4. OTÁZKA: Jak blízko je konec?

(WDGR LEKCE 8:“Rodinný život, jaký se líbí Bohu“)

Je konec natolik blízko, že bychom neměli žít „normálním“ životem? Tvrdí svědkové Jehovovi, že jsou inspirovanými proroky? Co ukazují záznamy? Jsou „spekulace“ Strážné věže falešnými proroctvími?

CINDY:    Ahoj, Karen. Jak se má dneska miminko? Zotavilo se z toho nachlazení, které mělo minulý týden? 

KAREN: Ano, Cindy.  Je jí o hodně líp a zdá se, že se ze svého kašlání zotavuje. Máš  ty nějaké děti? 

CINDY:    Ne, Karen.  Mluvili jsme o tom se Stevem, když jsme se vzali, a rozhodli jsme se místo toho dát na první místo naši službu Království.  Zrovna jak dnes budeme studovat z té brožury od Strážné věže, která se jmenuje Co od nás Bůh vyžaduje? Jehova očekává, že rodiče „musí svým dětem věnovat čas a studovat s nimi Bibli; tak uspokojí jejich duchovní a citové potřeby.“1.  Protože jsme se Stevem průkopníci plným časem, cítíme, že bychom nemohli vynaložit čas a energii, abychom vychovali děti podle Jehovových cest a zároveň sloužili ve službě tak, jak mu sloužíme nyní.
 
KAREN: Cindy, proč je pro vás čas ve službě Království natolik důležitý, že jste se se Stevem vzdali radosti z výchovy dětí, abyste trávili víc času ve službě organizaci Strážná věž? 

CINDY:    Inu, Karen.  Myslím si, že to Společnost vyjádřila nejlépe, když řekla ve vydání Strážné věže z 15. února 2000: „Lidé v Noemově době ‚si nepovšimli‘ a ve svém životě se soustřeďovali jen na to, nač byli zvyklí. Za mimořádně nebezpečných okolností však není možné žít ‚normálním‘ životem.“2.  Víš, Karen, žijeme v „posledních dnech“ tohoto bezbožného systému věcí. V článku nazvaném „Zůstaňte bdělí,“ ve Strážné věži z 15. ledna 2000 je řečeno: „Zničení tohoto systému věcí přijde překvapivě náhle. …To, abychom zůstali bdělí, ještě nikdy nebylo tak naléhavé.“3.  Stejně jako Společnost poznamenala ve vydání Strážné věže z 1. srpna 2000: „To sice neznamená, že mít dnes děti je nesprávné, ale mnoho křesťanských dvojic se rozhodlo děti nemít, aby se mohly ve větší míře věnovat naléhavému dílu, které Jehova svěřil svým ctitelům. Některé dvojice nějaký čas počkaly, než měly děti. Jiné se rozhodly zůstat bezdětné a berou v úvahu to, že snad bude možné mít děti v Jehovově spravedlivém novém světě.“4.

KAREN: Cindy, říkáš, že důvodem pro tvé a Stevovo rozhodnutí nemít děti bylo to, že věříte, že konec je tak blízko, že cítíte, že by bylo lepší vynaložit svůj čas pro kazatelské dílo, protože máte naději, že po Armagedonské bitvě možná budete mít děti v novém světě?

CINDY:    Tak tomu je, Karen.  Jeden z důvodů, proč víme, že je konec tak blízko, uvedla Společnost ve Strážné věži z 15. ledna 2000: „Zdá se, že do roku 1935 bylo shromažďování pomazaných jako celku ukončeno … počet pravých Kristových pomazaných učedníků klesá, ale je zřejmé, že až začne velké soužení, budou někteří z nich ještě na zemi.“5.  Tak vidíš, Karen, jelikož Společnost říká, že někteří z těchto pomazaných bratří budou ještě na zemi, až začne velké soužení, víme, že konec musí nastat někdy předtím, než všichni tito bratři zemřou. Protože víme, že velká část nejmladších členů této pomazané třídy se v roce 2035 dožije sta let, Armagedon musí přijít jen o pár let dříve.
 
KAREN: Dovol mi, abych si to ujasnila. Cindy, vyučuje Společnost Strážná věž, že generace lidí, která žije od roku 1935, nesmí zemřít předtím, než přijde konec?
 
CINDY:    No domnívám se, že tak to říkají, Karen.  Dřív jsem o tom takhle nepřemýšlela.
 
KAREN: Nebylo to před pouhými pár lety, kdy Strážná věž přestala vyučovat, že Armagedon přijde předtím, než zemře generace lidí, která žila v roce 1914? 

CINDY:    Ano, Karen.  Společnost tomu učila téměř třicet let, ale v roce 1995 dostala „nové světlo.“ Ve vydání Strážné věže z 1. listopadu 1995 Společnost oznámila, že by konec mohl přijít kdykoli a neměl by se počítat podle generace lidí, která se narodila v roce 1914.6. 

KAREN: Takže, Cindy, co se stalo s tím „novým světlem“? Spekulují nyní, že by měla být generace počítána od roku 1935 místo od původního data 1914?
 
CINDY:    No, domnívám se, že tak to říkají.
 
KAREN: Cindy, liší se to nějak od spekulací, které Strážná věž činila o příchodu konce v letech 1914, 1915, 1918, 1925, ve 40. letech a v roce 1975?7.  Doufají snad, že když budou hádat dostatečně vzdálené datum, tak se konečně trefí?
 
CINDY:    Nevím, Karen.  Vše, co vím, je, že je konec velmi blízko. Myslíš si, že nežijeme v posledních dnech?
 
KAREN: Ano, Cindy, ale nevaroval Ježíš, že v posledních dnech: „…povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé.”?8.  Nevaruje Deuteronomium 18:20-22, že falešného proroka činí již jediné falešné proroctví? Kolikrát se musí Strážná věž zmýlit, než ji lidé označí za falešného proroka?

CINDY:    Karen, ve své knize Rozmlouvat z Písem Společnost říká: „Svědkové Jehovovi o sobě netvrdí, že jsou inspirovanými proroky. Dělají chyby. Jako apoštolové Ježíše Krista chovali čas od času nesprávná očekávání.“9.

KAREN: Cindy, jaký je rozdíl mezi „nesprávným očekáváním“ a falešným proroctvím? Jaké předpovědi jsou „nesprávným očekáváním,“ nikoli však falešným proroctvím?
 
CINDY:    To je dobrá otázka, Karen.  Řekla bych, že je rozdíl, když prorok tvrdí, že jeho předpověď pochází od Boha Jehovy, a ta předpověď selže. Myslím si, že to by z něj udělalo falešného proroka.  Ale svědkové Jehovovi nejsou falešnými proroky, protože v Probuďte se! z 22. března 1993 Strážná věž uvedla: „Svědkové Jehovovi ve své dychtivosti po druhém Ježíšově příchodu naznačovali data, která se ukázala jako nesprávná. Proto je někteří začali nazývat falešnými proroky. Svědkové Jehovovi si však v těchto případech nikdy nedovolili vyhlašovat předpovědi ‚v Jehovově jménu‘.“10.

KAREN: Cindy, Společnost říká, že nikdy neprohlašovala, že jsou její předpovědi „ve jménu Jehovy“?
 
CINDY:    Správně, Karen.  Proto byly naše spekulace pouze „nesprávnými očekáváními,“ nikoli falešnými proroctvími! 

KAREN: Cindy, četla jsi ten článek ve Strážné věži z 15. března 1972?  V tom článku pod nadpisem „Co je vyžadováno od Božího posla“ Společnost řekla: „Proto, když přišel čas, aby Jehovovo jméno a jeho záměry byly oznámeny lidem spolu s Božím varováním, že křesťanstvo je ve svém ‚čase konce,’ kdo splnil podmínky pro toto oprávnění?…existovala nějaká skupina, které by Jehova byl ochoten udělit oprávnění mluvit jako ‘prorok’ v jeho jménu, jako udělil Ezekielovi roku 613 př. n. l.?  Co to bylo za podmínky?”11.  A v následujících článcích Společnost pokračovala ve vysvětlování, že splnila předpoklady, aby mohla hovořit jako prorok v Jehovově jménu. Proč je Společnost ve svém článku v Probuďte se! nečestná, když tvrdí, že nikdy nemluvila v Jehovově jménu, přestože skutečnosti dokazují, že to dělala? Skutečně chceš dát svůj život organizaci, která je falešným prorokem a lže o své historii, aby zatajila důkazy? 

KOMENTÁŘ:

Přátelé, dějiny ukazují, že Společnost svědků Jehovových, Strážná věž, nejen mnohokrát falešně prorokovala o konci, ale také v různých dobách své historie povzbuzovala své členy, aby odložili vstup do manželství a rození dětí a dokonce i získání vyššího vzdělání, jednoduše proto, že říkala, že konec je blízko.12.  Je to nějaký div, že mnoho svědků Jehovových opouští Strážnou věž, aby nalezli skutečný vztah s živým Pánem Ježíšem Kristem? Máš už dost sloužení podvodné organizaci? Ježíš říká: „Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtěžkáni, a já vám dám odpočinout.“13.

bullets Další kapitola

=========

1. Co od nás Bůh vyžaduje?, 1996, str. 17
2. Strážná věž 15. února 2000, str. 6
3. Strážná věž, 15. ledna 2000, str. 14
4. Strážná věž, 1. srpna 2000, str. 21
5. Strážná věr, 15. ledna 2000, str. 16, 13
6. Strážná věž, 1. listopadu 1995, str. 17, 19
7. Čas je blízko, 1889, str. 101; Čas je blízko, 1915 vyd, str. 101; Ukončené tajemství,1915, str. 485; Milióny nyní žijících nikdy nezemřou,1920, str. 89-90, 97; Strážná věž,  15. září 1941, str. 288; Svědkové Jehovovi—hlasatelé Božího království,  1993, str. 633
8. Matouš  24:11, Nová Bible kralická
9. Rozmlouvat z Písem, 1985, 1989ed, str. 93
10. Probuďte se!,22. března 1993, str. 4
11. Strážná věž, 15. března 1972, str. 189, angl..
12.  Čelte skutečnostem, 1938, str. 46-47, 50; Spasení, 1939, str. 325; Služba Krílovství, Květen 1974, str. 3; Strážná věž, 15. března 1969, str. 171 (všechny uvedené publikace v angl..)
13. Matouš 11:28, Nová Bible kralická

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina