohoto překladu., že
O.         Máte pravdu.
D.    Ve světle vašeho vzdělání a ve světle vašich znalostí?
O.         Máte pravdu.
D.    A udělal jste to?
O.    Ano, udělal…
D.    A bylo vaší povinností v zájmu organizace zkontrolovat překlad do angličtiny z původní hebrejštiny v prvním svazku Písem Starého Zákona? 
O.         Ano….
D.         Pokud se samotný překlad Bible ujal, jste za něj zodpovědný?
O.         Jsem pověřen, abych překlad prověřil a zhodnotil jeho správnost a doporučil jeho přijetí v podobě, v níž je předložen.
D.    Jsou členové vydavatelské komise překladateli?
O.    To je otázka, na kterou já, jako člen kolegia ředitelů, nemám pověření uveřejnit….
D.    Kdy jste šel na universitu?….
D.         Promoval jste?
O.    Ne, nepromoval…
D.        Studoval jste hebrejštinu během vašeho universitního studia?
O.    Ne, nestudoval, avšak během svého studia na universitě jsem prováděl speciální výzkum pro presidenta Společnosti a zjistil jsem, že je nezbytné mít znalosti hebrejštiny, a tak jsem si zařídil její osobní studium.

ODROČENO

Středa 24.listopadu 1954:
Frederick William Franz, pokračování:

D.    Vy sám čtete a hovoříte hebrejsky, že?
O.         Nehovořím hebrejsky.
D.    Ne?
O.    Ne.
D.         Můžete vy sám přeložit toto do hebrejštiny?
O.    Co?

D. Čtvrtý verš ze druhé kapitoly Genesis?
O.   Myslíte tohle?
D.   Ano?
O.    Ne, nebudu se o to pokoušet.
Douglas Walsh Trial, Pursuer’s Proof, 1954, str. 7-9, 88, 91-92, 102-103

Tento úkol, který nebyl schopen Franz vykonat, je látka, kterou průměrný student prvního či druhého ročníku hebrejštiny dokáže provést bez jakýchkoli obtíží. Je to nějaký div, že Společnost odmítá oznámit na veřejnosti, kdo se podílel na překladu jejich Bilble? Důvěřovali byste doktorovi, který by odmítl ukázat svůj diplom? A přesto to dělá mnoho Svědků Jehovových, když se obracejí k životně důležité biblické pravdě.

Porovnání PŘEKLADU NOVÉHO SVĚTA s MEZIŘÁDKOVÝM PŘEKLADEM KRÁLOVSTVÍ ŘECKÝCH PÍSEM:

V roce 1969 vydala společnost Strážná Věž Meziřádkový překlad Království řeckých písem, “Předkládání doslovného překladu (slovo od slova) do angličtiny pod řeckým textem je v ‘Novém zákoně v původní řečtině–text revidovali Brooke Foss Westcott D.D. a Fenton John Anthony Hort D.D.’ ”–Titulní stránka vydání z roku 1969. Společnost Strážná Věž prohlašuje:

Meziřádkový překlad Království řeckých písem je vydán za účelem pomoci těm, kdo hledají pravdu a život. Jeho doslovný meziřádkový anglický překlad je speciálně utvořen, aby zpřístupnil badateli Svatých Písem, co původní řečtina koi-ne’ v podstatě či doslova říká…. Meziřádkový překlad slova od slova a Překlad Nového Světa jsou na stránce paralelně uspořádány, aby se daly porovnávat obě verze. Tudíž se dá určit přesnost jakéhokoli moderního překladu….Nenabízíme žádný opis Písem….Ke každému důležitému slovu jsme přiřadili jeden výraz a tohoto výrazu se držíme, kdekoli to kontext dovolí.”–Meziřádkový překlad Království řeckých písem, vydání z roku 1985, str. 5, 9-10 (anglické vydání)

Následuje srovnání překladů Společnosti; a to Meziřádkového překladu Království s Překladem Nového Světa:

Verš Meziřádkový překlad Překlad Nového Světa
Kol. 2:9 “all the fullness of the divinity” dwells in Christ.“celá plnost božství přebývá v Kristu.”. “all the fullness of divine quality” dwells in Christ.“celá plnost božské podstaty přebývá v Kristu.”

Poznámka: Řecký učenec Joseph Henry Thayer tvrdí, že zde použité řecké slovo “Theotes” doslova znamená “božství, t.j. býti Bohem”–The New Thayer’s Greek English Lexicon of the New Testament, 1974, str. 288

Verš Meziřádkový překlad Překlad Nového Světa
Kol 1:16-17 Christ    created    “all (things).”Kristus stvořil “všechny (věci).” Christ created “all [other] Things.”Kristus stvořil “všechny [jiné] věci.”

Poznámka: Společnost Strážná Věž vkládá do tohoto verše čtyřikrát slovo “jiné”, aby se shodoval s jejich doktrínou o tom, že Kristus byl stvořen. Avšak v Jan 1:3 čteme, že Kristus stvořil “všechny věci” – a ne všechny jiné věci.

Verš Meziřádkový překlad Překlad Nového Světa
Gal. 2:20 & 2 Kor. 13:5 Christ is living “in me.”Kristus žije “ve mně.” Christ is living “in union with me.”Kristus žije “ve spojení se mnou.”
Fil. 3:9 “be found in him”“byl nalezen v něm “be found in union with him”“byl nalezen ve spojení s ním”

Poznámka: Být nalezen “v Kristu” znamená důvěřovat jedině Kristu pro jeho spravedlivost a být proto v pozici  “v Kristu.”  A tak, když se Bůh dívá na tuto osobu, která je “v Kristu,” vidí tuto osobu v souvislosti s Kristovou spravedlností místo její vlastní (viz Kol. 3:3).  Existuje velký rozdíl mezi bytím “ve spojení” s Kristem a bytím v pozici  “v Kristu.”

Verš Meziřádkový překlad Překlad Nového Světa
Fil. 2:9 God gave Christ the name “over every name.”Bůh dal Kristu jméno “nad každé jméno.” God gave Christ the name “above every [other] name.”Bůh dal Kristu jméno “nad každé [jiné] jméno.“

Poznámka: Společnost Strážná Věž učí, že Jehova Bůh má jméno nad každé jméno, a proto museli vložit slovo “jiné”, aby obhájili své učení. Avšak podle Jan 17:11 má Ježíš Jehovovo Jméno!

Verš Meziřádkový překlad Překlad Nového Světa
Jan 1:1 god was the Word.”“bůh byl to Slovo.” “the Word was a god.”“to Slovo bylo bohem.”

Poznámka: Společnost argumentuje, že určitý člen “the” se v této polovině verše před slovem Bůh neobjevuje, čímž obhajují své vložení neurčitého členu “a” do svého překladu.  Avšak Společnost je v rozporu se svým “pravidlem”, neboť kdyby byla důsledná, byla by přeložila Jan 1:6 jako: “there arose a man that was sent forth as a representative of a God.” (povstal člověk, který byl vyslán jako představitel Boha) Poněvadž by takový překlad nedával smysl, Společnost si vybírá, jak chce, kde použije toto “pravidlo”, aby souhlasilo s jejím učením.

Verš Meziřádkový překlad Překlad Nového Světa
Jan 8:58 “Before Abraham to become I am.”“Dříve než přišel Abraham, já jsem.” “Before Abraham came into existence, I have been.”“Dříve než Abraham začal existovat, byl jsem já.”

Poznámka: Řecká slova pro “já jsem” jsou “ego eimi” (egw eimi). Na každém místě v Bibli, kde se tato slova objeví, je Společnost překládá jako “já jsem” KROMĚ tohoto verše.19. Proč ta nedůslednost v překladu?  Ježíš označil Sebe sama jako “já jsem” z Exodu 3:14, což je Jehova Bůh, a proto se Ho židé pokusili kamenovat pro rouhání (viz verš 59, srovnej s Leviticus 24:16).  Společnost tento verš překládá nesprávně, protože jeho správný překlad je v rozporu s jejím učením.

Verš Meziřádkový překlad Překlad Nového Světa
Jan 14:10 “Not you are believing that I in the Father and the Father in me is?”“Nevěříš, že jsem v Otci a že Otec je ve mně?” “I am in union with the Father and the Father is in union with me?”“Jsem ve spojení s Otcem a Otec je ve spojení se mnou?”
Jan 14:14 “If ever anything you should ask me….”“Jestliže mě poprosíte o cokoli…” “If you ask anything….”“Jestliže poprosíte o cokoli…”

Poznámka: Protože Společnost učí, že Ježíš není Bůh, vyučuje, že se nemáme modlit k Ježíši. Vzhledem k tomu, že modlitba je způsobem uctívání, neměli bychom se modlit k Ježíši, leda by ovšem byl Bohem (viz Exodus 23:13).  Z toho je zřejmé, že pokud Ježíš žádal své následovníky, aby v modlitbě žádali věci od Něho, Společnost musela vynechat ve svém překladu slovo “mě”, aby byl tento verš v souladu s její doktrínou.

Prošel by Překlad Nového Světa testem přesnosti překladu, kdybychom jej porovnali s Meziřádkovým překladem Království?  Mohl by to být důvod, proč žádný uznávaný učenec řečtiny Překlad Nového Světa od Společnosti Strážná Věž nepodporuje a místo toho spolu s  Dr. Juliem Mantey prohlašuje, že překlad Soplečnosti je “velice zavádějícím překladem”? 20.

ROROCTVÍ STRÁŽNÉ VĚŽE:

“Má Jehova proroka, který by jim pomáhal, varoval je před nebezpečím a vyhlašoval, co má přijít? Na tyto otázky můžeme odpovědět kladně. Kdo je tím prorokem?…Tím ‘prorokem ’ nebyl jeden člověk, nýbrž sbor mužů a žen. Byla to skupinka následovníků Ježíše Krista, která šla v jeho šlépějích, známá tehdy jako Mezinárodní badatelé Bible. Dnes jsou známi jako křesťanští svědkové Jehovovi….Samozřejmě není snadné říci, že tato skupina vystupuje jako Boží ‘prorok’. Další věcí je potvrdit to. Jediným způsobem, jak to udělat, je přezkoumat záznamy. Co ukazují?”–Strážná Věž, 1.duben 1972, str.197 (anglické vydání)

1914: “.. ‘válka velikého dne Boha, Všemohoucího’ (Zjev. 16:14), která skončí v roce 1914 n.l. naprostou porážkou současných pozemských vlád, je již  zahájena.”–The Time Is At Hand, 1886, str. 101 

1915: “… ‘válka velikého dne Boha, Všemohoucího’ (Zjev. 16:14), která skončí v roce  1915 n.l. naprostou porážkou současných pozemských vlád, je již zahájena.”–The Time Is At Hand, 1915 edition, str. 101

1918: “Též v roce 1918, kdy Bůh  zničí všechny církve a miliony jejich členů, se stane, že ti, kdo uniknou, obrátí se k dílu pastora Russella, aby pochopili význam pádu ‘křesťanstva.’ ”–Ukončené Tajemství, 1917, str. 485 (anglické vydání)

1925: “…rok 1925 se bude vyznačovat vzkříšením  věrných spravedlivých starých dob….založené na zaslíbeních, která jsou obsažena v Božím Slově, musíme dospět k pozitivnímu a  nespornému závěru, že miliony nyní žijících nikdy nezemřou.”–Miliony nyní žijících nikdy nezemřou, 1920, str. 97 (anglické vydání)

40.léta 20.stol.: “A proto se ukáže nerozumné a nepodložené Písmem  rodit děti do světa, který je bezprostředně před Armagedonem, což je nyní.”–Strážná Věž, 1.listopad 1938, str. 324 (anglické vydání)

1975: “Doslýcháme se, že bratři prodávají své domy a majetek a chtějí vyplnit zbytek svých dnů v tomto starém systému věcí průkopnickou službou. Jistě je to pěkný způsob, jak strávit zbývající krátký čas před koncem bezbožného světa.” –Kingdom Ministry, květen 1974,str. 3 (anglické vydání)

Většina lidí obeznámených s historií této organizace zjišťuje, že od vydání první Strážné Věže v roce 1879 byla její tvrzení o konci světa v některých datech rozdílná: 1914, 1915, 1918, 1925, 40.léta 20.století, 1975. Avšak znamená to, že je Společnost Strážná Věž falešným prorokem?  Prozkoumejme, co tato Společnost říká o “Falešných prorocích”:

“Jednotlivci a organizace hlásající poselství, jež připisují nadlidskému zdroji, ale jež nepocházejí od pravého Boha a nejsou v souladu s  jeho zjevenou vůlí..”–Rozmlouvat z Písma, 1985, 1989, str. 89

Deuteronomy 18:20-22 prohlašuje:

“Avšak prorok, který se opováží mluvit v mém jménu slovo, jež jsem mu nepřikázal mluvit, nebo který mluví ve jménu jiných bohů, ten prorok zemře. A v případě, že by sis řekl v srdci: ‘Jak poznáme slovo, které Jehova nemluvil?’ Když prorok mluví ve jménu Jehovy a slovo nenastane ani se neuskuteční, je to slovo, které Jehova nemluvil. Prorok je mluvil s opovážlivostí. Nezalekneš se ho.”

Pod nadpisem “Nedopustili se snad svědkové Jehovovi omylů ve svém učení?“ na straně 91 uvádí kniha Společnosti Rozmlouvat z Písma:

Svědkové Jehovovi o sobě netvrdí, že jsou inspirovanými proroky. Dělají chyby.”

Je pravdou, že Společnost o sobě netvrdí, že je “inspirovaným” prorokem?  Prozkoumejme následující prohlášení z různých publikací Strážné věže:

Co je zde myšleno slovem ‘inspirovaný’? Znamená to, že Bůh, Stvořitel nebe a země, přiměl tyto muže svým duchem nebo neviditelnou posilující mocí, aby přijali do mysli to, co by měli zapsat jako jeho ‘slovo’ či zprávu pro lidstvo.” —Good News, 1976, str. 14 (anglické vydání)

“Všechna pravá proroctví pocházejí od Jehovy Boha. Jehova je předává prostřednictvím svého svatého ducha nebo, při některých příležitostech, prostřednictvím svých andělských poslů, kteří jsou duchem vedeni.” —Hlubší pochopení Písma, svazek  2, 1988, str. 395

“Vezměte take na zřetel skutečnost, že na celé zemi je pouze Jehovova organizace řízena Božím svatým duchem neboli činnou silou….Tentýž duch svatý a andělské vedení neustále ovlivňují kazatelskou činnost křesťanských služebníků.” —Strážná Věž, 1.červenec 1973, str. 402, 405 (anglické vydání)

“Tito andělé jsou lidským očím neviditelní a jsou tam, aby nesli Pánova nařízení. Bezpochyby oni jako první slyší pokyn, který Pán dává svému ostatku a potom tito neviditelní poslové předávají tento pokyn ostatku. Fakta ukazují, že Pánovi andělé spolu s ním v jeho chrámu vykonávají službu interpretace vůči ostatku od roku  1919.”–Vindication III, 1932,  str. 250 (anglické vydání)

“Zde je Ezekielovi definitivně řečeno, že má od nynějška sloužit jako prorok. Je pověřen mluvit v božím jménu….A tak byl vyjímečným způsobem učiněn Jehovovým svědkem. Nikdo jiný neměl inspirovaná slova Ezekielova proroctví, jen on sám byl prorockou postavou ve svém konání….Kdo je současným Ezekielovým protějškem,  jehož poslání a jednání korespodují s činností tohoto starodávného Jehovova proroka?…A tak je tomu s dnešním protějškem Ezekiela: není to jedno lidské tělo, nýbrž složené tělo, sestavené z mnoha členů….byli pověřeni sloužit jako mluvčí a činný zástupce Jehovy….Proč, přes to, jsou tato historická fakta uvedena pro naši výstrahu? Mají ukázat naplnění proroctví. Jehova nalezl a pověřil svého dnešního ‘Ezekiela.’ ”–“Národy poznají, ŽE JÁ JSEM JEHOVAJak?”, 1971, str. 56, 58-59, 66 (anglické vydání)

“Svitek byl bezpochyby předán Ezekielovi jedním z cherubů ve vidění. To by nasvědčovalo, že dnešní Jehovovi svědkové činí své prohlašování o dobré zprávě o Království pod andělským vedením a s andělskou podporou. (Zjev. 14:6,7; Mat. 25:31, 32) A poněvadž žádné slovo či skutek Jehovy nemůže selhat, neboť on je Všemohoucím Bohem, národy spatří naplnění toho, o čem tito svědkové hovoří, když jsou řízeni z nebes. Ano, ta doba určitě zanedlouho přijde, kdy národy budou muset poznat, že byl mezi nimi skutečný Jehovův ‘prorok’.”–Strážná Věž, 1.duben 1972, str. 200 (anglické vydání)

Jak je zřejmé, ačkoli Společnost prohlašuje, že “netvrdí, že je inspirovaným prorokem”, tvrdí, že dostává informace stejným způsobem jako inspirovaní proroci (prostřednictvím andělů a Ducha svatého), a tvrdí, že je na úrovni “inspirovaných” proroků jako byl Ezekiel.  Stejně jako byl Ezekiel Božím mluvčím, také Společnost tvrdí, že je Jehovovým “mluvčím,” a tudíž tvrdí, že hovoří slova samotného Jehovy.  Všimněte si následujících výroků:

Výklad proroctví proto není od člověka nýbrž od Jehovy; a Jehova působí události, které přicházejí, aby se v pravý čas naplnilo proroctví.”–Strážná věž, 1.květen 1938. str. 143 (anglické vydání)

“Používá jedině třídu “otroka”, aby zveřejňovala výklad poté, co jej zjeví Nejvyšší soud Ježíše Krista.”Strážná Věž, 1.červenec 1943, str. 203 (anglické vydání)

To není žádnou zásluhou vydavatelů tohoto časopisu, ale je to díky velikému Autorovi Bible a jeho pravdě a proroctví, a těm, kdo nyní tato proroctví vykládají. Je to On, kdo umožňuje, aby byl tento materiál vydáván ve sloupcích tohoto časopisu….”–Strážná Věž, 15.duben 1943, str. 127 (anglické vydání)

“Nevidíme žádný důvod pro změnu dat – ani bychom je nezměnili, kdybychom mohli. Jsou to, jak věříme, Boží data a ne naše. Ale mějte na paměti, že konec roku 1914 není datem pro začátek, nýbrž pro konec doby soužení.”–Sionská Strážná Věž, 15.červenec 1894, str. 226 (anglické vydání)

Samozřejmě, že lidé dělají chyby, dokonce i Ježíšovi učedníci měli nesprávná očekávání, pokud jde o to, kdy přijde konec. Mějte však na paměti, že v době, kdy Společnost Strážná Věž činila tato proroctví o konci světa, říkala svým následovníkům, že tato “proroctví” a “data” jsou “Boží data, a ne naše.” Tato proroctví vyhlašovala v Jehovově jménu.

Do které kategorie spadá Společnost Strážná věž podle kritéria pro ověření proroků v Deuteronomy 18:18-22 a v knize Společnosti Rozmlouvat? Je pravým nebo falešným prorokem? Souhlasíte s prohlášením Společnosti uvedeném ve Strážné Věži na straně 156 v anglickém vydání z 15.května 1930, kde se tvrdí, že jakmile se někdo projeví jako “falešný prorok”, “lidé by mu již neměli důvěřovat jako bezpečnému rádci”?

Pokaždé v celé své historii, když Společnost Strážná Věž stanovila datum konce, byli často Svědkové Jehovovi povzbuzováni k prodeji svých domů, odrazováni od vzdělání a dokonce i od rození dětí, protože podle Společnosti byl “konec” velmi blízko. Proč místo vkládání důvěry v organizaci, která v minulosti činila podstatné “chyby” a která v těchto “chybách” pokračuje, nevložit svou plnou důvěru pouze v Ježíše, který veřejně zve každého z nás, aby k Němu přišel.

Pojďte ke mně všichni, kteří se lopotíte a jste obtíženi, a já vás chci občerstvit. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem mírné povahy a ponížený v srdci, a NALEZNETE OBČERSTVENÍ PRO SVÉ DUŠE. Vždyť mé jho je příjemné a můj náklad je lehký.”–Matouš 11:28-30

Ježíš též varuje, že v posledních dnech povstanou falešní proroci a prohlásí, že se vrátil, a nebude to pravda:

“Jestliže vám potom někdo řekne: ‘Pohleďte, zde je Kristus,’ nebo ‘Tam!’, nevěřte tomu. Povstanou totiž falešní Kristové a falešní proroci….”–Matouš 24:23-24

Svědkové Jehovovi nyní věří, že Ježíšova přítomnost začala v roce 1914 a že od té doby vládne “neviditelně” v nebesích. Avšak v letech 1879-1929 prohlašovala společnost Strážná Věž, že Kristova “neviditelná přítomnost” začala v roce 1874.21. Z toho vidíme, že i podle současného postavení Společnosti, tato falešně ohlašovala Kristovu přítomnost po dobu 50 let.

U Douglas Walsh Trial pod přísahou podal Hayden Covington (bývalý vice president Společnosti Strážná Věž) toto svědectví ohladně data 1874:

O.    …to byla publikace s falešným proroctvím, bylo to falešné prohlášení či bludný výrok ohledně naplňování proroctví, které bylo falešné či bludné.
D.        Kdyby některý ze Svědků Jehovových sám poznal, že to proroctví bylo špatné, a řekl by to, byla by mu odňata pospolitost?
O.        Ano….Naším cílem je jednota.
D.    A jednota založená na nedobrovolném přijetí falešného proroctví?
O. Připouštím, že je to pravda.
Douglas Walsh Trial, 1954, str. 346-348

Proč by Jehova jmenoval falešného proroka, aby byl Jeho zástupcem pro lid, zvláště když Ježíš své následovníky varoval, aby nenásledovali proroky, kteří falešně předpovídají jeho návrat?

Aby se pokusila Společnost zlehčit svou historii falešného prorokování, uvádí:

“Určité věci, v nichž bylo třeba opravit názor, byly poměrně malé ve srovnání s  životně důležitými biblickými pravdami, které rozpoznali a zveřejnili. K nim patří následující:…Od roku 1914 žijeme v posledních dnech celosvětového ničemného systému věcí.”–Rozmlouvat z Písma,1985, 1989, str. 93-94

Jak již bylo vysvětleno, Společnost činí dosti podstatné změny ve svém učení, když změnila datum “Kristovy přítomnosti” z roku 1874 na rok 1914.  Když prozkoumáme záznam, objevíme také, že její běžné tvrzení, že vždy učí takzvanou “biblickou pravdu”, že “Od roku 1914  žijeme v posledních dnech”, bylo též ZMĚNĚNO. Povšimněte si následujících tvrzení v dřívějších publikacích Strážné Věže:

‘Čas konce,’ období sto patnácti (115) let od roku 1799 n.l. do roku 1914 n.l., je v Písmu podrobně označen.”–Přijď tvé království, (1891), 1914 edition, str. 23 (anglické vydání)

‘Čas konce’ obsahuje období od roku 1799 n.l., jak je uvedeno výše, do doby úplného svržení Satanovy říše a ustanovení Mesiášova království. Doba druhého Pánova příchodu se datuje od roku 1874, jak je uvedeno výše.”–Harfa Boží, (1921), 1924 ed., str. 231 (anglické vydání)

Navíc k tomu všemu se Společnost snaží svou historii zamaskovat prohlášením ve své knize z roku 1993, kde píše o své historii, Svědkové Jehovovi – Hlasatelé Božího království, str. 135:

“Jak plynuly roky a oni znovu a znovu zkoumali Písma, jejich víra v proroctví zůstávala silná a nezamlčovali to, co očekávali, že se stane. Různou měrou se jim dařilo, aby se nevyjadřovali dogmaticky o  podrobnostech, které nejsou v Písmech přímo uvedeny.”

Skutečně se “nevyjadřovali dogmaticky o podrobnostech, které nejsou v Písmech přímo uvedeny”?

“Jistě neexistuje nejmenší prostor pro pochybnost v mysli opravdově posvěceného Božího dítěte, že je Pán Ježíš od roku 1874 přítomen….”–Strážná Věž, 1.leden 1924, str. 5 (anglické vydání)

“Nevidíme žádný důvod pro změnu údajů–ani bychom je nezměnili, kdybychom chtěli. Jsou to, jak věříme, Boží data, a ne naše.”–Sionská Strážná Věž, 15.červenec 1894, str. 226 (anglické vydání)

“Typické jubilejní cykly ukazují na rok 1874 n.l. jako na datum návratu našeho Pána….A toto svědectví bylo učiněno dvojnásob silně pomocí důkazů ze dvou hledisek–Zákona a Proroků….”–Přijď Tvé království, (1891), 1914 ed., str. 125 (anglické vydání)

“V tomto svazku předkládáme řetězec svědectví o Božích ustanovených časech a obdobích, každý článek, který považujeme podle Písem za silný….tudíž nemůže pocházet od člověka.”–The Time is at Hand, (1886), 1917 ed., str. 15 (anglické vydání)

A nevyjadřovali se “dogmaticky”??

“Jehova, Bůh pravých proroků, zostudí všechny falešné proroky buď tím, že nenaplní falešné předpovědi těchto neprávem se označujících proroků, anebo naplní svá vlastní proroctví jinak, než tito falešní proroci předpověděli. Falešní proroci se budou snažit zakrývat své důvody pro hanbu tak, že budou zapírat, kdo skutečně jsou.”–Paradise Restored to MankindBy Theocracy!, Watch Tower Society, 1972, str. 353-354 (anglické vydání)

Ježíš řekl: “a poznáte pravdu a pravda vás osvobodí…Jestliže vás tedy Syn osvobodí, budete skutečně svobodní.”–Jan 8:32, 36  Proč nevložit svou plnou důvěru pouze v Ježíše?  On vám vždycky zjeví pravdu, protože On je pravda:

“Ježíš mu řekl: ‘Jsem cesta a pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne.’ ”–Jan 14:6

Přišel jsem do světa jako světlo, aby žádný, kdo ve mně věří, nezůstal ve tmě.”–Jan 12:46

“Zkoumáte Písma, protože si myslíte, že jejich prostřednictvím budete mít věčný život; a právě ta vydávají svědectví o mně. A přece nechcete přijít ke mně, abyste měli život.”–Jan 5:39-40

“Řekli mu tedy: ‘Pane, dávej nám tento chléb stále.’ Ježíš jim řekl: ‘Jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, vůbec nedostane hlad, a kdo věří ve mne, vůbec nedostane žízeň….Všechno, co mi dává Otec, přijde ke mně, a toho, kdo ke mně přijde, rozhodně nechci odehnat.’ ”–Jan 6:34-37

“Zanechávám vám pokoj, dávám vám svůj pokoj. Nedávám vám jej způsobem, kterým jej dává svět. Ať se vaše srdce neznepokojuje ani nesvírá strachem.”–Jan 14:27

Pojďte ke mně všichni, kteří se lopotíte a jste obtíženi, a chci vás občerstvit. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem mírné povahy a ponížený v srdci, a NALEZNETE OBČERSTVENÍ PRO SVÉ DUŠE. Vždyť mé jho je příjemné a můj náklad je lehký.”–Matouš 11:28-30

“Jestliže mě poprosíte o cokoli v mém jménu, chci to udělat.”  –Jan 14:14

Ježíš zve všechny lidi, aby k Němu přišli v modlitbě a složili svá břemena u jeho nohou. Nepotřebujete mít žádnou organizaci či zvláštní “třídu prostředníka” mezi vámi a Bohem. 22.  “Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Ježíš Kristus.”–1 Timoteus 2:5  Ježíš je jediným Prostředníkem. “…Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne.”–Jan 14:6  Proč k Němu nepřijít dnes? On opravdu chce být tvým Spasitelem.

“A to je to dané svědectví, že Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synovi. Kdo má Syna, má tento život; kdo nemá Božího Syna, nemá tento život. Píši vám to, abyste věděli, že máte věčný život, vy , kteří jste uvěřili ve jméno Božího Syna.”–1 Jan 5:11-13

“…Pohleďte, nyní je ‘ZVLÁŠŤ PŘIJATELNÝ ČAS,’ pohleďte, nyní je ‘DEN ZÁCHRANY’.”–2 Korintským 6:2

===========================
1. Strážná Věž, 1.říjen 1982, str. 21
2. Sjednoceni v uctívání jediného pravého Boha, 1983, str. 166-167; Blood, Medicine and the Law of God, 1961, str. 54-55 (anglické vydání); Škola a svědkové Jehovovi, 1983, str. 13-21, 23; Strážná Věž, 15.březen 1962, str. 178-179 (anglické vydání); Strážná Věž, 1.prosinec 1986, str. 12, 19
3. Strážná Věž,1.září 1982, str. 16, 20-21
4. Svědkové JehovoviHlasatélé Božího království, 1993, str. 45-46
5. Studies in the Scriptures,  vol. 1-7 (anglické vydání)
6. Svědkové JehovoviHlasatelé Božího království, 1993, str. 200
7. Strážná Věž, 15.duben 1904, str. 125 (anglické vydání); The Divine Plan of the Ages, Studies, vol. 1, 1925ed. Biography, str. 7; 1975 Ročenka svědků Jehovových,str. 88 (anglické vydání)
8. Sionská Strážná Věž, 1.prosinec 1894, str. 384 (anglické vydání); Sionská Strážná Věž, 15.září 1895, str. 216 (anglické vydání)
9. Sionská Strážná Věž, Prosinec 1881, str. 2-3 (Reprints p. 301) (anglické vydání)
10. Sionská Strážná Věž, Listopad 1881, str. 10 (Reprints p. 298) (anglické vydání)
11. The Atonement Between God and Man, (Studies, vol. 5), 1899, 1916ed, str. 85; Strážná Věž, Listopad 1879, str. 4 (Reprints p. 48) (anglické vydání); The Plan of the Ages, 1891, str. 178
12. Svědkové JehovoviHlasatelé Božího království, 1993, str. 200; Sionská Strážná věž, 15.listopad 1907, str. 351 (anglické vydání); Sionská Strážná Věž, 1.prosinec 1904, str. 364 (anglické vydání)
13. Sionská Strážná Věž, 1.červenec 1898, str. 204 (anglické vydání); Sionská Strážná Věž, 1.srpen 1898, str. 231 (anglické vydání)
14. Sionská Strážná Věž, 1.říjen 1900, str. 296 (anglické vydání); Sionská Strážná Věž, 15.červenec 1902, str. 216 (anglické vydání)
15. Strážná Věž, 15.březen 1913, str. 84 (anglické vydání); Pennsylvania Superior Court Reports, vol. 37, str. 351
16. Přijď tvé království, (Studies, vol. 3) str. 327 (anglické vydání)
17.Svědkové Jehovovi¾Hlasatelé Božího království, 1993, str. 200; Ukončené Tajemství, (Studies, vol. 7) 1917, str. 60 (anglické vydání)
18. Překlad Nového Světa, 1984, str. 5
19. Viz též Jan 9:5, 9
20. Vydání z roku 1969 Společnosti Strážná Věž Meziřádkový překlad Království Řeckých Písem, str. 1158-1159 (anglické vydání), Společnost chybně citovala Danaho a Manteyho A Manual Grammar of the Greek New Testament, aby se pokusila podpořit svůj překlad “a god” u Jan 1:1.  Na to reagoval Dr. Julius Robert Mantey, Professor of Greek and New Testament at Northern Baptist Theological Seminary of Chicago v Illinoisu napsáním dvoustránkové zprávy s názvem: “A Grossly Misleading Translation.” (“Velice zavádějící překlad”)
21. Svědkové Jehovovi¾Hlasatelé Božího království, 1993, str. 133-134;  Prophecy, 1929, p. 65 (anglické vydání)
22. Společnost učí, že Ježíš NENÍ Prostředníkem pro “všechny” lidi.  Viz Worldwide Security Under the “Prince of Peace”, 1986, str. 10 (anglické vydání)

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Ruský Angličtina Czech