Platí nová smlouva pouze pro skupinu 144 000 lidí?

heavenlysunset

PLATÍ NOVÁ SMLOUVA POUZE PRO SKUPINU 144 000 LIDÍ? —15 otázek pro svědky Jehovovy ohledně 144 000 a Velkého zástupu

Ze všech témat diskutovaných se svědky Jehovovými není nic podstatnějšího než totožnost Ježíše Krista a záležitost týkající se spasení a věčného života. Svědkové Jehovovi mají dvě kategorie spasení, podle nichž rozdělují své zastánce do dvou skupin. První skupinu nazývají „malé stádo“ a omezují její počet na 144 000 členů. Druhou skupinu nazývají „velký zástup;“ do této skupiny má přístup zbytek lidské populace. Při zkoumání jejich víry ohledně tohoto dvoutřídního systému spasení se zaměříme na největší slabinu v teologii Strážné věže, protože neexistuje jediný biblický text, jenž by podpořil jejich jedinečný pohled na tuto záležitost.
Svědkové Jehovovi věří, že veškerá privilegia spojená s Novou smlouvou se vztahují pouze na skupinu 144 000 lidí. Tvrdí, že většina stoupenců patřících do této první skupiny (až na pár výjimek) byla vybrána v období mezi Letnicemi roku 33 n. l. a rokem 1935. 1. Privilegia Nové smlouvy, která si tato skupina 144 000 přisvojuje, zahrnují znovuzrození, duchovní přijetí do Boží rodiny, přístup k Ježíši jako k osobnímu „Prostředníku“ mezi nimi a Bohem, možnost přijímat symboly při Večeři Páně a naději na vzkříšení k životu v nebi.

Vzhledem k tomu, že je většině dnešních svědků Jehovových řečeno, že do této skupiny 144 000 nepatří, většinou se považují za členy té druhé skupiny, totiž „velkého zástupu.“ Nevěří, že by si mohli přisvojit privilegia Nové smlouvy. Lépe řečeno, jsou vyučováni, aby pohlíželi na vztah Prostřednictví mezi Ježíšem Kristem a 144 000 jako na něco, z čeho pro ně vyplývá prospěch ve dvou věcech—výslovně odpuštění hříchů a příležitosti přistupovat k Bohu v modlitbě. Tudíž je většina lidí z této druhé skupiny spokojená s vyhlídkou na vzkříšení k pozemskému životu pod vládou Ježíše Krista a jeho 144 000, „malého stáda,“ a pohlížejí na to jako na nejvyšší duchovní úroveň, které mohou dosáhnout.

Z toho je jasně vidět, jak většina svědků Jehovových ignoruje podstatnou část novozákonních zaslíbení zapsaných v Bibli, protože pohlíží na spasení skrze tento dvoutřídní systém. A tím vzniká vážný problém, neboť Bible se vyjadřuje velice jasně, že vyčleňuje-li se někdo z Nové smlouvy, vyčleňuje se z věčného života i z možnosti spasitelného odpuštění nabízeného v Kristově krvi. Použitím níže uvedených otázek a veršů lze svědku Jehovovu snadno ukázat, jak závažný je jejich duchovní pohled na tento dvoutřídní systém spasení:

15 OTÁZEK PRO SVĚDKY JEHOVOVY OHLEDNĚ 144 000 A VELKÉHO ZÁSTUPU

1. Kde je v Bibli řečeno, že 144 000 jsou JEDINÍ lidé v nebi?

Zjevení 7:3-8 a Zjevení 14:1-5 jsou JEDINÉ dva biblické verše zmiňující se o 144 000. I když Zjevení 14:3 popisuje 144 000 jako bytosti před Božím nebeským trůnem, svědkové Jehovovi mají značný problém z tohoto verše dokázat, že tato skupina je JEDINÁ skupina lidí v nebi, protože to Bible NIKDE neříká. Položíte-li jim výše uvedenou otázku, pomůžete jim pochopit, že Strážná věž vytvořila celou teologii, aniž by ji podpořila JEDINÝM biblickým veršem!   Když se budou odvolávat na ten či onen biblický verš, aby se pokusili podpořit svou víru ohledně dvoutřídního systému spasení, pro ještě větší zdůraznění neustále opakujte výše uvedenou otázku. Níže uvedené příklady vám pomohou reagovat na jejich běžné námitky:

  • 1. NÁMITKA: Svědkové Jehovovi mohou argumentovat, že nebe musí být omezeno na 144 000, protože kdyby šel každý křesťan do nebe, nezůstali by na zemi žádní lidé, kterým by tato nebeská skupina vládla, až nastane pozemský ráj pod tisíciletou Kristovou vládou. Na tuto námitku reagujte tak, že se jednoduše zeptáte:
    • Nevěříte snad, že na zemi budou lidé, kteří přežijí Boží armagedonskou bitvu? Proč by vzkříšení křesťané nemohli vládnout jim? Protože budou tito přeživší nadále mít děti, několik po sobě jdoucích generací zalidní novou zemi. Nemyslíte si snad, že na zemi bude spousta lidí, jimž budou křesťané vládnout po celou dobu tisícileté Kristovy vlády, aniž by nebe bylo omezeno na pouhých 144 000 lidí?

Většina svědků Jehovových pochopí vaše stanovisko a bude souhlasit s tím, že ti, kdo přežijí Armagedon, zajistí dostatek lidí, jimž budou křesťané vládnout z nebe. Ať už s tím budou souhlasit nebo ne, dále na ně naléhejte, aby vám poskytli biblický důkaz pro své názory. Zeptejte se jich znovu: „Kde je v Bibli řečeno, že 144 000 jsou JEDINÍ lidé v nebi?

  • 2. NÁMITKA: Mohou citovat Jan 3:13, kde stojí: „Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka.“ Snaží se tím dokázat, že jelikož žádný člověk nevešel do nebe před Ježíšem Kristem, nebe není zamýšleno pro většinu lidstva. Na tuto námitku je snadná odpověď, protože Ježíš je Tím, kdo zaplatil cenu za hřích, aby bylo lidstvo schopné přebývat v Boží přítomnosti (v nebi). Proto žádný člověk do nebe před Kristem nevešel. 2. Tudíž tento verš NEDOKAZUJE, že 144 000 jsou jediní lidé v nebi, ani že nebe nebylo plánováno pro přebývání lidí po smrti. Připomeňte jim, že Ježíš řekl, že půjde připravit místo v nebi pro své následovníky (Jan 14:2-3). Takže se znovu můžete zeptat: „Kde je v Bibli řečeno, že je nebe omezeno JENOM na 144 000 lidí?“
  • 3. NÁMITKA: Mohou namítnout, že přece Bůh stvořil zemi, aby na ní spravedliví přebývali „navždy“ (Žalm 37:29), tudíž zamýšlel, aby lidé „navždy“ přebývali na zemi ve svých vzkříšených tělech. Mohou se vás zeptat, proč by Bůh tvořil nové nebe a novou zemi jako domov pro spravedlivé (2. Petrova 3:13), jestliže chtěl, aby všichni věřící křesťané s Ním raději pobývali v nebi. Na tuto námitku jednoduše odpovězte nějak takto:
    • Kde říká Žalm 37:29, že spravedliví, kteří budou přebývat na zemi, jsou vzkříšení mrtví lidé? Proč by těmi lidmi nemohli být smrtelníci, kteří budou přebývat na zemi „navždy,“ po sobě jdoucí generace lidí, kteří budou neustále zalidňovat zemi poté, co ti předchozí zemřou?
    • Také, kde se v Bibli říká, že ti, kdo budou vzkříšeni k nebeskému životu, nebudou schopni cestovat sem a tam mezi novými nebesy a novou zemí? Vzhledem k tomu, že se Ježíš mohl pohybovat sem a tam mezi nebem a zemí ve svém vzkříšeném těle (Skutky 1:11), proč by nemohli všichni křesťané činit totéž, až se nová nebesa a nová země stanou skutečností? Proč by nemohli tito vzkříšení spravedliví pobývat na obou místech, když budou schopni cestovat sem a tam mezi nebem a zemí? Opět, kde Bible říká, že je nebe omezeno JENOM na 144 000 lidí?

Když zodpovíte každou z jejich výše uvedených námitek a budete se nadále dožadovat verše, který podporuje toto zásadní učení Strážné věže o 144 000, obvykle tím vyvedete svědky Jehovovy z míry. Asi vás požádají, abyste dokázali, že je v nebi více než 144 000. Tato další otázka ukáže, jak je 24 starších další skupinou lidí, kteří přebývají v nebi společně se 144 000. Potom se můžete zeptat na několik dalších věcí (uvedených níže), které dokazují, že v nebi je také „velký zástup“ ze 7. a 19. kapitoly Zjevení. Tyto otázky do značné míry zpochybní pohled svědků Jehovových na „velký zástup“ jako na skupinu lidí, kteří budou vzkříšeni pouze k pozemskému životu.

2. Ve Zjevení 14:3 čteme, že těch 144 000 bude zpívat novou píseň „před…staršími.“ Dále čteme o 24 starších, že jsou v nebi, a to ve Zjevení 4:4, 10-11; 5:8-10, 14; 11:16 a 19:4. Nedokazuje nad skutečnost, že 144 000 zpívá novou píseň „před“ 24 staršími, že těch 24 starších tvoří samostatnou skupinu lidí, která je v nebi společně se 144 000? Opět, můžete mi ukázat jediný biblický verš, který říká, že je v nebi POUZE 144 000 lidí?

„A zpívají jakoby novou píseň před trůnem a před čtyřmi živými tvory a staršími; a nikdo nebyl schopen naučit se tu píseň, jen těch stočtyřiačtyřicet tisíc, kteří byli koupeni ze země.“ — Zjevení 14:3 3.

3. Ve Zjevení 7:9-15 čteme o „velkém zástupu,“ který žádný člověk nemůže sečíst a jehož členy jsou lidé ze všech národů. Když se těch 24 starších ptá v 13. verši, „odkud“ tato skupina přišla, odpověď ve verších 14-15 uvádí, že tito lidé přišli „z velkého soužení“ a že stojí „před Božím trůnem“ a slouží mu „dnem i nocí v jeho chrámu.“ Kde je podle Zjevení 11:19 tento Boží „chrám“ umístěn? V nebi nebo na zemi? 

„A Boží chrámová [svatyně], která je v nebi, byla otevřena a v jeho chrámové [svatyni] bylo vidět truhlu jeho smlouvy.“— Zjevení 11:19

Svědkové Jehovovi se mohou pokusit argumentovat, že „chrám“ ze Zjevení 7:15 znamená chrám s vnějším nádvořím, které je, jak oni tvrdí, na zemi. Stejně tak mohou argumentovat, že „velký zástup“ slouží pouze ve vnějším nádvoří (pozemské části) tohoto chrámu. Při odpovědi na tyto argumenty poukažte, že v tomto verši NENÍ použito řecké slovo hi-e-ron’, které znamená chrám s vnějším nádvořím. Avšak je zde, ve Zjevení 7:15, použito pro chrám STEJNÉ řecké slovo, jako ve Zjevení 11:19 pro vnitřní „svatyni“ tohoto chrámu, a to slovo na-os’.  4. Z toho vyplývá, že „velký zástup“ slouží ve vnitřní „svatyni,“ ve vnitřní části Božího nebeského chrámu, a ne na nějakém vnějším nádvoří. .

4. Ve Zjevení 7:16 čteme, že velký zástup „…nebude již hladovět ani žíznit a nebude na ně bít slunce ani žádný sežehující žár.“ Vzhledem k tomu, že hlad, žízeň a sluneční žár popisují podmínky na zemi, jak může být „velký zástup“ na zemi a nezakoušet tyto věci? Neukazuje snad tento popis, že „velký zástup“ má své místo v nebi a nikoli na zemi?

5. Říká Zjevení 19:1, že je „velký zástup“ „v nebi,“ anebo na zemi?  

„Potom jsem slyšel [něco], co bylo jako silný hlas velkého zástupu v nebi. Řekli: „Chvalte Jah! Záchrana a sláva a moc patří našemu Bohu.“— Zjevení 19:1

Svědkové Jehovovi se mohou pokusit argumentovat, že „velký zástup“ zmíněný v 19. kapitole Zjevení není totožný s „velkým zástupem“ ze 7. kapitoly Zjevení. Nejspíš budou tvrdit, že tento „velký zástup“ z 19. kapitoly Zjevení je skupina andělů a nikoli lidí. Pokud to řeknou, jednoduše jim odpovězte následující otázkou:

  • Je-li tento „velký zástup“ z 19. kapitoly Zjevení skupina andělů, proč zpívají o „záchraně“ našeho Boha? Andělé nikdy nezhřešili, a tak nepotřebují být zachráněni, že? Opět, můžete mi ukázat jediný biblický verš, který říká, že 144 000 jsou JEDINÍ lidé v nebi?

V tomto bodě většina svědků Jehovových neví, co by řekla, a často přestanou diskutovat, protože nemohli dokázat svou víru o 144 000 z Bible. Teď je na vás, abyste pokračovali v diskusi a ukázali jim, jak se tvrzení Strážné věže, že 144 000 jsou jediní lidé pod Novou smlouvou, podstatně dotýká jejich spasení.

6. Považujete se za člena Nové smlouvy? Proč ano nebo proč ne?

„…pouze 144 000 … oprávněně přijímá symboly při Památné slavnosti na připomínku Ježíšovy smrti a pouze s nimi Ježíš uzavřel smlouvu… Členové velkého zástupu nejsou účastníky nové smlouvy.“ —Strážná věž, 1. února 1998, str. 19

„ČEMU VĚŘÍ SVĚDKOVÉ JEHOVOVI… Pouze malé stádo 144 000 jde do nebe a vládne s Kristem144 000 je znovuzrozeno jako duchovní Boží synové… Nová smlouva je uzavřena s duchovním Izraelem…“ —SVĚDKOVÉ JEHOVOVI Kdo jsou? Čemu věří?, 2000, str. 13

„Tuto novou smlouvu, jejíž platnost měla být potvrzena Ježíšovou obětí, ohlásil Ježíš Kristus v noci před svou smrtí 14. nisanu roku 33 n. l., když zavedl oslavu Pánovy večeře. …V případě nové smlouvy je jednou smluvní stranou Jehova a druhou ‚Boží Izrael‘, duchem zplozené osoby, které jsou v jednotě s Kristem a tvoří jeho sbor čili tělo. … Když Bůh někoho vybere k nebeskému povolání (Heb 3:1), zahrne takového člověka do své smlouvy, která byla uzavřena nad Kristovou obětí. … Ježíš Kristus je Prostředník nové smlouvy…“ —Hlubší pochopení Písma, sv. 2, 1988, str. 706

Ježíš Kristus není Prostředníkem mezi Bohem Jehovou a celým lidstvem. Je Prostředníkem mezi svým nebeským Otcem, Bohem Jehovou, a národem duchovního Izraele, jenž je omezen na pouhých 144 000 členů.“ —Celosvětová bezpečnost pod „Knížetem pokoje,“ 1986, str. 10 (angl.)

Jak je vidět z výše uvedených citací oficiálních publikací Strážné věže, každý svědek Jehovův, jenž se nepovažuje za člena 144 000, je vyučován, že nemá podíl na Nové smlouvě. Z toho vyplývá, že většina svědků Jehovových, se kterými se setkáte, odpoví na vaši otázku záporně, protože nevěří, že patří do této skupiny 144 000.

7. Kde je v Bibli řečeno, že 144 000 jsou JEDINÍ účastníci Nové smlouvy?

Až v posledním odstavci otázek vyzvete svědky Jehovovy, aby z Bible dokázali, že je v nebi pouze 144 000 lidí, nebudou schopni poukázat na jediný biblický verš, který říká, že je Nová smlouva omezena na POUHÝCH 144 000 lidí.   Ukážou vám verše, které dokazují, že Nová smlouva je učiněna s duchovním Izraelem (Jeremjáš 31:13; Hebrejcům 8:8, 10), a možná se pokusí spojit počet 144 000 s Novou smlouvou odkazem na Zjevení 7:1-8 a Zjevení 14:1-5. A přece se v žádném z těchto veršů netvrdí, že je Nová smlouva omezena na 144 000 lidí. Ve skutečnosti zapečetění 144 000 zmíněné ve Zjevení 7:3-4 nastává uprostřed Velkého soužení a dochází k němu za účelem ochránit 144 000 od ran, které přijdou na zemi (viz Zjevení 7:1-3). Protože soužení ještě nenastalo, ani k tomuto zapečetění dosud nedošlo! Jistě se zde nemůže popisovat zapečetění pro Novou smlouvu, protože to vstupuje v platnost od Kristovy smrti a vzkříšení a žádnou zmínku o Nové smlouvě nelze nalézt ani v 7. kapitole Zjevení ani ve 14. kapitole Zjevení. Takže svědkové Jehovovi, s nimiž se setkáte, opět nebudou schopni nalézt jediný biblický verš na podporu svého názoru, že POUZE 144 000 lidí je určených pro Novou smlouvu.

8. Kolik lidí se „narodilo z Boha“ podle 1. Janovy 5:1?

Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, se narodil z Boha, a každý, kdo miluje toho, kdo způsobil narození, miluje toho, kdo se z něho narodil.“

9. Jelikož je zážitek znovuzrození nutným předpokladem pro účast na Nové smlouvě a protože „každý“ může být „narozen z Boha“ jako duchovní syn, neukazuje to snad, že je Nová smlouva přístupná VŠEM věřícím v Ježíše Krista a ne pouze vyvolené skupině 144 000? Co řekl Ježíš, že musíme mít, abychom „viděli“ Boží království?

„Ježíš mu odpověděl a řekl: ‘Vpravdě, vpravdě ti říkám: Pokud se nenarodí někdo znovu, nemůže vidět Boží království. …Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z ducha je duch. Nediv se, že jsem ti pověděl: Musíte se znovu narodit.’“—Jan 3:3, 6-7

10. Může být podle Římanům 8:14 člověk „veden“ Božím duchem, aniž by byl přijat za Boží dítě?

Všichni ti, kteří jsou vedeni Božím duchem, jsou totiž Boží synové. Vždyť jste neobdrželi ducha otroctví, který opět působí strach, ale obdrželi jste ducha přijetí za syny, a tímto duchem voláme: „Abba, Otče!“ Duch sám vydává svědectví s naším duchem, že jsme Boží děti.“— Římanům 8:14-16

11. Vzhledem k tomu, že je duchovní přijetí do Boží rodiny nutným předpokladem pro vedení Božím duchem, může patřit Kristu člověk, který „nemá Kristova ducha“? Jak se můžete „líbit Bohu,“ jestliže ve vás Boží duch doopravdy nepřebývá (Římanům 8:8-9)?

„Proto ti, kteří jsou v souladu s tělem, se nemohou líbit Bohu. Vy však nejste v souladu s tělem, ale s duchem, jestliže ve vás opravdu přebývá Boží duch. Pokud však někdo nemá Kristova ducha, ten mu nepatří.“ —Římanům 8:8-9

12. Naleznete v těchto verších cokoli, co by omezovalo privilegia Nové smlouvy, jako je „znovuzrození“ a duchovní „přijetí,“ pouze na 144 000 lidí?   Na čem podle Ježíše musíme mít podíl, abychom měli věčný život?

„Ježíš jim tedy řekl: ‘Vpravdě, vpravdě vám říkám: Pokud nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte život sami v sobě. Kdo se živí mým tělem a pije mou krev, má věčný život, a vzkřísím ho v posledním dnu.’“ —Jan 6:53-54

13. Protože 1. Timoteova 2:5 a Jan 14:6 prohlašují, že Ježíš je Prostředníkem mezi Bohem a lidmi a že je Tím jediným, „skrze“ koho přicházíme k Bohu Jehovovi, jak můžete získat spasení a odpuštění hříchů, přijímáte-li učení Strážné věže, že Ježíš NENÍ vaším Prostředníkem?

Ježíš Kristus není Prostředníkem mezi Bohem Jehovou a celým lidstvem. Je Prostředníkem mezi svým nebeským Otcem, Bohem Jehovou, a národem duchovního Izraele, který je omezen na pouhých 144 000 členů.“ —Celosvětová bezpečnost pod „Knížetem pokoje,“ 1986, str. 10 (angl.) (Worldwide Security Under the “Prince of Peace,” 1986, p. 10)

„Zamysli se nad právním případem, kde je přítomen právní zástupce… Samozřejmě, že nejsi účastníkem takového právního případu, a proto v tomto smyslu neslouží jako tvůj právní zástupce… Lidé všech národů… i nyní prospěch z Ježíšových služeb. Ačkoli není jejich zákonným Prostředníkem, neboť nejsou účastníky nové smlouvy, pomáhá jim v přístupu k Jehovovi.“—Strážná věž, 15. srpna 1989, str. 31 (angl.) (The Watchtower, August 15, 1989, p. 31)

14. Kde je v Bibli řečeno, že nejste účastníkem takového „právního případu“ s Bohem Jehovou, když se jedná o trest za váš hřích, který potřebuje odpuštění? Jak vám může Ježíš pomáhat v „přístupu“ k Jehovovi, když „neslouží jako váš právní zástupce,“ aby vás zastupoval ve vašem případě pro udělení milosti za vaše hříchy? Opět, kde se v Bibli říká, že Nová smlouva a úloha Ježíše coby Prostředníka je omezena na 144 000 členů?

„Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako odpovídající výkupné za všechny…“ —1. Timoteovi 2:5-6

„Ježíš mu řekl: ‘Jsem cesta a pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne.“ —Jan 14:6

15. „Přišel“ jste k Ježíši a přímo Jej požádal za odpuštění a za dar věčného života?

„Všechno, co mi dává Otec, přijde ke mně, a toho, kdo ke mně přijde, rozhodně nechci odehnat. …Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a chci ho vzkřísit v posledním dnu.“ —Jan 6:37, 44

„Mé ovce naslouchají mému hlasu a já je znám a ony následují. A dávám jim věčný život a rozhodně nebudou nikdy zahubeny a žádný je neuchvátí z mé ruky.“ —Jan 10:27-28

DALŠÍ INFORMACE VIZ:

BUDE „VELKÝ ZÁSTUP“ NA ZEMI, AŽ VYPUKNE ARMAGEDON?

BOJÍM SE, ŽE BUDU ZNIČEN V ARMAGEDONU — Co když mají svědkové Jehovovi přece jen pravdu?

==========

1. Viz Strážná věž, 1. ledna 1997, str. 10 (The Watchtower, January 1, 1997, p. 10)
2. Svědkové Jehovovi nevěří, že duše či duch člověka existuje i poté, co skončí život lidského těla, tudíž nevěří, že by kdokoli mohl existovat jako duch v nebi před vzkříšením, které, jak věří, poprvé nastalo v roce 1914 pro ty, kdo zemřeli a byli částí 144 000. A tak nevěří tomu, čemu věří většina křesťanů ohledně duchů starozákonních svatých spočívajících v „Abrahamově náruči“ (popsané u Lukáše 16:22-23) před Kristovým vzkříšením, kdy jim otevřel dveře, aby přešli z Abrahamovy náruče do nebe. Viz také Matouš 8:11 a 27:52-53.
3. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré biblické texty citovány z Bible svědků Jehovových, Překladu nového světa.
4. Poznámka: Ve vydání Strážné věže z 1. května 2002 na straně 31 (May 1, 2002, page 31 issue of The Watchtower) Společnost uznává, že řecké slovo na-os’ použité v 7. kapitole Zjevení poukazuje na vnitřní „svatyni,“ na vnitřní část Božího chrámu.

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ital Ruský Angličtina Czech