MODLITBA K JEŽÍŠI – Jan 14:14 — Řekl Ježíš: “Poprosíte mne o cokoli”, anebo Řekl: “Poprosíte O Cokoli”? – 10. Kapitola – Ano, měl bys věřit v Trojici!

Ano, měl bys věřit v TrojiciJAN 14:14 — ŘEKL JEŽÍŠ: “POPROSÍTE  MNE O COKOLI”, ANEBO ŘEKL: “POPROSÍTE O COKOLI”? — Naznačuje Jan 14:14, že by se křesťané měli modlit přímo k Ježíši?

EKUMENICKÁ BIBLE: JAN 14:14 „Budete-li Mne o něco prosit ve jménu mém, učiním to.“

MEZIŘÁDKOVÝ PŘEKLAD KRÁLOVSTVÍ
PŘEKLAD NOVÉHO SVĚTA
JAN 14:14:  „If ever anything you should ask me in the name of me this I shall do.“ („Jestliže mne poprosíte o cokoli v mém jménu, chci to udělat.“) JAN 14:14:  „Jestliže poprosíte o cokoli v mém jménu, chci to udělat.“

Křesťané a svědkové Jehovovi souhlasí s tím, že pokud Ježíš není Bohem, neměli by se k němu modlit, protože modlitba je formou uctívání. Když však vidíme, že Písmo podporuje myšlenku, že Ježíš je hoden modlitby a uctívání, musíme z toho vyvodit závěr, že Ježíš je od přirozenosti doopravdy Bohem. Takže myšlenka, že se Ježíšovi dostává modliteb v Písmu, je silně zaměřená proti svědkům Jehovovým, kteří vyzdvihují, že v Písmu žádná taková praktika neexistuje.

Jeden text, na který se křesťané odvolávají, aby podpořili myšlenku, že se Ježíši dostává modliteb, je Jan 14:14. V Ekumenické Bibli zní: „Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním“ Křesťané se odvolávají na skutečnost, že Ježíš nejen povzbuzuje věřící, aby se k němu modlili, když říká: „mne o něco prosit“, ale on je též tím, kdo modlitby vyslýchá, protože slibuje: „já to učiním.“

Přestože Písmo silně podporuje modlitby adresované Ježíši, tento fakt je zkomplikován Biblí svědků Jehovových, Překladem nového světa, který vynechává v Jan 14:14 slůvko „mne“ ve výrazu „mne prosit o cokoli.“ Abychom názorně ukázali předpojatost Společnosti proti oddanosti k Ježíši, stačí pouze ukázat na řecko-anglický text v Meziřádkovém překladu Království, vydaném Společností, který byl použit jako základ Bible svědků Jehovových.   Zde stojí pod řeckým textem tato anglická slova: „If ever anything you should ask me in the name of me this I shall do.“ („Jestliže mne poprosíte o cokoli v mém jménu, chci to udělat.“)

JE-LI PNS PŘEDPOJATÝ, KDYŽ VYNECHÁVÁ „MNE“, JE POTOM BKJ TAKÉ PŘEDPOJATÁ?
Jedna věc, na kterou by křesťané měli být připraveni, je skutečnost, že nejen Překlad nového světa od Společnosti Strážná věž vynechává „mne“ ve výrazu „mne prosit o cokoli,“ ale i jiné Bible, jako kupříkladu Bible Krále Jakuba, v tomto textu slůvko „mne“ neobsahují.(V češtině např. Bible Kralická – pozn.překl.) Důvodem, že jisté Bible, jiné než Překlad nového světa, vynechávají „mne,“ je rozdílnost textu tohoto verše v řeckých rukopisech.

Většina textů (datovaná hlavně do doby kolem 9.století) se v této věci rozchází, neboť některé z nich obsahují „mne“ a jiné ho vypouštějí. Avšak nedávno učenci objevili rukopisy Křesťanských řeckých Písem (Nového zákona), které jsou až ze druhého a třetího století. Nejstarší rukopisy, které máme dnes k dispozici a které obsahují tento verš z Janova evangelia, jsou Papyrus 66, pocházející z roku 125 n.l,. a Papyrus 75, pocházející z období 175-225 n.l.  Oba tyto fragmenty obsahují v tomto verši „mne.“ Nejenže nejstarší fragmenty Jana, které dnes máme, obsahují slovo „mne,“ ale i dvě z nejstarších starodávných kopií celého Nového Zákona v řečtině, Codex Sinaiticus a Codex Vaticanus (též nazvané rukopisy Wescottův a Hortův) napsané kolem 4.století, se shodují s překlady papyrů, které v Jan 14:14 obsahují „mne prosit.“

Když Desiderius Erasmus vydal v 16.století řecký text (Textus Receptus) Bible Krále Jakuba, neměl přístup ke starším řeckým rukopisům, které máme dnes. A tak Bible Krále Jakuba a další Bible založené na Textu Receptu nebo na většině textů (včetně řeckého textu Společnosti Strážná věž Emphatic Diaglott vydaného Benjaminem Wilsonem v roce 1942), neobsahují v Jan 14:14 slovo „mne.“  Zatímco tyto Bible vynechávají „mne,“ neboť převzaly text z řeckých rukopisů, případ Překladu nového světa od Společnosti Strážná věž je odlišný. Společnost tvrdí, že je založen na řeckém textu z rukopisů Wescotta a Horta (Codex Sinaiticus a Codex Vaticanus), ** z nichž oba podporují v překladu „mne“ ve větě „mne prosit o cokoli.“  Tudíž když se překladatelé Překladu nového světa rozhodli vynechat „mne,“ učinili tak s jasným zaujetím oproti rukopisům, které modlitby k Ježíši podporují. Vskutku je Jan 14:14 silným svědectvím Ježíšova schválení rané křesťanské praktiky přímých modliteb k Ježíši Kristu jako Bohu.

** Viz  předmluva k Překladu nového světa Svatých písem, 1991, str. 5
Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina