3A. OTÁZKA: Je politická neutralita křesťanská?—I. část

ccjw-en-adbullets KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(CONB LEKCE 13: „Jak můžete najít pravé náboženství?“)

Co tím Bible myslí, když nazývá Satana „bohem tohoto systému věcí“? Jsou lidské vlády ovládány Satanem? Proč Ježíš řekl, že jeho Království není částí tohoto světa? Jak by měli být křesťané odděleni od světa?

 ccjw-en-adKAREN: Cindy, mám v tom zmatek! Naše lekce z brožury od Strážné věže Co od nás Bůh vyžaduje? říká, že se svědkové Jehovovi „nevměšují do politických událostí ani do sociálních rozporů tohoto světa.“1. Ale když jsem četla „Otázky čtenářů“ ve Strážné věži z 1. listopadu 1999, bylo tam řečeno, že „…někdo ze svědků Jehovových…jde v průběhu voleb do volební místnosti, zatímco jiní svědkové nejdou.“2. To nechápu! Změnila snad Společnost Strážná věž svůj názor na volby a teď dovoluje svědkům Jehovovým, aby se politických voleb účastnili?

CINDY: Ne, Karen.  Podíváme se do toho článku a uvidíme, co je tam ve skutečnosti řečeno. „Za prvé,“ poznamenává Společnost Strážná věž, že „Ježíš Kristus o svých následovnících řekl: ‚Nejsou částí světa, stejně jako já nejsem částí světa.‘… Svědkové Jehovovi berou tuto zásadu vážně. Jelikož ‚nejsou částí světa‘, jsou v politických záležitostech světa neutrální.“3.

KAREN: Cindy, kde se v Bibli říká, že „nebýt částí světa“ znamená, že by se křesťané neměli účastnit vládních záležitostí světa?  Náboženská skupina „Assembly of YHWHHoshua“ učí své lidi, že nebýt „částí světa“ znamená nejen, že by měli být křesťané neutrální v politických záležitostech, ale že by neměli taky „se účastnit dobročinností světa.…ani přispívat či přijímat nějaké výhody od institucí Spojených států amerických, jako je sociální zabezpečení, lékařská péče [a] podpora v nezaměstnanosti.…“4. Jestliže „nebýt částí světa“ znamená neúčast v politických aspektech vlády, jak víš, že se to taky nevztahuje na vládní sociální instituce? Je snad společnost Assembly of YHWHHoshua důslednější v oddělenosti od světa než náboženství svědků Jehovových? Jak víš, jak tyhle věci rozlišit?

CINDY: Karen, to je dobrá námitka. To nevím, zato víme, že by se křesťané neměli účastnit vládních záležitostí, protože světové vlády řídí Satan. Kniha Strážné věže Rozmlouvat z Písem uvádí, že „jak říká 1. Jana 5:19, ‚celý svět leží v moci toho ničemného‘. U Jana 14:30 mluvil Ježíš o Satanovi jako o ‚panovníkovi světa‘. Ať tedy člověk podporuje kteroukoli světskou stranu, pod čí nadvládu se ve skutečnosti dostane?“5.

KAREN: Cindy, Společnost argumentuje, že kdyby se křesťan zapojil do politických a vládních záležitostí světa, dostal by se pod Satanovu nadvládu?

CINDY: Správně, Karen.  Traktát Strážné věže „Kdo skutečně panuje světu?“ říká, že si mnoho lidí často myslí, že světu vládne Bůh. „Ale je podstatné, že Bible nikde neříká, že Ježíš nebo jeho Otec jsou skutečnými panovníky světa.“6. Ve 2. Korinťanům 4:4 Bible nazývá Satana „bohem tohoto systému věcí.“ „Satan Ďábel tedy opravdu je neviditelným panovníkem světa!“7.

KAREN: Slyšela jsem dobře, Cindy?  Ten traktát Strážné věže tvrdí, že „Bible nikde neříká, že Ježíš nebo jeho Otec jsou skutečnými panovníky světa“? Přečteš ze své Bible—Překladu nového světa—Daniel 4:17?

CINDY: OK. „…z výnosu…a…ta prosba je…aby žijící lidé poznali, že Nejvyšší je Panovníkem v království lidstva.…“

KAREN: Jelikož „Nejvyšší“ je Bůh Jehova,8. jak může Společnost Strážná věž argumentovat, že „Bible nikde neříká, že Ježíš nebo jeho Otec jsou skutečnými panovníky světa,“ když Bible jasně prohlašuje, že Bůh Jehova „je Panovníkem v království lidstva“?9.

CINDY: Karen, nevím, proč to tak Společnost uvedla ve svém traktátu, ale ve Strážné věži z 1. května 1996 Společnost prohlásila, že „ ‚…celý svět leží v moci toho ničemného.‘ To neznamená, že se Jehova své svrchovanosti nad zemí zřekl….Satan tedy uplatňuje svou autoritu nad královstvími světa jen díky tomu, že to Bůh připouští.“10.

KAREN: Aha, nech mě, ať si to ujasním. Společnost připouští, že Satanova vláda je omezená svrchovaností Boha Jehovy, a přesto tvrdí, že Satan ovládá světové vlády, takže se každý, kdo se zapojuje do vládních záležitostí, dostane pod nadvládu Satana?

CINDY: Správně, Karen.  U Matouše 4:8-10 „Satan pokoušel Ježíše tím, že mu nabídl ‚všechna království světa.‘ Ale mohl by Satan touto nabídkou Ježíše opravdu pokoušet, kdyby nebyl skutečným panovníkem těchto království?… Mohl by Satan nabídnout Ježíšovi všechny tyto vlády světa, kdyby mu nepatřily?“11.  

KAREN: Cindy, můžeš něco nabídnout, i když to doopravdy nevlastníš? Předpokládejme například, že si někdo má pronajmout dům od majitele. I když to snad po celou dobu trvání nájmu takový člověk může označovat za svůj „domov,“ kdo skutečně ten dům vlastní? Nájemník anebo majitel? Stejně tak, vlastní Satan odůvodněně světové vlády, nebo jenom uplatňuje panství nad vládami prostřednictvím své zavádějící manipulace?

CINDY: Asi máš pravdu, Karen.  Zrovna tak to říká Společnost: „Satan tedy uplatňuje svou autoritu nad královstvími světa jen díky tomu, že to Bůh připouští,“12. tudíž si myslím, že ve skutečnosti ty světové vlády nevlastní.

KAREN: Chápeš, proč Bible říká v Římanům 13:1, že vládní autority, „…které jsou, jsou zřízeny od Boha“?13. Jelikož je Bůh zřizovatelem lidských vlád, jak potom může být pro křesťany nepřijatelné účastnit se Božího uspořádání pro zajištění práva a pořádku?

CINDY: Počkej chvilku, Karen!  Moje Bible neříká, že Bůh „zřídil“ světové vlády. Říká, že „existující autority jsou umístěny do svých relativních postavení Bohem.“14.  Společnost Strážná věž uvedla ve své knize Poznání, které vede k věčnému životu, že „jejich [lidských vládních autorit] původcem není Jehova. Připustil však, aby tyto mocenské struktury existovaly.”15.

KAREN: Cindy, přečteš ze 13. kapitoly Římanům verše 2 a 4, jak je to ve tvé Bibli — Překladu nového světa?

CINDY: ADobrá.  „Proto ten, kdo se staví proti autoritě, zaujal postoj proti Božímu uspořádání.…je totiž pro tebe Boží služebnicí k tvému dobru.“

KAREN: Takže Strážná věž chce, abys věřila, že vládní autority „jsou umístěny do svých …postavení Bohem,“ ale že Bůh není jejich zřizovatelem?  Chce, abys věřila, že vlády jsou sice „uspořádáním“ Boha Jehovy, ale že on není jejich původcem?  A že jsou vlády sice „Boží služebnicí,“ ale přitom ovládány Satanem?  Dává ti to nějaký smysl, Cindy?  Jak může být něco „uspořádáním“ Boha Jehovy a přitom to vlastně Bůh Jehova nezřídil a neřídí?  Není to stejně směšné jako říkat, že křesťanský sbor je Božím uspořádáním, ale je řízen Satanem?

CINDY: To je dobrá námitka, Karen, ale pokud Bůh Jehova opravdu řídí lidské vlády, proč potom Bible říká, že světu vládne Satan, a proč Ježíš řekl, že jeho následovníci nemají být částí světa, jelikož jeho království není z tohoto světa?

KAREN: Cindy, jakým způsobem vládne Satan světu?  V 1. Jan 2:15-16 Bible říká: „Nemilujte svět ani ty věci, které jsou ve světě…. Neboť všechno, co je ve světě – žádost těla, žádost očí a pýcha života – to není z Otce, ale ze světa.“16. Protože Satan vládne světu prostřednictvím těchto tří žádostí: žádosti těla, žádosti očí a pýchy života, chápeš, proč mají být křesťané zaměřeni na Království a být odděleni od světa nikoli tak, že by se od světa izolovali, ale tak, že se zříkají světských žádostí? Souhlasíš s tím, že existuje velký rozdíl mezi izolací od světa a oddělení svého srdce od světských vlivů? Co myslíš, jaký postoj by měli křesťané podle Ježíše zaujmout? Přečteš ze své Bible Daniel 2:20-21?

CINDY: OK. „Daniel odpovídal a říkal: ‚Ať je jméno Boha požehnané.…odstraňuje krále a dosazuje krále, dává moudrost moudrým a poznání těm, kteří znají rozlišovací schopnost.‘“17.

KAREN: Cindy, jestli světové vlády vlastní a ovládá Satan, Proč potom Bůh Jehova „odstraňuje krále a dosazuje krále“ v Satanově vládním systému? Neukazuje to snad, že Satan světové vlády ani nevlastní ani neovládá, ale že jenom vládne světu prostřednictvím klamných manipulací v srdcích lidí? V Přísloví 21:1 Bible říká, že „Královo srdce je v Hospodinových [Jehovových] rukou jako vodní toky; nakloní je, kam se mu zlíbí.“18. Protože se Bůh Jehova zajímá o vládní záležitosti světa, a dokonce mění srdce králů, jak by mohlo být pro křesťana nepřijatelné účastnit se Božího „uspořádání,“ jakým jsou současné lidské vlády?

KOMENTÁŘ:
Přátelé, napříč historií, aby naplnili Boží záměry, zaujímají věrní Jehovovi služebníci prominentní postavení v lidských vládách. V Genesis 41 Bůh Jehova pozvedl Josefa na místo předsedy egyptské vlády (byl druhým po faraonovi), aby zachránil Bohem vybraný lid v době nadcházejících sedmi let hladu. A podobně v době babylónského exilu se Daniel a jeho židovští druhové podřídili státu při vzdělávání a stali se vysoce postavenými vládními úředníky v pohanském babylónském systému. Dokonce i po pádu novobabylónské dynastie do rukou Médoperské říše si Daniel zachoval své vysoké postavení,19. zatímco se nekompromisně držel Jehovových měřítek ve všech svých povinnostech. Stejně jako věrní Boží služebníci starých dob urychlovali Boží záměry na zemi tím, že dodržovali své vládní povinnosti, tak dnešní praví křesťané usilují o zachování spravedlnosti v lidské společnosti tím, že se zapojují do politického a sociálního života.

bullets Další kapitola

 

==================

1. Co od nás Bůh vyžaduje?, 2001, str. 27:7
2. Strážná věž, 1. listopadu 1999, str. 29
3. Strážná věž,  1. listopadu 1999, str. 28
4. Encyclopedia of American Religions: Religious Creeds,sv. II, J. Gordon Melton, vydavatel (Gale Research Company, 1988), str. 399
5. Rozmlouvat z Písem, 1993, str. 204
6. Kdo skutečně panuje světu?, 1992, str. 2
7. Kdo skutečně panuje světu?, str.3
8. Viz Danielovo proroctví, 1999, str. 92-93
9. Překlad nového světa
10. Strážná věž, 1. května 1996, str. 10
11. Kdo skutečně panuje světu?, str. 3-4
12. Strážná věž, 1. května 1996, str. 10
13. Ekumenická Bible
14. Překlad nového světa
15. Poznání, které vede k věčnému životu, 1995, str. 132
16.
Nová Bible kralická
17. Překlad nového světa
18. Ekumenická Bible
19.
Viz Daniel 5:30-31

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina