Měl by být v písmu Bůh označován jménem „Jehova“?

heavenlysunset

MĚL BY BÝT V PÍSMU BŮH OZNAČOVÁN JMÉNEM „JEHOVA“? —14 otázek pro svědky Jehovovy ohledně používání Božího jména v PNS

1. Věříte, že Bible, která překládá Boží jméno jako „HOSPODIN“ nebo „BŮH“ místo „Jehova,“ brání lidem, aby se přiblížili Bohu, protože Ho vykresluje jako „vzdáleného a neosobního“? 

„JAK je ve vaší Bibli přeložen Žalm 83:18? Ve Svatém Písmu  Překladu nového světa tento verš zní následovně: ‘Aby lidé poznali, že ty, jehož jméno je Jehova, ty sám jsi Nejvyšší nad celou zemí.’ …Bezpočet překladů zde však jméno Jehova vynechává a místo něho uvádí tituly jako ‘Pán’ nebo ‘Věčný’. Jak má tedy tento verš správně znít? Má v něm být uveden nějaký titul, nebo jméno Jehova? …. Velká část Bible byla napsána v hebrejštině, a v původním textu se objevuje Boží jedinečné osobní jméno. Napsáno hebrejskými písmeny vypadalo takto יהוה (JHVH). …V původním textu Hebrejských písem se vyskytuje téměř 7 000krát. …Starověká hebrejština se totiž psala bez samohlásek. Proto dnes nikdo nemůže s jistotou říct, jak lidé v biblických dobách hlásky JHVH přesně vyslovovali. …Když překladatelé Bible nahradili Boží jméno různými tituly, dopustili se tím vážné chyby. Přičinili se tak o to, že mnoha lidem Bůh připadá vzdálený a neosobní. Bible však lidi vybízí, aby si k Jehovovi pěstovali ‘důvěrný vztah’. (Žalm 25:14) Vzpomeňte si na nějakého svého důvěrného přítele. Jak blízcí byste si navzájem byli, kdybyste ani nevěděli, jak se vlastně ten druhý jmenuje? A mohou se snad lidé stát opravdu blízkými přáteli Boha, když neznají jeho jméno Jehova?“ —CO BIBLE doopravdy ŘÍKÁ?, 2005, str. 195-196 (WHAT DOES THE BIBLE Really TEACH?, 2005, pp. 195-196)

2. Věděli jste, že se učenci shodují v tom, že „Jehova“ není nejpřesnější překlad Božího jména? Přesto si Společnost Strážná věž zvolila, že bude pro Boha používat nesprávné jméno. Proč?

„Znalci hebrejštiny obvykle tvrdí, že s největší pravděpodobností se jméno vyslovovalo ‘Jahve’. …Vzhledem k tomu, že v současné době nelze výslovnost spolehlivě zjistit, není zřejmě žádný důvod, proč se vzdát výslovnosti ‘Jehova’, která je v češtině známa, a dát přednost některé jiné z uvedených výslovností.“ —Hlubší pochopení Písma, 1988, sv. 1, str. 815 (Insight on the Scriptures, 1988, vol. 2. pp. 6-7)

3. Jestliže je tak důležité, aby lidé znali Boží jméno kvůli tomu, aby s Ním měli vztah, proč se Bůh NErozhodl, že oznámí své jméno Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi? Když s nimi Bůh mohl učinit „smlouvu“ a navázat blízký vztah BEZ zjevení svého jména, proč dnešní lidé musí číst ve svých Biblích nepřesnou výslovnost Božího jména, aby poznali Boha?

„A Bůh dále mluvil k Mojžíšovi a řekl mu: „Já jsem Jehova. A objevoval jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Všemohoucí Bůh, ale ohledně svého jména Jehova jsem se jim nedal poznat.“—Exodus 6:2-3 **

4. Jak by vám bylo, kdyby vám vaše děti začali říkat vaším křestním jménem a ne „tati“ (nebo „mami“)? Neptali byste se, proč se k vám chovají tak neosobně, když vás oslovují vaším křestním jménem? Jelikož jsou křesťané „adoptované“ Boží děti, chápete, proč Ježíš učil své následovníky, aby se modlili „Náš Otče,“ a nikoli „Náš Jehovo“?

„…Bůh vyslal svého Syna, který byl z ženy a který byl pod zákonem, aby koupí propustil ty pod zákonem, abychom zase my obdrželi přijetí za syny. Protože jste synové, Bůh vyslal ducha svého Syna do našeho srdce, a ten volá: ‘Abba, Otče!’“ —Galaťanům 4:4-6

„Budete se tedy modlit takto: ‘Náš Otče v nebesích…’“—Matouš 6:9

5. I když se Boží jméno opravdu objevuje v celém Starém zákoně Hebrejských písem, nemá to nic do činění s Novým zákonem Křesťanských řeckých písem. Pokud je pro dnešní křesťany tak důležité používat Boží jméno, proč neexistuje ŽÁDNÝ DŮKAZ, že by Boží jméno bylo použito ranými křesťanskými pisateli Nového zákona? 

U Křesťanských řeckých písem, ‘Nového zákona’, žádný starověký rukopis knih od Matouše po Zjevení, který dnes vlastníme, neobsahuje úplné Boží jméno.Dnes existují tisíce opisů Křesťanských řeckých písem, ale většina z nich byla zhotovena během čtvrtého století našeho letopočtu nebo později. To připouští určitou možnost, že s textem Křesťanských řeckých písem před čtvrtým stoletím se stalo něco, co mělo za následek vypuštění Božího jména. Skutečnosti dokládají, že se něco stalo.“ —Boží jméno, které přetrvá navždy, 2007, str. 23-24

6. Jak může Společnost Strážná věž tvrdit, že něco tak důležitého, jako je Boží jméno, vymizelo z více než 5 000 řeckých kopií rukopisů Křesťanských řeckých písem (Nového zákona), a přesto citovat řeckého učence, který potvrdil, že novozákonní text v naší Bibli se do nejmenšího detailu zachoval bez toho, že by nějaké „důležité pasáže byly vypuštěné“? Nedodržel snad Bůh Jehova svůj slib, že své Slovo zachová?

„Z Křesťanských řeckých písem existuje asi 5 000 rukopisů v řečtině, z nichž nejstarší jsou datovány do začátku druhého století n. l. Existuje také velmi mnoho opisů raných překladů do jiných jazyků. …napsal sir Frederic Kenyon: ‘První a nejdůležitější závěr vyvozený z jejich zkoumání je uspokojivý, že totiž v podstatě potvrzují pravost existujících textů. …Žádné důležité pasáže nejsou vypuštěné nebo přidané, ani zde nejsou žádné odchylky, které by ovlivnily důležitá fakta nebo nauky.’“ —Rozmluvy z Písem, 2007 ed., str. 46-47

„…slovo našeho Boha, to potrvá na neurčitý čas.“ —Izajáš 40:8

„Nebe a země pominou, ale má slova rozhodně nepominou.“ —Matouš 24:35

„‘…Jehovův výrok trvá navždy.’ Nuže, to je ten ‘výrok,’ to, co vám bylo oznámeno jako dobrá zpráva.“ —1. Petra 1:25

7.   Přestože máme důkazy z křesťanských řeckých rukopisů, že náš Nový zákon je zapsán přesně a správně, na jaká „fakta“ se odvolává Společnost Strážná věž, aby dokázala, že z těchto rukopisů bylo Boží jméno odstraněno?

„Můžeme si být jisti, že apoštol Matouš ve svém evangeliu Boží jméno použil. Proč? Protože je původně psal v hebrejštině“ —Boží jméno, které přetrvá navždy, str. 24—(The Divine Name That Will Endure Forever, 1984, pp. 23-24)

8. Odvolává se Strážná věž na kopii hebrejského rukopisu Nového zákona, konkrétně Matoušova evangelia, která NEOBSAHUJE čtyři písmena vyjadřující Boží jméno?

„Vyskytujesetetragrammaton (čtyři hebrejská písmena Božího jména) vhebrejskémopisuMatouše, který zhotovil židovský lékař ze 14. století Šem-Tob ben Izák Ibn Šaprut? Ne, nevyskytuje. Tento text Matouše však devatenáctkrát používá výraz hašŠem’ (vypsaný nebo zkrácený)… Hebrejský výraz hašŠem’ znamená ‘Jméno’ a zajisté se vztahuje na jméno Boží.“ —Strážná věž, 15. srpna 1997, str. 30

9. Jelikož kopie Matoušova rukopisu neobsahují Boží jméno, ale pouze hebrejskou frázi, která nahrazuje Boží jméno, jak může Společnost Strážná věž tvrdit, že Matouš ve svém původním rukopisu nepoužil tutéž frázi nahrazující Boží jméno? Opět, na jaká „fakta“ se může Společnost Strážná věž odvolat, aby podpořila své tvrzení, že Boží jméno bylo z Nového zákona Křesťanských řeckých písem odstraněno?

„Ano, některé velmi staré fragmenty překladu Septuaginta, které existovaly v Ježíšových dnech, se dochovaly až do našich dnů, a stojí za povšimnutí, že se v nich objevovalo Boží osobní jméno.“ —Boží jméno, které přetrvá navždy, str. 24

10. Co je to Septuaginta? Obsahuje nějaké knihy z Nového zákona Křesťanských řeckých písem?

„…se na tomto prvním psaném překladu písma z hebrejštiny do řečtiny podílelo asi 72 židovských učenců. Později se uváděl zaokrouhlený počet 70. Proto byl tento překlad nazván Septuaginta, to znamená „sedmdesát“, a označuje se římskou číslicí LXX. Koncem druhého století př. n. l. již bylo možné všechny knihy Hebrejských písem číst v řečtině. Jménem Septuaginta byl tudíž označen řecký překlad celých Hebrejských písem.“ —Strážná věž, 15. září 2002, str. 27  (The Divine Name That Will Endure Forever, p. 24)

11. Protože překlad Septuaginty z hebrejského STARÉHO ZÁKONA neobsahuje žádné knihy NOVÉHO ZÁKONA Křesťanských řeckých písem, jak může přítomnost Božího jména v Septuagintě dokazovat, že se Boží jméno vyskytovalo v původních řeckých rukopisech NOVÉHO ZÁKONA? Jestliže bylo Boží jméno z Nového zákona řeckých písem odstraněno, stejně jako bylo odstraněno ze Starého zákona v Septuagintě, nebudeme snad očekávat, že uvidíme důkazy těchto změn při nalezení rozdílů v Božím jméně v řeckých rukopisech Nového zákona, stejně jako lze tyto rozdíly nalézt v Septuagintě?

„Boží jméno zůstalo v řeckých překladech ‘Starého zákona’ o něco déle. …Odstranění jména… jméno, ačkoli se objevovalo v rukopisech, bylo používáno stále méně. …Nakonec mnozí čtenáři dokonce ani nepoznali, co to je, a Jeroným zaznamenává, že v jeho době ‘jistí nevzdělanci, kvůli podobnosti písmen, když v řeckých knihách nalezli [tetragrammaton], byli navyklí číst ΠΙΠΙ.’“ —Boží jméno, které přetrvá navždy, str. 24-25

12. Kde bychom mohli nalézt buď hebrejské znaky הוהYי anebo řecké znaky ΠΙΠΙ nahrazující Boží jméno v řeckých rukopisech Křesťanského Nového zákona? Nikde je nenalezneme! Jestliže bylo Boží jméno odstraněno, proč chybí jakýkoli důkaz, a to nejen v 5 000 částečných i kompletních řeckých rukopisech Nového zákona Křesťanských písem, které vlastníme (14 z nich pochází už ze 2. a 3. století), ale také ve 36 000 citacích z Nového zákona zapsaných ranými církevními otci? Bylo Boží jméno odstraněno i z jejich rukopisů? Vezměte v úvahu tyto příklady:

  • Když Ireneus citoval Matouše 1:20 (Matthew 1:20), řekl: „Ve snu se mu objevil Jehovův anděl…“ Anebo řekl: „Potom zase Matouš, když mluví o andělu, říká: ‘Anděl Páně se zjevil Josefovi ve snu…’“—Přednikajští otcové, sv. 1, str. 422 (The Ante-Nicene Fathers, vol. 1, p. 422)?
  • Když Ireneus citoval Petrovu citaci ze Starého zákona, Davidova slova ve Skutcích 2:25 (Acts 2:25), řekl: „Vždyť David o něm říká: ‘Měl jsem Jehovu neustále před očima…’“ Anebo řekl: „Vždyť David o něm říká: ‘Měl jsem Pána neustále před očima…’“—Přednikajští otcové, sv. 1, str. 430 (The Ante-Nicene Fathers, vol. 1, p. 430)?
  • Když Ireneus citoval Pavlova slova o starozákonním Abrahamovi z Galatským 3:6, řekl: „Právě jako Abraham ‘uvěřil Jehovovi, a bylo mu to počítáno za spravedlnost.’“ Anebo řekl: „Právě jako Abraham uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost.“—Přednikajští otcové, sv. 1, str. 492? (The Ante-Nicene Fathers, vol. 1, p. 430)?
  • Když Ireneus citoval Pavla z Římanům 11:34 (Romans 11:34), řekl: „Vždyť ‘kdo poznal Jehovovu mysl…’“ Anebo řekl: „Vždyť kdo ‘poznal Pánovu mysl…’“ —Přednikajští otcové, sv. 1, str. 526?
  • Když Ireneus citoval Ježíšova slova z Matouše 4:10 (Matthew 4:10), řekl: „Je totiž napsáno: ‘Jehovu, svého Boha, budeš uctívat…“ Anebo citoval: „…je totiž napsáno, budeš uctívat Pána Boha svého a pouze Jemu budeš sloužit.’“—Přednikajští otcové, sv. 1, str. 549 (The Ante-Nicene Fathers, vol. 1, p. 549)?

13. V Matouši 6:9 Ježíš učil své učedníky se modlit: „Otče náš v nebesích, posvěť se jméno tvé.“ Jak mohl Ježíš „posvětit“ (oddělit jako svaté) Boží jméno, když říkal Bohu „Otče“ a nepoužíval ve své modlitbě Jeho osobní jméno?

„Musíme mít také na zřeteli to, že jména v tehdejší době měla skutečný význam, že to nebyly jen ‘jmenovky či označení’ pro jednotlivé osoby jako dnes.…Mojžíš šel k Izraelitům ve ‘jménu’ Toho, kdo ho poslal; to znamenalo, že je Jeho představitelem, a míra autority, s níž bude Mojžíš mluvit, měla být posuzována podle tohoto jména a podle toho, co představovalo. …, okamžitě vidíme, že znát Jehovovo jméno je něco zcela jiného, než jen znát ta čtyři písmena, z nichž se skládá. Znamená to znát z vlastní zkušenosti, že Jehova skutečně je tím, co o něm jeho jméno prohlašuje.“ —Rozmluvy z Písem, sv. 1, str. 819-820 (Insight on the Scriptures,vol. 2, p. 12)

14. Jelikož Společnost Strážná věž souhlasí s tím, že „znát Jehovovo jméno je něco zcela jiného, než jen znát ta čtyři písmena, z nichž se skládá. Znamená to znát z vlastní zkušenosti, že Jehova skutečně je tím, co o něm jeho jméno prohlašuje,“ chápete, proč dnešní praví křesťané „posvěcují“ Boží jméno nikoli prosazováním „těch čtyřech písmen, z nichž se skládá,“ nýbrž vyučováním lidí o tom, kým Bůh skutečně je?

===========

** Všechny citace Písma jsou z Překladu nového světa.

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina