Proč bych měl po odchodu od Svědků Jehovových uvažovat o jiném náboženství?

PROČ BYCH MĚL PO ODCHODU OD SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH UVAŽOVAT O JINÉM NÁBOŽENSTVÍ?

Zajímalo by mě, proč by měl člověk vynaložit čas, aby po odchodu od svědků Jehovových uvažoval o jiném náboženství. Několik příslušníků mé rodiny náboženství svědků Jehovových zastává, a poté, co jsem odešel, se mnou ani nepromluví. Tak mě to bolí, že již vůbec nedokážu přemýšlet o „Bohu“ nebo o „duchovních věcech.“ Co mám dělat?”

NAŠE ODPOVĚĎ:

Milý příteli,

to je ale dobrá otázka! Mnozí se cítí úplně stejně jako ty, když jsou vyčerpáni náboženstvím, které je ovládalo, např. svědky Jehovovými. Rozhodně se dokážeme vžít do těchto pocitů nedůvěry v cokoli „náboženského“ či pouze zaměřeného na „Boha.“ Vždyť jak můžeš vědět komu nebo čemu věřit, když lidé, jimž jsi ve svém životě věřil nejvíce, byli pokrytci? Neřekl snad Ježíš, že znamením jeho pravých následovníků je „láska“? A zatím politika „stranění se,“ s jakou ses setkal u svědků Jehovových, nemá s „láskou“ nic společného.

Neexistují žádné „jednoduché“ odpovědi, které by ti poradily, „co máš dělat,“ když jsi odešel a tvá rodina jsoucí u svědků Jehovových se tě straní, můžeme ti ale poskytnout naději, kterou nalezlo díky naší službě mnoho bývalých svědků Jehovových—a ta naděje spočívá v rozdílu mezi „náboženstvím“ a „vztahem“ s pravým Bohem.

NÁBOŽENSTVÍ VS. VZTAH

Náboženství zahrnuje systém nauk, pravidel a etických zásad, které, nejsou-li dodrženy, mají duchovní a fyzické následky. Navenek nejsou duchovní nauky a etické zásady samy o sobě škodlivé, když však pravidla vydávaná duchovními autoritami začnou dosahovat takové úrovně, že se stanou pro následovníky nesnesitelnými kvůli citové a fyzické bolesti, již nedokážou zvládat, tehdy náboženství překročilo svou hranici. Není už pomocným morálním vedením, nýbrž škodlivou institucí. To se často stává, když náboženští tyrani používají „náboženství“ jako prostředek k ovládání a manipulaci těch, kteří jsou v jejich péči.   Bezpochyby jsi to zažil a tvá otázka ohledně toho, zda se znovu podřídit „duchovní autoritě,“ je malým zázrakem.

Existují tací, co by řekli, že křesťanství, ve své nejčistší formě, není „náboženstvím,“ ale spíše „vztahem“ s živým Bohem. A to proto, že pravé křesťanství, na rozdíl od všech ostatních forem náboženské oddanosti, není založeno na lidském úsilí potěšit Boha, nýbrž na Božím úsilí vykoupit lidstvo a odpustit mu skrze zástupný trest smrti, jenž Jeho Syn, Ježíš Kristus, zaplatil za lidskou neposlušnost Božího morálního zákona. Níže uvedená tabulka názorně ukazuje některé zásadní rozdíly mezi „Náboženstvím“ a „Vztahem“ s živým Bohem:

NÁBOŽENSTVÍ

VZTAH

Boží přízeň = Zasloužená prostřednictvím nejlepšího lidského snažení a dobrými skutky dokazujícími, že je člověk „hoden“ Božího přijetí a odpuštění.

Boží přízeň = Neomezeně poskytnutá těm, kdo osobně přijímají odpuštění nabízené díky Kristově krvi (Efezanům 1:7; 2:8-10; Římanům 4:4-5; 6:23; 11:6).

Pravidla = Norma chování, jež vede k získání Boží přízně a Božího schválení.

Pravidla = Prostředek k vyjádření vděčnosti za Boží bezpodmínečné odpuštění (1. Jana 4:19; Jan 14:15).

Spasení = Nikdy není zaručeno; od lidí je vždy vyžadováno, aby „vynaložili více“ lidského úsilí v „naději,“ že budou dostatečně dobří, a tím si zaslouží věčný život.

Spasení = Navždy zaručeno pro ty, kdo byli vykoupeni krví Krista, jehož obětní smrt byla „dostatečná,“ aby navždy přikryla „veškerou“ špatnost
(2. Korinťanům 5:21; Židům 7:25; 1. Jana 1:9).

Nevhodné chování = Člověk je fyzicky a citově izolovaný od členů skupiny, dokud se vlastním úsilím nezlepší.

Nevhodné chování = Člověku se dostane pomoci s láskou, pokorou a v milosrdenství; nikdy není zcela izolován od přátel a rodiny a stále je považován za „bratra“ ve víře (2. Tesaloničanům 3:15).

Změna života = Umožněná vlastním lidským úsilím a   odhodláním.

Změna života = Umožněná v člověku přebýváním Ducha svatého, jenž mění motivy srdce a posiluje věřící k překonání hříšného a destruktivního chování (Efezanům 1:11-14; Římanům 8:1-2, 4-5, 11-17; Ezekiel 36:26-27; Žalm 103:10, 12; Micheáš 7:18-19).

Jak je vidět z výše uvedené tabulky, „vztah“ s Bohem se podstatně liší od „náboženství,“ které se pokouší zasloužit si Boží schválení lidským úsilím. Když Izraelité žili pod „náboženstvím“ Staré smlouvy, která jim byla předána Hebrejskými Písmy, Starým zákonem, neustále se s potížemi pokoušeli být dostatečně hodni Božího odpuštění zachováváním 613 přikázání daných Mojžíši (včetně 10 přikázání – Desatera – tvořících jádro Zákona). Nehledě na to, jak bedlivě se židé snažili být spravedliví, vždy jim něco do dokonalého plnění Zákona chybělo. A proto řekl Ježíš svým následovníkům:

„Neboť vám pravím: Nebudeli vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. …Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“—Matouš 5:20, 48 1.

Protože nikdo nemůže dodržovat Boží zákony tak dokonale, aby si zasloužil věčný život, přetrvával ve Staré smlouvě k usmíření hříchu a neposlušnosti lidstva princip zvířecích obětí, neboť „bez vylití krve není odpuštění“ (Židům 9:22). A potom se do věci vložil Ježíš Kristus a stal se dokonalou krvavou obětí, aby usmířil lidské hříchy. 1. Petra 2:24 vysvětluje:

On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány nás uzdravily.“

Tudíž křesťanským stoupencům pod Novou smlouvou je dáno Kristovo smíření skrze jeho krev (Židům 8:7-13; 12:24), a tak se nyní lidstvo může posunout od striktního dodržování zákonných zásad „náboženství“ k osobnímu „vztahu“ s Bohem tím, že je „adoptováno“ z rodiny Satanovy (Jan 8:44) a z odsouzení ke smrti kvůli hříchu (Ezekiel 18:4) do věčné Boží rodiny (Galaťanům 4:4-7).

„Náboženství“ Strážné věže se pokouší znemožnit lidem zakoušení těchto novozákonních privilegií tím, že jim říká, že nemohou mít Ježíše za svého osobního „prostředníka“ 2., že nemohou být „znovuzrozeni“ 3. a že nemohou být „přijati“ do Boží rodiny. 4.  To je lež! Bible nikde neříká, že je Nová smlouva omezena jen na 144 000 Kristových následovníků. Bible naopak slibuje:

Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, se narodil z Boha, a každý, kdo miluje toho, kdo způsobil narození, miluje toho, kdo se z něho narodil.“—1. Jana 5:1, Překlad nového světa

A tak, abys měl tento osobní „vztah“ s Bohem, musíš pouze vložit svou víru a důvěru ve smrt, pohřeb a vzkříšení Ježíše Krista (1. Korinťanům 15:1-4) a vyznat ho jako Pána a Spasitele svého života (Římanům 10:9) tím, že „přijdeš k“ Ježíši a požádáš jej, aby ti odpustil tvé hříchy a dal ti věčný život (Jan 5:39-40; 6:37, 39-40; 14:6; 1. Jana 1:9).   Na oplátku Ježíš slibuje:

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a NALEZNETE ODPOČINUTÍ SVÝM DUŠÍM. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“—Matouš 11:28-30

„Namáháš se a jsi obtížen břemeny“? Čekáš jen na „odpočinutí“?   O nic víc se v osobním „vztahu“ s Ježíšem Kristem nejedná. Přicházíš k němu se svým hříchem a svou vinou a on ti dá odpuštění, čisté svědomí (Římanům 8:1), a „odpočinutí“ od tvé úmorné dřiny nekonečného lidského snažení, jejímž výsledkem je „poskvrněný šat“ pýchy (Izajáš 64:6).   Vyměň svůj „šat“ lidské „spravedlnosti“ za Ježíšův kvalitní šat a budeš oblečen do Kristovy spravedlnosti!

„Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.“—2. Korinťanům 5:21

NEPOTŘEBUJEŠ ŽÁDNÉHO LIDSKÉHO DUCHOVNÍHO „UČITELE“

Náboženství svědků Jehovových je založeno na myšlence, že Bible je natolik složitá, že lidstvo potřebuje duchovního „učitele,“ aby jí porozumělo. A tak Společnost Strážná věž tvrdí, že její vůdci byli Bohem pomazáni k předávání duchovní pravdy svým stoupencům. Aby potvrdili myšlenku, že je zapotřebí lidského „učitele,“ často se odvolávají na Skutky 8:30-31, kde je příběh o etiopském eunuchovi, jenž požádal Filipa o pomoc, neboť chtěl porozumět Písmu. Není však zmíněna skutečnost, že poté, co eunuch vložil svou důvěru v Ježíše Krista a byl pokřtěn, čímž vyjádřil svou víru, byl jeho lidský učitel Filip od něho vzat (Skutky 8:39). Je-li zapotřebí lidského učitele i poté, co je člověk pokřtěn jako křesťan, proč Boží Duch svatý vzal eunuchova učitele pryč?   Na rozdíl od tvrzení Společnosti Strážná věž je v Bibli uvedeno:

„A pokud jde o vás, pomazání, které jste přijali od něho, zůstává ve vás a nepotřebujete, aby vás někdo vyučoval; ale jak vás pomazání od něho vyučuje o všem, a je pravé a není lží, a právě jak vás vyučilo, zůstaňte ve spojení s ním.“ —1. Jana 2:27, Překlad nového světa

Zamysli se: Je-li Bůh milujícím Bohem, který chce, aby všichni lidé přišli k poznání Boží Pravdy, a tak jim mohlo být odpuštěno a mohli obdržet věčný život, proč by učinil Bibli natolik složitou, že by k pochopení vyžadovala odborníka na náboženství? Nedává snad větší smysl, že Bůh, jenž je milujícím Bohem, sesílá svého Ducha svatého, který vyučuje o duchovní pravdě ty, kdo ho hledají? Uvažuj o tom, co řekl Ježíš svým následovníkům:

„Ale vy se nenechte nazývat Rabbi, protože jeden je váš učitel, zatímco vy všichni jste bratři.“— Matouš 23:8, Překlad nového světa

„Ale pomocník, svatý duch, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí vše a připomene vám všechno, co jsem vám pověděl.“—Jan 14:26, Překlad nového světa

„Ale až přijde ten duch pravdy, uvede vás do celé pravdy, neboť nebude mluvit ze svého vlastního popudu, ale bude mluvit to, co slyší, a bude vám oznamovat to, co přichází.“—Jan 16:13, Překlad nového světa

JSI SVOBODEN, ABYS BYL TAKOVÝM, JAKÉHO TĚ BŮH STVOŘIL!

Konečně, když máš osobní „vztah“ s Bohem, jsi svoboden, abys byl takovým, jakého tě On stvořil. Nemusíš se přizpůsobovat nějaké předem určené duchovní formě, kterou se ti „náboženství“ může snažit vnutit. V náboženství Strážné věže jsi byl odrazován od užívání si svých osobních zálib, od jedinečných nadání či speciálních zájmů, které ti ve tvém životě bránily při dosahování cíle tohoto náboženství — jmenovitě aktivit v sále Království a kazatelské služby dveře-ode-dveří.

To je opakem Božího cíle pro tvůj život. On tě učinil unikátním jedincem se speciálními dary, nadáními a schopnostmi a chce vidět, jak je používáš v praxi. Máš-li dar uměleckého návrhářství, věnuj se mu!   Jestliže se zajímáš o hudbu či poezii, nedovol, aby ti fádní forma klonu Strážné věže zkazila prožívání radosti z toho, jakého tě Bůh stvořil. Pusť se do nových věcí! Jestliže nemáš žádné záliby ani speciální nadání, experimentuj a objev jedinečné dary, které do tebe Bůh vložil.

Uvažuj o ostatním stvoření. Bůh neučinil všechny květiny stejně barevné, ani neučinil všechna zvířata či lidi, aby vypadali podobně.   On MILUJE kreativitu! Tak vyjdi a dívej se, jak můžeš tvořit s dary, které ti Bůh dal. Stejným způsobem uctívá Boha všechno ostatní stvoření. A ty můžeš také! Naplň tento vrcholný čin křesťanského uctívání tím, že budeš jedinečnou a výjimečnou osobou, jakou tě Bůh učinil, a že budeš hledat způsoby jak svými dary a talenty sloužit druhým. Najdi si zdravé duchovní společenství, kde budeš svoboden, abys byl takovým, jakého tě Bůh stvořil a bez lidmi způsobených výčitek svědomí, zákonictví a strachu. Tímto způsobem budeš používat své dary a schopnosti ke službě, čímž projevíš svou lásku k Bohu i k druhým, a tak naplníš zákon (Marek 12:28-31).

VÍCE INFORMACÍ VIZ:

bullets  ODCHOD OD STRÁŽNÉ VĚŽE—KAM?

bullets  SPASENÍ – Co je zapotřebí k získání věčného života?(4witness.org)

bullets  MODLIL JSEM SE, ABYCH PŘIJAL JEŽÍŠE. A CO TEĎ? — Měl bych se připojit k církvi? Jak poznám Boží vůli a vyhnu se Satanovým podvodům (4witness.org)

bullets  ODPOVĚĎ ATEISTOVI, BÝVALÉMU SVĚDKU JEHOVY: „PROČ VĚŘIT V BOHA?“
https://4jehovah.org/why-should-i-believe-in-god-as-an-ex-jehovahs-witness/

=========

1. Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré citace Písma z Ekumenického překladu Bible.
2. Viz Celosvětová bezpečnost pod vládou „Knížete pokoje“ str. 10 (angl.)
3. Viz Strážná věž, 15. února 1998, str. 13
4. Viz Strážná věž, 1. února 1998, str. 20-21

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Angličtina