10. OTÁZKA: Činění Boží vůle—Co znamená „přijít k Ježíši“?

ccjw-en-adbullets KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(CONB LEKCE 15: „Pomáhejme druhým činit Boží vůli“)

Ke komu řekl Ježíš, že musíme přijít, abychom měli věčný život? Je správné modlit se k Ježíši?1.

CINDY: Karen, „do této chvíle jsi“ při našem studiu brožury Strážné věže Co od nás Bůh vyžaduje? „z Bible poznala mnoho pěkných věcí. Toto poznání by mělo vést k tomu, aby sis pěstovala křesťanskou osobnost.”2. Zrovna jak to říká Jan 17:3: „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.”3. „Takové poznání je nezbytné, abys mohla získat věčný život.”4.

KAREN: Cindy, když přijímám veškeré poznání, co jen mohu, o Bohu Jehovovi, a věřím v Ježíše Krista, pak vlastně nezáleží na tom, ke které církvi patřím, viď?  Jakmile mám Ježíše, mám jistotu věčného života?

CINDY: A to ne, Karen.  Jehova vyžaduje, abychom jednali v souladu s poznáním, které přijímáme. „Víra v Ježíše je životně důležitá. A předpokládám, že tím myslíš přijímat všechno, co učil. Jistě jsi jako já vypozorovala, že mnozí, kteří říkají, že jsou křesťané, ve skutečnosti nežijí podle toho, co to jméno představuje.”5. „Přečtěme si Matouše 7:21–23 a podívejme se, jestli možné vyzdvihnout nějaké hledisko, které určuje, zda je Bohu přijatelné každé uctívání. Ježíš řekl: ‚Ne každý, kdo mi říká: „Pane, Pane“, vstoupí do nebeského království, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: „Pane, Pane, což jsme neprorokovali v tvém jménu a v tvém jménu nevyháněli démony…a v tvém jménu neprováděli mnoho mocných skutků?“ A přece jim pak chci vyznat: Nikdy jsem vás neznal! Pryč ode mne, vy, kteří činíte bezzákonnost.‘ Nezbytnou součástí pravého uctívání je to, že uznáváme Ježíše Krista jako Pána. Uvedený verš však ukazuje, že je mnoho lidí, kteří uctívají Boha a kteří tvrdí, že jsou Ježíšovými učedníky, a přesto v jejich uctívání něco chybí. Ježíš řekl, že někteří lidé budou provádět ‚mocné skutky‘, například domnělé zázračné uzdravování. Nebudou však dělat to, co Ježíš prohlásil za životně důležité. Nebudou ‚činit vůli jeho Otce‘. Jestliže se Bohu chceme líbit, musíme poznat jeho vůli a potom ji konat.”6.  

KAREN: Cindy, co řekl Ježíš podle Jana 5:39-40, že musíme udělat, abychom se líbily Bohu a měly věčný život?

CINDY: Podívám se.  Jan 5:39-40: „Zkoumáte Písma, protože si myslíte, že jejich prostřednictvím budete mít věčný život; a právě ta vydávají svědectví o mně. A přece nechcete přijít ke mně, abyste měli život.“

KAREN: Cindy, ke komu řekl Ježíš, že musíme přijít, abychom měly věčný život?

CINDY: No, Karen, říká se tu, že musíme „přijít“ k němu—k Ježíši.

KAREN: Správně, Cindy.  Udělala jsi to? Přišla jsi k Ježíši a požádala ho, aby ti odpustil tvé hříchy a dal ti věčný život?

CINDY: Cože!? Karen, ty myslíš „modlit se“ k Ježíši? To ne, to neděláme!  Ke komu nám řekl Ježíš, že se máme modlit? K Bohu Jehovovi—v Ježíšově jménu—ale neučil nás, abychom se modlili přímo k němu. Zrovna o tom mluví vydání Strážné věže z 15. prosince 1994: „Při jedné příležitosti Ježíš řekl: ‚Je napsáno: „Jehovu, svého Boha, budeš uctívat a jemu samotnému budeš prokazovat posvátnou službu.‘“ Ježíš se držel základní pravdy, že uctívání — a tedy i modlitby — patří výlučně jeho Otci, Jehovovi Bohu.“  „[Protože] modlitba je formou uctívání.… a to náleží výlučně Všemohoucímu Bohu. Tím, že se vždy modlíme pouze k Jehovovi Bohu, ukazujeme, že jsme si vzali k srdci Ježíšův pokyn, jak se máme modlit: ‚Náš Otče v nebesích.”7.

KAREN: Cindy, komu to Ježíš řekl? Řekl to svým učedníkům, kteří—podle Jana, 13. kapitoly—již byli čistí.8. Už jim bylo odpuštěno, a díky tomu mohli volat k Bohu, jejich Otci. Ale ty jsi nepřišla k Ježíši, a tak nemáš své hříchy odpuštěny. Víš, Cindy, když byl Ježíš na zemi, lidé se modlili přímo k Otci, ale jakmile Ježíš odešel do nebe, změnilo se Boží opatření. Teď je v pořádku, když se modlíme k Ježíši. Předtím to bylo jiné. A vy, svědkové, potřebujete porozumět té změně v Božím opatření. Potřebujete přijít k Ježíši.

CINDY: Ale, Karen, kde jsi to v Bibli viděla? Kde jsi viděla lidi, jak se modlí k Ježíši? U Jana 14:6 Ježíš řekl: „…Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne,‘ … A tak bychom se měli k Bohu modlit skrze Ježíše, a ne se modlit přímo k Ježíšovi.”9. 

KAREN: Cindy, na jednom místě Ježíš říká, abychom se modlili k němu, tady to je u Jana 14:14, kde Ježíš říká: „Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, to učiním.10. 

CINDY: Počkej chvilku, Karen!  V mojí Bibli není: „mne o něco prosit.…”  Je tam: „…poprosíte o cokoli v mém jménu.“ I Společnost se o tomhle verši vyjadřuje, že „Žádost je předložena Jehovovi Bohu — ale v Ježíšově jménu. Žádáme Boha, aby jeho Syn Ježíš uplatnil v náš prospěch svou velkou moc.”11.

KAREN: Cindy, co říká Meziřádkový překlad Království od Společnosti Strážná věž o řeckém textu tohohle verše v původním rukopise?

CINDY: Dobrá, najdu si to, Karen.  Jan 14:14: „Jestliže poprosíte o cokoli v mém jménu, chci to udělat.“ Ale ne! V řeckém textu je v tomhle verši „mě poprosíte,“ ale v Překladu nového světa od Strážné věže je to vynechané. Zajímalo by mě proč.

KAREN: Cindy, myslíš si, že překladatelé Překladu nového světa vynechali ze svého překladu v tomhle verši „mě,“ protože by ten verš byl v rozporu s učením Strážné věže o modlitbách k Ježíši? Všimni si, že v tom verši Ježíš nejen povzbuzuje své následovníky, aby se modlili přímo k němu, ale on je tím, kdo modlitby vyslýchá. „Jestliže mě poprosíte o cokoli v mém jménu, chci to udělat.“ Vidíš, Cindy, je to přesně tak, jak Ježíš řekl: „Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne.“ Řekl, že musíme přijít k Ježíši a jednat přímo s ním předtím, než můžeme jít k Bohu. Udělala jsi to? „Přišla“ jsi k Ježíši—a poprosila jsi ho, aby ti dal věčný život? U Jana 10:28 Ježíš říká: „…dávám jim věčný život,“ svým ovcím. Neříká: Otec dává věčný život skrze mě. Říká: „A dávám…“ Nechceš snad mít věčný život? Nechceš snad přežít Armagedon do nového Božího uspořádání? Tak musíš vyhovět Jehovovu opatření pro život a pro odpuštění hříchů! Musíš přijít k Ježíši.

CINDY: Ale, Karen, my věříme v Ježíše a projevujeme víru ve výkupní oběť, modlíme se však k Bohu Jehovovi! Nemodlíme se k Ježíši.

KAREN: Cindy, Ježíš řekl u Jana 6:45: „…Každý, kdo slyšel od Otce a naučil se, přichází ke mně.“ Proč myslíš, že to Bůh Jehova po tobě chce? Proč chce, abys přišla k Ježíši?…Protože Ježíš skutečně odpouští tvé hříchy. U Marka 2:10-11 Ježíš řekl těm, co se ho vyptávali: „ ‚Ale abyste věděli, že Syn člověka autoritu odpouštět hříchy na zemi‘—řekl ochrnutému—‚Říkám ti: Vstaň, zvedni svá nosítka a jdi domů.‘“ Ježíš skutečně má autoritu odpouštět tvé hříchy. Skutečně má autoritu dát ti věčný život.

CINDY: Ale, Karen, kdo dal Ježíši tu „autoritu“?

KAREN: Bůh Jehova.

CINDY: Tak vidíš. Takhle to je. Vidíš, že Bůh Jehova je skutečně Tím, kdo má autoritu!

KAREN: But Ale, Cindy, proč to Bůh Jehova udělal? Proč dal Ježíši tu autoritu? Aby mohl odpustit tvé hříchy. Dal Ježíši autoritu odpustit tvé hříchy, abys ty mohla prožít odpuštění svých hříchů. To je celé! Proto jdeme k Ježíši a takové je Boží opatření. Cindy, víš, že Ježíš nikdy neřekl nic kromě toho, co mu Otec dal, aby mluvil? Nemluvil ze sebe—ale řekl jenom to, co mu Otec přikázal, aby řekl.12. A v 17. kapitole Matouše, když byl Ježíš na hoře proměnění, co řekl Bůh Jehova? „To jest můj milovaný Syn…toho poslouchejte!”13. Takový je příkaz! A tak, když Ježíš řekl: „Pojďte ke mně,“ vyjádřil přesnou vůli Boha Jehovy pro tvůj život—přesně to Bůh chce, abys udělala, Cindy. Proč myslíš, že já jdu k Ježíši? Proč myslíš, že se k němu modlím? Protože chci poslouchat Boha Jehovu! Ty snad ne? Když Jehova říká: „Jděte k mému Synu, dal jsem mu autoritu odpustit vaše hříchy,“ pak jdu k Ježíši, protože chci poslouchat Boha Jehovu. Jinak bych ho neposlouchala. Když Jehovu těší, že jednám přímo s jeho Synem, pak to je ta cesta, jakou chci, protože chci vyhovět Božímu opatření. Chci činit jeho vůli. Udělala jsi to, Cindy? Poslechla jsi Boha Jehovu a vyhověla jsi jeho opatření? Přišla jsi k Ježíši? Modlila ses k Ježíši? Požádala jsi ho, aby ti odpustil tvé hříchy?

CINDY: Uf-uf! Ne, Karen.  My uznáváme Ježíše, ale nemodlíme se k němu.

KAREN: Tak potom, mi dělá starost, že nemáš věčný život. Nejsou ti odpuštěny tvé hříchy. Jsi v nebezpečí, že budeš v Armagedonu zničená, protože jsi nevyhověla Božímu opatření. Víš, že ne každý, kdo říká: „Pane, Pane,“ „Jehovo, Jehovo,“ vstoupí  do Božího Království, ale ten, kdo činí vůli Boha Jehovy—a tu jsi neučinila, Cindy. Nemáš své hříchy odpuštěny, a až přijde Armagedon—proč chceš být zničená v Armagedonu navzdory své teokratické aktivitě a svým teokratickým skutkům.

CINDY: Karen, kdo učinil soudcem? Jak to víš? Bible říká: „Přestaňte soudit, abyste nebyli souzeni.”14.

KAREN: Uklidni se, Cindy!  Proč myslíš, že jsem ti to řekla?…Protože tě chci vidět spasenou—jako tu, která prožívá odpuštění svých hříchů. Mám tě ráda! Nechci tě vidět, jak jsi v Armagedonu zničená. To proto jsem ti řekla tyhle věci. To proto si dělám starosti. A tvoje vlastní slova tě odsuzují! Řekla jsi mi, že jsi nepřišla k Ježíši. Nevyhověla jsi Božímu opatření. A na základě tvých slov ti říkám: „Budeš zničená.“ Víš, Cindy, jednou jsem byla nábožensky aktivní—chodila jsem po ulicích a kázala o Božím království—ale chyběl mi pokoj. Neměla jsem radost. Neměla jsem ve svém životě uspokojení. Necítila jsem, že Jehova můj život schvaluje. A potom mi Bůh ukázal výkupní opatření. Byla jsem pod odsouzením z hříchů a Bůh mi ukázal, co pro Ježíš udělal na mučednickém kůlu. Viděla jsem, jak jsou mé hříchy přeneseny na něho. Viděla jsem, jak za mé hříchy umírá—jak splácí trest za mé hříchy, a víš co, Cindy? Šla jsem k Ježíši. Požádala jsem ho, aby mi mé hříchy odpustil, a víš co se stalo v tu samou chvíli, kdy jsem vyhověla Jehovovu opatření?

CINDY: Ne, co se stalo?

KAREN: Jednu chvíli jsem byla pod odsouzením z hříchů. Hned poté jsem z toho byla osvobozená, čistá a cítila jsem radost, pokoj, mé hříchy byly odpuštěny. V jednu chvíli jsem cítila, že nejsem pro Boha Jehovu dost dobrá. Neuspokojila jsem jeho požadavek. Hned poté mi dal Bůh pocítit, že mám Jehovovo schválení, a víš ty co? Bůh Jehova se mi tehdy poprvé stal osobním Otcem. Předtím byl vzdálený někde v nebi — na tisíce mil daleko. Poznávala jsem ho, učila jsem se o něm, ale neznala jsem ho. Neměla jsem k němu blízký vztah. Něco chybělo a já nevěděla co. Ale jakmile jsem vyhověla Božímu opatření, v tu chvíli, kdy jsem poslechla Boha Jehovu, jsem okamžitě pocítila Boží přítomnost, poprvé jsem pocítila, že je mým Otcem.  A teď chci, abys věděla, že jsem neslyšela hlasy ani neměla vidění. Chci, abys věděla, že to byla velmi tichá záležitost a že to byla čistě nadpřirozená a okamžitá událost, která se stala v mém srdci. A chci, abys věděla, že to NEBYLO démonské.

CINDY: Jak víš, že to nebylo démonské?! Já chodím dveře ode dveří…Vidím lidi, jak padají k zemi a volají: „Jsem spasen! Jsem spasen!“, ale děvče, musíš být opatrná! „Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.”15. Jak víš, že to nebylo démonské?

KAREN: Vím, že to nebylo démonské, protože jsem udělala PŘESNĚ to, co mi řekl Bůh Jehova!  Řekl mi, abych šla k Ježíši. Požádal mě, abych se k němu modlila, abych k němu přišla, a já to udělala. Poslechla jsem  Boha! A protože jsem poslechla Boha, byl můj zážitek čistý. Nebyl to podvrh.

KOMENTÁŘ:
FriendsPřátelé, jak dobře byste znali svého nejlepšího přítele, kdybyste o něm jen četli knihy a „přijímali poznání,“ ale nikdy byste s ním nemluvili a nepoznali jej osobně? V Matouši 7:23 Ježíš řekl těm, kdo selhali při konání Boží vůle, že je nikdy neznal—ne proto, že by o nich nevěděl—ale protože nečinili Boží vůli, tj. nepoznali Ježíše osobně. Nepřišli s ním do důvěrného vztahu a nepožádali jej, aby odpustil jejich hříchy, a z toho důvodu je vyhání pryč a říká jim: „Nikdy jsem vás neznal!“ Proto řekl Ježíš u Jana 17:3: „…život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.”16. Jak můžete znát Ježíše, když s ním nemluvíte a nikdy jste se s ním osobně nesetkali? 1. Korinťanům 1:9 říká: „Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.”17. Jak může mít člověk společenství s někým, s kým nikdy nemluví? 

bulletsDalší kapitola

 

==================

1. Mylný názor svědků Jehovových, že Kristus zemřel na mučednickém kůlu místo na kříži a že ničemní budou zničeni místo, aby šli trpět do ohnivého pekla, není v tomto rozhovoru rozebírán, protože se zaměřujeme jen na předložení evangelia. Vzhledem k tomu, že tato mylná nauka svědků Jehovových není pro spasení zásadní, zůstává v tomto dialogu mezi Karen a Cindy nedotčená. Většina z tohoto rozhovoru byla převzata z audionahrávky s názvem,  A Few Effective Methods of Witnessing to Jehovah’s Witnesses od Arnolda Hoffmana.
2. Co od nás Bůh vyžaduje?, 2001, str. 30:1
3. Překlad nového světa
4. Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 30:1
5.  Rozmlouvat z Písem, 1993, str. 190
6. Poznání, které vede k věčnému životu, 1995, str. 46
7. Strážná věž, 15. prosince 1994, str. 24, 23, 25
8. Viz Jan 13:10
9.  Strážná věž, 15. prosince 1994, str. 24
10. Ekumenická Bible
11. Strážná věž, 15. prosince 1994, str. 25
12. Jan 8:28
13. Matouš 17:5, Ekumenická Bible
14. Matouš 7:1, Překlad nového světa
15. 1. Petr 5:8, Překlad nového světa
16.
  Ekumenická Bible
17. Ekumenická Bible

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina