3A. OTÁZKA: Je organizace Strážná věž kultem?—I. část

 

(CONB LEKCE 4: „Kdo je ďábel?“)

 Odsuzuje Bůh osobní názory a nezávislé myšleni?
Jak může v náboženství, které dovoluje svým členům nesouhlasit s duchovními věcmi, existovat křesťanská jednota? Potřebují být  opravdoví křesťané vedeni nějakou organizací, aby rozuměli Bibli?  Jaké jsou techniky záludné manipulace kultu?

CINDY:    Ahoj, Karen.  Jak jsi se měla tento týden? 

KAREN: Šlo to. Akorát mamka mi dělala dusno, protože studuji se svědky Jehovovými. Řekla bych, že se bojí, že skončím v nějakém kultovním náboženství.

CINDY:    Karen, to hodně slyšíme od lidí, kteří našemu náboženství nerozumějí. Prostě dnes budeme jako obvykle studovat brožuru od Strážné věže s názvem Co od nás Bůh vyžaduje?: „Satan může použít pronásledování nebo odpor, aby vás přiměl opustit Jehovu.“ Jak vidíš, Karen, „Někteří z vašich blízkých se na vás možná budou velmi zlobit, že studujete Bibli…Satan vás chce zastrašit, abyste přestali poznávat Jehovu.“1.  Nenecháš Satana zvítězit tím, že bys poslechla svou mamku, že ne, Karen? 

KAREN: Cindy, moji mamku neštve to, že studuji Bibli. Akorát se znepokojuje tím, že studuji se svědky Jehovovými. Myslí si totiž, že náboženství svědků Jehovových je kult a nechce, abych tam skončila. 

CINDY:    Karen, víš, co je to „kult“?  Před pár lety, ve vydání Strážné věže z 15. února  1994, Společnost popsala, co je to „kult.“ Dovol mi přečíst něco z toho, co řekli v tom článku: „Vůdcové kultovních náboženství jsou známi tím, že záludnými metodami ovládají mysl svých následovníků. Existují nějaké doklady o tom, že to dělají i svědkové Jehovovi? …V tomto ohledu má výjimečný význam nedávné rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Tato komise prohlásila, že svědkové by se měli těšit ze svobody myšlení, svobody svědomí a svobody náboženství; že mají právo o své víře hovořit a vyučovat ji. Takové rozhodnutí by stěží mohlo být přijato, kdyby se o svědcích Jehovových vědělo, že k získávání nových členů používají záludné neetické metody nebo že se lstivým způsobem snaží ovládnout mysl svých stoupenců.“2.  Karen, víš přece, jací jsme. Myslíš si, že používáme „záludné metody,“ abychom ovládali tvou mysl? 

KAREN: Nejsem si jista, Cindy. Mamka říkala, že svědkové Jehovovi nesmějí zpochybňovat učení ani politiku organizace Strážná věž a že pokud nevěří úplně všemu, co Společnost vyučuje, jsou z organizace vyloučeni. Řekla, že strach z odmítnutí touto organizací zmanipuloval mnoho svědků, aby nepřijali krevní transfuzi,3. aby odmítali jakékoli politické aktivity4.  a aby neměli účast na ničem, s čím organizace Strážná věž nesouhlasí. Je to pravda, že Strážná věž manipuluje své členy tímto způsobem? 

CINDY:    Já bych to nenazývala „manipulací,“ Karen.  Společnost Strážná věž nám neříká, čemu máme věřit. Vycházíme ze svého svědomí a činíme svá vlastní osobní rozhodnutí, co se týče krevních transfuzí a politiky. 

KAREN: Skutečně, Cindy?  Máš dovoleno dělat své vlastní osobní rozhodnutí? Tak co se stane, když svědomí některému svědkovi dovolí volit; říkáš, že za takovéto jednání nebude vyloučen? 

CINDY:    Nebude, Karen.  Byl by vyloučen, kdyby pokračoval v tomto jednání, protože svědek Jehovův musí věřit a jednat v souladu s organizací Strážná věž. 

KAREN: Tak tedy říkáš, Cindy, že osobní svědomí svědka je určeno učením a politikou organizace Strážná věž? 

CINDY:    No, vlastně ano…

KAREN:    Poslechni si tento článek ze Strážné věže a řekni mi, jestli to není záludná „manipulace“ ovládání myšlení a víry lidí. Společnost řekla:  „…Satan již na samém počátku své vzpoury uvedl v pochybnost způsob, jak Bůh něco dělá. Podněcoval k nezávislému uvažování.…Jak se projeví takové nezávislé uvažování? Obvykle tím, že jsou uváděny v pochybnost rady, jež poskytuje Boží viditelná organizace.…Proč je to tak nebezpečné? Takové uvažování je důkazem pýchy. … Můžeme opravdu postupovat bez řízení ze strany Boží organizace? Ne, nemůžeme!“5. Cindy, když je na osobní úsudek při určení biblické pravdy pohlíženo jako na pýchu, která se pozvedá proti Bohu, není to snad  prostředek k ovládání víry lidí? Jestliže není člověku dovoleno zpochybnit učení nějaké organizace, jak se může řídit biblickým příkazem: „přesvědčte se o všem”?6. 

CINDY:    To je dobrá otázka, Karen, ale jakmile si ověříme. že toto je Jehovova organizace, nesmíme již zpochybňovat její učení. Ježíš nám řekl, že musíme být „jedno,“ jako on a Otec jsou jedno,7. a apoštol Pavel nabádal věřící v Korintu, aby „všichni mluvili souhlasně a nebylo … rozdělení,“ aby byli „sjednoceni stejnou myslí a stejným myšlenkovým postupem.“8.  Abychom byli sjednoceni v myšlení, nesmíme zpochybňovat radu, kterou nám organizace poskytuje.

KAREN: Cindy, je jednota totéž jako stejnost, nebo je mezi nimi rozdíl? 

CINDY:    Co myslíš tím: „rozdílem“ mezi jednotou a stejností? Není to snad totéž, Karen? 

KAREN: Ne docela, Cindy.  Nech mě to vysvětlit.  Všimni si, že v tom verši, který jsi zmínila, 1. Korinťanům 1:10, Pavel neříká věřícím, aby měli stejnou víru, ale spíše, jak to formuloval, aby byli „sjednoceni… stejným myšlenkovým postupem.“  Myslíš si, že je možné, aby byla skupina lidí „sjednocena…stejným myšlenkovým postupem,“ aniž by měla naprosto stejnou víru?  Například si, Cindy, představ, že ty a tvůj manžel jste se neshodli v tom, zda byste měli snídat jablka nebo ne. A teď, Bible říká, že manželé a manželky jsou v manželství jedno, jsou jako jeden, ale znamená to snad, že jsi povinna mít ráda jablka tak jako tvůj manžel? 

CINDY:    Ovšem, že ne, Karen.  Jsem v jednotě se svým manželem, ale to neznamená, že nemáme na jisté věci rozdílný názor.  On může mít rád určitá jídla nebo oblečení, které se mně moc nelíbí, ale to náš vztah neovlivňuje. Uplatňujeme jednotu v našem manželství tím, že držíme při sobě navzdory našim rozdílnostem. Když se objeví problém, na který máme různý názor, podřídím se manželovu vedení a podpořím ho v jeho rozhodnutí, i když s jeho názorem nesouhlasím. To jsi myslela tím rozdílem mezi jednotou a stejností? 

KAREN: Ano, Cindy, přesně o tom mluvím. To, jak jsi popsala vztah se svým manželem, je nádherný obraz toho, co znamená být „jedno“ v jednotě. Zatímco stejnost vyžaduje naprostou shodu v každém ohledu života a v myšlení; jednota se, naproti tomu, více týká spolupráce při rozmanitosti.  Pokud vezmeme v úvahu kontext tohoto verše, kde jsou korintští věřící tak rozdělení, že nemohou spolupracovat, chápeš, proč je Pavel nabádal, aby odložili své rozdílné postoje a sjednotili se kvůli Království? 

CINDY:    Ano, tomu rozumím, Karen, ale nechápu, jak mohou křesťané spolupracovat v jednotě, když spolu nesouhlasí v duchovních otázkách. 

KAREN: Cindy, pamatuješ si, jak se korintští věřící přeli o to, zda by měl křesťan jíst maso, které bylo obětované modlám? Co Pavel těmto věřícím radil? Učinil z jedení masa obětovaného modlám při falešné bohoslužbě přestupek hodný vyloučení?

CINDY:    Ne, neučinil, Karen.  Ve skutečnosti v 1. Korinťanům, v kapitolách 8 a 10, se zdá, že Pavel projevuje větší starost o pohoršení svědomí slabého bratra, než aby urovnal při o politiku organizace. 

KAREN: Máš pravdu, Cindy, a podívej se, jak Pavel jedná s touto záležitostí v Římanům 14:1-3:  „Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí všecko, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí; vždyť Bůh jej přijal za svého.“9. Všimla sis, Cindy, jak Pavel křesťanům zdůraznil, aby neodsuzovali bratra, který má na věc jiný názor? 

CINDY:    Ano, to je dobrý příklad. A podívej se na pátý verš!  Říká se zde: „Někdo soudí, že jeden den převyšuje druhý; někdo jiný soudí, že jeden den je jako všechny ostatní; ať je každý plně přesvědčen ve své vlastní mysli.“10.  Říká se zde, že křesťané mají svobodu nesouhlasit ohledně toho, který den považovat svatý? 

KAREN: Správně, Cindy.  Někteří věřící dodržovali všechny židovské svátky, zatímco jiní nikoli. Pavel na to reagoval slovy: „ať je každý plně přesvědčen ve své vlastní mysli.“ Vidíš, jak je pravé křesťanství vzdáleno od vynucování organizační shody na stejné víře a dovoluje svobodu v okrajových otázkách, pokud jsou v jednotě s ústředním učením, které se týká Království?

CINDY:    Ano, chápu tě, Karen.

KAREN: Vzhledem k tomu, že organizace Strážná věž nedovoluje svobodu co se týče nesouhlasu s jakýmkoli jejím učením a politikou, chápeš, proč má moje mamka  obavy, jestli organizace Strážná věž není kultem?

CINDY:    Chápu její obavy, Karen, nebyla bych však tak zbrklá, abych pohlížela na svědky Jehovovy jako na kult.  Společnost prozkoumala v tom článku ve Strážné věži z roku 1994 mnoho dalších hledisek. Mohly bychom o nich diskutovat příští týden?

KAREN: Jistě, Cindy.  Budu tady.

KOMENTÁŘ:

Přátelé, Kolosanům 2:16-17 varuje: „Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám. To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus.“11.

bullets Další kapitola

=========

1. Co od nás Bůh vyžaduje?, 1996, str.9:7
2. Strážná věž, 15. února 1994, str. 4, 6
3. Strážná věž, 15. ledna 1961, str. 64, angl.
4. Strážná věž, 1. listopadu 1956, str. 648
5. Strážná věž, 1. října 1983, str. 22, 27
6. 1. Tesalončanům 5:21, Překlad nového světa
7. Jan 17:21
8. 1. Korinťanům 1:10, Překlad nového světa
9. Ekumenická Bible
10. Překlad nového světa
11. Ekumenická Bible

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina