1B. OTÁZKA: Vyžaduje Boží zákon o krvi vyvarovat se transfuzí krve?—II. část

ccjw-en-adbullets KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(CONB LEKCE 12: „Projevujme úctu k životu a ke krvi“)

(POKRAČOVÁNÍ PŘEDCHOZÍHO ROZHOVORU)

CINDY: Karen, před týdnem jsme mluvily o transfuzích krve a o tom, že nám Boží zákon přikazuje zdržovat se krve. Probíraly jsme, že „svědkové Jehovovi nepřijímají transfuze celé krve ani jejích primárních složek (jako jsou červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky či plazma),“ někteří „svědkové Jehovovi přijímají injekce krevní frakce, jako je imunoglobulin nebo albumin,“ z krevní plazmy.1.

KAREN: Jasně, Cindy.  Před týdnem jsem se zeptala, že jestli je krevní frakce pořád krevní substancí, proč je svědkové Jehovovi přijímají, když Bible říká: zdržujte se krve? Člověk se „nezdržuje…krve,“ pokud přijímá do těla nějakou krevní frakci, viď?

CINDY: No, Karen, totéž se rozebírá v „Otázkách čtenářů“ ve Strážné věži z 15. června 2000. Společnost uvádí, že „někteří“ svědkové Jehovovi „odmítají vše, co pochází z krve (dokonce i frakce, jež jsou určeny k zajištění dočasné pasivní imunity). Boží příkaz ‚zdržujte se krve‘ chápou tímto způsobem….Tento jejich upřímný, zásadový postoj by měl být respektován.“ Potom Společnost pokračuje: „Někteří křesťané se rozhodnou jinak….V ‚Otázkách čtenářů‘ ve Strážné věži z 1. června 1990 bylo uvedeno, že plazmatické bílkoviny (frakce) u těhotné ženy přecházejí z její krve do samostatného oběhového systému plodu…Někteří křesťané mohou dojít k závěru, že když krevní frakce mohou prostupovat z jednoho člověka do druhého v přirozených podmínkách, mohou i oni přijmout určité krevní frakce získané z krevní plazmy nebo z krvinek.“ 2.

KAREN:  Cindy, Strážná věž zdůvodňuje, že není přestoupením Božího zákona o krvi přijmout malé frakce primárních krevních složek, protože plazmatické bílkoviny přirozeně přecházejí z oběhového systému matky na dítě?

CINDY: Správně, Karen.  Ale, jak Společnost poznamenala ve Strážné věži z června 1990: „Matka nepřenáší svou krev na plod. Utvořené prvky (krvinky) z matčiny krve nepřekračují bariéru tvořenou placentou, aby se dostaly do krve plodu.”3. Takže svědkové Jehovovi si všímají, že zatímco krevní frakce „přecházejí přirozeně“ z matky na dítě, primární krevní složky, jako jsou červené a bílé krvinky, tak nečiní.  Proto svědkové Jehovovi důsledně odmítají „celou krev, červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky či plazmu.”4.

KAREN: Cindy, víš, že jsou bílé krvinky v mateřském mléce, kterým matka kojí své dítě? Kniha Breastfeeding—A Guide for the Medical Profession uvádí, že: „Jak T- tak i B-lymfocyty” (bílé krvinky) 5.  „jsou v mateřském mléce a jsou součástí imunologického systému v mateřském mléce.”6. Jelikož bílé krvinky „přecházejí přirozeně“ z matky na dítě, proč Společnost Strážná věž tvrdí, že jsou transfuze bílých krvinek překročením Božího zákona? Když svědkové Jehovovi přijímají frakce krevní plazmy, protože „přecházejí přirozeně“ z těhotné matky na její dítě, proč nepřijímají taky transfuze bílých krvinek?

CINDY: Karen, to je dobrá otázka. Fakt nevím proč.

KAREN: Cindy, jak víš, Společnost prohlásila v červnové Strážné věži z roku 1990: „Utvořené prvky (krvinky) z matčiny krve nepřekračují bariéru tvořenou placentou, aby se dostaly do krve plodu.“ Věděla jsi ale, že kniha A Pictorial Handbook of Anatomy and Physiology uvádí, že „v posledních týdnech těhotenství unikne přes placentu malé množství červených krvinek dítěte do krevního oběhu matky“?7.

CINDY: Jé, to jsem nevěděla.

KAREN: Cindy, v posledních týdnech těhotenství se neděje jenom to, že přejdou červené krvinky z dítěte do matky, ale doktoři Frank Oski a Lawrence Naiman ve své knize Hematologic Problems In the Newborn poukazují, že „nashromážděné důkazy ukazují, že leukocyty [bílé krvinky], krevní destičky a erytrocyty [červené krvinky] přecházejí přes bariéru placenty…Červené krvinky plodu mohou být přeneseny do matčina oběhu přibližně v 50 procentech těhotenství.”8.

CINDY: To je zajímavé, Karen.  Nepřipouští však ti doktoři, že tenhle přenos červených krvinek z dítěte do matky se děje jenom v 50 procentech těhotenství? Dokonce i Společnost připouští, že „pokud se při nějaké nehodě smísí krev matky a plodu, mohou se později objevit zdravotní problémy.“ 9. To určitě není Božím záměrem, viď?

KAREN: Cindy, nemohu posoudit, jestli to je Boží záměr. Ale jednu věc mohu zpochybnit. Jestli je proti Božímu zákonu přijmout transfuzi krve, proč potom Bůh dovoluje, aby se tak dělo v 50 procentech těhotenství? Nemyslíš si, že pokud je přenos krve z oběhového systému jednoho člověka do druhého vážným překročením Božího zákona, jistě by nedovolil takový přenos v žádném těhotenství?  Přestože je snad pravda, že se tak děje jen v 50 procentech těhotenství, jak říkají doktoři Oski a Naiman, neříká to nic o tom, co se děje v průběhu porodu.  Kniha Conception to Birth—Epidemiology of Prenatal Development ukazuje, že je „obvyklé,“ aby „krvinky plodu získaly přístup do krevního oběhu matky…v průběhu porodu.“10. Jelikož je vstup červených krvinek plodu do matčina krevního oběhu běžný během těhotenství a porodu, proč potom Společnost dál prosazuje svůj názor, že je transfuze krve porušením Božího zákona?

CINDY: To nevím, Karen.

KAREN: Cindy, pamatuješ se, jak jsme před týdnem mluvily o tom, že transfuze krve není totéž jako jedení krve, protože krev se nevstřebává, když je přenesena do žil v těle?

CINDY: Jo, Karen, a taky jsme mluvily o tom, že Společnost Strážná věž připouští, že je krev tělní tkání a že transfuze krve není ničím jiným než transplantací tkáně.11.

KAREN: Správně, Cindy.  Věděla jsi, že existuje způsob, jak můžeme dokázat, že se krev přenesená transfuzí chová jako transplantovaná tkáň a ne jako potrava pro tělo? Je totiž dokázáno, že krvinky plodu byly nalezeny u žen několik let po porodu. Kniha Williamse Obstetricsa uvádí, že „selhání placenty při zachovávání naprosté  integrity plodu a oběhu matky je zdokumentováno u mnoha případů, kdy byly nalezeny obousměrné přechody krvinek mezi matkou a plodem.…Leukocyty  [bílé krvinky] nesoucí chromosom Y byly identifikovány u žen do 5 let po porodu syna.”12. Vidíš, proč Boží zákon zavrhuje jenom fyzické jedení krve a nevztahuje se na transfuze krve z oběhového systému jednoho člověka do druhého? Nebo jinak, proč by Bůh dovolil, aby se to dělo přirozenou cestou v průběhu těhotenství a při porodu?

CINDY: Karen, to je dobrá námitka, ale já jí nerozumím. Kdyby Jehova chtěl, abychom přijímali do svých těl krev transfuzí, proč by přikázal křesťanům ve Skutcích 15:29, aby „se zdržovali …krve“? Nevylučuje to snad jakékoli přijímání krve?

KAREN: Cindy, podíváme se na kontext tohohle úryvku. V 15. kapitole Skutků čteme o sboru v Antiochii, kde se někteří bratři přeli o to, jestli by měli křesťané z pohanů dodržovat židovský zákon o obřízce, aby mohli být spasení. V Jeruzalémě byl svolán koncil, který tuhle otázku prodiskutoval, a verše 28-29 ukazují, jaké tam vyplynulo rozhodnutí. Přečteš to, Cindy?

CINDY: “OK: „Svatý duch a my sami jsme totiž uznali za dobré nepřidávat vám žádné břemeno kromě těchto nutných věcí: Abyste se zdržovali věcí obětovaných modlám a krve a zardoušeného a smilstva. Vystříháte-li se toho pečlivě, bude se vám dobře dařit. Buďte zdrávi!“13.

KAREN: Cindy, kromě zdržování se krve tenhle úryvek říká křesťanům, aby „se zdržovali  …zardoušeného.“ Jak se někdo zdržuje zardoušeného? Nemluví se tu snad o zdržování se ve smyslu nejedení toho, co bylo zardoušené, protože to nebylo řádně vykrvácené? A co další příkaz, abychom „se zdržovali…věcí obětovaných modlám“?  Nemluví se tu snad o zdržování se ve smyslu nejedení potravy, která byla zasvěcená modlám?

CINDY: No asi máš pravdu, Karen.

KAREN: Takže není pak logický závěr z tohoto kontextu 15. kapitoly Skutků, že se tu mluví o „zdržování se“ ve smyslu nejedení krve a ne o přijímání krve z jednoho lidského krevního oběhu do druhého?

CINDY: Chápu tvou námitku, Karen. Ale jsou transfuze krve skutečně bezpečné? V Probuďte se! z 22. října 1990 Společnost uvedla, že „možnost přenosu AIDS transfuzí krve je 1 ku 28 000.…A AIDS není jediným nebezpečím krevních transfuzí.…Hepatitida nakazí statisíce a zabíjí o mnoho více příjemců transfuze než AIDS.…“14.

KAREN: Cindy, od roku 1990, kdy Společnost vydala tenhle článek, bezpečnost krevních transfuzí pokročila. Zatímco Společnost ve svém článku z roku 1990 uvedla, že možnost nákazy AIDS z transfuze krve je 1 ku 28 000, vydání  Consumer Reports ze září 1999 uvádí, že tato možnost značně klesla na 1 ku milionu v případě AIDS a na 1 ku sto tisícům v případě hepatitidy C. Consumer Reports z roku 1999 pokračuje, že „pravděpodobnost nákazy ze dvou jednotek krevní transfuze je podstatně menší než možnost být zavražděn či být zabit při autonehodě během jednoho roku.“ A dále vysvětlují, že „vskutku největším rizikem pro pacienta v nemocnici je úmrtí z neočekávané nepříznivé reakce na nějakou medikaci.…Transfuze zachrání denně téměř 10 000 životů.…“15. Čili, Cindy, kdy je větší riziko smrti— když se jedná o smrt kvůli nepřijetí transfuze krve anebo o smrt kvůli špatné krvi?

KOMENTÁŘ:
Přátelé, existuje velký rozdíl mezi uctivým způsobem, kdy je krev používána jako posvátná substance, která zachraňuje život prostřednictvím transfuze, a hanebným způsobem, kdy pohané v biblických dobách pili při náboženských obřadech krev, aby získali sílu a vítězství. Zatímco se Bible jasně vyjadřuje proti používání krve pro vstřebávání kvůli výživě, Bible nikde nezavrhuje lékařskou péči v podobě transfuze pro doplnění zásoby krve v žijící lidské bytosti. Stejně jako dárci nabízejí svou krev, aby zachránili fyzický život, tak Ježíš nabízí svou krev, aby nám dal věčný život. Chtěli byste získat vykoupení, které nabízí Kristova krev?

 bullets  Další kapitola

 

 

==================
1. Strážná věž, 1. června, 1990, str. 30 (angl.)
2. Strážná věž, 15. června 2000, str. 30-31
3. Strážná věž, 1. června 1990, str. 31 (angl.)
4. Jak může krev zachránit váš život?, 1990, str. 14
5. Viz Probuďte se!, 8. února 2001, str. 14
6. Breastfeeding—A Guide for the Medical Profession, 4. vydání,  Ruth A. Lawrence (Mosby – Year Book, Inc, 1994), str. 154
7. A Pictorial Handbook of Anatomy and Physiology, 1978,  James Brevan, str. 36
8. Hematologic Problems In the Newborn, 3. vydání, 1982,  Frank A. Oski M.D. a J. Lawrence Naiman M.D., str. 41
9. Strážná věž, 1. června 1990, str. 31 (angl.)
10. Conception to Birth—Epidemiology of Prenatal Development, Jennie Kline, Zena Stein, Mervyn Susser, (Oxford University Press, 1989), str. 98
11.Viz Svědkové Jehovovi a otázka krve, 1977, str. 40-41; Jak může krev zachránit váš život?, str. 8; Probuďte se!, 22. srpna 1999, str. 31 (angl.)
12.Williams Obstetrics, 19. vydání (Norwalk, CT: Appleton a Lange, 1993), str. 127
13.Překlad nového světa
14. Probuďte se! 22. října 1990, str. 8-9 (angl.)
15. Consumer Reports, září 1999, str. 61, 63

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina