7B. OTÁZKA: Kdo je tím „věrným a rozvážným otrokem”?—Část II

ccjw-en-ad

bullets KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(POKRAČOVÁNÍ PŘEDCHOZÍHO ROZHOVORU)

CINDY:    Karen, minulý  týden jsme při studiu brožury Strážné věže Co od nás Bůh vyžaduje? diskutovaly o Ježíšových slovech u Matouše 24:45-47, kde mluví o „věrném a rozvážném otroku,“ který bude v posledních dnech ustanoven nad Jehovovým lidem, aby mu poskytoval „pokrm v pravý čas.”1.  Mluvily jsme o tom, že – jak zmiňuje kniha Strážné věže Poznání, které vede k věčnému životu –„V průběhu dějin Jehova poskytoval duchovní pokrm svému lidu jako celku.… izraelští kněží shromažďovali muže, ženy a děti, aby je jako skupinu vyučovali Božímu zákonu.” a „pod vedením vedoucího sboru“ složeného z apoštolů a starších mužů, „Křesťané v prvním století…organizovali sbory a konali shromáždění, aby všichni byli poučeni a povzbuzeni. Svědkové Jehovovi se tohoto vzoru drží.”2.  „Světové ústředí svědků Jehovových je v New Yorku. Tam sídlí vedoucí sbor, ústřední skupina zkušených starších, kteří dohlížejí na celosvětový sbor.“3.

KAREN:  Jo, Cindy.  O tom jsme mluvily minulý týden a taky o tom, že ve 24. kapitole Matouše, kde Ježíš mluví o ustanovení „věrného a rozvážného otroka,“ aby poskytoval duchovní pokrm Božímu lidu, Ježíš varuje, že v posledních dnech „povstanou falešní proroci“ a budou hlásat, že začala přítomnost jeho Království, a nebude to pravda. Zatímco Společnost Strážná věž tvrdí, že její „vedoucí sbor“ starších je sestaven ze členů této třídy „věrného a rozvážného otroka,“ po dobu 50 let—od roku 1879 do roku 1929—Společnost Strážná věž hlásala, že Kristova přítomnost začala v roce 1874—a ne v roce 1914, jak učí teď.4.  Protože Ježíš varoval, že v posledních dnech budou falešní proroci hlásat falešné datum jeho přítomnosti, zeptala jsem se, proč by ustanovil „vedoucí sbor“ organizace Strážná věž, aby zastupoval Boha Jehovu, když dělali to samé, před čím varoval své následovníky ve 24. kapitole Matouše?  Jak by mohli svědkové Jehovovi splnit předpoklady k označení za „věrného a rozvážného otroka“ v době Kristovy přítomnosti v roce 1914,  když dělali přesně to, před čím Ježíš varoval, že to budou dělat v posledních dnech falešní proroci?

CINDY:    Nevím, Karen, ale když není Společnost Strážná věž tím „věrným a rozvážným otrokem,” kdo potom podle tebe je?  Může snad nějaká církev křesťanstva být věrným otrokem, když na svých shromážděních nechává kolovat obětní talíř a její služebníci dostávají za svou práci zaplaceno? U Matouše 10:8 řekl Ježíš svým učedníkům: „Zdarma jste dostali, zdarma dávejte.”5.  Aby dodrželi tento princip, je „vstup“ na shromáždění svědků Jehovových „volný a nekonají se tam žádné peněžní sbírky. …V každém sboru jsou starší neboli dozorci. ”  Když „ ve sboru vyučují …Neoblékají se jinak než ostatní. Za svou práci nejsou placeni..”6.

KAREN:  Cindy, dostávají členové „vedoucího sboru“ Strážné věže za svou práci zaplaceno, anebo mají jiná zaměstnání, aby si vydělali na živobytí?

CINDY:    No jo, Karen.  Členové vedoucího sboru jsou za svou práci placeni, ale není to moc, pokryje to jen základní potřeby.

KAREN:  Ale, Cindy, jak mohou svědkové Jehovovi ukazovat na to, že nějací služebníci křesťanstva si vydělávají na živobytí službou, když členové „vedoucího sboru“ Strážné věže dělají to samé? Jestliže je špatné, když jsou služebníci placeni za službu, proč potom apoštol Pavel přijal dar ze sboru ve Filipech7. a proč řekl v 9. kapitole 1. Korinťanům: „Kdo sází vinici a neokusí její hrozny?…Rozsívali jsme u vás duchovní símě; bylo by snad příliš, abychom sklízeli vaši hmotnou úrodu?…Copak nevíte, že ti, kdo slouží v chrámu, smějí jíst chrámové pokrmy?…Právě tak Pán určil, že kazatelé evangelia mají žít z evangelia.”8.  Cindy, i když je pravdou, že samotná dobrá zpráva nemá být prodávána za účelem zisku, nezmění to fakt, že v 1 Timoteovi 5:18 Bible říká: „Dělník si zaslouží svou mzdu.“9.  Jelikož Bůh říká v 1 Korinťanům 9:14, že ti, kdo hlásají dobrou zprávu, by měli dostávat na své živobytí z dobré zprávy, proč neposkytuje Strážná věž svým zaměstnancům na plný úvazek pořádný plat?

CINDY:    To je dobrá otázka. To nevím, Karen, ale někteří služebníci v křesťanstvu dostávají zvláštní tituly—jako „ctihodný” a „Otec.“ V Matouši 23:8-10 Ježíš řekl svým následovníkům: „Ale vy se nenechte nazývat Rabbi, protože jeden je váš učitel, zatímco vy všichni jste bratři. Kromě toho, nikoho na zemi nenazývejte svým otcem, neboť jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani se nenechte nazývat ‚vůdci‘, protože váš Vůdce je jeden, Kristus.”10.  Aby následovali tento příklad, nejsou starší svědků Jehovových a dozorci „vyvýšeni nad ostatní členy sboru,” ani „nedostávají zvláštní tituly.”11.

KAREN:  Cindy, prosím tě, oprav mě, jestli se mýlím, ale nejsou snad svědkové Jehovovi vyučeni, aby vzhlíželi k „vedoucímu sboru“ Strážné věže jako ke svému „učiteli“ a k jedinému sdělovacímu prostředku, skrze který jsou poskytovány duchovní pokyny?12.  Protože Ježíš řekl, abychom nikomu neříkali „učiteli,“ jak se pohled svědků Jehovových na Společnost Strážnou věž, jako na jejich „učitele,“ liší od jednotlivců z křesťanstva, kteří vzhlížejí ke svým pastorům a kněžím, kteří jim udělují duchovní pokyny?

CINDY:    No, Karen, v 15. kapitole Skutků, když se sbor v Antiochii dostal do rozepře, povolali z Jeruzaléma „vedoucí sbor“ apoštolů a starších, aby ji urovnal. Tak vidíš, Karen, „Svědkové Jehovovi uznávají toto uspořádání. Obracejí se, jako křesťané v prvním století, na vedoucí sbor této třídy ‚otroka‘, aby řešil obtížné otázky,“ aby řídil celosvětové kazatelské dílo a aby opatřoval „duchovní pokrm těm, kdo tvoří domácnost víry .“13.

KAREN:  Cindy, pokud Bůh Jehova řídí svůj lid prostřednictvím „věrného a rozvážného otroka,“ „vedoucí sbor“ starších, proč ve Skutcích 13:2 vedl Duch svatý sbor v Antiochii, aby vyslali Pavla a Barnabáše na jejich první misijní cestu, a obešli se přitom bez nějakého schválení od „vedoucího sboru” v Jeruzalémě? A komu podali zprávu, když se vrátili ze své misijní cesty ve Skutcích 14:26-28?  Ne snad sboru v Antiochii? Kde je takzvaný „vedoucí sbor“ z Jeruzaléma?14.  V 15. kapitole Skutků čteme o sporu v Antiochii, který byl vyvolán jistými muži, co přišli z Judska—oblasti Jeruzaléma. Je to nějaký div, že šli do Jeruzaléma, aby urovnali spor, který vyvolali muži z té oblasti? Jak to dokazuje, že existoval v Jeruzalémě „vedoucí sbor“ apoštolů a starších, který řídil kazatelské dílo křesťanů v prvním století?

CINDY:    No, Karen, Bible ve Skutcích 16:4 podává zprávu, že když apoštolové  „cestovali městy, předávali“ sborům „k zachovávání výnosy, o nichž rozhodli apoštolové a starší muži, kteří byli v Jeruzalémě.“15.  Nedokazuje to snad, že v Jeruzalémě existoval „vedoucí sbor,“ který opatřoval Jehovovu lidu duchovní pokrm?

KAREN:  Cindy, ty „výnosy” z Jeruzaléma, které apoštolové nesli sborům při své druhé misijní cestě v 16. kapitole Skutků, měli co do činění se sporem, který byl probírán v 15. kapitole Skutků, a neměl nic společného s organizovaným opatřováním duchovního pokrmu. Znova se ptám, kde je důkaz existence „vedoucího sboru“ v Jeruzalémě, který by řídil v prvním století křesťanské sbory? Kdo pověřil Filipa ve Skutcích 8:5, aby kázal samařskému městu? Až teprve ve 14. verši „apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo Boží slovo.“16.  A ve                   Skutcích v 8. kapitole ve verších 26, 29, a 40 čteme, že Duch svatý je tím, kdo vedl Filipa do oblastí, kde měl kázat. Protože Bible podává zprávu, že Jehova vedl křesťany v prvním století jednotlivě přímými pokyny Ducha svatého, bez nějaké zodpovědnosti „vedoucímu sboru“ v Jeruzalémě, proč dnešní křesťané potřebují „vedoucí sbor“ starších, aby byl jejich „učitelem“ a udílel jim pokyny pro jejich život?

CINDY:    To je dobrá otázka, Karen, ale kdyby křesťané nepotřebovali „vedoucí sbor“ starších kvůli duchovním pokynům, proč by Ježíš mluvil  ve 24. kapitole Matouše o „věrném a rozvážném otroku,” který bude v posledních dnech dohlížet na Jehovův lid?

KAREN:  Cindy, podíváme se na ty verše ze 24. kapitoly Matouše. Nejprve, ve verších 43-44, Ježíš varuje, že by křesťané měli být stále připraveni na jeho příchod, protože přijde rychle jako „zloděj“ v noci. Potom, aby to znázornil, Ježíš dává přirovnání o věrném a rozvážném otroku, kterého jeho pán nalezl při svém příchodu, jak pozorně pečuje o jeho majetek. Ježíš říká, že až přijde, ustanoví ho nad veškerým svým majetkem. Potom pokračuje ve verších 48-51 popisem „zlého otroka,“ který zneužívá svého postavení vládce nad domácností a po pánově návratu skončí na místě, které je pro pokrytce.  Cindy, když se díváme na pokrytce v křesťanstvu, kteří zneužívají svou moc a autoritu pro nedovolený zisk, souhlasíš snad, že kolektivně splňují podmínky na „zlého otroka,“ o kterém se v těchto verších mluví?

CINDY:    To jo, Karen, s tím souhlasím.

KAREN:  OK, Cindy, protože jakýkoli křesťan se může stát součástí skupiny „zlého otroka“ tím, že je pokrytecký, proč by se nějaký křesťan nemohl stát součástí skupiny „věrného a rozvážného otroka“ tím, že je věrně oddaný své křesťanské službě?

CINDY:    To je dobrá námitka, Karen.  Ale Ježíš říká, že toho věrného otroka ustanoví nade vším Jehovovým majetkem. Kdyby každý věrný křesťan splňoval podmínky na skupinu „věrného a rozvážného otroka,“ nad jakým majetkem by vládl?

KAREN:  Cindy, Bible mluví o tom, že během tisícileté Kristovy vlády budou na zemi lidé, kteří se ještě nerozhodli pro ani proti Bohu Jehovovi. Nebudou snad křesťané vládnout jim?

CINDY:    No, možná, že jo, Karen.  Ale jestli není organizace Strážná věž Boží organizací, kam bych měla jít? Co nabízíš?

KAREN:  Cindy, co chceš od Boha Jehovy nejvíc? Je to věčný život? Je to jeho pokoj a radost? Je to jeho přijetí, milost a schválení? Co chceš od něho nejvíc?

CINDY:    No samozřejmě, že to chci všechno, Karen, ale nabízíš mi to?

KAREN:  Cindy, nejde o to, co ti nabízím já nebo nějaká organizace, ale o to, co nabízí Ježíš pro věčný život. V Jan 10:27 Ježíš říká: „ovce slyší můj hlas a já je znám a následují .”17.  Nenásledují nějakou organizaci, Cindy.  Následují Ježíše a on dál říká ve verši 28: „jim dávám věčný život a nezahynou navěky.…”18.  Cindy, Ježíš dává věčný život. Musíš jít k Ježíši, když chceš mít věčný život. U Jana 6:37 Ježíš říká: „Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně, a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven.”19.

KOMENTÁŘ:

Přátelé, u Jana 6:68, řekl Petr Ježíši: „Pane, ke komu odejdeme? Máš výroky věčného života.“20.  Petr poznal, že křesťané nemají hledat někoho ani něco, nýbrž Ježíše, chtějí-li věčný život. U Jana 5:39-40, Ježíš řekl: „Zkoumáte Písma, protože si myslíte, že jejich prostřednictvím budete mít věčný život; a právě ta vydávají svědectví o mně. A přece nechcete přijít ke mně, abyste měli život.“21.  Místo hledání nějaké organizace, která by vás vedla k věčnému životu, hledejte Toho, kdo je životem. Ježíš řekl: „Jsem cesta a pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne.”22.

bullets KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

=========

1. Překlad nového světa

2. Poznání, které vede k věčnému životu, 1995, str. 162

3. Co od nás Bůh vyžaduje?, 1996, str. 29:6

4. Viz Svědkové Jehovovi – hlasatelé Božího království, 1993, str. 133-134; Proroctví, 1929, str. 65 (angl.)

5. Překlad nového světa

6. Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 28:2; 29:4

7. Viz Filipanům 4:15-18

8. 1 Korinťanům 9:7, 11, 13-14, Bible 21

9. Bible 21

10. Překlad nového světa

11. Co od nás Bůh vyžaduje? str. 29:4

12. Viz Strážná věž, 1. října 1967, str. 590

13. Rozmlouvat z Písem, 1985, 1989ed., str. 331

14. Poznámka: Ve Skutcích  13:2; 15:35-36; 18:22-23 čteme, že byl Pavel vyslán na všechny tři svoje misijní cesty ze sboru v Antiochii a o žádné z těchto cest nepodával zprávu přímo „vedoucímu sboru” apoštolů v Jeruzalémě.

15. Překlad nového světa

16. Bible 21

17. Bible 21

18. Bible 21

19. Bible 21

20. Překlad nového světa

21. Překlad nového světa

22. Jan 14:6, Překlad nového světa

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina