Bude „velký zástup“ na zemi, až vypukne Armagedon?

heavenlysunset

BUDE „VELKÝ ZÁSTUP“ NA ZEMI, AŽ VYPUKNE ARMAGEDON?

Zjevení  7:9, 15: „…pohleďme, velký zástup, který žádný člověk nemohl sečíst, ze všech národů a kmenů a lidí a jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem…Proto jsou před Božím trůnem; a prokazují mu dnem i nocí posvátnou službu v jeho chrámu…“ —Překlad nového světa

Roky jsou svědkové Jehovovi vyučováni, že nesmírné množství jejich následovníků bude vzkříšeno k věčnému životu v pozemském ráji a že pouze vybraná skupina 144 000 následovníků bude žít a vládnout s Ježíšem Kristem v nebi. Tyto dvě skupiny následovníků jsou nazvány „pozemská třída“  a „nebeská třída.“ „Pozemská třída“ je též nazvána „jiné ovce“ podle Jana 10:16 a „velký zástup“ podle Zjevení 7:9, zatímco „nebeská třída“ je nazvána „malé stádo“ podle Lukáše 12:32, „pomazaní“ podle 2. Korinťanům 1:21-22 a „144  000“ podle Zejvení, kapitol 7 a 14.  Tyto termíny jsou běžně používány v systému nauk Strážné věže k podpoření této struktury dvou tříd.

Tento systém dvou tříd je pro víru svědků Jehovových natolik zásadní, že je Písmo neustále překrucováno a znovu vysvětlováno, aby potvrdilo tuto ideologii.  Ačkoli neexistuje jasný text, který by bránil lidem, jež nepatří mezi skupinu 144 000 ze Zjevení 7. a 14. kapitoly, v přijetí „novozákonních“ privilegií jako je „znovuzrození,“ (Jan 3:3) duchovní „adopce“ do Boží rodiny (Římanům 8:14-16), podílení se na „Památce“ nebo-li „Pánově večeři“ při oslavě Kristovy výkupní oběti, vzhlížení k Ježíši jako ke svému „prostředníku“ (1.Timoteus 2:5) a „naděje“ po vzkříšení k životu a vládě s Kristem v nebi, Společnost Strážná věž zneužívá utiskovatelský systém nauk, který upírá většině jejích členů základní křesťanská privilegia. Stejně tak Společnost Strážná věž odmítá doslovný popis 144 000 zapsaný pouze ve dvou verších z Písma, které popisují tuto skupinu, jmenovitě Zjevení 7:3-8 a 14:1-5.  Popisy, které svědkové Jehovovi naprosto popírají a překrucují, jsou následující:

 • 144 000 je „zapečetěno“ na zemi během velkého soužení (Zjevení 7:1-4).
 • 144 000 jsou Židé z „každého kmene“ Izraelského1.   (Zjevení 7:4-8).
 • 144 000 bude stát s Ježíšem na hoře Sion, až začne vládnout nad zemí (Zjevení 14:1).
 • 144 000 jsou „panenští“ muži, kteří „se neposkvrnili se ženami“ (Zjevení 14:4).

PODPORUJE PÍSMO SYSTÉM DVOU TŘÍD?

Je pravdou, že Bible hovoří o „dvou stranách“ neboli skupinách věřících, avšak tyto skupiny nejsou popsány jako „nebeská třída“ a „pozemská třída,“ ale spíše jako rozdíl mezi „obřezanými“ Židy a „neobřezanými“ nežidovskými národy. V celém Novém zákoně jsou Židé označeni jako „ztracené ovce,“ k nimž Ježíš přišel s dobrou zprávou o svém vykoupení (Matouš 15:22-24). Dokonce jednou nařídil svým následovníkům, aby se vyhnuli kázání poselství o Království mezi „národy“ či pohany (nežidy) (Matouš 10:5-7), aby měli Židé příležitost jej přijmout a stát se „světlem národů,“ jak jim Bůh přikázal, aby se tak stalo pro spásu celého lidstva (Izajáš 49:6; Skutky 13:47).  Tak tomu bylo, dokud nedal Bůh Petrovi ve Skutcích 11. kapitole vidění nečistého jídla, kterým Bůh otevřel dveře, aby přijali dobrou zprávu o Království i nežidé (Skutky  11:18).  Proto apoštol Pavel zvolal:

„Proto mějte neustále na mysli, že jste dříve byli podle těla lidmi z národů – byli jste nazýváni ‚neobřízka‘ tím, co se nazývá ‚obřízka‘, udělaná rukama na těle – že jste byli právě v té době bez Krista, odcizeni izraelskému státu a cizími lidmi vůči smlouvám slibu, a neměli jste žádnou naději a byli jste bez Boha ve světě.  Ale nyní  ve spojení s Kristem Ježíšem jste se vy, kteří jste kdysi byli vzdáleni, přiblížili Kristovou krví. On je totiž náš pokoj, on, který učinil ze dvou stran jednu a zničil mezistěnu, jež je oddělovala.“— Efezanům 2:11-14 2.

A tak v biblickém kontextu vidíme, že tyto „dvě strany“ neboli dvě skupiny lidí popisují pouze rozdělení mezi „Židy“ a „národy“ či „pohany.“ Ježíš odstranil toto rozdělení, když zaplatil cenu své „krve“ za lidský hřích a „zničil mezistěnu, která je oddělovala,“ když spojil své „jiné ovce“ z nežidovských následovníků se svým „jedním“ stádem židovských věřících. Učinil tak podle svého slibu u Jana 10:16:

„A mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince; i ty musím přivést, a budou naslouchat mému hlasu, a stanou se jedním stádem jednoho pastýře.“

UČÍ PÍSMO, ŽE BUDE ŽÍT „VELKÝ ZÁSTUP“ NAVŽDY NA ZEMI?

Už jsme se zmínili, že Bible NIKDY netvrdí, že „novozákonní“ privilegia věčného života v nebi nejsou pro každého, ale pouze pro lidi z vybrané skupiny 144 000. Naopak, Písmo prohlašuje:

 • Existuje pouze „jedna naděje“ – ne „dvě naděje“ (pozemská a nebeská naděje) (Efezanům 4:4).
 • Mnozí starozákonní věřící budou v nebi (Matouš 8:11; Lukáš 13:28; Hebrejcům 11:10, 16).
 • Všichni lidé musí být „znovuzrozeni,“ aby viděli Boží Království (Jan 3:3, 5).
 • „Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, se narodil z Boha“ (1. Jan 5:1).
 • Duchovní adopce je pro „všechny,“ kdo jsou vedeni Božím Duchem (Římanům 8:14-16).
 • Ježíš Kristus je „prostředníkem“ pro celé „lidstvo“ (1. Timoteus 2:5).
 • Aby získali věčný život, musí Ježíšovi následovníci při účasti na symbolické Pánově večeři „jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev“ (Jan 6:53).
 • „Velký zástup“ bude „před trůnem“ a sloužit Bohu „dnem i nocí“ v jeho chrámu v nebi, až propukne Armagedon (Zjevení 7:9, 15; 16:16-17).
 • „Potom jsem slyšel [něco], co bylo jako silný hlas velkého zástupu v nebi“ (Zjevení 19:1).

Povšimněte si, že v ŽÁDNÉM případě tyto verše nepřidělují výrazy „všechny“ a „každý“ vybrané skupině pouhých 144 000 věřících. Spíše jsou tato zaslíbení pro „každého,“ kdo věří. A co víc, jestliže je těch 144 000 „zapečetěno“ (uchráněno) před soužením Božího hněvu, který musí seslat na zemi, jak popisuje Zjevení 7:3, jak by mohla tato skupina žít v prvním století, kdy byla tato novozákonní zaslíbení dána Ježíšovým následovníkům?  Tudíž, když uvážíme celý biblický kontext, systém dvou tříd v učení svědků Jehovových není zkrátka možné podpořit textem z Písma.

PROČ SE SVĚDKOVÉ JEHOVOVI BOJÍ ARMAGEDONU?

Jako by popírání základních křesťanských privilegií Společnosti Strážná věž nestačilo, Společnost jde ještě dále, aby zavedla hluboký strach z Božího hněvu, který bude vylit na bezbožné lidstvo během Velkého soužení a Armagedonské bitvy popsané v 16. kapitole Zjevení.

Ačkoli 1. Tesaloničanům 5:9 křesťanům slibuje, že: „…nás Bůh neurčil k zlobě, ale k tomu, abychom získali záchranu prostřednictvím našeho Pána Ježíše Krista,“ svědkové Jehovovi věří, že Bůh Jehova vyzkouší jejich loajalitu, až je nechá přetrpět svůj hněv v době soužení a Armagedonské bitvy. Jediný způsob, o němž je svědkům Jehovovým řečeno, že tak budou mít šanci přežít tento příšerný „konec“ světových vlád, je sloužit věrně organizaci Strážná věž v naději, že Jehova ušetří jejich život, až přinese svůj soud.

Tento strach je zcela nepodložený, neboť nejen 144 000 „zapečetěných“ před Božím hněvem ve Zjevení  7:3, ale i „Velký zástup“ je chráněn, protože „Syn člověka“ (Ježíš) vyšle své anděly, aby shromáždili jeho následovníky do nebe předtím, než udeří na zemi jeho konečný soud.

„…uvidí Syna člověka, jak přichází na nebeských oblacích s mocí a velkou slávou. A vyšle své anděly se silným zvukem trubky, a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř větrů, od jednoho nejzazšího konce nebes k jejich druhému nejzazšímu konci.“—Matouš 24:30-31

A tak hned po „zapečetění“ těch 144 000 ve Zjevení 7:4-8 čteme o „Velkém zástupu,“ který je „před trůnem“ Boha v nebesích:

„Potom jsem viděl, a pohleďme, velký zástup, který žádný člověk nemohl sečíst, ze všech národů a kmenů a lidí a jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečeni v bílá roucha a v jejich rukou byly palmové ratolesti.“—Zjevení 7:9

11. verš ze 7. kapitoly Zjevení uvádí umístění tohoto „velkého zástupu,“ když mluví o „všech andělích,“ kteří stejně jako „velký zástup“ uctívají „před trůnem.“ A co víc, „velký zástup“ je ve 14. verši ztotožněn s těmi, kdo „vycházejí z velkého soužení,“ všemi, kdo se vyskytují PŘED Armagedonem v 16. kapitole Zjevení. Podobně Zjevení 7:15 směle prohlašuje:

Proto jsou před Božím trůnem; a prokazují mu dnem i nocí posvátnou službu v jeho chrámu; a Ten, který sedí na trůnu, rozprostře nad nimi svůj stan.”

Tento „chrám“ je doopravdy „v nebi,“ jak vysvětluje Zjevení 11:19:

“A Boží chrámová [svatyně], která je v nebi, byla otevřena a v jeho chrámové [svatyni] bylo vidět truhlu jeho smlouvy. A nastaly blesky a hlasy a hromy a zemětřesení a velké krupobití.“

Výsledkem je, že členové „velkého zástupu“ ze Zjevení 19:1 mají „v nebi“ důvod k radosti!

„Potom jsem slyšel [něco], co bylo jako silný hlas velkého zástupu v nebi. Řekli: ‚Chvalte Jah! Záchrana a sláva a moc patří našemu Bohu.‘“

Aby se pokusili vyhnout jasným logickým závěrům ze Zjevení 19:1 ohledně „velkého zástupu,“ argumentují někteří svědkové Jehovovi tím, že tento „velký zástup“ musí být zástupem „andělů“ a ne lidí. Je však pozoruhodné, že tento „velký zástup v nebi“ zpívá o „spasení našeho Boha.“ Ptáme se, jak by tito andělé mohli zpívat o svém „spasení,“ když jedinými bytostmi, které Bůh spasí, jsou lidé? Protože andělé v nebi nejsou vykoupeni ani „spaseni,“ aby o tom zpívali, neboť nikdy nezhřešili, a „padlým andělům“ není nabídnuto „vykoupení“  vůbec, opět argumenty svědků Jehovových ve zkoušce Písmem selhávají. Tím, že je „velký zástup“ „v nebi,“ slouží „dnem i nocí“ v Božím „chrámu“ a zpívá o „spasení našeho Boha,“ vidíme, že strašení Strážné věže  Armagedonem je naprosto neopodstatněné.

ODHALENÉ ARGUMENTY STRÁŽNÉ VĚŽE VŮČI ZJEVENÍ 7:15:

Strážná věž stále nabízí několik argumentů, aby uvedla v soulad své rozporuplné učení s biblickým textem ze Zjevení 7:15.  Vydání Strážné věže z 1. května 2002 připouští, že jeden z argumentů, které Společnost léta předkládala, byla myšlenka, „že velký zástup uctívá Jehovu na jednom z pozemských nádvoří jeho velkého duchovního chrámu, konkrétně na místě, které odpovídá vnějšímu nádvoří Šalomounova chrámu.“ Tento článek pokračoval v poskytnutí několika bodů nového světla, které vyvrátilo jejich dřívější tvrzení o chrámu, který je jaksi „jedním z pozemských nádvoří“ neboli „Nádvoří pohanů.“ Všimli si, že:

„…řecké slovo (hi·e·ron’), které se překládá slovem „chrám“ a používá se ve spojitosti s Nádvořím pohanů, „se vztahuje na celý komplex, ne výslovně jen na chrámovou budovu samotnou.“ … Naproti tomu řecké slovo (na·os), které se v Janově vidění velkého zástupu překládá také jako „chrám“, je konkrétnější. Ve spojitosti s jeruzalémským chrámem se obvykle vztahuje na Svatou svatých, na chrámovou budovu nebo na prostory chrámu. Někdy se překládá slovem ‚svatyně.‘ (Matouš 27:5, 51; Lukáš 1:9, 21; Jan 2:20) …Ale jak řekl nebeský starší Janovi, členové velkého zástupu jsou skutečně v chrámu, a ne mimo areál chrámu na nějakém duchovním Nádvoří pohanů..“—Strážná věž, 1. května 2002, str. 30 – 31

Navenek by se zdálo, že Společnost Strážná věž konečně připouští chybu ve své argumentaci proti „velkému zástupu,“ který slouží ve vnitřním nádvoří nebeského chrámu, a  připouští, že její argumenty nemohou být v souladu s biblickým textem ve Zjevení 7:15.  Přesto, bez ohledu na důkaz, který poskytují o řeckém slovu (na-os’), jež jepřeložené ve Zjevení 7:15 jako „chrám“, s významem „svatyně“ nebo „Nejsvětější“ (což by mohlo odpovídat pouze nejvnitřnější části Chrámu, a proto musí být v nebi), odmítají přijmout tento důkaz a tvrdošíjně lpí na svém chybném tvrzení, že:

„…členové velkého zástupu nejsou na jeho vnitřním nádvoří,“—Strážná věž, 1. května 2002, str. 31

Přesto nejen ve Zjevení 7:15 vidíme, že „velký zástup“ slouží Jehovovi „dnem s nocí“ v „Nejsvětější“ v Božím chrámu v nebi, ale též čteme, že stojí „před trůnem a před Beránkem“ (Zjevení 7:9) a spolu s anděly uctívají „před trůnem“ (Zjevení 7:11).  Proto můžeme učinit jediný závěr, a to, že „velký zástup“ je „v nebi“ od chvíle, kdy čteme o všech těch příšerných věcech, které dopadnou na ty, kdo odmítají Boží plán záchrany v Kristu Ježíši. Vskutku, to je uvedeno ve Zjevení 7:15-17 o radosti, kterou se bude radovat „velký zástup,“ až bude „v nebi,“ zatímco na zemi vypukne Armagedon:

Proto jsou před Božím trůnem; a prokazují mu dnem i nocí posvátnou službu v jeho chrámu; a Ten, který sedí na trůnu, rozprostře nad nimi svůj stan. Nebudou již hladovět ani žíznit a nebude na ně bít slunce ani žádný sežehující žár, protože Beránek, který je uprostřed trůnu, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh setře každou slzu z jejich očí.“—Zjevení 7:15-17

KDYŽ BUDOU VŠICHNI V NEBI, KDO BUDE ŽÍT NA ZEMI?

Během tisícileté Kristovy vlády budou nevěřící, kteří přežijí Velké soužení a Armagedonskou bitvu, žít na zemi ve svých smrtelných tělech a budou rodit děti, které budou mít příležitost slyšet dobrou zprávu o Ježíšově výkupní oběti a daru věčného života. Ti, kdo obdrží tento dar osobní prosbou Ježíše, aby se stal jejich Pánem a Spasitelem, budou  po smrti vzkříšeni k nebeskému životu. a tak křesťané z nebe budou vládnout nad nekřesťany, kteří budou zde na zemi během tisícileté Kristovy vlády.

Po Kristově tisícileté vládě stvoří Bůh nová nebesa a novou zemi, kde bude mezi nebem a zemí všemu nadřazený Nový Jeruzalém (2. Petr 3:7, 10-13; Zjevení 21).  Vzhledem k tomu, že byl Ježíš schopen se pohybovat mezi tímto nynějším nebem a zemí (Skutky 1:11) a vzhledem k tomu, že budou vzkříšená těla, která dostanou křesťané, podobná Kristovu tělu (Filipanům 3:20-21), je opodstatněným závěrem, že budou všichni křesťané  schopni se pohybovat mezi novou zemí a novým nebem a užívat si obou míst.

VÍCE INFORMACÍ VIZ:

bullets  CO KDYŽ MAJÍ SVĚDKOVÉ JEHOVOVI PRAVDU OHLEDNĚ ARMAGEDONU?

=============

1. Poznámka: Kmeny Dan a Efraim nejsou v tomto výčtu zahrnuty, neboť Dan se provinil modlářstvím ve 3 Mojžíšově 24:11; Soudců 18:1, 30; a 1. Královské12:28-30 a Efraim modlářstvím v Jozue 4:17 a Soudců 17.  Tudíž tyto dva kmeny ve Zjevení 7:5-8 nahradily kmeny Josef a Manase.
2. Veškeré Písmo je citováno z Bible svědků Jehovových, Překladu nového světa.

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina Czech