2. OTÁZKA: Vyžaduje křesťanská láska k bratřím neúčast ve válce?

ccjw-en-adbullets KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(CONB LEKCE 13: „Jak můžete najít pravé náboženství?”)

Vyžaduje Ježíšův příkaz, abychom „milovali své nepřátele,“ politickou neutralitu během války? Byli svědkové Jehovovi v průběhu 2. světové války, co se týče Hitlera, tak politicky neutrální, jak prohlašují?

CINDY:      Karen, co myslíš, že je „nejvýznačnějším znakem“ pravých křesťanů, který je odděluje od jakýchkoli jiných náboženství světa?

KAREN:            Cindy, naše studium z brožury Strážné věže Co od nás Bůh vyžaduje? ukazuje, že „nejvýznačnějším znakem pravých křesťanů je to, že mají mezi sebou opravdovou lásku.“1. U Jana 13:35, Ježíš řekl svým učedníkům: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“2.

CINDY: Správně, Karen.  Přesně tak to vysvětluje Společnost Strážná věž, totiž že praví křesťané „se neučí nenávidět lidi z jiných zemí.…Neúčastní se válek.… Praví křesťané spolu navzájem jednají jako bratři a sestry.”3. Na rozdíl od křesťanstva, jehož členové ve válce bojují proti sobě, svědkové Jehovovi důsledně zachovávají přísnou neutralitu, i když čelí krutému pronásledování a odporu. Například se tak stalo ve 30. letech 20. století, když nacisté útočili na Židy. Probuďte se! z 22. srpna 1995 o tom podává zprávu: „Svědkové Jehovovi odmítali zdravit Hitlera vztyčenou paží. Odmítali to proto, že svou záchranu připisovali Bohu a jenom jemu zasvětili svůj život.… Neochvějný neutrální postoj svědků a jejich věrná oddanost Božímu Království byla pro Hitlerovu vládu nepřijatelná.… Svědkové Jehovovi sice patřili k prvním terčům nacistického týrání.… Když v roce 1939 začala druhá světová válka, bylo již 6000 svědků zavřeno v táborech a ve vězeních.… Ano, dějiny ukazují, že svědkové Jehovovi vždy projevovali lásku ke svým bližním, dokonce i když museli čelit silnému tlaku.“4.

KAREN: Cindy, co řekl Ježíš u Jana 15:13, že je tou největší láskou, jakou může mít někdo k druhému člověku?

CINDY: No, Karen, Jan 15:13 říká: „Nikdo nemá větší lásku než tu, že by se někdo vzdal své duše ve prospěch svých přátel.“5.

KAREN: OK, Cindy.  Jelikož Ježíš řekl, že tou největší láskou, kterou může mít někdo k druhému člověku, je vzdát se svého života, proč svědkové Jehovovi neprojevili takovou lásku, že by se vzdali svých životů, aby bránili, chránili a zachránili 6 milionů pronásledovaných Židů před Hitlerem? Kdo podle tohohle biblického pravidla ukázal větší lásku? Svědkové Jehovovi, kteří byli tak neutrální, že se odmítli připojit k válečným silám Spojenců, aby osvobodili pronásledované Židy, anebo křesťané jako Corrie Ten Boom a její rodina, kteří nasadili své životy na ochranu a záchranu židů a dalších Hitlerem pronásledovaných jedinců? (See http://www.corrietenboom.com/history.htm)

CINDY: Ale, Karen, svědkové Jehovovi zaujali stanovisko proti Hitlerovi! Probuďte se! z 22. srpna 1995 říká, že „svědkové Jehovovi.…se nepodílejí na válkách,“ a  „v době, kdy Hitler zatáhl celou Evropu do války, svědkové Jehovovi stáli pevně, navzdory brutálním nacistickým pokusům donutit je, aby se připojili k bezuzdnému vraždění.“6. V tomhle článku Společnost ještě vysvětlila, že „ ještě dříve než vznikly tábory smrti,“ svědkové Jehovovi „prohlašovali, že nacizmus je nebezpečný, prostřednictvím Probuďte se!”7.  Tak vidíš, Karen, „Láska k bližním podněcovala svědky k tomu, že lidi v Německu varovali, aby se nenechali oklamat velkolepou vizí slavné tisícileté vlády Třetí říše.…Svědkové Jehovovi sice patřili k prvním terčům nacistického týrání, ale oni sami také ostře odsuzovali krutosti vůči Židům, Polákům, postiženým a dalším lidem.“8.

KAREN: Cindy, Společnost tvrdí, že přestože svědkové Jehovovi neprojevili větší lásku, když se ve válce nevzdali svých životů, aby zachránili pronásledované Židy, projevili „lásku k bližním“ tím, že se vystavili Hitlerovým krutostem?

CINDY: Správně, Karen.  Dějiny odhalují, že zatímco svědkové Jehovovi „se nebáli mluvit nahlas“ a odhalovat zlo nacizmu, „katolická církev — stejně jako další církve — se stala pomocníkem odporné Hitlerovy vlády.… Hitler byl pokřtěný katolík a podobně i mnozí čelní představitelé jeho vlády.… Je pravda, že proti nacistickému státu vystoupilo několik odvážných jednotlivců z náboženství katolického, protestantského i z jiných náboženství. A ačkoliv někteří z nich za to dokonce zaplatili životem, jejich duchovní vůdci, kteří prohlašovali, že slouží Bohu, byli loutkami ve službách Třetí říše.“9.

KAREN: Cindy, Společnost říká, že „na rozdíl od církví svědkové Jehovovi otevřeně mluvili proti nacismu“?10. Totéž vydání Probuďte se! z 22. srpna 1995 prohlašuje, že po sjezdu svědků Jehovových v Berlíně 25. června 1933, kde někteří z 7 000 shromážděných napsali nanečisto „deklaraci skutečností,“ aby přednesli svůj případ Hitlerovi, začalo jejich pronásledování, protože „nacisté neměli v úmyslu tolerovat, že by někdo odepřel podporu jejich ideologii.“11. Tahle deklarace, kterou svědkové poslali Hitlerovi, je otisknutá v Ročence svědků Jehovových z roku 1934.  Přečteš, jak se vlastně svědkové Jehovovi v té deklaraci vyjádřili?

CINDY: OK.  „Největší a nejvíce utlačující říší na zemi je říše Angloamerická. Tím je míněna Britská říše, jejíž součástí jsou Spojené státy Americké. Jsou to obchodující Židé z Britsko-Americké říše, kteří vybudovali a provozují velké obchodování, jehož prostřednictvím vykořisťují a utiskují lid z mnoha národů.…Současná německá vláda se důrazně vyjádřila proti velkému obchodování utiskovatelů a v opozici k nesprávnému vlivu náboženství v politických záležitostech tohoto národa. Přesně takové je naše stanovisko.…Místo toho, abychom byli proti zásadám, které německá vláda obhajuje, vyjadřujeme se zcela jasně pro tyto zásady.“12.  

KAREN: Cindy, jak může Společnost ukazovat na některé církve křesťanstva, které sloužili nacistům jako loutky, když podporovala socialistické ideály německé vlády, které byly proti „Angloamerické říši“?  Jak může Společnost tvrdit, že odmítla „podporovat ideologii“ nacizmu, když ve své deklaraci uvedla, že „největší a nejvíce utlačující říší na zemi je říše Angloamerická.“?13. Jeví se ti to jako neutralita?

CINDY: OK, Karen.  Tak asi svědkové nebyli tak politicky neutrální, jak měli být, když jednali s Hitlerem, ale přinejmenším se neúčastnili tělesného válčení, a dodnes svědkové Jehovovi raději riskují věznění a smrt, než by porušili křesťanskou neutralitu. Víš, Karen, u Lukáše 6:27-28 Ježíš řekl: „…Milujte dál své nepřátele, čiňte dobro těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vás urážejí.“14.Křesťan nemiluje své nepřátele, když je zabíjí ve válce, viď?

KAREN: Cindy, když Ježíš řekl, abychom milovali své nepřátele, tak když nějaký vetřelec vnikne do tvého domu a bude ti vyhrožovat zabitím, znamená to, že se nemáš bránit? Přece nemiluješ svého nepřítele, když ho zabiješ v sebeobraně, viď?

CINDY: Ale, Karen, příkaz milovat své nepřátele se nevztahuje na sebeobranu. I Společnost připouští, že v Exodu 22:2: „ve svém Zákonu pro Izrael Bůh Jehova zjevil, že jednotlivec má právo na sebeobranu.”15.

KAREN: Ale, Cindy, když se příkaz milovat své nepřátele nevztahuje na sebeobranu, proč ho svědkové Jehovovi vztahují na národ, který se jenom pokouší bránit ve válce proti nepřátelům, jako byl Hitler?

CINDY: Takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlela, Karen, jednu věc však Ježíš objasnil, a sice to, že jeho „následovníci měli činit učedníky z lidí všech národů; ctitelé pravého Boha se tedy časem budou vyskytovat ve všech národech.… Kdyby šli praví křesťané z jednoho národa do války proti jinému národu, bojovali by proti spoluvěřícím, proti lidem, kteří se modlí o pomoc k témuž Bohu jako oni.“16. Jak by se mohli křesťanští bratři navzájem milovat, kdyby se vzájemně zabíjeli ve válce?

KAREN: Cindy, dejme tomu, že by tvůj manžel Steve byl u toho, kdyby se nějaký vetřelec vloupal do tvého domu a ohrožoval by tvůj život. A teď by měl tři možnosti. Buď by ti šel na pomoc a bránil tě, nebo by byl v tom konfliktu úplně neutrální a neudělal by nic pro tvou obranu, a nebo by  spojil své síly s vetřelcem a napadl by tě. Kdyby byl opravdu na Jehovově straně, kterou z těch tří možností by si vybral: být na tvé straně, být na straně vetřelce, nebo být neutrální?

CINDY: Samo, že by můj manžel Steve byl na mojí straně a pokoušel se mě chránit, Karen

KAREN: OK. Takže proč by byla v tomhle případě neutralita přestoupením Božího zákona?

CINDY: No, Karen, protože Bůh Jehova dal mému manželovi povinnost mě chránit. A tak zaujmout v tomhle konfliktu neutrální postoj, když jsou ohroženy životy jeho vlastních, by bylo přestoupením Jehovova opatření pro život a řád.

KAREN: Správně, Cindy.  Chápeš, že ten samý princip se dá taky uplatnit na odpovědnost bránit svůj národ proti válčícím národům? Konec konců v každém konfliktu existuje strana, která je v právu, a ta, která v právu není, souhlasíš s tím? Jinak řečeno, kdyby Steve zaujal nějaký jiný postoj—ať už na straně vetřelce nebo neutralitu—nebyl by v právu a popřel by před Bohem Jehovou svou povinnost chránit své vlastní.

CINDY: S tím souhlasím, Karen, ale jak to mění fakt, že křesťané, kteří se účastní tělesného válčení, zabíjejí své křesťanské bratry?

KAREN: Cindy, protože v každém konfliktu existuje strana, která je v právu, a ta, která v právu není, tak když opravdový křesťan zkoumá konflikt ve světle principů z Božího Slova, je snad pravděpodobné, že by se přidal k silám, které v té bitvě nejsou v právu?

CINDY: Asi máš pravdu. Opravdoví křesťané by nestáli ve válce na straně, která není v právu. A tak by křesťané nestáli na obou stranách bitvy. Ale já to nechápu, Karen.  V Matouši 26:52 Ježíš přikázal Petrovi, aby odložil svůj meč, protože „všichni, kteří berou meč, mečem zahynou.“ Proč by to Ježíš přikázal, kdyby braní meče na obranu něčí země nebylo proti Božímu zákonu?17.

KAREN: Cindy, v Probuďte se! z 8. září 1975, Společnost o tomhle verši řekla, že „Petrův čin v tomto případě nebyl záležitostí sebeobrany, ale spíše odporu vůči autoritám a…Boží vůli.“  I Společnost připustila, že v Lukáši 22:38 bylo zřejmé, že Ježíšovi apoštolové měli alespoň dva meče.18.  Protože měli Ježíšovi učedníci několik mečů na svou obranu, proč by nemělo být pro křesťany správné vzít meč na obranu sebe a své země?

KOMENTÁŘ:
Přátelé, jak řekl Ježíš u Jana 15:13, „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.19. Čili v průběhu celé historie projevovali praví křesťané největší lásku ke svým bratřím—nikoli tak, že by v dobách konfliktů byli neutrální—nýbrž tak, že se vzdali svých životů při obraně a ochraně své rodiny, svých přátel a své země před nepřátelskými národy. Taková obětavá křesťanská láska k bratřím je důkazem, že se nikdy žádný voják nevzdal svého postavení poté, co se stal křesťanem, a i Jan Křtitel nabádal vojáky ve své době, aby „se spokojili“ se svým „žoldem.20. Jak by se mohli spokojit se svým žoldem, kdyby nezůstali vojáky?

bullets Další kapitola

 

==================

1. Co od nás Bůh vyžaduje?, 1996, str. 26:3
2. Ekumenická Bible
3. Co od nás Bůh vyžaduje?,str. 26:3
4. Probuďte se! 22. srpna 1995, str. 4, 7, 9-10, 15
5. Překlad nového světa
6. Probuďte se! 22. srpna 1995, str. 15
7. Probuďte se! 22. srpna 1995, str. 3
8. Probuďte se! 22. srpna 1995, str. 9
9. Probuďte se! 22. srpna 1995, str. 3, 14, 12, 14
10. Probuďte se! 22. srpna 1995, str. 15
11. Probuďte se! 22. srpna 1995, str. 7
12.  Ročenka svědků Jehovových z roku 1934, str. 134-136 (1934 Year Book of Jehovah’s Witnesses, pp. 134-136) (angl.)
13. Ročenka svědků Jehovových z roku 1934, str. 134 (1934 Year Book of Jehovah’s Witnesses, p. 134) (angl.)
14. Překlad nového světa; viz též Rozmlouvat z Písma,str. 202
15. Probuďte se! 8. září 1975, str. 27 (angl.)
16.
Rozmlouvat z Písem, str. 203
17. Rozmlouvat z Písem, str. 202
18. Probuďte se! 8. září 1975, str. 28 (angl.)
19.
Ekumenická Bible
20. Viz Lukáš 3:14

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina