2B. OTÁZKA: Měli by křesťané používat v modlitbě Boží jméno „Jehova“?—Část II

ccjw-en-adbullets KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(POKRAČOVÁNÍ PŘEDCHOZÍHO ROZHOVORU)

KAREN:  Ahoj, Cindy.  Zkoumala jsi nějak to, o čem jsme mluvily minulý týden? Probíraly jsme, že Strážná věž vkládá do Bible ve svém Překladu nového světa křesťanských řeckých písem Boží jméno, i když neexistuje jediný řecký rukopis Křesťanských písem, který by jméno Jehova obsahoval. Zeptala jsem se tě, proč je argumentace Společnosti Strážná věž, že musíme používat ve svých modlitbách Jehovovo jméno, založená na verších, které v původním jazyce jeho jméno neobsahovaly.

CINDY:    No, Karen, brožura od Strážné věže s názvem BOŽÍ JMÉNO, které přetrvá navždy to rozebírá. Připouští, že kromě zkrácené formy Jehovova jména—jako je „Jah” v „Hallelujah”: „…žádný starověký rukopis knih od Matouše po Zjevení, který dnes vlastníme, neobsahuje úplné Boží jméno.”1.  Ale protože většina rukopisů Křesťanských řeckých písem, které dnes existují, „byla zhotovena během čtvrtého století našeho letopočtu nebo později,” Společnost argumentuje, že „se před čtvrtým stoletím stalo něco, co mělo za následek vypuštění Božího jména”2.

KAREN:  Opravdu, Cindy?  Oni věří, že do čtvrtého století bylo Boží jméno z rukopisů odstraněno? Ale neříká snad Společnost, že „z Křesťanských řeckých písem existuje asi 5 000 rukopisů v řečtině, z nichž nejstarší jsou datovány do začátku druhého století n. l.“?3.  A neargumentuje snad, že srovnáním těchto  rukopisů dojdeme k tomu, že „se do textu vloudil určitý počet malých písařských chyb a změn,” které „jsou v podstatě nevýznamné a celkovou neporušenost Bible nepoškozují”?4.  Jak mohou tvrdit, že „text, který máme, je v podstatě stejný jako text, který zapsali původní pisatelé“5. a současně argumentovat, že něco tak významného, jako je Boží jméno, bylo z těchto rukopisů 237krát odstraněno?6.

CINDY:    To nevím, Karen, ale Společnost tvrdí, že když řecká Septuaginta poskytuje důkaz, že z ní bylo Boží jméno odstraněno, muselo být odstraněno i z Křesťanských řeckých písem.7.

KAREN:  Jenže, Cindy, Septuaginta je řecký překlad Starého zákona, Hebrejských písem. Samozřejmě, že Hebrejská písma obsahují Boží jméno, ale to nic nedokazuje o Křesťanských řeckých písmech, o Novém zákoně.  Jestli je pravda, že bylo do Křesťanských písem zasahováno, jako do Septuaginty, nečekala bys snad, že by byl vidět stejný důkaz takového zásahu v rukopisech Křesťanských písem? Pokud je argumentace Společnosti oprávněná, proč potom ve více než 5 000 řeckých rukopisů, které máme s Křesťanskými písmy, nevidíme žádný důkaz jakéhokoli druhu zásahů, který ale vidíme v rukopise Septuaginty?

CINDY:    Říkáš, Karen, že kdyby byly Křesťanská písma upraveny podobně jako Septuaginta, viděly bychom to v těch rukopisech?

KAREN:  Přesně o tom mluvím, Cindy. Nejen, že chybí důkaz v rukopisech Křesťanských písem, které dnes máme, ale chybí i ve všech listech apoštolských a poapoštolských  církevních otců. Víš, že raní církevní otcové, kteří žili v době apoštolů, nikdy nepoužili Boží jméno, když citovali z Hebrejských písem? Není to snad tak, že kdyby bylo Boží jméno používáno pisateli Křesťanských písem, měli bychom důkaz v listech církevních otců, kteří citovali jak Hebrejská tak Řecká písma?

CINDY:    Asi jo.

KAREN:  Ale, Cindy, takový důkaz stoprocentně chybí. Žádná ze 86 000 citací Křesťanských řeckých písem, které jsou v listech církevních otců, neobsahuje Boží jméno.8.  Kde je ten důkaz, o kterém mluví Společnost?

CINDY:    Ale, Karen, neřekl snad Ježíš ve své modlitbě k Jehovovi: „A dal jsem jim tvé jméno na vědomí a chci je dát na vědomí.…”?9.  Kdyby nepoužívali křesťanští pisatelé Boží jméno, jak by mohl Ježíš dát na vědomí jméno, které nikdy nevyslovil?

KAREN:  Docela snadno, Cindy. Zrovna jak jsme probíraly minulý týden, že Společnost říká: „Znát Jehovovo jméno je něco zcela jiného, než jen znát ta čtyři písmena, z nichž se skládá. Znamená to znát z vlastní zkušenosti, že Jehova je skutečně tím, co o něm jeho jméno prohlašuje.“10.  Takže, Cindy, Ježíš a pisatelé Křesťanských písem dali na vědomí Boží jméno—ne prosazováním výslovnosti—ale zjevením, Kým Jehova skutečně je. I Společnost připouští, že existuje možnost, že do Kristovy doby Židé nesměli Boží jméno vyslovit, to mohl pouze velekněz „při náboženské službě v chrámu – zejména v den smíření.“11.  I když je nedostatek důkazů pro tvrzení, jestli Ježíš vyslovoval Boží jméno, když četl Hebrejská písma, můžeme si být jisty, že pokud je používání Jehovova jména tak důležité, jak říká Společnost, Bůh by zajistil, aby toto jméno nebylo z jeho svatých Písem odstraněno, co ty na to?

CINDY:    Předpokládám, že jo, Karen.  Ale překladatelé Bible Strážné věže byli velmi pečliví při vkládání Božího jména do svých Křesťanských písem. Společnost říká, že: „Překlad nového světa Křesťanských řeckých písem.…uvádí vždy Boží jméno tam, kde je v Řeckých písmech citován úsek z Hebrejských písem, který toto jméno obsahuje.”12.  Tak vidíš, Karen, proto Bible Strážné věže vložila do Římanům 10:13 jméno „Jehova“ místo „Pán,“ protože v tom verši Pavel cituje z Hebrejských písem Joela 2:32, který to jméno obsahuje.13.

KAREN:  Nech mě, Cindy, ať si ujasním, že chápu, co říkáš. Bible Strážné věže obsahuje Boží jméno v Novém zákoně, Křesťanských písmech, na každém místě, kde pisatel cituje verše z hebrejského Starého zákona?

CINDY:    Správně, Karen.  A tak, i když neexistuje žádný křesťanský řecký rukopis s důkazem, že bylo Boží jméno používáno křesťanskými pisateli, Bible Strážné věže to jméno vkládá na každé místo, kde křesťanský pisatel cituje verše z Hebrejských písem, která to jméno obsahují.

KAREN:  To je zajímavé.  Cindy, přečteš ze své Bible Strážné věže Izajáše 8:12-13?

CINDY:    „…‘Spiknutí!‘ a nebudete se bát předmětu jejich strachu ani se před ním nebudete chvět. Jehova vojsk – on je Ten, s nímž byste měli zacházet jako se svatým…“14.

KAREN:  OK, Cindy.  A teď se podívej na odkaz na okraji stránky ve své Bibli. Má Překlad nového světa u tohohle verše odkaz na 1 Petr 3:14?

CINDY:    To má, Karen.  Přečtu to ze své Bible. „Nebojte se však předmětu jejich strachu, ani se neznepokojujte. Ve svém srdci však posvěcujte Krista jako Pána…“ Počkej chvilku! Proč v tomhle verši není v mé Bibli vloženo jméno Jehova, když přece cituje Izajáše?

KAREN:  To je dobrá otázka, Cindy.  Stejně jako říká Izajáš, že máme posvěcovat Jehovu, Petr aplikuje tenhle verš na Krista a říká, že máme posvěcovat Krista jako Pána Jehovu. Kdyby byla Společnost ve svém překládání důsledná, musela by vložit do tohohle verše Jehovovo jméno, a ty víš, co by to udělalo s jejím učením. Vidíš, proč  učení Společnosti nedovoluje, aby byla ve svém překládání důsledná?

KOMENTÁŘ:

Přátelé, pisatelé Křesťanských řeckých písem nevyzdvihují ve svých rukopisech Boží jméno, protože je jediné jméno, které máme vzývat, abychom byli zachráněni. Tím jménem je Ježíš. Skutky 4:10,12 uvádějí: „Ať je známo vám všem i všemu lidu Izraele, že ve jménu Ježíše Krista…jehož Bůh vzkřísil z mrtvých, skrze toho stojí před vámi tento člověk zdravý…A v nikom jiném není spasení, protože lidem není dáno jiné jméno pod nebem, v němž bychom měli být spaseni.“15.

bullets Další kapitola

=========

1. BOŽÍ JMÉNO, které přetrvá navždy, 1984, str. 23

2. BOŽÍ JMÉNO, které přetrvá navždy, 1984, str. 24

3. Rozmlouvat z Písem, 1993, str. 46

4. Hlubší pohled na Písma, 1998, sv. 2, str. 552

5. Bible—Boží slovo nebo lidské, 1989, str. 59

6. BOŽÍ JMÉNO, které přetrvá navždy, str. 27

7. BOŽÍ JMÉNO, které přetrvá navždy, str. 25

8. Viz Obhajuj svou víru—Jak odpovědět na těžké otázky, Dan Story (Nashville, TN: Thomas Nelson Publishers, 1992), str. 38 (angl.) a přidaná dokumentace listů církevních otců Clementa, Barnabase a Irenaeuse  Všimněte si: v řeckých rukopisech KURIOS (Ky’rois)  = „Pán” a QEOS (The-os’) = „Bůh.”

9. Jan 17:26, Překlad nového světa

10. Hlubší pohled na Písma, sv. 1, str. 820

11. BOŽÍ JMÉNO, které přetrvá navždy, str. 14

12. BOŽÍ JMÉNO, které přetrvá navždy, str. 27

13. Viz BOŽÍ JMÉNO, které přetrvá navždy, str. 26

14. Překlad nového světa

15. Nová Bible kralická; Pro rozsáhlé a podrobné zkoumání používání Božího jména v Křesťanských řeckých písmech v Překladu nového světa viz The Tetragrammaton and the Christian Greek Scriptures. (Word Resources Inc., Portland, OR  97294 – www.tetragrammaton.org)

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina