Otázky pro svědky Jehovovy ohledně duchovní adopce

Heaven

OTÁZKY PRO SVĚDKY JEHOVOVY OHLEDNĚ DUCHOVNÍ ADOPCE —Zvěstování evangelia spasení

1.  Co musí člověk udělat, aby mohl porozumět Božím věcem?

 • 1. Korinťanům 2:14-15: „Ale hmotný člověk nepřijímá věci Božího ducha, neboť jsou pro něj pošetilostí; a nemůže [je] poznat, protože jsou zkoumány duchovně. Duchovní člověk však zkoumá skutečně všechno…“ **

2.  Jak se může podle Římanům 8:9 stát z člověka „hmotného“ člověk „duchovní“?

 • Římanům 8:9a: „Vy však nejste v souladu s tělem, ale s duchem, jestliže ve VÁS opravdu přebývá Boží duch.“

3.  Jak v někom může přebývat Boží duch?

 • Galaťanům 4:5-6: „…abychom zase my obdrželi přijetí za syny. Protože jste synové, Bůh vyslal ducha svého Syna do našeho srdce, a ten volá: ‚Abba, Otče!‘“

4.  Jste přijat za duchovní Boží dítě?

 • „Bůh je nepřijímá za vlastní jako duchovní syny, jako je to v případě 144 000.“— Strážná věž, 1.února 1998, str. 20

5.  Jak můžete – vzhledem k tomu, že nejste přijat za vlastního – porozumět Božím věcem? Jak se můžete líbit Bohu nebo patřit Kristu?

 • Římanům 8:8-9: „Proto ti, kteří jsou v souladu s tělem, se nemohou líbit Bohu. Vy však nejste v souladu s tělem, ale s duchem, jestliže ve VÁS opravdu přebývá Boží duch. Pokud však někdo nemá Kristova ducha, ten mu nepatří.“

6.  Jestliže nejste přijat za vlastního, jak vůbec můžete být veden Božím duchem?

 • Římanům 8:14:Všichni ti, kteří jsou vedeni Božím duchem, jsou totiž Boží synové.“  

7.  Můžete mi ukázat jediný verš z Bible, který říká, že duchovní adopce je pouze pro 144 000 lidí?  Opomíjí někoho vyjádření „každý, kdo věří“?

 • 1. Jana 5:1: „Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, se narodil z Boha.“
 • POZNÁMKA: Jelikož svědkové Jehovovi věří, že do nebe půjde pouze 144 000 lidí, věří také, že pouze 144 000 je duchovně přijato do Nové smlouvy a prožilo znovuzrození. Vzhledem k tomu, že většina svědků Jehovových nevěří, že půjdou do nebe, většina z nich tedy věří, že jsou vyjmuti z Nové smlouvy a že jsou určeni k životu v pozemském ráji. Ačkoli je pravdou, že lidé budou věčně žít v novém nebi i na nové zemi, (2.  Petra 3:11-13), není v Písmu nic, co by vymezilo nebe a Novou smlouvu jen pro 144 000 lidí. Jediná místa v Bibli, na která se svědkové Jehovovi odvolávají, jsou ve Zjevení 7:1-8 a 14:1-5, kde je výčet 144 000 židů označených pečetí během Velkého soužení, kteří mají vládnout s Kristem nad zemí. Přesto není v Písmu nic, co by vymezilo nebe a Novou smlouvu jen pro 144 000 lidí. Naopak. Ve skutečnosti Písmo konkrétně uvádí, že v nebi je „velký zástup“ lidí (Zjevení 7:9-10, 15-17; 19:1).

8. Proč nepoprosíte Boha, aby vám dal svého Ducha svatého?

 • Lukáš 11:13: „… oč více Otec v nebi svatého ducha těm, kteří ho prosí!”

9. Co musíme podle Ježíše udělat, abychom získali věčný život? „Přišel“ jste k Ježíši? Poprosil jste Ježíše, aby vám odpustil vaše hříchy?

 • Jan 5:39-40: „Zkoumáte Písma, protože si myslíte, že jejich prostřednictvím budete mít věčný život; a právě ta vydávají svědectví o mně. A přece nechcete přijít ke mně, abyste měli život.“

10. Jak můžete naslouchat Ježíšovu hlasu, když vám není dovoleno hovořit s ním v modlitbě? Jak ho můžete poprosit, aby vám odpustil vaše hříchy a dal vám věčný život, když se k němu nemůžete modlit?

 • Jan 10:27-28: „Mé ovce naslouchají mému hlasu a já je znám a ony mě následují. A dávám jim věčný život…“

11. Co znamená „vzývat“ Jehovovo jméno, abyste byl zachráněn? Neznamená to snad, abyste se k němu modlil?

 • Joel 2:32: „A stane se, že každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne.“

12.  Vzývat Jehovu tedy znamená modlit se k němu. Co si myslíte, že znamená „vzývat“ Ježíšovo jméno, abyste byl zachráněn?

 • 1. Korinťanům 1:2: „…povolaným za svaté, spolu se všemi, kteří všude vzývají jméno našeho Pána, Ježíše Krista, svého Pána i našeho“
 • Skutky 4:12: „Kromě toho v žádném jiném není záchrana, neboť pod nebem není žádné jiné jméno, jež bylo dáno mezi lidmi, jímž máme být zachráněni.“ 
 • POZNÁMKA: Svědkové Jehovovi argumentují, že se modlí „skrze jméno Ježíše“, ale že se nebudou modlit K Ježíši přímo, neboť věří, že modlitba je formou uctívání, které náleží jedině Bohu. Protože nevěří, že Ježíš je Bůh, argumentují, že se mají modlit k Otci „skrze“ Ježíše, a ne přímo K Ježíši. Vysvětlete, že Ježíšovi učedníci museli být očištěni od svých hříchů (Jan 13:10) předtím, než se mohli modlit k Otci (Mat. 6:9). A tak musíme vejít „skrze“ Ježíše a jednat přímo s ním dříve, než můžeme přijít k Bohu (Jan 14:6).

13.  Proč Ježíš řekl: „prosit mne“ o něco? Protože chce, abychom ho „prosili“ svými prosbami, nenaznačuje to snad, že chce, abychom se modlili přímo k němu? Protože Ježíš je Tím, kdo vyslýchá naše modlitby, neznamená to snad, že on je Tím, kdo naslouchá našim prosbám?

 • Jan 14:14: „Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, to učiním.Ekumenická Bible
 • POZNÁMKA: Povšimněte si, že se různé rukopisy v tomto verši od sebe odlišují. V některých není v tomto verši výraz „mne“ (např. v NBK a v Kralické Bibli), avšak v těch nejstarších a nejlepších řeckých rukopisech, které jsou dnes dostupné, je slovo „mne“ obsaženo. Přestože řecký text, na němž je založen Překlad nového světa (Bible svědků Jehovových), obsahuje slovo „mne“ ve výrazu „mne…prosit“, bylo toto slovo z Překladu nového světa odstraněno, neboť tento překlad je zaujatý proti božství Ježíše Krista. Tuto zaujatost jejich Bible lze dokázat porovnáním jejich překladu s jejich vlastním řecko-anglickým meziřádkovým překladem, který vydala Strážná věž pod názvem Meziřádkový překlad Království řeckých Písem.

14.  Ke komu se modlil Štěpán?

 • Skutky 7:59: „A dále na Štěpána vrhali kameny, když úpěnlivě prosil a řekl: ‚Pane Ježíši, přijmi mého ducha.‘“
 • POZNÁMKA: Svědkové Jehovovi argumentují, že Štěpán měl vidění Ježíše, a tudíž se k němu nemodlil. Štěpán měl opravdu vidění Ježíše (verše 55-56), ale to bylo PŘEDTÍM, než byl vyhozen z města (verš 58). Takže se v tomto okamžiku skutečně k Ježíši modlil.

15.  Ke komu se modlil Pavel?

 • 2. Korinťanům 12:8-9: „Proto jsem třikrát snažně prosil Pána, aby to ode mne odešlo; a přece mi skutečně řekl: ‚Má nezasloužená laskavost ti stačí, neboť [má] moc se zdokonaluje ve slabosti.‘ Velmi rád se proto chci spíše chlubit svými slabostmi, aby Kristova moc zůstala nade mnou jako stan.“

16.  Kdo je uctíván spolu s Otcem?

 • Zjevení 5:13-14: „A každého tvora…jsem slyšel říkat: ‚Tomu, který sedí na trůnu, a Beránkovi buď požehnání a čest…‘ …a starší padli a uctívali.“

================

** Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré biblické citace z Překladu nového světa.

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina