Je Bible svědků Jehovových, překlad nového světa, dobrým překladem?

jwgodsnameJE BIBLE SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH, PŘEKLAD NOVÉHO SVĚTA, DOBRÝM PŘEKLADEM?

Biblická a traktátní společnost Strážná věž je známá jako náboženství, které popírá božství Ježíše Krista. Za tímto účelem, když vytvářeli svůj vlastní překlad Bible (Překlad nového světa), zašli až tak daleko, že dokázali vytvořit zdání, že Písma nepodporují názor, že Ježíš Kristus je Bůh (Jehova). Při pokusu odstranit důraz z Ježíše Krista jakožto Boha vložili odvozeninu „Jehova“ (vytvořenou z původního hebrejského „JHVH“, což značí Boží jméno), namísto Theos (Bůh) a Kurios (Pán) do spousty veršů v Křesťanských řeckých písmech (Novém Zákoně). A tak vytvořili mezi Bohem Jehovou a Ježíšem Kristem rozdíl, ke kterému však text neopravňuje. A co víc, aby vložili Boží jméno tam, kde to není textem podloženo, též chybně přeložili mnoho veršů, které podporují božství Ježíše Krista, a tak ospravedlnili své vlastní proti-Trojiční dogma. Následující seznam (připravený Life After Watchtower Support Ministries) poskytuje výčet těch veršů, v nichž je v Překladu nového světa vidět proti-Trojiční zaujatost Společnosti Strážná Věž. Povzbuzujeme čtenáře, aby si tyto chyby ověřili v jakémkoli řecko-českém meziřádkovém překladu včetně Meziřádkového překladu království Řeckých písem vydaného Společností Strážná Věž.

– Seznam chybně přeložených veršů v Křesťanských řeckých písmech (Novém Zákoně) svědků Jehovových

Řecké slovo „Kurios” znamenající „Pán“ je chybně přeloženo jako „Jehova” nebo „Jehovův.”

 • Matouš 22:44; 23:39; 27:10
 • Marek 5:19; 12:29; 12:30; 12:36; 13:20
 • Lukáš 1:25; 1:28; 1:32; 1:58; 1:68; 2:15; 20:42
 • Skutky 2:34; 2:39; 2:47; 3:22; 7:33; 7:49; 12:11; 12:17; 13:47
 • Římanům 4:8; 9:28; 9:29; 12:19; 14:11;
 • 1 Korintským 1:31; 3:20; 4:4; 4:19; 7:17; 14:21; 16:7
 • 2 Korintským 6:17; 6:18; 10:18
 • Kolosanům 3:16
 • 1 Tesaloničanům 4:6
 • 2 Timoteovi 1:18; 2:19 (dvakrát); 4:14
 • Hebrejcům 7:21; 8:2; 8:8; 8:9; 8:10; 10:16; 10:30; 12:6; 13:6
 • Jakub 4:15; 5:15
 • 2 Petra 2:9; 3:9
 • Juda 5, 9, 14
 • Zjevení 1:8; 4:11; 18:8; 19:6; 21:22; 22:5; 22:6

Řecké slovo „Kurie” znamenající „Pane“ je chybně přeloženo jako „Jehovo.”

 • Jan 12:38
 • Skutky 1:24; 4:29; 7:60
 • Římanům 10:16; 11:3; 14:6 (třikrát); 14:8 (třikrát)
 • Zjevení 15:4; 16:7

Řecké slovo „Kuriou” znamenající „Pána“ nebo „Pánův“ je chybně přeloženo jako „Jehovy“ nebo „Jehovův.”

 • Matouš 1:20; 1:22; 1:24; 2:13, 2:15; 2:19; 3:3; 28:2
 • Marek 1:3; 11:9; 12:11
 • Lukáš 1:6; 1:9; 1:15; 1:45; 1:66; 1:76; 2:9 (dvakrát); 2:23; 2:24; 2:26; 2:39; 3:4; 4:18; 4:19; 5:17; 13:35; 19:38
 • Jan 1:23; 12:13; 12:38
 • Skutky 2:20; 2:21; 3:19; 4:26; 5:9; 5:19; 7:31; 8:22; 8:25; 8:26; 8:39; 9:31; 10:33; 11:21; 12:7; 12:23; 12:24; 13:10; 13:11; 13:12; 13:49; 15:35; 15:36; 15:40; 18:25; 19:20
 • Římanům 10:13; 11:34
 • 1 Korintským 10:21; 10:26; 11:32; 16:10
 • 2 Korintským 3:17 (dvakrát) 3:18 (dvakrát); 8:21
 • Efezanům 5:17; 6:4; 6:8
 • Kolosanům 1:10; 3:24
 • 1 Tesaloničanům 1:8; 4:15; 5:2
 • 2 Tesaloničanům 2:2; 2:13; 3:1
 • Hebrejcům 12:5
 • Jakub 1:7; 4:10; 5:4; 5:10; 5:11 (dvakrát); 5:14
 • 1 Petra 1:25; 3:12
 • 2 Petra 3:10

Řecké slovo „Kurion” znamenající „Pán” je chybně přeloženo jako „Jehova.”

 • Matouš 4:7; 4:10; 22:37
 • Lukáš 1:16; 1:46; 4:8; 4:12; 10:27
 • Skutky 2:25; 8:24; 15:17
 • Římanům 15:11
 • 1 Korintským 10:9; 10:22
 • 2 Korintským 3:16
 • Kolosanům 3:23
 • Hebrejcům 8:11
 • Jakub 3:9

Řecké slovo „Kurio” znamenající „Pán“ je chybně přeloženo jako „Jehova.”

 • Matouš 5:33
 • Lukáš 1:17; 2:22; 2:23
 • Skutky 13:2; 14:3; 14:23; 16:15
 • Římanům 12:11; 14:4
 • 1 Korintským 2:16
 • 2 Korintským 10:17
 • Efezanům 2:21; 5:19; 6:7
 • Kolosanům 3:22
 • Hebrejcům 8:11
 • Jakub 3:9

Řecké slovo „Theos” znamenající „Bůh“ je chybně přeloženo jako „Jehova.”

 • Hebrejcům 2:13
 • Zjevení 4:8

Řecké slovo „Theou” znamenající „Boha“ nebo „Boží” je chybně přeloženo jako „Jehovův.”

 • Matouš 4:4
 • Jan 6:45
 • Skutky 13:44; 13:48; 16:32; 18:21
 • Jakub 2:23
 • 2 Petra 3:12

Řecké slovo „Theon” znamenající „Bůh“ je chybně přeloženo jako „Jehova.”

 • Skutky 16:14

Řecké slovo „Theo” znamenající „Bůh“ je chybně přeloženo jako „Jehova”.

 • Římanům 4:3
 • Galaťanům 3:6
 • Kolosanům 3:16
 • Jakub 2:23

Řecké slovo „en” znamenající „v” je parafrázováno jako „ve spojení s“, aby se podpořilo učení Strážné věže, že křesťané podporují Krista, avšak Kristus v nich nepřebývá.

 • Jan 6:56; 10:38; 14:10 (třikrát); 14:11 (dvakrát); 14:20 (třikrát); 15:4 (třikrát); 15:5 (dvakrát); 15:6; 15:7; 17:21 (třikrát); 17:26
 • Římanům 8:1; 8:2; 8:10; 12:5; 16:7;
 • 1 Korintským 1:2; 1:30; 15:18; 16:24
 • 2 Korintským 5:17; 12:2; 13:5
 • Galaťanům 1:22; 2:4; 2:20; 3:28; 5:10
 • Efezanům 1:1; 1:3; 1:4; 1:11; 2:6; 2:7; 2:10; 2:13; 2:15; 2:21; 2:22; 3:6; 6:1
 • Filipanům 1:1; 3:9; 4:21
 • Kolosanům 1:27; 1:28; 2:6; 3:3
 • 2 Timothy 1:1; 2:10
 • Filemonovi :23
 • 1 Petra 5:10; 5:14
 • 1 Jana 1:5; 2:5; 2:6; 2:24; 2:27; 2:28; 3:6; 3:24 (třikrát)
 • 1 Jana 4:4 (dvakrát). 4:13 (dvakrát); 4:15 (dvakrát); 4:16 (dvakrát); 5:20
 • Zjevení 14:13

České slovo „projevovat“ je přidáno do řeckého textu bez jakéhokoli opodstatnění. Tento výraz je přidán, aby podpořil učení Strážné věže o skutcích připojených k víře, jimiž se dovršuje proces spasení.

 • Marek 5:36
 • Jan 1:12; 3:16, 18, 36; 6:29, 35; 7:5; 11:25, 12:36; 14:1 (dvakrát); 14:12; 16:9
 • Římanům 4:3; 10:4, 9, 10
 • 2 Korintským 4:13 (dvakrát)
 • Galaťanům 3:22
 • 2 Tesaloničanům 1:10
 • Hebrejcům 4:3
 • 1 Petra 1:8; 2:6

Řecké slovo „kolasis je přeloženo jako „odříznutí” místo „trest”, aby podpořilo víru Strážné věže ve zničení a v odmítání věčného trápení v „pekle.”

Řecká slova „kai theos en ho logos” jsou chybně přeložena jako „Slovo bylo bohem” místo „Slovo bylo Bohem.” To je zkomolení textu a činí Slovo (Ježíše) druhým bohem, který je oddělený od Boha Otce.

 • Jan 1:1

Řecká slova „ego eimi” znamenající „Já jsem“ jsou chybně přeložena jako „Já jsem byl“, aby zakryla spojení mezi  Ježíšem, který je „Já jsem“ Bůh Jehova z Exodu 3:14.

 • Jan 8:58

Slovo „mě“ je vynecháno v „poprosíte mě o cokoli“, aby se podpořilo tvrzení Strážné věže, že Ježíš není oprávněn přijímat modlitbu.

Řecké slovo „ginoskosin” znamenající „důvěrně znát“ je chybně přeloženo jako „přijímat poznání o“, aby se podpořilo učení Strážné věže, že přesné poznání je pro věčný život nezbytné. Touto změnou z „poznají tebe“ (jak překládají všechny ostatní Bible) na „přijímají poznání o tobě“ se posunuje pozornost z osobního vztahu s Bohem na pouhé intelektuální studium o Bohu, abychom získali věčný život.

 • Jan 17:3

České slovo „syn“ v „krví svého vlastního [syna]” je přidáno v závorce bez jakékoli podpory řeckého textu. To ukazuje, jak daleko Strážná věž zachází, aby popřela, že Ježíš je Bohem, který za nás prolil svou vlastní krev.

 • Skutky 20:28

Řecké slovní spojení „he petra de en ho Kristos” znamenající „a tou skálou byl Kristus” je chybně přeloženo jako „a ta skála znamenala Krista”. Znovu se zde odsunuje pozornost z Ježíše, který je Bohem Jehovou, Skálou Izraele (Izajáš 30:29).

 • 1 Korintským 10:4

Ve vydání Překladu nového světa z roku 1984 je přidáno v závorce české slovo „jiné“, aby bylo zřejmé, že se toto slovo v řeckém textu nevyskytuje. Překladatelé Překladu nového světa přidali slovo „jiné“ do věty „mu dal jméno, které je nad každým [jiným] jménem“, aby podpořili učení Strážné věže, že jméno „Jehova“ je nadřazené jménu „Ježíš.” Pouze v nedávných vydáních Překladu nového světa vidíme toto slovo vložené do závorek. Všechna vydání od roku 1950 do roku 1981 měla přidané slovo „jiné” bez závorek, takže se zdálo, že toto slovo je v původním řeckém textu. Na straně 27 ve Strážné věži z 1.února 1992 opět vidíme citaci z Filipanům 2:9 bez závorek. Znovu to ukazuje hluboko zakořeněné předsudky Společnosti Strážná věž vůči tomu, že Ježíš vlastní jméno rovnocenné a nadřazené jménu „Jehova.“

 • Filipanům 2:9

Překladatelský předsudek, co se týče věčnosti Ježíše Krista jako Boha Stvořitele, je v Překladu nového světa jasně patrný při vkládání slova „jiné“ ve zmínce o Ježíšově stvořitelském díle. Přidáním slova „jiné“ do sousloví „všechny věci“, abychom četli „jeho prostřednictvím byly všechny [jiné] věci uvedeny v existenci,” je Strážná věž schopná ospravedlnit své tvrzení, že Bůh Jehova stvořil nejprve Ježíše a potom použil Ježíše jako svého tvůrčího zástupce pro zbytek stvoření. Avšak Písmo prohlašuje, že Ježíš je Stvořitelem „všech věcí,“ neboť existuje ustavičně jako nestvořený „věčný otec“ –držitel věčnosti (Izajáš 9:6). Zatímco počáteční vydání Překladu nového světa před vydáním z roku 1961 vkládala slovo „jiné“ bez závorek, aby nikdo nemohl rozpoznat, že toto slovo není v původním řeckém textu, vydání z roku 1961 a všechna následující jsou poctivější, když toto slovo dávají do závorek. Avšak znovu vidíme překladatelské předsudky vůči božství Ježíše Krista, které se vyskytly v literatuře Strážné věže na stranách 20 a 21 ve výtisku Strážné věže z 1.února 1992, kde je opět v citaci z Kolosanům 1:16 Strážnou věží vložené slovo „jiné“ bez závorek.

 • Kolosanům 1:16, 17, 20

Řecké slovo „Theotetos” znamenající „božství, božskost“ je chybně přeloženo jako „božská podstata“, aby se snížila plnost božství Boha, která se v tomto verši přisuzuje Kristu.

 • Kolosanům 2:9

Řecká slova „pneumaton” a „pneumas” znamenající „duchové” jsou chybně přeložena jako „duchovní život”, aby odpovídala učení Strážné věže, která popírá existenci lidského „ducha“, jenž přežívá smrt.

 • Hebrejcům 12:9, 23

 

 

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Ruský Angličtina Czech