Joe H – Bývalého svědka Jehovova

joehJoe B. Hewitt – Když byla jeho mysl uvězněna v zákonictví Strážné věže, odešel hledat pravou svobodu v Kristu.

bullets Visit Joe’s Website: www.joebhewitt.net

Vychováván jako svědek Jehovův od útlého věku 8 let, Joe zakoušel pronásledování svými vrstevníky, kteří jeho víru považovali za neamerickou. „Proč bych nemohl být loajální americký patriot a současně věrný Bohu? To není fér,“ pomyslel si. „Moje mysl byla uvězněna ve studených kamenných zdech Strážné věže. Nyní jsem svobodný. Znám stovky bývalých svědků Jehovových, kteří jsou teď křesťany. Jsou těmi nejradostnějšími křesťany, které znám. Ten, jenž byl uvězněn, skutečně oceňuje svobodu…”

 

VÁLKA a NEUTRALITA – Měli by být křesťané během války neutrální?

war

VÁLKA a NEUTRALITA – Měli by být křesťané během války neutrální?

Svědkové Jehovovi věří, že je křesťanskou povinností být během válečného konfliktu „neutrální.“ Ve všech zemích po celém světě jsou mnozí z nich ve vězení a dokonce kvůli svému odpírání vojenské služby čelí i smrti.

V minulosti organizace Strážná věž dovolovala svědkům Jehovovým, aby šli do války, pokud nebudou nikoho „zabíjet,“ anebo si budou hledat v aktivní vojenské službě neútočné civilní zařazení. Sionská Strážná věž z 1. srpna 1898 prohlásila na straně 231 (angl.

Povšimni si, že v Písmu není žádný příkaz, který by bránil vojenské službě. Poslušnost při odvodu nám patrně připomíná Pánova slova: ‘Jestliže někdo s autoritou tě nutí ke službě na jednu míli, jdi s ním dvě míle.’ Vládnoucí autorita si smí vynutit odvod, nemůže si však vynutit, abys zabil nepřítele. Nemusíš být dobrým ostrostřelcem. Otázka: V nedávné STRÁŽNÉ VĚŽI jste navrhovali, že pokud budeme odvedeni do armády, nemusíme nikoho zastřelit. Bylo by to správné? Nebyl by to podvod? Odpověď. Ne; patrně je docela správné střílet, ale ne zabíjet. Nezapomeneš snad naši výminku, kde vysvětlujeme naše zábrany svědomí proti válce a hledáme, jak se z ní vyvléknout; pokud to nejde, potom hledáme neútočné pozice, jako jsou zdravotníci, atd.; jsme-li však nuceni ujít jednu míli či několik mil jako vojáci, nemusíme ještě nikoho zabít.“ Pokračovat ve čtení „VÁLKA a NEUTRALITA – Měli by být křesťané během války neutrální?“

3B. OTÁZKA: Je politická neutralita křesťanská?—II. část

 

ccjw-en-adbullets KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(CONB LEKCE 13: „Jak můžete najít pravé náboženství?“)

(POKRAČOVÁNÍ PŘEDCHOZÍHO ROZHOVORU)

KAREN: Cindy, minulý týden jsme při studiu brožury od Strážné věže s názvem Co od nás Bůh vyžaduje? probíraly, že Bible říká, že křesťané nemají být „částí světa.“1. Svědkové Jehovovi vykládají, že to znamená, že se křesťané nesmějí: „vměšovat do politických událostí ani do sociálních rozporů tohoto světa.“2. A přece Bible říká v Římanům 13:1-2, že vládní autority jsou „Božím uspořádáním“ a že „jsou umístěny do svých…postavení Bohem.“3. Zeptala jsem se, že jestli jsou lidské vlády Božím „uspořádáním,“ jak tomu učí Bible, jak potom může být špatné, když se křesťan zapojuje do Božího uspořádání, které udržuje zákon a pořádek?

ccjw-en-adCINDY: Karen, „Otázky čtenářů“ ve vydání Strážné věže z 1. listopadu 1999 poukazují, že „apoštol Pavel označil sám sebe za ‚vyslance‘ zastupujícího Krista před lidmi žijícími v jeho době…Svědkové Jehovovi věří, že Kristus Ježíš je nyní Králem Božího nebeského Království a že jejich úkolem jakožto vyslanců je oznamovat tuto skutečnost národům…Od vyslanců se očekává, že budou neutrální a že nebudou zasahovat do vnitřních záležitostí země, do níž byli vysláni.“4. Tak, Karen, chápeš, proč se „svědkové Jehovovi, jakožto zástupci Božího nebeského Království, podobně cítí povinni nezasahovat do politiky těch zemí, kde žijí“?

Pokračovat ve čtení „3B. OTÁZKA: Je politická neutralita křesťanská?—II. část“

3A. OTÁZKA: Je politická neutralita křesťanská?—I. část

ccjw-en-adbullets KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(CONB LEKCE 13: „Jak můžete najít pravé náboženství?“)

Co tím Bible myslí, když nazývá Satana „bohem tohoto systému věcí“? Jsou lidské vlády ovládány Satanem? Proč Ježíš řekl, že jeho Království není částí tohoto světa? Jak by měli být křesťané odděleni od světa?

 ccjw-en-adKAREN: Cindy, mám v tom zmatek! Naše lekce z brožury od Strážné věže Co od nás Bůh vyžaduje? říká, že se svědkové Jehovovi „nevměšují do politických událostí ani do sociálních rozporů tohoto světa.“1. Ale když jsem četla „Otázky čtenářů“ ve Strážné věži z 1. listopadu 1999, bylo tam řečeno, že „…někdo ze svědků Jehovových…jde v průběhu voleb do volební místnosti, zatímco jiní svědkové nejdou.“2. To nechápu! Změnila snad Společnost Strážná věž svůj názor na volby a teď dovoluje svědkům Jehovovým, aby se politických voleb účastnili?

Pokračovat ve čtení „3A. OTÁZKA: Je politická neutralita křesťanská?—I. část“

2. OTÁZKA: Vyžaduje křesťanská láska k bratřím neúčast ve válce?

ccjw-en-adbullets KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(CONB LEKCE 13: „Jak můžete najít pravé náboženství?”)

Vyžaduje Ježíšův příkaz, abychom „milovali své nepřátele,“ politickou neutralitu během války? Byli svědkové Jehovovi v průběhu 2. světové války, co se týče Hitlera, tak politicky neutrální, jak prohlašují?

CINDY:      Karen, co myslíš, že je „nejvýznačnějším znakem“ pravých křesťanů, který je odděluje od jakýchkoli jiných náboženství světa?

KAREN:            Cindy, naše studium z brožury Strážné věže Co od nás Bůh vyžaduje? ukazuje, že „nejvýznačnějším znakem pravých křesťanů je to, že mají mezi sebou opravdovou lásku.“1. U Jana 13:35, Ježíš řekl svým učedníkům: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“2.

Pokračovat ve čtení „2. OTÁZKA: Vyžaduje křesťanská láska k bratřím neúčast ve válce?“

Je organizace Strážná Věž “věrná a rozvážná”?

watchtower

PDF

U Matouše 24:45-51 Ježíš popisuje dva typy otroků (nebo služebníků), kterým byl svěřen majetek jejich pána, zatímco byl jejich pán pryč. Jeden otrok byl shledán při pánově návratu “věrným a rozvážným” (Překlad Nového Světa – PNS) a byl odměněn jmenováním nad “vším” pánovým majetkem. Ten druhý otrok se prokázal jako nevěrný v plnění svého úkolu, a když jeho pán přijel, vyhodil toho otroka ven spolu s pokrytci.

Přestože v těchto verších není nic, co by naznačovalo, že tyto verše popisují náboženskou organizaci, svědkové Jehovovi tvrdí, že se zde prorocky mluví o organizaci Strážná Věž. Tvrdí, že jejich organizace byla ustanovena Bohem Jehovou, aby poskytovala duchovní potravu Božímu lidu v posledních dnech prostřednictvím publikací, mezi něž patří její knihy a časopisy. Pokračovat ve čtení „Je organizace Strážná Věž “věrná a rozvážná”?“

7A. OTÁZKA: Kdo je tím „věrným a rozvážným otrokem”?—Část I

 

ccjw-en-adbullets  KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(CONB LEKCE 14: „Jak jsou svědkové Jehovovi organizováni”)

Vede Bůh Jehova svůj lid prostřednictvím nějaké organizace? Co odhaluje historie? Následuje zřízení Strážné věže, tzv. „vedoucí sbor,“ křesťanství z prvního století? 

KAREN:  Cindy, když studujeme tu brožuru od Strážné věže Co od nás Bůh vyžaduje?, zjišťuju, že Strážná věž často vykládá jisté biblické verše jinak, než to slyším v jiných křesťanských skupinách. Protože se dá Bible vykládat mnoha způsoby, jak mohu určit, kterému výkladu mám věřit? Jak poznám, že mám věřit výkladu Strážné věže, a ne tomu, co slýchám v jiných křesťanských náboženstvích? Pokračovat ve čtení „7A. OTÁZKA: Kdo je tím „věrným a rozvážným otrokem”?—Část I“