6. OTÁZKA: Je kříž pohanským symbolem?

ccjw-en-adbullets KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(CONB LEKCE 11: „Názory a zvyky, které se Bohu nelíbí“)

Byl Ježíš ukřižován na kříži, anebo byl pověšen na mučednický kůl? Proč řecké slovo, přeložené v mnoha Biblích jako „kříž,“ znamená pouze  jeden kus trámu? Používaly se v Kristově době kříže?

 ccjw-en-adKAREN: Cindy, všimla jsem si, že 1. Korinťanům 1:18 je ve tvé Bibli jinak než v té mojí. V mojí Bibli je: „Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě…“1. , ale ve tvé Bibli, v Překladu nového světa, stojí: „…řeč o mučednickém kůlu je pošetilostí pro ty, kteří hynou …“

CINDY: Je to tak, Karen.  Zrovna dneska budeme studovat v brožuře Strážné věže Co od nás Bůh vyžaduje?, že „Ježíš nezemřel na kříži. Zemřel na kládě neboli na kůlu. Řecké slovo, které je v mnoha Biblích přeloženo jako „kříž“, znamenalo pouze jeden kus trámu.“2.

KAREN: Cindy, četla jsem  Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible   a i když je pravda, že řecké slovo stauros, které hodně Biblí překládá jako „kříž,“ „původně znamenalo ‚vzpřímený špičatý kůl,’“ tahle encyklopedie dál vysvětluje, že „Stauros v NZ však byl zřejmě kůl upevněný v zemi s příčnou tyčí připevněnou do tvaru ‘T’.  Často se slovo ‚kříž‘ vztahovalo jen k příčné tyči.…“  Takže, Cindy, Společnost má pravdu, když říká, že to řecké slovo „znamenalo pouze jeden kus trámu,“ protože popisovalo jenom příčnou tyč, na kterou byli zločinci přibiti a „následně s ní zvednuti na vzpřímený kůl, který již stál na popravišti.“3.

CINDY: Jenže, Karen, používaly se snad v Kristově době kříže? Jak mohla být použita nějaká příčná tyč k pověšení Ježíše na mučednický kůl, když Strážná věž říká, že k tomu došlo „předtím,“ než se stauros „začalo používat také pro popravčí kůl s příčným břevnem.4.

KAREN: Cindy, Společnost říká, že neexistují historické důkazy, že se v Kristově době používal kříž?

CINDY: Je to tak, Karen.  Aby podpořila své tvrzení, cituje kniha Strážné věže Rozmlouvat z Písma J.D. Parsonse, který řekl ve své knize The Non-Christian Cross [Nekřesťanský kříž]: „ ‘V žádném z četných spisů tvořících Nový zákon není ani jediná věta, která by…třeba jen nepřímo nasvědčovala, že by stauros použitý v Ježíšově případě byl jiný než běžný stauros, tím méně, že by jej netvořil jeden kus dřeva, ale dva kusy stlučené dohromady v podobě kříže.’…Váha důkazů tedy nasvědčuje tomu, že Ježíš zemřel na svislém kůlu, a ne na tradičním kříži.“5.

KAREN: Cindy, víš, že řecký historik Herodotus,  který žil asi 400 let před narozením Krista, popsal ukřižování, a to takhle: „Přibili ho na prkna a pověsili do výšky.…“6. Jak může Společnost tvrdit, že neexistuje žádný důkaz, že by se při tomhle druhu popravy používalo více než „jeden kus trámu,“ když Herodotus popsal ukřižování člověka na „prknech“ dlouho před příchodem Ježíše?

CINDY: To nevím, Karen, ale to, že se kříže používaly 400 let před Kristem, snad neznamená, že by se používaly v Kristově době, že?

KAREN: Cindy, myslím si, že tě tenhle důkaz překvapí. Kniha The Crucifixion of Jesus [Ježíšovo ukřižování]  říká, že „podrobné popisy“ ukřižování se dají najít v literatuře starověkého Říma. Ta literatura popisuje „celou škálu pozic a různých druhů mučení na křížích.“  „Některé oběti jsou pověšeny hlavou dolů… další mají roztažené paže na příčném trámu.”7. Jak může Společnost Strážná věž tvrdit, že Ježíšův mučednický kůl neměl příčný trám, když historické důkazy v literatuře z té doby popisují, že se při ukřižování příčný trám používal?

CINDY:  To nevím.

KAREN: Cindy, nejen že se dají najít historické důkazy o kříži zapsané v literatuře z Kristovy doby, ale taky archeologové nedávno našli pozůstatky člověka, který byl podle nich ukřižován Římany v roce 7 n.l.  Podle článku v Newsweek z 18: ledna 1971 „vědce především zaujaly známky ukřižování nalezené na kostech toho muže.…Jak vědci pochopili,“ tento muž „byl pravděpodobně držen vojáky, zatímco byly jeho paže nejprve upevněny na příčný trám.…Jasně lze rozpoznat škrábance na těchto dvou skupinách kostí nad zápěstím.“8.

CINDY:    To je zajímavé, Karen, ale naznačuje Bible nějak, že byl Ježíš připevněn na příčný trám spojený s mučednickým kůlem?

KAREN:   To víš, že jo, Cindy.  Na některé důkazy se podíváme. Kdyby Ježíše připevnili na mučednický kůl bez příčného trámu, jak tvrdí Společnost, kolik hřebů by propíchlo jeho ruce?

CINDY:    No, Karen, když se dívám na obrázek Ježíše na kůlu, jak je na 7. stránce brožury  Co od nás Bůh vyžaduje?, jeho rukama prochází jen jeden hřeb.

KAREN:      Máš pravdu, Cindy.  A teď, prosím, přečti Jan 20:25 ze své Bible, Překladu nového světa.

CINDY:      OK.  „…Řekl jim však: ‚Pokud neuvidím v jeho rukou otisk po hřebech a nevložím prst do otisku po hřebech a nevložím ruku do jeho boku, jistě nechci věřit.’“

KAREN:      Cindy, kolik hřebů bylo podle Bible v Ježíšových rukách?

CINDY:    No, Karen, tady se neříká, kolik hřebů použili, ale naznačuje se tu, že do jeho rukou zatloukli více než jeden hřeb.… „‘Pokud neuvidím v jeho rukou otisk po hřebech.…jistě nechci věřit.’“

KAREN:   U Matouše 27:37 je řečeno, že nápis, který Ježíše obviňoval, byl umístěn nad jeho hlavou, a ne nad jeho rukama, jak to zobrazuje obrázek Strážné věže. Proč Společnost tvrdí, že v Bibli není žádný důkaz o příčném trámu, který by byl připevněn na mučednický kůl, když Bible a historické důkazy jasně ukazují opak?

CINDY:     To je dobrá námitka, Karen.  Nevím, jestli je pravda, že „symbol kříže pochází ze starověkých falešných náboženství.“ V knize Strážné věže Rozmlouvat z Písma Společnost cituje hodně sekulárních autorit, které dokazují, že kříže používali pohané při uctívání falešných bohů.9. Jelikož Bible říká, že křesťané mají „prchat před modlářstvím,“10. „domníváš se, že by bylo správné při uctívání používat kříž?“11.

KAREN:    Cindy, pamatuješ si, co řekla Společnost ve svém článku v Probuďte se! z 22. prosince 1976?  V tom článku Společnost uvedla: „Hadi, kříže, hvězdy, ptáci, květiny…ano, existuje téměř nekonečný počet výtvarných prvků a symbolů, které v té či oné době souvisely s modlářským uctíváním…jen proto, že modláři někdy či někde možná používali určitý výtvarný prvek, neznamená to automaticky, že by se praví ctitelé museli takovému prvku vždy vyhýbat.…“12.

CINDY: Karen, opravdu to Společnost řekla?

KAREN: Jo, řekla, Cindy, a dál to pokračuje takhle: „Mnohokrát se význam výtvarného prvku změní v závislosti na místě a čase.…Nějaký pohanský náboženský symbol mohl ztratit svůj náboženský význam.…Čím se tudíž má křesťan v první řadě  znepokojovat? Nikoli tím, co určitý symbol či prvek mohl znamenat před tisíci lety…nýbrž tím, co znamená nyní pro většinu lidí tam, kde žije.“13.   Cindy, nemyslíš si, že je to od Společnosti Strážná věž dobrá rada?

No, asi jo, Karen.  Takže je možné, že kříž ztratil svůj pohanský náboženský význam, ale „jaké bys měla pocity, kdyby byl jeden z tvých nejdražších přátel popraven na základě falešného obvinění? Udělala by sis kopii popravčího nástroje? Měla bys k němu vřelý vztah, nebo by ses mu spíše vyhýbala?“ 14.

KAREN:   Ale ne, Cindy, podívej se na to takhle. Kdyby některá z tvých nejlepších kamarádek zemřela při porodu syna, vyhýbala by ses mu proto, že byl příčinou její smrti? Spíš by ses o něho starala, protože v její smrti byl jeho život. S křesťany je to stejné. Nebýt Ježíšovy smrti na kříži, byli bychom duchovně mrtví. Chápeš, že kříž není zdaleka symbolem smrti, ale stal se symbolem života těm, kdo byli očištěni Kristovou krví?

 

KOMENTÁŘ:

Přátelé, i když je pravdou, že křesťané neuctívají ani nectí kříž, na druhé straně se mu nevyhýbají. Zkrátka jak řekla Karen, pro pravé křesťany není zdaleka symbolem smrti, nýbrž se stal symbolem věčného života v Kristu. Proto říká apoštol Pavel: „Já se však zanic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista.…Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.15.   Nalezli jste věčný život v moci Ježíšovy prolité krve?

bulletsDalší kapitola

==================

1. Ekumenický překlad
2. Co od nás Bůh vyžaduje?, 2001, str. 23:6
3. The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, Merrill C. Tenney ed, sv. 1, 1976, str. 1037-1038 (angl.)
4. Rozmlouvat z Písma, 1993, str. 144
5. Rozmlouvat z Písma, str. 145
6. The Crucifixion of Jesus: History, Myth, Faith, Gerard S. Sloyan (Minneapolis, MN: Augsburg Fortress Publishers, 1995), str. 15 (angl.)
7. The Crucifixion of Jesus: History, Myth, Faith, str. 15 (angl.)
8. Newsweek,18. ledna 1971, str. 53 (angl.)
9. Rozmlouvat z Písma, str. 146-147
10. 1. Korinťanům 10:14
11. Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 23:6
12. Probuďte se! 22. prosince 1976, str. 13-14 (angl.)
13. Probuďte se! 22. prosince 1976, str. 14 (angl.)
14. Rozmlouvat z Písma, str. 148
15.  Galaťanům 6:14; 1. Korinťanům 1:18, Ekumenický překlad

 

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina