Svědkové Jehovovi – dějiny a víra

Jehovah's Witness Kingdom Hall

 

KDO JSOU SVĚDKOVÉ JEHOVOVI? – Jejich dějiny, víra a směrnice

bullets PDF

 1. Historie organizace Strážná Věž:
 • Zakladatel: Charles Taze Russell, narozen roku 1852
 • V 70.letech 19.století Russell studoval doktríny Adventistů: George Storrs, Jonas Wendell, George Stetson a Nelson Barbour
 • 1879: Russell začal vydávat Siónskou Strážnou Věž a Hlasatele Kristovy přítomnosti (Předchůdce časopisu Strážná Věž)
 • 1881: Založen hlavní právnický subjekt – Pennsylvánská biblická a traktátní společnost Strážná Věž
 • 1909: Hlavní sídlo přestěhováno do Brooklynu v New Yorku – Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc
 • 1916: Charles Taze Russell zemřel
 • 1917-1942: Druhý president Strážné Věže: „Soudce” Joseph F. Rutherford
 • 1931: Přijato jméno „Svědkové Jehovovi”
 • 1942-1977: Třetí president Strážné Věže: Nathan H. Knorr
 • 1978-1992: Čtvrtý president Strážné Věže: Frederick W. Franz
 • 1992-2000: Pátý president Strážné Věže: Milton George Henschel
 • 2000: Změna ve struktuře organizace:
 • Zformovány tři korporace: Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses, Religious Order of Jehovah’s Witnesses, Kingdom Support Services
 • „Vedoucí sbor“ Strážné Věže předal vedení organizace Kolegiu ředitelů vedeného Donem A. Adamsem. 
 1. Statistika Svědků Jehovových v roce 2004:
 • 6 milionů činných Svědků Jehovových
 • 1.2 bilionů hodin odsloužených ročně při obracení druhých na víru
 • Časopisy Strážná Věž a Probuďte se! distribuovány ve více než 230 zemích
 • 6 milionů „Biblických studií“ (osobní vyučování o základních naukách Strážné Věže) vedené s potencionálními konvertity.
 • 98 tisíc sborů
 1. Adventistická teologie převzatá do literatury Svědků Jehovových:
 • Kristova neviditelná přítomnost nastala roku 1874, Datum bylo později změněno na rok 1914
 • Soud Božího domu = Kristovo posouzení duchovní potravy v letech 1874-1878, Později změněno na roky 1914-1919
 • Podmínka smrtelnosti, Duše spí = Duše nepřežije smrt, Vzkříšení pouze pro spravedlivé, Žádné peklo
 • Obnovení pozemského ráje
 1. Falešné předpovědi:
 • 1874: Datum pro Kristovu „neviditelnou přítomnost“, změněno na 1914
 • 1914: Konec světa
 • 1915: Přeložený konec světa z roku 1914
 • 1918: Konec světa, zničení církví
 • 1925: Konec světa s návratem Abrahama, Izáka, Jákoba
 • 1929: „Beth Sarim“ Dům knížat postavený v San Diegu pro krále Davida a další biblické proroky pro jejich „brzký“ návrat na zemi
 • 40.léta 20.století: Příchod konce světa spolu s „brzkou“ Armagedonskou bitvou
 • 1975: 6 000 let dějin lidstva, konec světa přijde během „měsíců, a ne let“.
 • 1994: 80 let generace z roku 1914 by mělo způsobit konec světa, v roce 1995 jinak definované slovo „generace“, nyní bráno symbolicky jako obecné pravidlo k přípravě konce světa.
 1. Ožehavé směrnice
 • Žádné oslavy svátků a narozenin
 • Žádná účast při zdravení vlajky, volbách, politických či válečných činnostech
 • Žádné transfuse krve
 • Omezené vyšší vzdělání
 • Omezený styk s těmi, kdo nejsou Svědky Jehovovými, včetně rodiny
 • Vyhýbání se bývalým Svědkům Jehovovým
 • Zákaz kritického myšlení a nesouhlasu
 • Zákaz čtení literatury, která tuto skupinu kritizuje
 • Zákaz návštěvy církví a poslouchání náboženského vysílání, které není od Svědků Jehovových
 • Povinné obracení druhých na víru formou dveře ode dveří
 1. Bible Svědků Jehovových – Překlad Nového Světa
 • Překladatelé měli nedostatečné znalosti o biblických rukopisech
 • Překlad zkresluje Kristovo Božství u Jana 1:1; 8:58; Židům 1:8 a v dalších verších, aby podpořil doktrínu Strážné Věže
 • Vkládání Božího jména „Jehova“ do Nového Zákona, aniž by to bylo doloženo rukopisy
 1. Tabulka pro srovnání doktrín Svědků Jehovových versus křesťanů

DOKTRÍNY STRÁŽNÉ VĚŽE

KŘESŤANSKÉ DOKTRÍNY

Jediným pravým Bohem „Jehovou“ je pouze Otec. Bůh Jehova je Otec, Syn, Duch svatý. – Matouš 28:19; Izaiáš 48:16; Zachariáš 2:8-11; 11:13; 12:10; 2 Samuel 23:2-3; Jan 1:1-3; 20:28; Židům 1:8
Ježíš je stvořený archanděl „Michael”. Ježíš není stvořený. Je Všemohoucím Bohem. – Izaiáš 9:6; Židům 7:3; Izaiáš 44:24 srov. Jan 1:3; Izaiáš 48:12 srov. Zjevení 1:7-8, 17,18; 2:8; 22:12-13, 20
Jehova vzkřísil Ježíše z mrtvých v „duchovním těle“ anděla, byl zbaven svého lidského těla. Ježíš vstal z mrtvých ve svém fyzickém těle, cele člověk a cele Bůh. – Lukáš 24:39; Jan 2:18-22; 10:17-18; Skutky 17:31; Filipenským 2:5-11
Boží „svatý duch“ je neosobní síla. Duch svatý, jenž je Bohem, je též Osobou. – Římanům 8:27; 1.Korintským 2:10-11; Skutky 5:3-4; 1.Korintským 3:16-17; 2.Korintským 3:17
 Pouze zvláštní skupina 144 000 lidí vykládá Písmo. Všichni věřící mohou vykládat Písmo pod vedením Ducha Božího. – Jan 16:13; 1.Jan 2:27
Spasení je založeno na víře v Jehovu, Ježíše a na díle v organizaci Strážná Věž. Spasení je pouze v Ježíši. –Jan 5:39-40; 10:28-29; 14:6; Skutky 4:12
Ježíš není prostředníkem pro celé lidstvo, ale pouze pro 144 000 lidí. Ježíš je prostředníkem pro všechny, kdo v něj věří. – 1.Timoteus 2:5-6
Nebe a znovuzrození je pouze pro 144 000 křesťanů, kteří žili v letech 33 n.l. – 1935 n.l. Všichni věřící jsou znovuzrozeni a těší se z věčného života v nebi – Jan 3:3-7; 1:12; 1.Jan 5:1; Zjevení 7:9-15; 19:1
Ti, kdo přežijí Armagedon, vytvoří během tisícileté Kristovy vlády ze země ráj. Po tisícileté Kristově vládě Bůh zcela odstraní nynější vesmír a vytvoří nové nebe a novou zemi. – 2.Petr 3:7, 10-13; Zjevení 21:1-2
Všichni starozákonní věřící a ti křesťané, kteří nejsou ve skupině 144 000 lidí, budou žít na zemi navždy. Všichni věřící budou moci žít v nebi i na zemi a budou moci přecházet mezi oběma místy stejně jako mohl Ježíš ve svém vzkříšeném těle. – Matouš 8:11; Lukáš 13:28-29; Židům 11:13-16; 1.Tesalonickým 4:14-17; Skutky 1:11; 1.Jan 3:2
Po smrti přestává lidská duše existovat. Lidská duše přežívá smrt a žije na věčnosti. – Matouš 10:28; 2.Korintským 5:8; Filipským 1:23-24; Zjevení 6:9-11
Peklo jakožto místo trápení neexistuje, nýbrž je to symbolické označení společného hrobu. Peklo je věčným trestem – Matouš 25:46; Marek 9:43, 47-49; Lukáš 16:22-29; Zjevení 14:9-11; 20:13-15; 21:8
Křesťané se vyhýbají účasti ve válce, volbách a politice. Křesťané nesou vliv „soli a světla“ do všech kulturních aspektů včetně války a politiky. – Matouš 5:13-16; 8:5-13; Skutky 10; Římanům 16:23; Kazatel 3:8
Transfuze krve porušují Boží zákon o „požívání“ krve, proto je třeba se jich vyvarovat. Krevní transfuse doplňují aktuální krevní oběh a nevstřebávají se jako potrava při „jídle“. Tudíž jsou pro křesťany přijatelné a neporušují Boží zákon o krvi.
Ježíš zemřel na vzpřímeném mučednickém kůlu a ne na kříži. Kříži je třeba se vyhnout jakožto „pohanskému“ symbolu. Ježíš nezemřel na vzpřímeném kůlu, nýbrž na kříži. Kříž je považován za symbol duchovního života v Kristu. – Jan 20:25; Matouš 27:37; 1.Korintským 1:18
Veškeré náboženské i nenáboženské svátky a oslavy narozenin jsou zakázány, kromě oslavy památky na Ježíšovu smrt. Křesťané mají svobodu, aby se rozhodli, zda budou slavit svátky. – Římanům 14:5-6; Kolosským 2:16; Ježíš slavil Chanuku. – Jan 10:22-23; Jobovi synové slavili narozeniny. – Job 1:4
Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Ruský Angličtina Czech