5A. OTÁZKA: Je peklo skutečné a je lidská duše nesmrtelná?

ccjw-en-adbullets KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(LEKCE 11: „Názory a zvyky, které se Bohu nelíbí“)

Jsou mrtví v hrobě v bezvědomí, anebo jsou duše ničemných mučeny v ohnivém pekle? Když Bible používá výraz „věčné zničení,“ aby popsala trest ničemných, myslí tím naprostou neexistenci? A co lidská duše? Žije dál na věčnosti?

KAREN:  Cindy, četly jsme kapitolu „Názory a zvyky, které se Bohu nelíbí“ z brožury od Strážné věže Co od nás Bůh vyžaduje? a tam stojí: „Mrtví nemohou nic dělat ani nic cítit. …Duše umírá; nežije dál po smrti.“1. Ale já to nechápu. Neříká snad Bible u Matouše 25:46: „A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života“?2.  Pokud jsou mrtví v naprostém bezvědomí a nemohou nic cítit, jak se mohou spravedliví mrtví těšit z „věčného života“ a ničemní trpět „věčná muka“?

 

ccjw-en-adCINDY:    Karen, svědkové Jehovovi věří ve vzkříšení spravedlivých mrtvých. A tak, i když věříme, že jsou teď v bezvědomí v hrobě, nezůstanou tam. Ale co se týče věčných muk pro ničemné, tvoje Bible říká něco jiného než moje Bible od Společnosti Strážná věž, Překlad nového světa Svatých písem. U Matouše 25:46 stojí: „A tito odejdou do věčného odříznutí, ale spravedliví do věčného života.“ Víš, Karen, hodně lidí věří, že budou ničemní věčně trpět v ohnivém pekle, jelikož, jak vysvětluje Společnost Strážná věž ve své knize Rozmlouvat z Písma: „Překladatelé dovolili, aby jejich práci ovlivnila jejich osobní víra, místo aby důsledně překládali slova z původního jazyka.“3.

KAREN:  Cindy, říkáš, že můj Ekumenický překlad je zaujatý, když učí, že ničemní lidé budou po smrti trpět v pekle? Pokud ano, proč skoro každý překlad Bible v tomto verši u Matouše 25:46 říká „věčná muka,“ zatímco ten tvůj říká „věčné odříznutí“?  Jsou všechny ostatní překlady Bible zaujaté? Anebo je zaujatý ten tvůj?

CINDY:    Karen, můj Překlad nového světa není zaujatý. Společnost Strážná věž pokračuje ve vysvětlování: „Například: … Kralická bible překládá še’ól jako ‚peklo‘, ‚hrob‘, ‚propast‘, ‚smrt‘, ‚zem‘ a ‚jáma‘; haidés je tam také překládán jako ‚peklo‘, geenna je překládána jako ‚pekelný oheň‘. …Tím se zamlžil přesný význam slov původních jazyků.“4.  Čili, Karen, jelikož řecká a hebrejská slova, ve většině Biblí přeložená jako „peklo“, znamenají hrob, je to jeden z důvodů, proč my, svědkové Jehovovi, nevěříme, že budou lidé po smrti trpět. Proto také moje Bible překládá řecké slovo Kolasin jako „odříznutí,“ a ne jako „věčná muka.“ Společnost Strážná věž vysvětluje: „ Kolasin. . . je odvozeno od kolazó, které znamená 1. odseknout, jako osekávat větve stromů, prořezávat. 2. omezit, potlačit. . . 3. trestat bitím, trestat. Odříznout jedince od života nebo společnosti, nebo i jen omezit, se pokládá za trest;  z toho vzniklo toto třetí, metaforické použití slova. …Spravedliví jdou do života, ničemní k odříznutí od života neboli k smrti.5.

KAREN:  Ale, Cindy, s tím nesouhlasím. Jak může být prosté odříznutí ničemného člověka od věčného života opravdovým a spravedlivým trestem, pokud ten člověk především nechce žít?  Vezmi si, kolikrát slyšíš ve zprávách o ničemném člověku, který spáchal sebevraždu ve snaze vyhnout se rozsudku. Není to snad tím, po čem touží každý krutý kriminálník, totiž uniknout následkům svého jednání?Jak by mohl být Bůh spravedlivý, kdyby těmto ničemným lidem poskytl, po čem sami touží, a to být v naprosté neexistenci? Nazvala bys to „věčnými muky“?  To by bylo spíš jako věčný únik před soudem, aspoň podle mne!  Vezmi si Hitlera¾člověka, který schválil brutální vraždu 11 milionů lidí. Chceš mi snad říct, že mu Bůh udělí tentýž trest neexistence, jaký dá mému sousedovi Pepovi, který nikdy nikoho nezabil, ale jen odmítá poznat Ježíše Krista jako Boží cestu ke spáse?

CINDY:    Karen, myslím si, že Hitler a tvůj soused Pepa nebudou mít stejný trest. Pokud je tvůj soused dobrý, pravděpodobně bude „vzkříšen s příležitostí žít navždy,“ zatímco „ti, jejichž památka je vymazána v gehenně pro neodpustitelné hříchy,“6. nebudou vzkříšeni vůbec. „Bible neodpovídá na všechny naše otázky, pokud jde o to, zda určití jednotlivci, kteří zemřeli, budou vzkříšeni.“7. Ale myslím si, že  se dá říct, že Hitler bude mezi těmi, kteří budou věčně vyhlazeni.8.

KAREN:  Ale, Cindy, já protestuji. Kdyby můj soused pořád odmítal přijmout Krista za svého Spasitele, a tak si tedy nakonec nezasloužil věčný život, pokud je neexistence jediným trestem, jaký Bůh udělí, neskončí nakonec můj soused ve stejné neexistenci jako Hitler? Tomu říkáš spravedlivý soud – dát každému stejný trest?

CINDY: Chápu tě, Karen. Souhlasím, že by nebylo správné, aby jim Bůh dal stejný trest.

KAREN:  Cindy, podíváme se do Hebrejcům 10:26-27 a verše 29: „Jestliže svévolně hřešíme…nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy, ale jen s hrozným soudem ohně, který stráví Boží odpůrce. …Pomyslete, oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího Syna.“9.  Všimla sis, že tenhle oddílek říká, že bude „hroznější trest“ pro ty lidi, kteří zneuctí Božího Syna, než pro jiné? Chápeš, proč „věčná muka“ musejí být nějakou formou měřitelného stupně trápení? V jiném případě by to nedávalo smysl, protože není možné vytvořit hroznější stupeň neexistence.

CINDY:    OK, Karen.  Chápu, co říkáš, ale který otec by mučil své děti ohněm?

KAREN:  Máš pravdu.  Žádný dobrý otec by netrestal své děti ohněm, mohl by jím však mučit své nepřátele. Vezmi si biblický text tady v Matouši 25:41.  Přečteš mi ho ze své Bible, Cindy?

CINDY:    OK. Je tady: „Pak zase řekne těm po své levici: ‚Odejděte ode mne, vy, kteří jste byli prokletí, do věčného ohně, připraveného pro Ďábla a jeho anděly.’“10.

KAREN:  Cindy, Bůh nepřipravil „věčný oheň,“ aby mučil své děti. Připravil ho pro své nepřátele¾Ďábla a jeho anděly. U Jana 8:44 Bible nazývá lidi, kteří odmítají Krista, dětmi Ďáblovými, a říká, že tito lidé, kteří dělají skutky Satana, je dělají proto, že Satan je jejich otcem. Takže nejsme všichni Božími dětmi, Cindy.  Lépe řečeno, rodíme se jako děti Ďábla určení pro „věčný oheň,“ dokud nečiníme pokání a nejsme přijati díky Kristově milosti ze Satanovy rodiny do rodiny Boží, jak to Písmo popisuje tady u Jana 1:12-13: „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha.“11.

CINDY:    Jenže, Karen, já nevěřím, že Boží vhození nepřátel do „věčného ohně“ znamená, že budou navždy mučeni v ohnivém pekle. V žádném případě by Bůh nemučil lidi NAVŽDY kvůli skutkům, které dělali tady na zemi po omezenou dobu. Zdá se ti to správné? I Bible ukazuje, že „peklo“ má konec, když je napsáno v Kralické Bibli ve Zjevení 20:14, že „smrt pak a peklo uvrženi jsou do jezera ohnivého.“

KAREN:  Cindy, kdyby měl lidský soudce udělit vrahovi jen pětiminutové vězení, protože jeho příšerný čin trval jen pět minut, považovala bys toho soudce za spravedlivého?

CINDY:    Ne, to teda nepovažovala.

KAREN:  Samo, že ne. I po dlouhé době věznění, kdybys zjistila, že se ten kriminálník nezměnil, chtěla bys, aby byl propuštěn mezi lidi, aby mohl znovu páchat své zločiny?

CINDY:    No, to ne.

KAREN:  Cindy, ve Zjevení 22:11 Bible říká, že na každého jednou dojde: „Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně…“12.  Z toho se dá chápat, že ničemní nebudou schopni přestat se svou ničemností. A proto Bůh musí učinit oheň „věčných muk“ tak, aby trval navždy. Jelikož se tihle lidé nezmění, Zjevení 14:11 říká: „A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje…“13.  Chápeš, že je Bůh spravedlivý, když drží ničemné lidi „navždy“ zavřené v ohnivých mukách?   A zrovna jak říká Zjevení 20:14, že „smrt“ a „Hades,“ nebo „peklo,“ jak to překládá moje Bible, jsou uvrženy do ohnivého jezera, to neznamená, že muka věčného soudu přestanou. Jak vidíš, je to přesně naopak.

CINDY:    OK, chápu, co říkáš, ale pořád ještě nejsem přesvědčená, že Bůh ničemné jednoduše nevyhladí. Neříká snad Bible ve 2. Tesaloničanům 1:9, že ničemní budou zničeni? Jak mohou trpět navždy,  když budou zničeni?

KAREN:  Cindy, to slovo ve 2. Tesaloničanům 1:9 přeložené jako „zničení“ neznamená vyhlazení. Chápu, proč ti připadá těžké věřit ve věčná muka, ale Písmo k tomu má hodně co říci. Probereme to příští týden?

CINDY:          Jistě. Budu tady.

bulletsDalší kapitola

=========

1. Co od nás Bůh vyžaduje?, 2001, str. 23:5
2. BibleEkumenický překlad
3. Rozmlouvat z Písma, 1993, str. 243
4. Rozmlouvat z Písma, 1993, str. 243
5. Rozmlouvat z Písma, 1993, str. 243
6. Rozmlouvat z Písma, 1993, str. 404
7. Rozmlouvat z Písma, 1993, str. 405
8. Zde Cindy správně popisuje učení svědků Jehovových, že někteří ničemní lidé jsou natolik ničemní, že nebudou nikdy vzkříšeni. Není zde prostor pro úplné vyvrácení tohoto falešného učení, ale Písmo proti tomu jasně mluví ve Skutcích 26:15 a ve Zjevení 20:12-15, když tvrdí, že bude vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých. V Bibli není ani zmínka o tom, že by někteří ničemní nebyli vůbec vzkříšeni.
9. Ekumenický překlad
10. Překlad nového světa
11. Ekumenický překlad
12. BibleEkumenický překlad
13. BibleEkumenický překlad

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina