7A. OTÁZKA: Kdo je tím „věrným a rozvážným otrokem”?—Část I

 

ccjw-en-adbullets  KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(CONB LEKCE 14: „Jak jsou svědkové Jehovovi organizováni”)

Vede Bůh Jehova svůj lid prostřednictvím nějaké organizace? Co odhaluje historie? Následuje zřízení Strážné věže, tzv. „vedoucí sbor,“ křesťanství z prvního století? 

KAREN:  Cindy, když studujeme tu brožuru od Strážné věže Co od nás Bůh vyžaduje?, zjišťuju, že Strážná věž často vykládá jisté biblické verše jinak, než to slyším v jiných křesťanských skupinách. Protože se dá Bible vykládat mnoha způsoby, jak mohu určit, kterému výkladu mám věřit? Jak poznám, že mám věřit výkladu Strážné věže, a ne tomu, co slýchám v jiných křesťanských náboženstvích?

CINDY:    No, Karen, zrovna jak je to v té brožuře: „Bible předpověděla, že po smrti apoštolů budou do křesťanského sboru zvolna pronikat nesprávné nauky a nekřesťanské způsoby jednání. A že nějací muži budou odvádět věřící lidi, aby následovali je, a ne Krista. …Proto vidíme tolik různých náboženství, která tvrdí, že jsou křesťanská.”1.  Ale kniha Strážné věže Poznání, které vede k věčnému životu vysvětluje, že zatímco „náboženství nechává velké množství lidí trpět nedostatkem zdravého duchovního pokrmu, Jehova však nyní v duchovním smyslu opatřuje potravu, oblečení a přístřeší.”2.  Jak si myslíš, že to Jehova dělá, Karen?

KAREN:  Těžko říct, Cindy.  Neřekl snad Ježíš, že bude s křesťany navždy?3. A v Matouši 16:18 řekl, že vybuduje svou církev „a brány pekel ji nepřemohou”? 4.  Kdyby křesťanský sbor natolik odpadl, že by přestal dávat duchovní potravu v příhodný čas, proč by říkala Bible v Efezanům 3:21: „Jemu buď sláva v církvi…ve všech dobách na věky věků”?5.

CINDY:    Máš pravdu, Karen.  I když křesťanstvo jako celek odpadlo, Jehova měl vždycky na zemi své pravé následovníky. Například kniha Strážné věže Poznání vysvětluje, jak „…Izraelité byli asi 1500 let  ‘Jehovovým sborem.’. …V prvním století n. l.  Jehova utvořil křesťanskou organizaci. Byly založeny sbory, které působily pod vedením vedoucího sboru. Ten se skládal z apoštolů a starších mužů. …Podobně i dnes se svým lidem Jehova jedná prostřednictvím organizované skupiny. …Ježíš řekl, že v době, kdy bude přítomen v královské moci, nalezne ‘věrného a rozvážného otroka,’ jak jeho následovníkům opatřuje ‘pokrm v pravý čas.’  …Kdo prokázal, že je tímto ‘otrokem,’ když byl Ježíš v roce 1914 dosazen v nebi za krále?”6.

KAREN:  Cindy, Společnost říká, že ji v roce 1914 Ježíš ustanovil za věrného a rozvážného otroka, který bude opatřovat Jehovovu lidu duchovní „pokrm v pravý čas?“

CINDY:    Přesně tak, Karen.  Zrovna to dneska studujeme v té brožuře od Strážné věže Co od nás Bůh vyžaduje? „Novodobá činnost svědků Jehovových byla zahájena v sedmdesátých letech minulého století. …Z malých začátků se organizace rozrostla na miliony svědků, kteří horlivě káží ve více než 230 zemích.”7.  Není to snad důkazem, že je organizace Strážná věž Boží organizací?

KAREN:  Cindy, víš, že služba evangelikálních křesťanů po internetu, napříč denominacemi, posílá misionáře doslova do stovek zemí po celém světě? Jestli je fakt, že 6 milionů svědků Jehovových káže ve více než 230 zemích, důkazem, že jsou Boží organizací, potom bysme měli připustit, že si Jehova používá křesťanstvo, protože kážou v mnohem více zemích než svědkové Jehovovi.

CINDY:    To ne, Karen, ne každé náboženství, které tvrdí, že je křesťanské, má způsob uctívání, který je pro Jehovu přijatelný. Vydání Strážné věže z 1. června 2001 upozorňuje, že skutečnost, že „svědkové Jehovovi jsou dnes silnější a aktivnější než kdy dříve, a to dokonce tváří v tvář odporu celého světa, dokazuje, že dílo, které konají, Jehovu těší.”8.  Tak vidíš, Karen, „Ježíš své následovníky varoval: ‘Jestliže pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás.’ …Položte si otázky: ‘Která náboženská skupina je známa tím, že se přesně drží Božího Slova, a to dokonce tehdy, když se její učení liší od názorů většiny lidí?…A kdo je navzdory všem těmto chvályhodným skutečnostem opovrhován a je terčem posměchu a pronásledování?’ ”9.

KAREN:  Cindy, vydání Mission Network News ze čtvrtého června 2001 oznámilo, že „místní autority ve třech mexických státech řekli evangelikálním křesťanům, aby změnili své náboženství, jinak ponesou kruté následky. Mnoho náboženských konfliktů v Mexiku má příčinu v odmítnutí evangelikálů účastnit se městských festivalů,“ protože „obvykle zahrnují aktivity, které jsou pro evangelikály nepřijatelné.“ Zpráva pokračovala, že navzdory náboženskému pronásledování „evangelikálové v Mexiku v současné době čítají okolo 4.6 milionů” včetně „nějakých 120 000,“ kteří jsou právě pronásledováni tím či oním způsobem. A Mexiko není jedinou zemí, kde se  evangelikálové rozrůstají, přestože jsou pronásledováni.  Open Doors International oznamuje, že zatímco v Nigerii „církev čítá přes 50 milionů …církve jsou terčem muslimské komunity a za posledních 18 let mají mnoho mučedníků. Jenom mezi roky 1982 a 1996 bylo zabito nějakých 600 křesťanů a 200 kostelů bylo spáleno.”  To samé platí pro Indonésii, kde „je nyní 25 milionů křesťanů a prý se rozrůstají o  5% ročně.  Nepokoje jsou na denním pořádku a mnozí křesťané jsou terčem.”  Ale  „církev roste navzdory pronásledování.”  Cindy, jestli je fakt, že svědkové Jehovovi rostou navzdory pronásledování, „důkazem, že dílo, které konají, Jehovu těší,“ proč potom nesouhlasit s tím, že dílo, které konají evangelikální křesťané, Jehovu těší, protože se neustále rozrůstají v mnoha zemích, i přes tvrdý odpor proti své víře?

CINDY:    To ne, Karen. Kniha od Strážné věže Poznání upozorňuje, že u Matouše 24:45-47 „Ježíš řekl, že v době, kdy bude přítomen v královské moci, nalezne ‘věrného a rozvážného otroka,’ jak jeho následovníkům opatřuje ‘pokrm v pravý čas.’ …Kdo prokázal, že je tímto ‘otrokem,’ když byl Ježíš v roce 1914 dosazen za Krále?  Určitě to nebylo duchovenstvo křesťanstva. To svá stáda většinou sytilo propagandou, která v první světové válce podporovala jejich vlastní národní vlády.”10.

KAREN:  Cindy, přečteš, co prohlásila Společnost Strážná věž ohledně období první světové války? Najdeš to na straně 15 ve vydání Strážné věže z 15. června 1987.

CINDY:    OK.  “Když ‘Pán pravdy’ přišel do duchovního chrámu…krátce po roce 1914, kdy bylo zřízeno Království v nebesích, co Jehova nalezl?…Nalezl ostatek, který potřeboval pročistit a očistit. Napříkad Strážná věž povzbuzovala své čtenáře, aby si vyhradili 30. květen 1918 jako den modliteb za vítězství demokratických sil. …To lze pokládat za porušení křesťanské neutrality.”

KAREN:  Cindy, co řekla Společnost, že dělali svědkové Jehovovi, když je Ježíš zkoumal během první světové války?

CINDY:    No, prý porušovali „křesťanskou neutralitu“ tím, že nabádali své bratry k modlitbám za vítězství demokratických sil v první světové válce. Ale přinejmenším se, Karen, neúčastnili válečného snažení, jako to dělalo křesťanstvo.

KAREN:  Tím si nejsem tak jistá, Cindy.  Vydání Strážné věže z 15. února 1996 ukazuje, že „během první světové války si ostatek duchovního Izraele neudržel úplnou čistotu a nejednal zcela v souladu s Boží vůlí. Někteří jeho členové byli poskvrněni naukovými omyly a dopustili se kompromisu tím, že se nepostavili jednoznačně na stranu Jehovy, když se válčící národy domáhaly jejich podpory.”11. Ve skutečnosti, Cindy, vydání Strážné věže z 15. května a 1. června 1918 povzbuzovalo svědky Jehovovy, aby si zakoupili „Válečné investigativní půjčky“ (Liberty Bonds), které pomáhaly státu ve financování první světové války. Jak tedy může Strážná věž tvrdit, že když Ježíš přišel v roce 1914, aby ji přezkoumal, tak splňovala podmínky na „věrného a rozvážného otroka,“ když stejně jako křesťanstvo podporovala válku nejen modlitbami, ale i svými financemi? Jaký je rozdíl mezi osobním zabíjením lidí ve válce a placením někoho jiného, aby šel do války a zabíjel lidi místo tebe?

CINDY:    OK, Karen.  Tak možná, že svědkové Jehovovi nebyli v roce 1914 tak neutrální, jak měli být, ale přinejmenším měli, na rozdíl od jiných náboženství křesťanstva, způsob uctívání, který byl pro Boha Jehovu přijatelnější.  Například nevěřili pohanskému učení o Trojici, o pekelném ohni a o nesmrtelnosti lidské duše a kázali o Království a vyučovali, že Boží jméno je Jehova.

KAREN:  Cindy, náboženství „Kristadelfiánů“ bylo „založeno v Americe roku 1848.”  Takže trvají asi o 30 let dýl než svědkové Jehovovi. Odmítají učení o Trojici a o nesmrtelnosti lidské duše, neúčastní se válek a nevměšují se do politiky. A stejně jako svědkové Jehovovi kážou o Království a nemají žádné placené služebníky.12.  Během doby Ježíšova přezkoumání v roce 1914 neexistovali jen Kristadelfiáni. Adventističtí křesťané byli od roku 1861 a učili hodně doktrín, které vyučují svědkové Jehovovi, jako že si mrtví nejsou ničeho vědomi a že nadějí spravedlivých je „nekončící život na zemi.“13.  Protože existovaly i jiné skupiny, které splňovaly během Kristova průzkumu v roce 1914 podmínky, aby byly ustanoveny za věrného otroka, jak víš, že Ježíš vyvolil zrovna svědky Jehovovy a ne nějakou z těchhle skupin?  Můžeš mi ukázat jedinou věc, která dokazuje, že byli svědkové Jehovovy pro Jehovu přijatelnější než ty ostatní skupiny?

CINDY:    No, Karen, na rozdíl od svědků Jehovových Kristadelfiáni nevěří, že satan je osoba a taky nepoznali, že Kristova přítomnost v královské moci začala v roce 1914.14.   Adventisté, naproti tomu, poznali Kristovu přítomnost, ale špatně vypočítali dobu jeho přítomnosti a učili, že nastala v roce 1844 a ne v roce 1914.15.  Tak vidíš, Karen, že byli svědkové Jehovovi jediní, kdo splnil zkoušku na věrného otroka.

KAREN:  Cindy, nadhodila jsi dobrou otázku, co se týče Kristadelfiánů. Že odmítají zosobnění satana. I co se týče adventistů, že špatně spočítali prorocká data. Ale když srovnáme v té době Kristadelfiány a Adventisty se svědky Jehovovými, musíme připustit, že svědkové Jehovovi taky učili hodně falešných doktrín—včetně nesprávného uplatnění jistých dat (jako roky 1914, 1918 a 1925) a podivného výkladu mnoha textů ze Zjevení a Ezekiela.16.  Nejenže svědkové Jehovovi šli v té době při svém nepřesném výkladu Písma „nad to, co je napsáno,“17. ale Ročenka svědků Jehovových 1975 připouští, že v té době „byla mnohými přijata myšlenka, že sám C.T. Russell byl tím ‘věrným a rozvážným otrokem.’  To některé zavedlo do léčky uctívání stvoření.”18.  „Zejména po jeho smrti tento názor řadu let předkládala i Strážná věž.”19.  Cindy, co je horší: Nesprávný názor na satana nebo uctívání stvoření, a to člověka, jakožto „věrného a rozvážného otroka”?

CINDY:    Nevím, Karen.

KAREN:  Cindy, ve 24. kapitole Matouše, verších 11 a 23-24, Ježíš varuje, že v posledních dnech „povstanou falešní proroci“ a budou hlásat, že začala přítomnost jeho Království, a nebude to pravda.  50 let—od roku 1879 do roku 1929—svědkové Jehovovi hlásali, že Kristova přítomnost začala v roce 1874—a ne v roce 1914, jak učí teď.20.  Jelikož Ježíš varoval, že falešní proroci budou hlásat nepravdivé datum jeho přítomnosti, proč by potom ustanovil, aby Boha Jehovu zastupovala nějaká skupina, která dělá stejné věci, před kterými varoval své následovníky ve 24. kapitole Matouše?

CINDY:    To je dobrá otázka, Karen.  Fakt nevím.

KAREN:  Cindy, během toho období 50 let svědkové Jehovovi věřili falešnému datu pro Kristovu přítomnost. Co řeknou, až se postaví před Boha Jehovu a on se jich zeptá: „Proč jste nedbali na slova mého Syna Ježíše ve 24. kapitole Matouše, která jsou varováním před falešnými proroky, kteří hlásají nepravdivé datum Kristovy přítomnosti?“

CINDY:    Nevím, Karen.  Ale když není Společnost Strážná věž „věrným a rozvážným otrokem,“ kdo si tedy myslíš, že jím je?

KAREN:  To je dobrá otázka, Cindy.  Můžeme si o ní popovídat příští týden?

CINDY:          Jistě, Karen, budu tady.

bullets Další kapitola

=========

1. Co od nás Bůh vyžaduje?, 1996, str. 26:2

2. Poznání, které vede k věčnému životu, 1995,str 160:2

3. Matouš 18:20

4. Matouš 16:18,  Bible 21

5. Bible 21

6. Poznání, které vede k věčnému životu, str. 160-161

7. Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 28:1

8. Strážná věž, 1. června 2001, str. 17

9. Strážná věž, 1. června 2001, str. 15-16

10. Poznání, které vede k věčnému životu, str. 161

11. Strážná věž, 15. února 1996, str. 14

12. A Dictionary of Comparative Religion, vydaný SGF Brandon MA DD (NW: Charles Scribner’s Sons, 1970), str. 190 (angl.); Oxfordský slovník světových náboženství, vydal John Bowker (Oxford, NY: Oxford University Press, 1997), str. 216 (angl.)

13. Nová Schaff-Herzogova encyklopedie náboženského poznání, sv. I, (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1967), str. 56 (angl.)

14. Nová Schaff-Herzogova encyklopedie náboženského poznání, sv. III, str. 38 (angl.)

15. Nová Schaff-Herzogova encyklopedie náboženského poznání, sv. I, str. 56 (angl.)

16. Viz Ukončené tajemství, 1917, str. 60, 84-85, 103, 128, 188-189, 230, 485 (angl.)

17. 1 Korintským 4:6, Překlad nového světa

18. Ročenka svědků Jehovových 1975, str. 88

19. Svědkové Jehovovi—hlasatelé Božího Království, 1993, str. 626

20. Viz svědkové Jehovovi—hlasatelé Božího Království, 1993, str. 133-134; Proroctví, 1929, str. 65

 

 

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina