Odhalené učení Strážné věže

Zazáření Božího světla na nauky svědků Jehovových

– Tabulka s odkazy, která odhaluje chyby v učení Společnosti Strážná věž paralelním porovnáváním učení Strážné věže s jasným učením Bible.

PDF

Jehovah's Witness Magazines

 

ODHALENÉ UČENÍ STRÁŽNÉ VĚŽE

UČENÍ STRÁŽNÉ VĚ
BIBLICKÉ UČENÍ


TROJICE:
  „Nikdy neexistovalo rozvinutější a více zavádějící  učení, než je trojice. Má původ pouze v jedné mysli, a to v mysli Satana Ďábla.“–Smíření, 1928, str. 101  (angl.)

„Lidé, kteří uznávají, že Bible je Boží slovo, proto neuctívají Trojici, jež se skládá ze tří osob nebo bohů v jednom. Slovo „Trojice“ se v Bibli ani nevyskytuje.“ —POZNÁNÍ, které vede k věčnému životu, 1995, str. 31

TROJICE: Jeden Bůh, který se zjevuje ve třech osobách–Otec, Syn a Duch svatý; Trojice není Modalismus–názor, že Otec, Syn a Duch svatý jsou všichni jednou osobou; ani to není Triteismus–názor, že Otec, Syn a Duch svatý jsou tři oddělení Bohové.

 • OTEC JE BŮH:  Filipanům 2:11
 • SYN JE BŮH: Jan 20:28; Titus 2:13; 2. Petr 1:1; Hebrejcům 1:8; Matouš 1:23; Izajáš 9:6; Kolosanům 2:9, Jan 1:1, 18
 • DUCH SVATÝ JE BŮH:  Skutky 5:3-4
 • A přece nejsou tři „Bohové,“ ale pouze JEDEN BŮH: Izajáš 43:10-11; 44:6,8; 45:21-22; 46:9

MATOUŠ 28:19: „…křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého 1.

JEŽÍŠ KRISTUS je stvořený anděl, který, ač je božský, je pouze „bohem,“ odděleným od pravého Boha.

„…Ježíš byl ve své předlidské existenci stvořená duchovní bytost, stejně jako byli duchovními bytostmi stvořenými Bohem andělé. Ani andělé ani Ježíš před svým stvořením neexistovali.“ –Měl bys věřit v Trojici?, str. 14

,„Dokazuje Jan 1:1, že Ježíš je Bůh?…Text tedy neříká, že Slovo (Ježíš) bylo totožné s Bohem, u něhož Ježíš byl, ale spíše, že to Slovo je podobné Bohu, božské, je bohem.“ –Rozmlouvat z Písma, 1993, str. 113

JEŽÍŠ KRISTUS vždycky existoval a je jediným pravým Bohem.

HEBREJCŮM 7:3: „…jeho dny nemají počátek a jeho život je bez konce. A tak podoben Synu Božímu….“

JAN 1:3: Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.“ 2.

1. JAN 5:20-21; 1:2:  „…A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život….život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven.…“

1. TIMOTEUS 1:17: „Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu, buď čest a sláva na věky věků. Amen.“

JEŽÍŠI KRISTU jakožto stvoření by se nemělo dostávat stejné pocty a stejného uctívání jako Otci.

„Nečiňte mylné závěry, že křesťané mají uctívat Krista; to není jeho učení. Ano, je bohem, tím mocným, avšak sám sebe neuctíval a své učedníky neučil, aby ho uctívali.“ –Strážná věž, 15. června 1959, str. 421  (angl.)

„Kdokoli používá při svém uctívání Ježíšovo jméno, ale nevzdává větší čest Jehovovi, neprojevuje opravdovou lásku k světlu.“ –Strážná věž, 1. srpna 1991, str. 9

I když někteří lidé tvrdí, že modlitba může být určena také jiným osobám, například Božímu Synovi, doklady jasně svědčí o opaku.“ –Hlubší pohled na Písma, sv. 1, 1998, str. 1234

JEŽÍŠI KRISTU se jakožto Bohu dostává stejné pocty a stejného uctívání jako Otci.

ZJEVENÍ 5:13-14:  „…‚Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků.’ A ty čtyři bytosti řekly: ‘Amen.’ Starci padli na kolena a klaněli se.“

HEBREJCŮM 1:6„A když chce uvést Prvorozeného do světa, praví opět: ‘Ať se mu pokloní všichni andělé Boží.’“

JAN 5:23:  „aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal.“

JAN 14:14:  „Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.“ 3.

1. KORINŤANŮM 1:2, 9:  „posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, kteří vzývají na všech místech jejich i našeho Pána….který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.“

JEŽÍŠ KRISTUS byl před příchodem na zem archandělem Michaelem a nestal se nikým vyšším ani nižším než-li dokonalým člověkem, který zemřel, opustil své lidství a při svém vzkříšení se stal opět archandělem Michaelem.

„Doklady tedy svědčí pro to, že Boží Syn byl znám jako Michael předtím, než přišel na zem, a je tím jménem znám i od svého návratu do nebe, kde přebývá jako oslavený duchovní Boží Syn.“-Rozmlouvat, 1993, str. 120

„V nebi vypukla válka: Michael [což je vzkříšený Ježíš Kristus] a jeho andělé vedli bitvu s drakem….“ –Můžeš žít navždy v pozemském ráji, 1990, str. 21

Při smrti odložil lidské tělo, ve kterém po dobu tři a půl roku konal službu jakožto nové stvoření; a při svém vzkříšení již nebyl člověkem.“ –Království je blízko, 1944, str. 258 (angl.)

„…neboť člověk Ježíš je mrtev, navždy mrtev….“ –Smíření mezi Bohem a člověkem, Studie sv. 5, str. 454 (angl.)

Lidské tělo z masa a kostí, které Ježíš Kristus navždy odložil jako výkupní oběť, bylo zbaveno Boží moci….“ –“Věci, v nichž Bůh nemůže lhát,“ 1965, str. 354 (angl.)

„…Ježíš se prostě zhmotnil neboli přijal masité tělo….Aby přesvědčil Tomáše o tom, kdo je, použil těla, které mělo rány.“ –Můžeš žít navždy v pozemském ráji, 1990, str. 144

JEŽÍŠ KRISTUS, i když existoval jakožto Bůh, vzal na sebe při vtělení další přirozenost; a tak se stal bohočlověkem.  Byl vzkříšen v oslaveném lidském těle. Ti, kdo v něho věří, dychtivě očekávají jeho druhý příchod v těle.

FILIPANŮM 2:5-11:  „…Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí….“ 4.

HEBREJCŮM 1:5, 13; 2:5, 8:  „Komu kdy z andělů Bůh řekl: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil!’….Kterému z andělů kdy řekl: ‘Usedni po mé pravici, dokud ti nedám nepřátele za podnož tvého trůnu!’…Andělům Bůh také nepodřídil budoucí svět, o němž mluvíme….Když mu tedy podrobil všecko, znamená to, že nezůstalo nic, co by mu nebylo podmaněno….“

JAN 2:18-22:  „Židé mu řekli: ‘Jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit?’ Ježíš jim odpověděl: ‘Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej vzkřísím.’…On však mluvil o chrámu svého těla. Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš pověděl.“ 5.

1. TIMOTEUS 2:5:  „Je totiž jeden Bůh, a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi,člověk Kristus Ježíš….“

SKUTKY 17:31: „Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých.“

DUCH SVATÝ: Boží „činná síla“

„Biblické použití slova „svatý duch“ naznačuje, že je to ovládaná síla, kterou používá Jehova Bůh k uskutečnění rozmanitých cílů. Je ji možnépřirovnat k elektřině, síle, jež se dá použít ke konání velmi rozličných činností.“ –Měl bys věřit v Trojici?, str. 20

DUCH SVATÝ: Třetí osoba Trojice, která je Bohem a má veškeré vlastnosti osoby.

 • Svědčí o Kristu (Jan 15:26).
 • Přimlouvá se za věřící (Římanům 8:26).
 • Vyučuje věřící (Jan 14:26; Zjevení 2:7;
  1, Timoteus 4:1).
 • Má „vůli“ a vydává příkazy (1. Kor. 12:11; Skutky 8:29; 13:2-4; 16:6).
 • Vede věřící (Jan 16:13; Římanům 8:14).
 • Má „úmysly“ a „zkoumá všechny věci“ Boží (Římanům 8:27; 1. Korinťanům 2:10-11).
 • Má city a může se „zarmoutit“ (Efezanům 4:30; Izajáš 63:10).
 • HeJe s ním jednáno jako s osobou a lze mu lhát (Skutky 5:3), rouhat se mu (Matouš 12:31) a pokoušet ho (Skutky 5:9).

EVANGELIUM:  Strážná věž připouští, že její „evangelium“ není totéž evangelium, které po celou historii káže křesťanstvo.

„…porovnat způsob, jak náboženské systémy křesťanstva během všech staletí kázaly evangelium o království, se způsobem, jak to dělají svědkové Jehovovi….Není to jedno a totéž.“ –Strážná věž, 1. dubna 1982, str. 23

„Evangelium“ Společnosti je evangeliem víry a skutků. Vyučuje, že ke spasení jsou nutné 4 podmínky:

 1. „…přijímat poznání….o Bohu a o Ježíši Kristu.“
 2. „…poslouchat Boží zákony, ano, přizpůsobit svůj život biblickým morálním požadavkům.“
 3. „…spojit se s Božím sdělovacím prostředkem, jeho organizací….musíme se s touto organizací ztotožnit a sloužit Bohu jako její součást.“
 4. „…připojit se [k Boží organizaci] s věrností.“
  Strážná věž, 15. února 1983, str. 12 (angl.)

„Nyní svědectví ještě obsahuje pozvání, aby lidé přišli k Jehovově organizaci a získali záchranu.“—Strážná věž, 1. října 1982, str. 18

„Nyní by měl každičký člověk na zemi svými skutky usilovat o získání odměny věčného života. Usiluješ?” –Strážná věž, 15. srpna 1972, str. 492 (angl.)

„Když přijmeme toto pozvání, musíme být připraveni činit to ‚stále‘, ne snad proto, že by sebezapírání přinášelo nějakou zvláštní zásluhu, ale protože jediná chvilková nerozvážnost, jediné selhání zdravého úsudku může zmařit všechno, co se dosud vybudovalo, a může dokonce ohrozit naše věčné blaho. Duchovní pokrok obvykle postupuje dost pomalu, ale jak rychle může být zmařen, jestliže nejsme neustále ve střehu!“—Strážná věž, 1. srpna 1992, str. 17

„Dar“ Boží, který je zdarma, je věčný život (Řím. 6:23) a nacházíme jej v důvěře v Krista, což stačí pro záchranu (Ef. 2:8-10). Skutky jsou pouze reakcí na spasení a dokazují, zda má člověk živou víru, která je ke spasení, anebo mrtvou víru, která není ke spasení (Jakub 2:14, 17).  Římanům 10:9 zjevuje, že jedinými požadavky pro spasení jsou tyto:

 1. Vyznávat, že Ježíš je Pán (Jehova).
 2. Věřit, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých.

JAN 6:28-29:  „Řekli mu: ‘Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží?’ Ježíš jim odpověděl: ‘Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal.’“

ŘÍMANŮM 4:4-6:  „Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. Vždyť i David prohlašuje za blahoslaveného člověka, jemuž Bůh připočítává spravedlnost bez skutků.“ 6.

1. JAN 5:11-13:  „A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“

FILIPANŮM 3:9:  „a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista – spravedlností z Boha založenou na víře….“

KOLOSANŮM 3:3:  „Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.“ 7.

Pavel varoval před těmi, kteří budou kázat jiné evangelium (Gal. 1:6-9; 2. Kor. 11:3-4). Ježíš prorokoval, že jeho církev neodpadne (Mat. 16:18), a proto se nebude muset evangelium znovu zavádět (Juda 3).  Efezanům 3:21 prohlašuje: „jemu samému buď sláva v církvi…po všecka pokolení na věky věků! Amen.“ Jak může odpadlá církev vzdávat Bohu slávu po „všecka pokolení“?

SPASENÍ:  Strážná věž definuje spasení jako „zachránění ze zničení tohoto současného ničemného systému věcí a v důsledku toho i ze samotné smrti“ (WT, 8/15/97, str. 4-5)  Učí, že existují dvě třídy věřících. 

SPASENÍ:  Strážná věž definuje spasení jako „zachránění ze zničení tohoto současného ničemného systému věcí a v důsledku toho i ze samotné smrti“ (WT, 8/15/97, str. 4-5)  Učí, že existují dvě třídy věřících.

MALÉ STÁDO:

„Malé stádo“ 144 000 křesťanů (kteří se budou těšit z věčného života v nebi) má zvláštní pomazání ducha svatého, které je uschopňuje správně vykládat Bibli. Privilegia Nové smlouvy, Kristus jako osobní prostředník, znovuzrození, přijetí za Boží děti a podíl na Večeři Páně patří pouze této skupině, jejíž počet se dovršil v roce 1935. 

JINÉ OVCE:

„Jiné ovce“ (všichni věřící před příchodem Ježíše na zem a všichni SJ po roce 1935) tvoří „velký zástup“ jiných věřících, jejichž věčnou nadějí je „nový systém věcí“ v „pozemském ráji“. Nemají nebeskou naději, a jelikož nejsou v Nové smlouvě, nemohou mít účast na privilegiích Nové smlouvy, jež jsou popsána v Křesťanských řeckých písmech.

Kolik lidí Bůh vezme do nebe, aby tam vládli s Kristem? Podle Bible jich bude pouze 144 000. (Zjevení 7:4; 14:1)….Naprostá většina lidí, kteří zemřeli, bude vzkříšena na rajskou zemi.“ –Poznání, str. 88

„…žádný člověk za celých těch 4 000 let lidských dějin až do jeho [Ježíšovy] doby nešel do nebe. David, Job a Jan Křtitel obdrží vzkříšení k životu na zemi. Ve skutečnosti všichni věrní muži a ženy, kteří zemřeli před smrtí Ježíšovou, měli naději, že opět budou žít na zemi, nikoli v nebi.“ –Můžeš žít navždy v pozemském ráji, str. 122

„V roce 1935…bylo oznámeno, že ‚velký zástup‘ ze Zjevení 7:9–17 je skupina lidí, jejíž totožnost měla být jasně rozeznána „po“ shromáždění 144 000 a jež se těší na věčný život v pozemském ráji.“ –Strážná věž, 1. ledna 1997, str. 10

Znovu se narodit…a tak se stát Božím synem s vyhlídkou na podíl na Božím Království. (Jan 3:3–5) To prožil Ježíš a stejně tak 144 000, kteří jsou s ním dědici nebeského Království.“ –Rozmlouvat, str. 415

„…kteří byli zplozeni duchem, důvěrnější synovský vztah k Bohu, než jaký měl tělesný Izrael.“ –Hlubší pohled, sv. 1, str. 244

„Stejně tak Větší Mojžíš, Ježíš Kristus, není Prostředníkem mezi Jehovou Bohem a celým lidstvem. Je Prostředníkem mezi svým nebeským Otcem, Jehovou Bohem, a národem duchovního Izraele, jenž je omezen pouze na 144 000 členů.” –Celosvětová bezpečnost pod vládou „Knížete pokoje,“ 1986, str. 10 (angl.)

„Takoví lidé tedy jsou při oslavě Pánovy večeře přítomni a pozorují ji; nejsou však spoludědici s Kristem a nejsou Božími duchovními syny, nejsou spoluúčastníky Kristovy smrti a nemají naději, že s ním budou vzkříšeni k nebeskému životu, a proto ze symbolů nepřijímají.“ –Hlubší pohled, sv. 2. str. 197

 

SPASENÍ:  Biblické spasení zahrnuje mnohem více než pouhou záchranu od fyzického zničení a smrti. Jan 17:3 říká: „A život věčný je v tom, když POZNAJÍ tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“ Pravý věčný život nalezneme pouze ve vztahu se samotným Ježíšem Kristem! Když člověk vloží svou plnou důvěru v samotného Krista, v jeho spravedlnost (1. Jan 1:7-9), Ježíš skutečně přijde, aby v něm žil, a je to Kristus, kdo takového člověka proměňuje zevnitř.

2. KORINŤANŮM 13:5Zkoušejte sami sebe, zda jste ve víře, sami sebe prověřujte. Neznáte snad sami sebe, že je ve vás Ježíš Kristus? (Pokud ovšem nejste zavrženi.)“ **

2. KORINŤANŮM 5:17:  „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“

EZEKIEL 36:26-27: „A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.“

JEREMJÁŠ 31:33-34:  „Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: „Poznávejte Hospodina!“ Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat.“ 8.

2. KORINŤANŮM 3:3-6„…vy jste listem Kristovým, vzniklým z naší služby a napsaným ne inkoustem, nýbrž Duchem Boha živého, ne na kamenných deskách, nýbrž na živých deskách lidských srdcí.…naše způsobilost je od Boha, který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život.“

KDO JSOU TĚMI „JINÝMI OVCEMI“ Z JAN 10:16?

Tato dvě „stáda“ věřících, o nichž se mluví v Jan 10:16, popisují Židy a pohany. Židé tradičně pohlíželi na pohany (na všechny, kdo nebyli Židé) jako na nižší a nečistou třídu lidí (Ef. 2:11-12).  Ježíš ukázal, že i když přišel ke „ztraceným ovcím z lidu izraelského“ (Mat. 10:6), brzy přivede do svého stáda pohany a společně se (Židé a pohané) stanou „jedním stádem s jedním pastýřem.“

ŘÍMANŮM 1:16; 3:29:  „Nestydím se za evangelium; je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka….Je snad Bůh toliko Bohem židů? Což není též Bohem pohanů? Zajisté i pohanů!“

EFEZANŮM 2:11-14:  „Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezáni na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, a bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje.“

JE V NOVÉ SMLOUVĚ POUZE 144 000?

Bůh „NEROZLIŠUJE“ mezi věřícími (Řím. 3:22; Kol. 3:11).  Bůh nemá oblíbence, neboť „nikomu nestraní“ (Gal. 2:6). 

1. JAN 5:1 prohlašuje: „Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha“ (viz Jan 1:12). Protože se lidstvo rodí duchovně mrtvé (Řím. 5:12, 1. Kor. 2:14), tak se (ve své přirozenosti) „nemůže líbit Bohu“ (Řím. 8:8-9).  Znovuzrození je činnost, kdy nás Bůh očišťuje od veškerého hříchu a  vkládá do nás svého Ducha (Titus 3:5), tudíž nás oživuje, abychom viděli duchovní věci. Podle Bible každý, kdo touží vidět, jak přichází Boží Království, musí být znovuzrozený (Jan 3:3); jinak se „nemůže líbit Bohu“ a „není jeho“ (Římanům 8:8-9).  Ježíš prohlašuje, že každý, kdo se vyčleňuje z Nové smlouvy, se vyčleňuje z věčného života.

JAN 6:53:  „Ježíš jim řekl: ‘Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.“

MUSEL BÝT JEŽÍŠ „ZNOVUZROZENÝ“?

Ježíš (jenž je plně Bohem a přece plně člověkem) se narodil bez hříšné přirozenosti (Heb. 4:15; 7:26). Tudíž nikdy nebyl duchovně mrtvý, a proto nikdy nemusel být duchovně oživen „znovuzrozením.“ Kristus je Vykupitelem, který MÁ věčný život SÁM V SOBĚ (Jan 5:26) a tento život dává každému, kdo k němu přichází (Jan 10:28).

JDE DO NEBE POUZE 144 000?

Kontext Zjevení 7:4-9 a 14:1-5, kde se probírá  144 000, odhaluje, že tito lidé jsou židovští muži, kteří byli zapečetěni ze všech kmenů Izraele. Studium Zjevení 7:9-11 v kontextu jasně ukazuje, že „velký zástup“ věřících je také „v nebi“ a slouží Bohu „dnem i nocí“ v jeho chrámě (verš 15).  A proto mají tito věřící též nebeskou naději. 9. Písmo zjevuje nejen, že všichni věřící, kteří žili po Kristu, jsou v nebi, ale také že všichni starozákonní věřící jsou rovněž zahrnuti do nebeského království. 10.

MATOUŠ 8:11:  „Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském….11.

HEBREJCŮM 11:13-16:  „Ve víře zemřeli ti všichni [starozákonní svatí]….Ale oni toužili po lepší vlasti, po vlasti nebeské….jim připravil své město.“

DUŠE (ŽIVOTNÍ SÍLA) přestává při smrti existovat  / PEKLO = neexistence.

„Bible mluví o ‚životní síle‘, která působí v pozemských živých tvorech….‚Duch‘, který při smrti odchází z člověka, je životní síla, která pochází od našeho Stvořitele….Tato životní síla nemá žádné charakteristické rysy tvora, kterého oživuje….Když životní síla přestane lidské tělo udržovat naživu, člověk — duše — zemře….Kam jdou mrtví? Jdou do šeolu (hebrejsky še’ol), do společného hrobu lidstva. Naši milovaní, kteří zemřeli, si nejsou ničeho vědomi. Netrpí….

Náš všemohoucí Stvořitel tedy nepochybně dokáže zaznamenat podrobnosti o kterémkoli člověku, dokáže ho vzkřísit se stejnou osobností a zároveň mu vytvořit nové tělo….Všichni lidé, které má Jehova ve své paměti, budou vzkříšeni a budou poučováni o jeho cestách….

Apoštol Jan dostal vzrušující vidění, v němž viděl vzkříšené lidi, jak stojí před Božím trůnem. Jan tehdy napsal: ‘….A smrt a hádes byly uvrženy do ohnivého jezera. To znamená druhou smrt, ohnivé jezero.“ (Zjevení 20:12–14) Zkuste se nad tím zamyslet! Všichni mrtví, které má Bůh ve své paměti, mají naději na to, že budou vysvobozeni z háduze společného hrobu lidstva….Budou mít příležitost, aby svými skutky prokázali, zda Bohu chtějí sloužit. ‚Smrt a hádes‘ potom budou uvrženy na místo, které je označováno jako ‚ohnivé jezero‘, jež je symbolem naprostého zničení stejně jako výraz ‚gehenna’…Je pro nás opravdu útěchou, když se z Bible dozvídáme, že Bůh nikoho netrápí!“–Poznání, 1995, str. 81-83, 85, 87-88

„Ve Zjevení 14:9–11 (KB) se říká o ctitelích symbolické ‚šelmy a obrazu jejího‘, že jsou ‚trápeni ohněm a sirou‘. To se nemůže vztahovat na vědomé trápení po smrti….Kouř související s jejich ohnivým zničením stoupá navždy, protože zničení bude věčné a nikdy nebude zapomenuto.“ —Rozmlouvat, str. 245

DUŠE (DUCH) je částí člověka, která po smrti dál existuje a přebývá buď s Bohem v nebi anebo se satanem v pekle – hořícím jezeře (Zjevení 20:13-15).

ZJEVENÍ 6:9-10:  „…viděl jsem pod oltářem duše zavražděných pro Boží slovo…a hlasitě volali: ‘Jak dlouho ještě, Hospodine, ty svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat obyvatele země za naši krev?’“ **

2. KORINŤANŮM 5:6, 8:  „Jsme tedy stále plni důvěry, neboť víme, že pokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána…V této důvěře chceme raději odejít z těla a být už doma u Pána.“

FILIPANŮM 1:21-23:  „Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk….táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší.“

SMRT NÁS NEMŮŽE ODLOUČIT OD BOŽÍ LÁSKYŘÍMANŮM 8:38-39: “ani smrt…nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši….“

ŽALM 116:15:  „Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti.“ 12.

DUŠE = VNITŘNÍ ČÁST ČLOVĚKA:

2. KORINŤANŮM 4:16:  „Proto nepolevujeme, ale ačkoli ten náš vnější člověk podléhá zkáze, ten vnitřní se den ode dne obnovuje.“  **

MATOUŠ 10:28:  „A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.“     13.
KAZATEL 12:5, 7:  „…Člověk se vydá do svého věčného domu a ulici budou obcházet ti, kdo naříkají nad mrtvými….A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal.“   14.
MATOUŠ 25:41, 46: „Potom řekne těm na levici: Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně….a půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. “   15.
MARK 9:43-44: “…it is better for you to enter life crippled, than having your two hands, to go into hell, into the unquenchable fire, where their worm does not die, and the fire is not quenched.”  **
MATOUŠ 10:15; 11:21-24 POUKAZUJE, ŽE BUDOU EXISTOVAT RŮZNÉ MÍRY TRESTU; JAK BY MOHLY EXISTOVAT RŮZNÉ MÍRY NEEXISTENCE?
HEBREJCŮM 10:29:  „Pomyslete, oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího Syna….“

„I když nějaké náboženství prohlašuje, že má Boží schválení, a jeho představitelé předčítají úryvky z Bible, neznamená to, že se takové uctívání Bohu skutečně líbí. Jeho vůdci mohou dokonce provádět působivé věci, a proto by se mohlo zdát, že Bůh tyto lidi používá. Přesto může být takové náboženství falešné a nemusí přinášet ovoce přijatelné Bohu.“–Strážná věž, 15. září 1996, str. 4

Zjistíš-li o nějakém učení, že je to lež, měl bys je rychle opustit, nehledě na to, kdo je vyučuje nebo jak dlouho jsi věřil, že je to učení pravdivé.“ —Bohatí, 1936, str. 178 (angl.)

================
1. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré biblické texty citovány z Ekumenického překladu.
2. Srovnej Izajáš 44:24.
3. Moderní překlady uvádějí, že Ježíš řekl „mne…prosit“, protože se zakládají na těch nejlepších řeckých rukopisech, které jsou dnes dostupné. To ukazuje na modlitby k Ježíši. Viz též Skutky 7:59 a 2. Korinťanům 12:8-9, kde Ježíš přijímá modlitbu, a srovnej s Exodus 23:13.
4. Srovnej verše 10-11 s Izajáš 45:23.
5. Viz též Lukáš 24:39 a Kolosanům 2:9.
6. Viz též Římanům 3:28; 11:6 a Galaťanům 5:4.
7. Viz též Zecharjáš 3:1-5.
** Nová Bible kralická
8. Odkaz na Hebrejcům 8:8-12.
9. Kontext ukazuje, že tento „velký zástup“ lidí jsou věřící, kteří zemřeli během Velkého soužení (verše 13-14).
10. Viz též 2. Král. 2:1-11.
11. Viz též Lukáš 13:28.
12. Použijeme-li definici smrti podle Společnosti, bude tento verš znít: „Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k neexistenci.”
13. Viz též Lukáš 12:4-5.
14. Viz též Lukáš 23:46 a Skutky 7:59
15. Viz též Izajáš 66:24, Zjevení 14:11

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ruský Angličtina Czech