Je organizace Strážná Věž “věrná a rozvážná”?

watchtower

PDF

U Matouše 24:45-51 Ježíš popisuje dva typy otroků (nebo služebníků), kterým byl svěřen majetek jejich pána, zatímco byl jejich pán pryč. Jeden otrok byl shledán při pánově návratu “věrným a rozvážným” (Překlad Nového Světa – PNS) a byl odměněn jmenováním nad “vším” pánovým majetkem. Ten druhý otrok se prokázal jako nevěrný v plnění svého úkolu, a když jeho pán přijel, vyhodil toho otroka ven spolu s pokrytci.

Přestože v těchto verších není nic, co by naznačovalo, že tyto verše popisují náboženskou organizaci, svědkové Jehovovi tvrdí, že se zde prorocky mluví o organizaci Strážná Věž. Tvrdí, že jejich organizace byla ustanovena Bohem Jehovou, aby poskytovala duchovní potravu Božímu lidu v posledních dnech prostřednictvím publikací, mezi něž patří její knihy a časopisy.

Dokazuje “duchovní potrava” Strážné Věže v její literatuře, že splňuje podmínky Božího “věrného a rozvážného” otroka, Jeho “prostředek komunikace” s lidstvem? Přezkoumejme záznamy a uvidíme, co ukazují:

1. PŘEKRUCOVÁNÍ BOŽÍHO SLOVA: (Přísloví 30:6): Strážná Věž tvrdí, že překladatelé jejího Překladu Nového Světa zůstali v anonymitě, když však vyšlo najevo, kdo tito překladatelé jsou, bylo zjištěno, že většina z nich byli členové Vedoucího sboru Strážné Věže a všem chybělo potřebné vzdělání k vytvoření správného překladu. Řečtí učenci tento překlad stále považují za předpojatý, když v něm objevují zkomolené verše, které mají souhlasit s naukami Strážné Věže, a dále je v Křesťanských řeckých písmech přidáváno k Božímu Slovu “Jehova”, ač to žádný křesťanský řecký rukopis nepodporuje. Stál by Jehova za organizací, která “přidává” a “ubírá” z Jeho Slova?

2. LŽI V JEJICH LITERATUŘE: (Titovi 1:2): Strážná Věž popírala, že by kdy publikovala Životopis Russella, protože nechtěla, aby lidé věděli, že první svědkové Jehovovi Russella “uctívali”. Zakrývali to výmluvami, že jejich historii popisují knihy, které jsou spojeny se Satanovým “duchem světa”, a lhali o skutečném učení raných Církevních otců, aby podpořili svou víru, že učení o Trojici bylo převzato od pohanů. Stál by Jehova, jenž je Bohem “pravdy”, za nečestnou organizací?

3. NEDODRŽOVÁNÍ ZÁSAD NEUTRALITY: (Jan 18:36): Přestože Strážná Věž prohlašovala, že Spojené Národy představují “Šelmu” ze 17.kapitoly Zjevení, po dobu 10 let se s nimi spolčovala. Rovněž tvrdí, že během 2.světové války byla “neutrální”, ale v roce 1933 v dopise Hitlerovi  připustila, že podporuje jeho režim. Je to opravdová neutralita anebo kompromis?

4. FALEŠNÉ PROROKOVÁNÍ: (Deuteronomy 18:20-22): Přestože Strážná Věž prohlašovala, že je “Božím prorokem” a že mluví “ve jménu Jehovy,” několikrát uveřejnila nepravdivá data ohledně konce světa a dokonce tvrdila, že Kristova přítomnost začala roku  1874. Toto nepravdivé prohlášení týkající se Kristovy přítomnosti je přesným varováním, které dal Ježíš svým následovníkům, když řekl, že “falešní proroci” to v posledních dnech budou tvrdit! (Viz Matouš 24:11, 23-24) Proč by Jehova určil nějakou skupinu, aby Ho zastupovala, když by dělala totéž, před čím Ježíš varoval, že to v posledních dnech udělají “falešní proroci”?

5. PROVINĚNÍ KVŮLI KRVI: (Jeremiáš 22:17): Strážná Věž nesprávně vykládá Boží zákon o krvi a tato nesprávná interpretace Božího Slova vede k nesčetným úmrtím nevinných dětí. Svědkové Jehovovi umírali a umírají nejen kvůli odmítání veškerých krevních transfuzí, jak je učí Společnost Strážná Věž, ale také kvůli dřívějšímu odmítání hemofilních preparátů, vakcín a transplantací orgánů — všemu, co je nyní přijatelné z hlediska Božího zákona o krvi! Zemřeli lidé, kteří zemřeli kvůli nesprávnému použití Božího zákona o krvi – jak je učila Strážná Věž – zbytečně?

Když si uvědomíme, že organizace Strážná Věž je v této věci vinna nedodržováním Božího Slova (Bible), musíme se ptát: “Jak může tato organizace doopravdy splňovat podmínky pro zastupování Boha na zemi?”

ZMĚNY V “PRAVDĚ” STRÁŽNÉ VĚŽE:

Strážná Věž připouští, že je  “závažnou věcí”, když se změní učení klíčových nauk náboženské víry.  Prohlašují: “Je závažnou věcí na jedné straně zastupovat Boha a Krista, a potom zjistit, že naše porozumění hlavnímu učení a základním naukám Písma bylo chybné, a poté se vrátit zpět ke stejným naukám, abychom po letech studia s jistotou rozhodli, že to byla chyba. Křesťané nemohou být nerozhodní co se týče základního učení. Jak důvěryhodná by byla upřímnost či soudnost takových osob?” —Strážná Věž, 15.květen 1976, str. 298 (anglické vydání)

Strážná Věž tvrdí, že učení, které prosazuje ve své literatuře, je “Pravda.” Přesto od svého vzniku v roce 1879 změnila svůj názor v četných klíčových naukách, jak ukazuje výše uvedená tabulka.

NAUKA

PRVNÍ

DRUHÁ

TŘETÍ

ČTVRTÁ

Budou Sodomští vzkříšeni?

Ano: 1879-1951

Ne: 1952-1964

Ano: 1965-1988

Ne: 1988

Totožnost “nadřazených autorit” z Římanům 13:1

Lidská vláda: 1879-1929

Jehova a Ježíš Kristus: 1929-1962

Lidská vláda: 1963-nyní

Totožnost “věrného a rozvážného otroka” z Mat.24:45-51

Třída lidí: 1879-1897

Jednotlivec: 1897-1928

Třída lidí: 1929-nyní

Archanděl Michael

Není Ježíš: 1879

Je papež: 1917

Je Ježíš: 1920-nyní

Měl by být Ježíš “uctíván”?

Ano: 1879-1953

Ne: 1954-nyní

Co Ježíš popisoval, když řekl:  “toto je mé tělo”?

Církev: 1953-1955

Jeho lidské tělo: 1956 -nyní

Datum počátku Kristovy “neviditelné” přítomnosti

In 1874:  1879-1929

In 1914: 1929-nyní

Zemřel Ježíš na kříži nebo na mučednickém kůlu?

Kříž: 1879-1935

Mučednický kůl: 1936-nyní


Jsou transplantace orgánů
pro svědky Jehovovy přípustné?

Ne kanibalismus 1967 – 1979

Ano: 1980- nyní

Slavení Vánoc a narozenin

Ano: 1879-1926

Ne: 1927-nyní

Podporování války a politiky

Ano: 1879-1935

Ne: 1936-nyní

Velká Pyramida v Egyptě 

Boží svědek: 1879 –1927

Satanova Bible: 1928–nyní

Pokud vezmeme v úvahu tyto důkazy podstatných změn v “pravdě” Strážné Věže, ptejme se stejně jako článek ve Strážné Věži z 15.května 1976: “Jak důvěryhodná by byla upřímnost či soudnost” jejího vedení?

Výpověď Freda W. Franze ze společnosti Strážná Věž při procesu ve Skotsku v roce 1954:

  • OTÁZKA: Takže to, co je dnes publikováno Společností jako pravda, se bude muset za pár let možná uznat za nesprávné?
  • ODPOVĚĎ: Musíme počkat a uvidíme.
  • OTÁZKA: A mezitím společenství svědků Jehovových následuje blud?
  • ODPOVĚĎ: Následují nesprávný výklad Písma..
  • OTÁZKA: Blud?
  • ODPOVĚĎ: Dobrá, tedy blud..”—Douglas Walsh Trial, 1954, str. 114

EFEZANŮM 4:14-15:  “Abychom již nebyli nemluvňaty, zmítáni jako na vlnách a unášeni sem a tam každým větrem učení prostřednictvím lidské šalebnosti, prostřednictvím vychytralosti ve vynalézání omylu…”

Ve svém podobenství u Matouše 24:45-51, dalek od mluvení o náboženské organizaci, hovořil Ježíš  o jednotlivých křesťanech, kteří se prokáží jako Jemu věrní či nevěrní podle toho, jaké životy žijí.

Toto podobenství se nijak nelišilo od jiných podobenství, která dal Ježíš o věrném a nevěrném otroku. Význam Ježíšova podobenství u Matouše 24:45-51 je ten, že každý křesťan má usilovat, aby  byl Pánu “věrný”, aby až si přijde pro svůj lid, shledal tyto křesťany “věrnými” a odměnil je větší autoritou a odpovědností. Tak jako se jakýkoli jednotlivec může stát součástí zlého “otroka”, skupiny těch, kdo jsou nevěrni Bohu, stejně se kdokoli může stát součástí věrného “otroka”, skupiny těch věrných v úkolech, které dává Duch svatý.

Vskutku se naše duše nacházejí ve velkém nebezpečí, pokud svěřujeme svůj věčný úděl do rukou lidských vůdců, aby nás vedli k duchovnímu zabezpečení. Bible říká: “Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá.” (Jeremiáš 17:5).  Jediným, u koho máme hledat věčný život a duchovní Pravdu, je Ježíš Kristus. On prohlašuje: “Já jsem ta cesta, pravda a život; nikdo nepřichází k Otci než skrze Mne.” (Jan 14:6) 

 

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Angličtina Czech