3B. OTÁZKA: Je organizace Strážná věž kultem?—II. část

ccjw-en-ad bullets  KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(CONB LEKCE 4: „Kdo je ďábel?“)

CINDY:    Karen, minulý týden ses zmínila, že má tvoje mamka obavy z toho, že studuješ se svědky Jehovovými, protože se bojí, že je organizace Strážná věž kultem. Ukázala jsem ti vydání Strážné věže z 15. února 1994, kde Společnost popisuje, co jsou kulty, a dokazuje, že svědkové Jehovovi kultem nejsou. 

KAREN: Ano, Cindy.  Přišla jsi s tím, že Společnost prohlašuje: „Vůdcové kultovních náboženství jsou známi tím, že záludnými metodami ovládají mysl svých následovníků,“ a diskutovali jsme o tom, že ačkoli Strážná věž popírá, že by používala záludné metody k ovládání myslí svých následovníků, přesto ovládá to, co si svědkové Jehovovi myslí a čemu věří, protože tvrdí, že „nezávislé myšlení je důkazem pýchy.“1.  Zeptala jsem se, že pokud se na osobní úsudek při určení biblické pravdy pohlíží jako na pýchu, která se pozvedá proti Bohu, není to snad prostředek k ovládání víry lidí? 

CINDY:     Ano, Karen.  Minulý týden jsme si o tom pěkně popovídali, ale v tom článku ze Strážné věže jsou další věci, které je ještě potřeba rozebrat. Jedna z nich se nachází na stranách 4 a 7.  Společnost prohlašuje: „Řada kultovních skupin se skutečně izoluje od společnosti a vytváří si své komunity. Kultovní skupiny obvykle bývají bezpodmínečně a výlučně oddány samozvanému lidskému vůdci. Tito samozvanci se často vychloubají, že byli vyvoleni Bohem,… Existuje důkaz, že to svědkové Jehovovi dělají?… Díky tomu, že se přesně drží biblických nauk, nesetkáváme se u svědků Jehovových s uctíváním a se zbožšťováním lidských vůdců, což jsou velmi časté jevy u kultovních náboženství… Svědkové následují jako svého vůdce a jako Hlavu křesťanského sboru Ježíše Krista.“

KAREN: Cindy, neříká snad Společnost, že není kultem, protože vyučuje Bibli a nenásleduje „lidského vůdce“?
 
CINDY:    Správně, Karen. Zatímco kulty často následují lidská učení, svědkové Jehovovi nevzhlížejí k člověku, aby je vedl, nýbrž k Ježíši Kristu.

KAREN: Cindy, odrazuje Společnost Strážná věž svědky Jehovovy od čtení a studia Bible bez používání její literatury?
 
CINDY:    No, ano, Karen, odrazuje. Společnost říká: „…Bible je knihou organizace a patří křesťanskému sboru jako organizaci, nikoli jednotlivcům, bez ohledu na to, jak upřímně snad věří, že mohou vykládat Bibli. Z toho důvodu nelze pořádně rozumět Bibli, a nemít na zřeteli Jehovovu viditelnou organizaci. ”2. 

KAREN: Cindy, proč Strážná věž učí, že křesťané nemohou bez používání literatury Společnosti rozumět Bibli?

CINDY:    No, jak říká Společnost, je to proto, že „všichni potřebujeme pomoc, abychom porozuměli Bibli, a duchovní vedení, které potřebujeme, nemůžeme najít mimo organizaci ‚věrného a rozvážného otroka.‘“3.  Víš, Karen, Strážná věž, která vede svědky Jehovovy, není jen tak nějakou obyčejnou skupinou mužů, kteří studují Bibli.  Již v roce 1914, když „Ježíš Kristus usedl na trůn v nebi,“ Společnost řekla: „Jehova na ně vylil svého ducha a udělil jim odpovědnost sloužit jako jeho jediný viditelný kanál, skrze který měli proudit duchovní pokyny.“4. 

KAREN: To je velmi zajímavé, Cindy.  Vyučuje Strážná věž, že vedení této organizace bylo „určeno“ Bohem, aby sloužilo jako jeho jediný „viditelný kanál duchovních pokynů“? 

CINDY:    Vždyť jo, Karen.  Společnost tvrdí, že skutečnosti dokazují, že „…Jehovova organizace musí být od té chvíle vedena a řízena Jehovovým duchem prostřednictvím viditelného vedoucího sboru, který je tvořen těmi služebníky, které určil sám Jehova.“5. 

KAREN: Cindy, a jak se to liší od kultů, jejichž „vůdci se vychloubají, že byli vyvoleni Bohem,“ a kteří vyžadují „výlučnou“ oddanost svému učení?
 
CINDY:    Já – já nevím, Karen, ale neučí snad Bible ve 24. kapitole Matouše, že Jehova určil organizaci „věrného a rozvážného otroka,“ aby dávala jeho lidu duchovní „pokrm v pravý čas“?
 
KAREN: Cindy, když se podíváš na kontext těch veršů tady ve 24. kapitole Matouše, tak uvidíš, že tenhle verš nehovoří o organizaci, která je zřízena, aby vydávala duchovní pokrm, ale že se zde hovoří o všech jednotlivých křesťanech, kteří se věrně sdílejí s Božím Slovem před lidmi, které Bůh přivádí do jejich života. A bude to díky jejich službě, že je v posledních dnech Ježíš nazve „věrnými služebníky“ svého Království a dá jim více zodpovědnosti. Vidíš však v tomto verši něco, co by naznačovalo, že tito věřící patří k organizaci, která vyžaduje od svých následovníků „výlučnou oddanost“ svému učení?
 
CINDY:    To nevidím, Karen, ale co ten příběh o Filipovi a etiopském eunuchovi v 8. kapitole Skutků?  Proč by Jehova posílal Filipa, aby učil eunucha Bibli, kdyby nepotřeboval pomoc, aby Bibli porozuměl? 

KAREN: Cindy, byl ten eunuch křesťanem ve chvíli, kdy ho šel Filip učit Bibli?
 
CINDY:    Ne, Karen, ale jaký je v tom rozdíl?
 
KAREN: To je velký rozdíl, když uvážíš, že podle Bible člověk dostává duchovní vedení Duchem svatým pouze poté, co přijme Krista. Ale eunuch z 8. kapitoly Skutků potřeboval pomoc, aby porozuměl Bibli, protože ještě nebyl křesťanem. Všimni si, Cindy, co říká Bible, že se stalo s eunuchem po jeho křtu? 

CINDY:    Ve Skutcích 8:39 je řečeno: „Když vystoupili z vody, Jehovův duch rychle odvedl Filipa a eunuch ho již neviděl…“ 

KAREN: Cindy, jestliže potřebuje pravý křesťan někoho jiného než Božího Ducha svatého, aby jej učil Bibli, proč se Bůh rozhodl ponechat eunucha samotného bez učitele, když se stal následovníkem Ježíše Krista?
 
CINDY:    Já nevím, Karen. To je dobrá otázka. 

KAREN: Cindy, všimla sis toho, co Společnost tvrdí o členech kultů na straně 3 v tomhle vydání Strážné věže?  Říká: „Je závažné, že většina těchto lidí o sobě tvrdila, že jsou křesťany a že věří v Bibli.“6. Protože kulty často tvrdí, že jejich učení je založené na Bibli, jak víme, že organizace Strážná věž není kultem, když vyžaduje výlučnou oddanost učení svých vůdců, kteří taky tvrdí, že byli „vyvoleni Bohem“ Jehovou?
 
CINDY:    Já nevím, Karen, ale Společnost nadnesla dobré hledisko, když řekla: „Vyznavači kultovních náboženství se často oddělují od rodiny, od přátel i od společnosti jako takové. Platí to v případě svědků Jehovových?… A svědkové taky nežijí v komunitách, neoddělují se ani od příbuzných, ani od jiných lidí.“7.

KAREN: Cindy, neřekla jsi mi snad, že tvá mamka před několika lety opustila organizaci Strážná věž? Kdy viděla naposledy svá vnoučata? 

CINDY:    Máš pravdu, Karen.  Od té doby, co mamka před deseti lety opustila organizaci, jsem s ní nemluvila, ale svědkové Jehovovi se nestýkají se světskými přáteli a příbuznými, protože Bible varuje, že „špatná společenství kazí užitečné návyky.“8.  Proto noví lidé, kteří přicházejí do organizace, opouštějí své světské přátele a začínají budovat nová přátelství mezi svědky Jehovovými. To proto, že Jehova chce, aby byl jeho lid čistý, a toho lze dosáhnout tím, že bude oddělen od světa.
 
KAREN: Dovol mi to shrnout, Cindy.  Zaprvé Společnost Strážná věž tvrdí, že svědkové Jehovovi nejsou kultem, protože nepoužívají „záludné metody pro ovládání myšlení svých následovníků,“ ale potom jsme zjistili, že společnost ovládá všechno, čemu svědkové Jehovovi věří v duchovní oblasti. Za další, Strážná věž popírá, že by byla kultem, protože nenásleduje „lidského vůdce,“ který by tvrdil, že je „vyvolen Bohem.“ Když jsme však prozkoumali publikace Společnosti, zjistili jsme, že její vedení je tvořeno skupinou mužů, kteří tvrdí, že byli ustanoveni Bohem Jehovou jako jeho jediný „komunikační kanál“ pro lidstvo. A nakonec, Společnost tvrdí, že svědkové Jehovovi nejsou kultem, protože „se neoddělují ani od přátel, ani od rodiny,“ ani „od společnosti,“ ale potom jsi připustila, že svědkové Jehovovi nemají dovoleno se stýkat či komunikovat s přáteli a členy rodiny, kteří opustili organizaci, a že nemají dovoleno mít blízká přátelství s lidmi, kteří nejsou svědky Jehovovými. Jsem zmatena! Říkáš mi, že svědkové Jehovovi nejsou kultem, ale ovládají své následovníky mnoha způsoby typickými pro kulty. V čem je rozdíl?
 
KOMENTÁŘ:

Přátelé, Bible učí v 1. Jan 2:27: „Ale zasvěcení, které jste vy od něho přijali, zůstává ve vás, takže nepotřebujete, aby vás někdo učil; jeho zasvěcení vás učí všemu, a je pravé a není to žádná lež; jak vás vyučil, tak zůstávejte v něm.“9.

bullets Další kapitola

=========

1. Strážná věž, 15. ledna 1983 str. 22, 27
2. Strážná věž, 1. října 1967, str. 587, angl.
3. Strážná věž,  15. února 1981, str. 19, angl.
4. Strážná věž, 1. října 1967, str. 590, angl.
5. Strážná věž, 1. června 1965, str. 352, angl.
6. Strážná věž, 15. února 1994, str. 3
7. Strážná věž, 15. února 1994, str. 6
8. 1. Korinťanům 15:33, Překlad nového světa
9. Ekumenická Bible

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina