5B. OTÁZKA: Je peklo skutečné a je lidská duše nesmrtelná?

ccjw-en-adbullets KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(CONB LEKCE 11: „Názory a zvyky, které se Bohu nelíbí“)

(POKRAČOVÁNÍ PŘEDCHOZÍHO ROZHOVORU)

KAREN:  Cindy, před týdnem jsme při našem studiu brožury od Strážné věže Co od nás Bůh vyžaduje?  probíraly „Názory a zvyky, které se Bohu nelíbí“ a mluvily jsme o víře svědků Jehovových, že Bůh zničí ničemné místo toho, aby je mučil v ohnivém pekle. Zeptala ses, jak mohu věřit v milujícího Boha, který by mučil lidi navždy, a já vysvětlila, že Bůh by nebyl ani milující ani spravedlivý, kdyby udělil zlomyslným ničemným lidem, jako byl Hitler, ten samý trest neexistence, jakým by postihl někoho, kdo nikdy nikoho nezabil, ale jenom odmítl Kristovu oběť pro věčný život.

 

ccjw-en-adCINDY:    Jo, Karen, nadhodila jsi dobrou námitku, že když má být Bůh spravedlivý, bude muset mít nějaký druh trestu, kde budou různé stupně muk, než aby odsoudil všechny lidi, kteří nebudou hodni věčného života, do té samé neexistence. Ale pořád nevím, co si myslíš o 2. Tesaloničanům 1:9, kde je řečeno: „Právě ti podstoupí soudcovský trest věčného zničení, z místa před Pánem a od slávy jeho síly“.1.  Když ničemní podstoupí „věčné zničení,“ neznamená to snad, že nebudou existovat?

KAREN:  Cindy, jsi si jistá, že slova „věčné zničení“ znamenají neexistenci? Přečteš ze své Bible, z Překladu nového světa, 1. Korinťanům 5:5?

CINDY: OK.  1. Korinťanům 5:5 říká: „abyste předali takového muže Satanovi ke zničení těla, aby duch byl zachráněn v Pánově dnu.“

KAREN:  Cindy, všimla sis, že tenhle verš konkrétně říká, že když tělo toho člověka podstoupí „zničení,“ jeho „duch“ bude zachráněn? Kdyby řecké slovo „olethros,“ přeložené jako „zničení,“ v obou textech znamenalo naprostou neexistenci, jak by bylo možné, že by duch toho člověka byl zachráněn? Nedávalo by větší smysl, kdybychom tohle řecké slovo vyložily jako naznačení stavu, kdy bude naprosto „zničeno“2. tělo člověka, ale nedojde k neexistenci?

CINDY:    No, asi to tak bude. Ale co ty biblické verše, které, jak se zdá, naznačují, že člověk si není ničeho vědom, když zemře? Nedokazují ty texty, že „žádná část člověka nepřežívá smrt těla; člověk nemá nesmrtelnou duši ani nesmrtelného ducha“?3.

KAREN:  Cindy, podíváme se na verše, které používá Strážná věž k dokazování, že lidská duše a duch nepřežívají smrt. První z nich, uvedené v téhle brožuře, jsou Žalm  146:4, kde stojí: „Jeho duch vychází, on jde zpět do své zemské půdy; v ten den opravdu zanikají jeho myšlenky,“ a Kazatel 9:5,10, kde čteme: „Živí si totiž uvědomují, že zemřou, ale mrtví, ti si neuvědomují naprosto nic, ani už nemají žádnou mzdu, protože jejich památka byla zapomenuta. … Všechno, co chce činit tvá ruka, konej právě svou silou, protože není práce ani vymýšlení  ani poznání ani moudrost v šeolu, v místě, k němuž jdeš.“  Cindy, myslela jsem, že říkáš, že věříš ve vzkříšení z mrtvých, ale v těchto verších stojí, že mrtví nemají „žádnou mzdu.“ Tudíž věříš, že po smrti neexistuje žádná mzda?

CINDY:    Ne, já věřím, že pro spravedlivé existuje mzda ve vzkříšení, ale tyhle verše říkají, že mrtví, dokud jsou mrtvými, nemají žádné myšlenky, protože si nic neuvědomují. A tak tyhle verše nemluví o budoucím vzkříšení. Vzpomeň si, že další biblický text na tohle téma, na který se Společnost Strážná věž odvolává, je Ezekiel 18:4 a tam stojí:  „…Duše, která hřeší—ta zemře.“4.  Jelikož duše umírá, když umírá člověk, nemůže tedy přežít smrt.

KAREN:  Jsi si tím jistá, Cindy?  I když je pravda, že občas Bible používá slova „duše“ a „duch,“ když popisuje fyzickou osobu, jako tady v Ezekiel 18:4, není tomu tak vždycky.  Podíváme se na jiný text a zjistíme, co o tom učil Ježíš.  Matouš 10:28: „A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.“5.  Neukazuje to snad, že lidská duše může přežít smrt?

CINDY:    Ne, Karen.  Ježíš netvrdil, že duše může přežít smrt těla. Společnost Strážná věž to vysvětluje: „Tím, že tu Ježíš mluví o ‚duši‘ odděleně, zdůrazňuje, že Bůh může zmařit veškeré vyhlídky člověka na život; není tedy pro něho naděje na vzkříšení. Zmínky o ‚ohnivé gehenně‘ tedy mají stejný význam jako ‚jezero, které hoří ohněm‘, uvedené ve Zjevení 21:8, totiž zničení, ‚druhou smrt.’“6.

KAREN:  Cindy, kdybys četla tyhle verše bez literatury Společnosti Strážná věž, vykládala by sis ty verše stejně jako Společnost, anebo bys získala dojem, že Ježíš skutečně učil, že duše může přežít smrt těla?

CINDY:    Hm… OK, Karen. Asi budu muset připustit, že kdybych ty verše četla bez literatury Strážné věže, domnívala bych se, že duše může přežít smrt. Ale já – já nemohu přijmout takový výklad. To je Ďáblova lež! Neřekl snad Satan Evě: „Nezemřete“?7. Nevěříš snad Satanově lži, že nezemřeme úplně, když tvrdíš, že lidská duše či duch přežije smrt?

KAREN:  Ne, nevěřím. Cindy, oprav mě, jestli se mýlím, ale neučí snad svědkové Jehovovi, že lidé určení pro věčný život v nebi tam budou žít bez svých fyzických těl?

CINDY:    Jo, Karen.  Věříme, že nebeská třída lidí nebude mít v nebi svá masitá těla,8. protože „tělo a krev nemůže zdědit Boží království.“9.  Ale co tím sleduješ?

KAREN:  Cindy, chci ti ukázat, že věříš něčemu podobnému jako já. Věříš, ohledně lidí, kteří jdou do nebe, že jistá jejich část žije dál bez těla, ať už tomu říkáš „duše“ nebo „duch“ či „životní síla“ nebo „duchovní bytost,“ myšlenka zůstává stejná. Svědkové Jehovovi věří, že jistá část člověka, která není spojená s masitým tělem,  přežije, aby byla vzkříšena k životu v nebi. A tak připouštíš myšlenku, že nějaká životní síla či duchovní podstata přežije mimo tělo, i když to nenazýváš duší či duchem.

CINDY:    Karen, tomu my nevěříme! Asi jsi špatně pochopila naši víru. Společnost Strážná věž říká ohledně vzkříšení: „Je vzkříšení opětovným spojením nehmotné duše s hmotným tělem? Aby to bylo možné, lidé by museli mít nehmotnou duši, která by se mohla oddělit od hmotného těla. Bible nic takového neučí.“10.

KAREN:  Vím, že Společnost Strážná věž tvrdí, že nic takového neučí, ale přemýšlej chvilku o jejích naukách. Pokud vzkříšení znamená „zmrtvýchvstání,“11. co přesně znamená být vzkříšen z mrtvých k životu v nebi, když není vzkříšeno fyzické tělo člověka? Jak to vysvětlit bez nějaké duchovní podstaty či životní síly člověka, oddělené od fyzického těla, která může být vzkříšena, aby žila v nebi? Jak bys to jinak mohla nazývat vzkříšením?

CINDY: To nevím. Asi s tebou budu muset souhlasit, že u lidí, kteří jdou do nebe, bude existovat nějaká jejich část, která může žít odděleně od jejich masitého těla. Takhle jsem o tom ještě nikdy neuvažovala.

KAREN:  Takže, když se obě shodneme, že je možné, aby nějaká část člověka žila v nebi bez masitého těla, potom nemůže být víra v nesmrtelnou duši Satanovou lží, že? Podíváme se na další biblické verše, které dokazují, že v okamžiku, kdy křesťan umírá, jeho duše a duch je hned u Krista. Cindy, přečteš ze své Bible 2. Korinťanům 5:6-9?

CINDY: Jistě. „Vždy jsme tedy dobré mysli a víme, že dokud jsme doma v těle, jsme vzdáleni od Pána, neboť chodíme vírou, ne viděním. Ale jsme dobré mysli a  líbilo by se nám, abychom byli spíše vzdáleni od těla a byli doma u Pána. Proto si také dáváme za cíl, abychom mu byli přijatelní, ať jsme u něho doma, nebo jsme od něho vzdáleni.“12.

KAREN:  Kdyby měla být duše či duch apoštola Pavla v nevědomosti v hrobě, když jeho fyzické tělo zemřelo, proč by se mu potom „líbilo“ opustit své tělo a být „doma u Pána“? To nenapsal někdo, kdo si myslel, že po smrti přestane existovat. A vezmi si biblický text tady v 1. Tesaloničanům 5:23: „Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“ Pokud duch a duše popisují jen fyzické tělo člověka, proč by Pavel vyslovil své přání, aby každá z těchto částí člověka byla „zachována…bez úrazu a poskvrny.“ Nemyslíš si, že by bylo divné něco takového říct, kdyby učil, že duch a duše člověka po smrti přestanou existovat?

CINDY:    Karen, souhlasím s tím, že tyhle verše se nedají moc chápat v souladu s názorem svědků Jehovových, že žádná část těla po smrti neexistuje, zato vím jistě, že je dokážu nějak vysvětlit, když je budu dostatečně zkoumat. Například Jan 5:28-29 je další biblický text, který zdánlivě ukazuje, že mrtví jsou při vědomí, když Ježíš říká, že ti v „pamětních hrobkách13. uslyší“ jeho hlas a „vyjdou,“ ale Společnost Strážná věž vysvětluje, že to nedokazuje, že jsou mrtví při vědomí, ale že to spíš ukazuje, že se „klade důraz na zachování památky zesnulého.“14.

KAREN:  Cindy! Říkáš, že vlastně věříš podivnému výkladu Společnosti Strážná věž, co se týče těch veršů, místo abys přijala, co je v tom textu jasně napsáno? Jinými slovy, říkáš, že ten biblický text nemluví o tom, co je v něm napsáno? Znova se tě musím zeptat, jestli dojdeš ke stejnému závěru jako Společnost Strážná věž, když budeš číst tyhle verše v Bibli bez literatury Strážné věže,  anebo přijdeš na to, že ty verše skutečně učí to, čemu ohledně života po smrti věří většina křesťanů?

CINDY:    Jo, máš pravdu. Zdá se, že Bible v téhle věci souhlasí s obecně rozšířeným křesťanským názorem. Rozhodně jsi mi dala námět k přemýšlení.

KOMENTÁŘ:

Přátelé, myšlenka na to, že duše ničemných budou trávit věčnost v ohnivém pekle či hořícím jezeře, je pro mnoho lidí nepříjemná. Je daleko snadnější věřit názoru svědků Jehovových o neexistenci než přijmout, co o tom jasně učí Písmo. A přece Ježíš mluvil více o pekle než o nebi, protože peklo je stejně reálné jako nebe. Kdyby bylo peklo pouhým hrobem, kde lidské duše odpočívají v nevědomosti a v pokoji, proč by Ježíš znovu a znovu varoval lidi před nebezpečím, že půjdou do tohoto příšerného místa? V 16. kapitole Lukáše Ježíš řekl podobenství o chudém muži jménem Lazar, který šel při smrti do blaženého místa, zatímco nějaký jiný muž, který byl bohatý, šel do věčných muk ohnivého pekla. I když tento příběh ve skutečnosti pravděpodobně  nenastal, všechna ostatní Ježíšova podobenství se zakládala na skutečných životních situacích. Neexistuje žádný důvod pro myšlenku, že tomu tak u tohoto příběhu není. Zjevení 20:15 říká: „A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.“15.  Víte, jestli je vaše jméno zapsáno v Beránkově knize života?

bullets  Další kapitola

=========

1. Překlad nového světa
2. Viz The New Englishman’s Greek Concordance and Lexicon, Jay P. Green, Sr., 1982, str. 606 (angl.)
3. Co Bible doopravdy říká, 2005, str. 58
4. Překlad nového světa
5. Ekumenický překlad
6. Rozmlouvat z Písma, 1993, str. 246
7. Viz Genesis 3:4 a Co Bible doopravdy říká, 2005, str. 64
8. Viz Rozmlouvat z Písma, 1993, str. 401
9. 1 Korinťanům 15:50
10. Rozmlouvat z Písma, 1993, str. 399
11. Rozmlouvat z Písma, 1993, str. 398
12. Překlad nového světa
13. Překlad nového světa je jediným překladem, který v tomto verši ke slovu „hrobky“ přidává výraz „pamětní,“ aby se pokusil ospravedlnit nauku svědků Jehovových, že mrtví existují pouze v paměti Jehovy Boha, místo aby existovali jako nehmotné duše či duchové.
14. Rozmlouvat z Písma, 1993, str. 404
15. Ekumenický překlad

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina