2. OTÁZKA: Je duchovní přijetí pouze pro 144,000 lidí?

ccjw-en-adbullets  KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(CONB LEKCE 1: „Jak můžete zjistit, co Bůh vyžaduje”)

Karen se ptá  Cindy, proč čtou svědkové Jehovovi Bibli, když většina dnešních svědků Jehovových nevěří Novému zákonu v tom, že půjdou do nebe a co se týče duchovního přijetí a znovuzrození. Tyto věci na sebe nevztahují.

CINDY:    Ťuk, ťuk… 

KAREN: Už jdu.… Kdo je tam? 

CINDY:    To jsem já, Cindy.  Pamatuješ se na studium Bible, které jsme začaly minulý týden? 

KAREN: Ale ano!  Pojď dál. Jsem ráda, že jsi ochotná se mnou studovat. 

CINDY:    Tak jak jsi se měla přes týden? 

KAREN: Šlo to. Neměla jsem dost času, abych si prohlédla tu brožuru od Strážné věže s názvem Co od nás Bůh vyžaduje?, kterou jsi mi dala, uvažuji však o tom, o čem jsme mluvily, jak je Bible podobná Božímu milujícímu dopisu pro nás,1. a já mám dotaz. 

CINDY:    Ano, Karen? 

KAREN: Jeden můj kamarád mi řekl, že svědkové Jehovovi nevěří, že se na ně vztahuje všechno obsažené v Bibli. Řekl, že Strážná věž učí, že v Nové smlouvě je pouze 144 000 osob a že jen oni půjdou do nebe a protože většina svědků nevěří, že by byli v této skupině lidí, nevěří, že mohou být „znovuzrozeni“.2.  Je to pravda? 

CINDY:    Je,  Karen, ale tak tomu učí Bible a kromě toho, jak porosteš v pravdě, později to pochopíš. Prozatím pracujme na základních věcech.. 

KAREN: Ale já tomu nerozumím, Cindy.  Neřekl snad Ježíš: „…nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království”?3.  Jelikož je námětem Bible Boží království, proč ji svědkové Jehovovi studují, když nevěří Ježíšovým slovům, která se na ně vztahují? Není to snad podobné snění o něčem, co nemůžeš mít? 

CINDY:    Karen, já neřekla, že Království je něco, co nemůžeš mít. Budeme poddaní vlády Království, ačkoli nebudeme vládnout. Konec konců, Království potřebuje poddané, kterým by vládlo. Kdybychom byli všichni v nebi, komu bychom vládli?4. 

KAREN: Cindy, neříká snad Bible, že během Kristovy tisícileté vlády budou na zemi lidé, kteří se nerozhodli pro Boha ani proti Bohu? Nemohli bychom vládnout jim? 

CINDY:    Možná, Karen, ale to budeme studovat později. Teď se musíme zaměřit na to, co bychom měli dělat, abychom se líbili Bohu. Nesouhlasíš snad s tím, že „jedině Bible nám ukazuje, co musíme dělat, abychom se Bohu líbili“?5.

KAREN: Ano, Cindy.  Vím, že jsme to četli v té brožuře a souhlasím s tím, vyvolává to však další otázku. Četla jsem v Galaťanům 4:4-6: „Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna…abychom byli přijati za syny. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče.“6.  Není to snad samotné Písmo, které říká, že musíme být přijati předtím, než můžeme mít Ducha svatého, který jedná v našich životech? 

CINDY:    No, Karen, domnívám se, že ano… „protože jste synové, poslal Bůh Ducha…“  Musíš si ale uvědomit, že se tyto verše na nás nevztahují. Vztahují se pouze na ty, kdo jdou do nebe. Já nejdu do nebe, tudíž nepotřebuji být přijata do Boží rodiny, jak se o tom zde hovoří. 

KAREN: A protože nejsi „přijata,“ nemůžeš být ani „pomazaná“ Duchem svatým, že, Cindy? 

CINDY:    Ne, nemůžu, ale mně to nevadí, Karen.  Všechno, co potřebuji, je získat Jehovovo schválení pro svůj život tím, že budu poslouchat jeho Slovo. 

KAREN: Mně to však vadí, Cindy. Právě jsi mi řekla, že věříš, že „jedině Bible nám ukazuje, co musíme dělat, abychom se Bohu líbili,“7. a teď mi říkáš, že tyto verše z Bible se na nás nevztahují. Jsem zmatena!  Nemáme-li Ducha svatého, jak se můžeme líbit Bohu? Přečtěme si Římanům  8:8-9 ze tvé Bible—Překladu nového světa„Proto ti, kteří jsou v souladu s tělem, se nemohou líbit Bohu. Vy však nejste v souladu s tělem, ale s duchem, jestliže ve vás opravdu přebývá Boží duch. Pokud však někdo nemá Kristova ducha, ten mu nepatří.“  Neříká snad Písmo, že jsme v „souladu s tělem“ a že se „nemůžeme líbit Bohu,“ nemáme-li Božího Ducha svatého? 

CINDY:    To ano, ale já mám Božího ducha, Karen.  Nemusím být přijata, ale mám nějakou míru Božího ducha. 

KAREN: Opravdu, Cindy?  Kde je v Bibli řečeno, že můžeš mít Božího ducha bez přijetí? I židovský patriarcha David musel být přijat za Božího syna, aby obdržel Božího ducha.8.  A jen o pár veršů dál v této Bibli čteme (v Římanům 8), že „všichni ti, kteří jsou vedeni Božím duchem, jsou totiž Boží synové“”9.  Právě jsi mi řekla, že nemůžeš být přijata za Boží dítě; jak tedy vůbec můžeš být vedena Božím duchem? 

CINDY:    No, já nevím. . . 

KAREN: Cindy, přečtěme si znovu 9. verš. 

CINDY:    “Vy však nejste v souladu s tělem, ale s duchem, jestliže ve vás opravdu přebývá Boží duch. Pokud však někdo nemá Kristova ducha, ten mu nepatří.“ Nikdy jsem si toho dříve nevšimla. Říká se zde, že nemohu patřit Kristu, pokud nemám Božího ducha. Domnívám se, že proto Společnost Strážná věž říká, že se na nás tyto verše nevztahují. Kdyby tomu tak nebylo, všichni bychom měli problém. 

KAREN: Cindy, jestliže se tyto verše na tebe nevztahují, proč tedy svědkové Jehovovi čtou Bibli?  Není to snad podobné čtení  milujícího dopisu od někoho jiného? 

KOMENTÁŘ:

Přátelé, Satan získává veliké vítězství, když nám dokáže zpochybnit hodnotu Božího Slova. „Je to skutečně tak, že Bůh řekl: Nesmíte jíst. . .?”10. ptal se Satan, když pokoušel Evu v ráji. Když Bible mluví o skupině 144 000 osob, nikde netvrdí, že je to jediná skupina, která bude v nebi, ani neříká, že zaslíbení daná křesťanům prostřednictvím Nové smlouvy se vztahují pouze na 144 000 osob. Bible naopak říká: „Ke všem zaslíbením, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno ‚Ano.‘“11. Na ty z nás, kdo jsou v Kristu Ježíši, se vztahují všechna Boží zaslíbení.  Jan 1:12 říká: „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“— Ekumenická Bible

=========

1. Co od nás Bůh vyžaduje?, 1996, str. 3:1
2. Svědkové Jehovovi—Kdo jsou? Čemu věří?, 2000, str. 13; Strážná věž, 1. února 1998, str. 20; Strážná věž, 15. února 1998, str. 20
3. Jan 3:3, Ekumenická Bble
4. Rozmlouvat z Písma, 1985, 1989, str. 418
5. Co od nás Bůh vyžaduje? , 1996, str. 3:1
6. Ekumenická Bible
7. Co od nás Bůh vyžaduje?, 1996, str. 3:1
8. V Žalmu  89:20, Bůh Jehova prohlásil, že když si vyhlédl Davida za svého služebníka, „pomazal jej“ svým „svatým olejem.“ A bylo to při tomto pomazání, kdy „od toho dne dál začal na Davida působit Jehovův duch.“—1. Samuel 16:13, PNS  Stejně jako Galaťanům 4:6 zjevuje, že ti, kdo jsou „přijati“ do Boží duchovní rodiny,  mohou nazývat Boha: „Abba! Otče!,“ tak David pomazán Božím Duchem svatým a duchovně přijat do Jeho rodiny, volal k Bohu slovy: „Ty jsi můj Otec…“—Žalm 89:26, PNS  To  mělo za následek, v přeneseném významu jako předobraz Krista, že Bůh určil Davidovi pozici „prvorozeného.“ (Žalm 89:27)  Stěží by mohl nazvat Davida „prvorozeným,“ kdyby David nebyl přijat do Boží duchovní rodiny.
9. Římanům 8:14
10. Genesis 3:1, Překlad nového světa
11. 2. Korinťanům 1:20, Ekumenická Bible

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina