3. OTÁZKA: Pochází učení o „Trojici“ z pohanství?

ccjw-en-adKŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových


(CONB LEKCE 11: „Názory a zvyky, které se Bohu nelíbí”)

Při zkoumání brožury od Strážné věže s názvem Měl bys věřit v Trojici? se Karen ptá Cindy, proč se  Strážná věž snaží doložit svá tvrzení ohledně Trojice tím, že cituje autory, kteří učí, že Bible je zdrojem pohanského učení v křesťanství.

CINDY:    Ahoj, Karen.  Co čteš?

KAREN:  Čau, Cindy.  Zrovna jsem četla brožuru od Strážné věže Měl bys věřit v Trojici?. V té brožuře Společnost cituje hromadu zdrojů, které říkají, že učení o Trojici má původ v pohanství.

CINDY:    Správně, Karen.  To samé budeme studovat dneska z brožury Strážné věže Co od nás Bůh vyžaduje?: „Všechny názory a zvyky nejsou špatné. Ale názory a zvyky, které pocházejí z falešného náboženství nebo které jsou v rozporu s biblickým učením, Bůh neschvaluje.“1.

KAREN:  Cindy, dokud jsem nečetla tu brožuru o Trojici, nikdy jsem si nepomyslela, že jsem pohan. Kde získala Společnost ty informace? Například na straně 11 v Měl bys věřit Trojici? říká: „Historik Will Durant poznamenal: ‚Křesťanství pohanství nezničilo; přijalo je za vlastní. . . Z Egypta přišly představy o božské trojici.‘“ Kdo je Will Durant?  Citují nějakou knihu, kterou napsal? Pokud ano, proč Strážná věž neuvádí jméno té knihy a číslo strany, abychom si mohly citaci přečíst v kontextu?

CINDY:    To nevím. Podívám se a uvidím, jestli tam není příloha nebo něco, co by říkalo…hmm…Vůbec nic tam nevidím.

KAREN:  Cindy, prošla jsem si celou brožuru a Společnost neuvádí odkaz nejen tam, kde cituje z Duranta, ale neuvádí číslo stránky u žádných pramenů, ze kterých cituje. Nechápu proč.

CINDY:    Karen, to nevím…ale proč je to pro tebe tak důležité? Společnost provádí svůj výzkum hodně pečlivě. Neuvedla by ve své literatuře něco, co by nebyla pravda.

KAREN:  Cindy, jak víš, Bible říká, abychom „se o všem přesvědčili.”2.  Co znamená přesvědčit se o všem? Předpokládá se, že uvěřím všemu, co si přečtu, a nebudu to zkoumat?

CINDY:    To ne.

KAREN:  Cindy, protože jsem chtěla poslechnout Boha Jehovu v tom, abych „se o všem přesvědčila,“ napsala jsem Společnosti a oni mi poslali seznam odkazů pro jejich brožuru Měl bys věřit v Trojici?.  Podle toho seznamu jsem našla, že ta citace Willa Duranta je z knihy Příběh civilizace: 3. část, César a Kristus.  Ve své brožuře Společnost ocitovala prohlášení ze strany 595, kde Durant řekl: „Křesťanství pohanství nezničilo; přijalo je za vlastní.“ Ale myslím si, že bys byla šokovaná tím, co řekl hned před tímhle prohlášením. Přečteš to kvůli mně?

CINDY:    OK.  „Zdá se být neuvěřitelné, že by Apokalypsa a čtvrté Evangelium pocházely ze stejné ruky. Apokalypsa je židovskou poezií, čtvrté Evangelium je řeckou filozofií.”3.  Cože? Will Durant říká, že Janovo evangelium je „řeckou filozofií”?

KAREN:  Přesně tak, Cindy.  Pokračuj.

CINDY:    „Stejně jako Filo, zběhlý v řeckých spekulacích, pociťoval potřebu přeformulovat judaismus do podoby přijatelné pro Řeky milující logiku, tak Jan…se snažil vložit náznak řecké filozofie do  mystického židovského učení, že Boží Moudrost je žijící bytostí, a do křesťanského učení, že Ježíš je Mesiáš. Ať již záměrně či nikoli, pokračoval v Pavlově díle oddělování křesťanství od judaismu.”4.

KAREN:  Cindy, říká Durant, že bibličtí pisatelé Jan a Pavel do svých děl Nového zákona začlenili řeckou filozofii?

CINDY:    No, vypadá to tak. „…Jan…pokračoval v Pavlově díle oddělování křesťanství od judaismu. ”

KAREN:  Vidíš, proč Společnost nechce, abys věděla, jakým je Will Durant historikem? Neříká snad Durant, že Bible pochází z pohanství a že se křesťanství stalo pohanským, protože jsou biblické zprávy pohanské?

CINDY:    No, asi to říká. Ale Strážná věž odkazuje i na další prameny. Nezamítneš argumenty Společnosti jenom proto, že jeden historik, kterého Společnost cituje, se mýlí, viď?

KAREN:  To je dobrá námitka.  Cindy, přečteš další osobu, kterou citují v té brožuře?

CINDY:    OK.  „A Siegfried Morenz v knize Egyptské náboženství poznamenává: ‚Trojicí se velmi zabývali egyptští teologové. . . Tři bohové se spojují a jedná se s nimi jako s jednou bytostí, která je oslovována v jednotném čísle. Tak má duchovní síla egyptského náboženství přímou spojitost s křesťanskou teologií.‘“5.

KAREN:  Takže Společnost cituje Siegfrieda Morenze, který říká, že učení o Trojici je odvozené z egyptského falešného náboženství, ale přečti některé z jeho dalších prohlášení ze stran 251-254 v jeho knize Egyptské náboženství.

CINDY:    Dobrá. „…učení o stvoření skrze slovo…bylo jedním z nejdůležitějších prvků v egyptské kosmogonii…Méně důležitý, ale snáze pochopitelný, je vliv egyptské dvorní kroniky na knižní podobu izraelské kroniky, která pojednává o Davidovi a ŠalomounoviIzajášův známý výčet názvů pro Knížete pokoje…je pravděpodobně odvozen z pětinásobného titulování egyptského krále…Další pasáže však mohou být prohlášeny za inspirované Egyptem: například egyptský…výčet poznání, který byl podkladem pro přísloví vyřčená králem Šalomounem”6.  Ale ne! On dělá téměř ze všeho v Bibli pohanské nauky.

KAREN:  Přesně tak, Cindy.  A poslechni si, co říká o Novém zákonu: „…náboženské formy země v okolí Nilu měly také dopad na Nový zákon a tím na rané křesťanství…představa, že novozákonní postavy jsou převzaty z Egypta, Ježíšovo podobenství o Lazarovi…spojení lodi a jazyka v epištole sv. Jakuba, které je původně egyptskéŘímanům: příslovečné ‚žhavé uhlíky,‘ které mají být nakupeny na hlavu nepřítele – odvozeny z pozdně egyptského kajícného rituálu…zvolání…‘Bůh je Jeden‘…je odvozeno ze zvolání používaného při službě Sarapisovi.…a to zase pochází z rané egyptské teologické formy ‚Jeden je Amon.’ ”7.  Cindy, věříš, že biblické učení, že Bůh je jeden, pochází z egyptského teologického názoru, že jejich bůh Amon je jeden?

CINDY:    Vůbec ne, Karen!

KAREN:  Tak proč potom věříš jeho prohlášení, že učení o Trojici pochází z pohanství? Konec konců, když popřeme jeho názor, že představa, že „Bůh je jeden,“ pochází z egyptského náboženství, odstraníme tím podklad pro jeho argument ohledně Trojice. Buď přijmeš jeho učení, že tyto biblické představy pocházejí z pohanství a budeš věřit, že Bible vnesla do křesťanství pohanství, nebo popřeš všechny jeho argumenty dohromady. Co si vybereš, Cindy?

CINDY:    To nevím, Karen.

KAREN:  Jelikož Společnost Strážná věž cituje tyto prameny, aby podpořila své argumenty, co to dosvědčuje o jejím učení a její literatuře? Když se musí uchylovat ke knihám, které učí, že je Bible zdrojem pohanství, aby dokázali své názory, jak můžeme potom důvěřovat nějaké jejich literatuře, která se zabývá pohanstvím v křesťanství?

CINDY:    To nevím, Karen, ale jak může být Trojice biblická? Neřekl snad Ježíš: „…Otec je větší než já”?8.

KAREN:  Jasně, že řekl. Můžeme si o tom popovídat příští týden?

CINDY:    Jistě, Karen.  Budu tady.

KOMENTÁŘ:

Přátelé, už jste někdy viděli falešnou čtyřkorunu? Zřejmě proto, že žádná česká čtyřkoruna neexistuje, bylo by pátrání po falešné čtyřkoruně marné, neboť by se dala snadno odhalit. Protože účelem padělku je oklamat lidi, aby považovali padělek za pravý, jsou padělané peníze navrženy tak, aby se podobali pouze těm pravým. Stejný princip se vztahuje na duchovní oblast. Jenom proto, že někdo dokáže nalézt četné podobnosti mezi biblickými naukami a pohanským náboženstvím, nelze z toho ještě dokázat, že jsou tyto nauky odvozeny z pohanství. Spíše naopak, takové podobnosti vlastně dokazují podvodné satanovy taktiky při padělání Boží pravdy.

bullets Další kapitola

=========

1. Co od nás Bůh vyžaduje?, 1996, str. 22:1

2. 1 Tesaloničanům 5:21, Překlad nového světa

3. Příběh civilizace: 3. část, César a Kristus, 1944, str. 594

4. Příběh civilizace: 3. část, César a Kristus, 1944, str. 594-595

5. Měl bys věřit v Trojici, 1989, str. 11

6. Egyptské náboženství, 1973,str. 251-252

7. Egyptské náboženství, 1973,str. 253-254

8. Jan 14:28, Překlad nového světa

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina