Strážná věž a Organizace spojených národů

STRÁŽNÁ VĚŽ A ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ – Veřejné odhalení desetileté spolupráce Strážné věže s Organizací spojených národů

Mnoho let Společnost Strážná věž vyučuje, že Organizace spojených národů je „současnou podobou ‘obrazu divokého zvířete’“ ze Zjevení. Publikace Společnosti z roku 1963: „Velký Babylon padl!” Boží Království vládne! tvrdí na stranách 593-594 (angl) (Babylon the Great Has Fallen!” God’s Kingdom Rules! states on pages 593-594):

„Sedmá světová velmoc je hlavním propagátorem a stoupencem Organizace spojených národů, současné podoby ‘obrazu divokého zvířete.’ …Zničení je to, co předpověděl Boží anděl ohledně tohoto šarlatového divokého zvířete slovy: ‘A divoké zvíře, které bylo, ale není, je také samo osmým králem, ale pochází z těch sedmi a odchází do zničení.’ (Zjevení 17:11) Dnešní Organizace spojených národů se skládá z členů Sedmé světové velmoci a ze státních příslušníků všech ostatních předešlých světových velmocí. Tudíž vděčí za svou existenci těm sedmi světovým velmocem; pochází z nich. Toto novodobé šarlatové zvíře je podobné divokému zvířeti z moře vypadajícímu jako levhart, které je souhrnem všech sedmi světových velmocí, zvířecí ‘podoba’ sama o sobě také znamená světovou velmoc nebo-li ‘krále,’ tudíž ‘osmého krále.’ Vysílá svou vlastní vojenskou policii, aby jednala. Nyní vystoupilo z propasti a existuje od roku 1945; Bible ukazuje, co se stane dále, totiž že půjde do zničení.“

 

Po dobu deseti let, od roku 1991 do října roku 2001, však organizace Strážná věž spolupracovala s Organizací spojených národů jako nevládní organizace (NGO). Důkaz o spolupráci Strážné věže, jako NGO, s Organizací spojených národů můžeme nalézt v níže uvedených dokumentech:

unfaxPrvním dokumentem je dopis Organizace spojených národů opatřený datem 11. října 2001 popisující spolupráci Biblické a traktátní společnosti Strážná věž s „Oddělením veřejných informací (DPI)“ Organizace spojených národů. Píše se v něm:

„Příslušné odpovědné osobě:

Nedávno obdržela sekce NGO nespočet dotazů ohledně spolupráce Strážné věže, Biblické a traktátní společnosti z New Yorku, s Oddělením veřejných informací (DPI). Tato organizace požádala o spolupráci s DPI v roce 1991 a ta jí byla udělena v roce 1992. Přijetím spolupráce s DPI organizace souhlasila se splněním kritérií pro spolupráci, včetně podpory a dodržování zásad uvedených ve Stanovách Organizace spojených národů a závazku a prostředků k vedení účinných informačních programů se svými složkami a informování širší veřejnosti o aktivitách OSN.

V říjnu roku 2001 zažádala Strážná věž, Biblická a traktátní společnost z New Yorku, o ukončení této spolupráce s DPI. Na základě této žádosti se DPI rozhodlo ukončit spolupráci se Strážnou věží, Biblickou a traktátní společností z New Yorku, k 9. říjnu 2001.

Oceňujeme váš zájem o činnost Organizace spojených národů.

S pozdravem,

Paul Hoeffel, vedoucí útvaru pro nevládní organizace, oddělení veřejných informací“ **

unp334Druhým dokumentem je soubor v PDF, strana 334 Seznamu nevládních organizací OSN kde byla Strážná věž uvedena jako „přidružená“ ke OSN, „DPI“ (Oddělení veřejných informací):

 

Třetím zdrojem je seznam zpráv z novin the United Kingdom’s Guardian:

Tyto zprávy šokovaly jednotlivé svědky Jehovovy, kteří zjistili spojení Společnosti s tím, co považuje za „obraz divokého zvířete.“ Ihned se začali dotazovat Společnosti Strážná věž na její záměry týkající se Organizace spojených národů. Odpovědí bylo, že se Společnost Strážná věž v říjnu 2001 rychle od OSN oddělila. Toto jednání bylo výmluvné, protože ukázalo na pokrytectví organizace Strážná věž, která své následovníky učí jedno,   zatímco vyjednává kvůli svým dalším zájmům se samotnou formací „satanova systému,“ kterou neustále veřejně odsuzuje. Toto zavržení OSN jakožto „obrazu divokého zvířete“ pokračovalo během její desetileté spolupráce se OSN, když Strážná věž dokonce rok před svým oficiálním oddělením se od OSN prohlásila: 

Divoké zvíře představuje Organizaci spojených národů… Tímto způsobem novodobý Asyřan (národy spojené s OSN) zasadí křesťanstvu silný úder a sprovodí ho ze světa.“—Izajášovo proroctví – Světlo pro celé lidstvo sv. 1, 2000, str. 153—Isaiah’s Prophecy – Light for All Mankind vol. 1, 2000, p. 153

Někdo se možná diví, proč by spolupráce s OSN, DPI, jako NGO zasluhovala obvinění z pokrytectví a kompromisu. Na to lze odpovědět uvedením definice NGO z oficiálních webových stránek Organizace spojených národů (official website of the United Nations). Stojí tam:  

Co je to NGO? Nevládní organizace (NGO) je nezisková skupina dobrovolníků z řad občanů, která je uspořádána na místní, národní nebo mezinárodní úrovni, aby projednávala otázky podporující veřejné dobro. …Přibližně 1 500 NGO s vlivnými informačními programy v záležitostech týkajících se OSN spolupracuje s Oddělením veřejných informací (DPI) a poskytuje OSN cenná spojení s lidmi z celého světa. DPI pomáhá těmto NGO získat přístup k informacím a tyto informace rozšířit o záležitosti, v nichž je Organizace spojených národů zapojena, tak aby mohla veřejnost lépe porozumět cílům a úkolům této světové organizace a podporovat její práci.“ — http://www.un.org/dpi/ngosection/brochure.htm

Jak je jasně uvedeno, aby byla Společnost Strážná věž spojena s OSN jako NGO, bylo od této organizace vyžadováno, aby rozšiřovala informace o záměrech OSN způsobem, jenž by dal najevo „podporu“ těchto záměrů. Jak je jasně vidět, Společnost tyto podmínky porušila svými přezíravými výroky o OSN, jimiž poučovala svědky Jehovovy ve své organizaci. A přesto se veřejně Společnost pokoušela vyhovět politice OSN tím, že ji až do července roku 2001 „podporovala“ otiskováním pozitivních článků o činnostech Organizace spojených národů a propagováním jejího programu ve svém časopise Probuďte se!, který rozšiřovala široké veřejnosti. V jednom pozitivním článku prohlásila:

„Mezinárodní rok dobrovolníků …Dne 20. listopadu 1997 Valné shromáždění OSN prohlásilo rok 2001 za „Mezinárodní rok dobrovolníků“. Podle OSN se během tohoto roku má dosáhnout čtyř cílů. …Organizace spojených národů doufá, že Mezinárodní rok dobrovolníků 2001 bude mít za následek větší poptávku po službách dobrovolníků. …Ke sponzorování cílů této rezoluce OSN se připojilo celkem 123 vlád. …Rámeček „Mezinárodní rok dobrovolníků“ popisuje cíle, kterých by OSN chtěla dosáhnout. …na světě je stále mnoho lidí, kteří jsou ochotni namáhat se ve prospěch jiných. Co je k tomu motivuje? Čeho dosahují? A jak mohou ovlivnit váš život?“ —Probuďte se! 22. července 2001, str. 5 —Awake! July 22, 2001, p. 5

Zcela zřejmě bylo vyzdvihování cílů OSN hlásané široké veřejnosti mimo organizaci Strážná věž, zatímco uvnitř této organizace byla OSN pranýřována jakožto „obraz divokého zvířete,“ na hony vzdálené „podporování“ její činnosti. A přece neměla Společnost s tímto kompromisem žádný problém. V dopise z 29. srpna 2002 adresovaném zúčastněným svědkům Jehovovým nabídla Společnost Strážná věž pro svoji spolupráci dvě výmluvy. V dopise stálo:

unwtletter

 

Naším důvodem pro zápis u Oddělení veřejných informací v roce 1991 jako NGO byla snaha získat přístup k výzkumným materiálům týkajících se zdravotních, ekologických a sociálních problémů, dostupným v knihovnických zařízeních Organizace spojených národů.   Tuto knihovnu jsme využívali mnoho let před rokem 1991, v tomto roce se ale k neustálému přístupu stalo nezbytným zapsat se jako NGO. Registrační formuláře zaslané Organizaci spojených národů, které máme archivovány, neobsahují žádné vyjádření, jež by bylo v rozporu s naším křesťanským učením …Přesto Kritéria pro spolupráci NGO—přinejmenším ve své nejnovější verzi—obsahují některé výrazy, pod něž se nemůžeme podepsat. Jakmile jsme to zjistili, ihned jsme naši registraci stáhli. Jsme vděční za upozornění…“

VÝMLUVA #1: PŘÍSTUP DO KNIHOVNY

Společnost tvrdí, že spolupráce s DPI, OSN, jako NGO byla od roku 1991 nutná pro přístup do knihovny. I když je přístup na pozemky knihovny Dag Hammarskjöld v New Yorku, patřící Organizaci spojených národů, vyhrazen pouze jednotlivcům vlastnícím platnou „pozemkovou licenci“ získanou členstvím jako NGO spolupracující s OSN nebo jednotlivcům patřícím ke „specializovaným agenturám“ či „schváleným médiím,“ KDOKOLI má povolen přístup do knihovny Dag Hammarskjöld patřící Organizaci spojených národů přes internet stejně jako prostřednictvím výpůjčního systému Inter-Library. Na webových stránkách knihovny Dag Hammarskjöld je vysvětleno:

„Kdo smí používat knihovnu? …Knihovnu může navštívit každý, kdo má platnou pozemkovou licenci Ústředí Organizace spojených národů, včetně specializovaných agentur, schválených médií a příslušníků NGO. Kvůli bezpečnostním opatřením komplexu Ústředí Organizace spojených národů není knihovna otevřena široké veřejnosti. Velká většina nových dokumentů je pro každého dostupná elektronicky.“ —Organizace spojených národů, knihovna Dag Hammarskjöld FAQ – http://www.un.org/depts/dhl/libraryfaq.htm

„Přístup do databáze Bibliografického a informačního systému OSN (UNBIS) je volně dostupný přes UNBISnet pro každého uživatele internetu. …Knihovna je otevřena od pondělí do pátku …Přístup do areálu mají povolen všichni uživatelé platné pozemkové licence Ústředí Organizace spojených národů. …Výpůjčky Inter-Library (ILL) …Materiál potřebný k úřednímu výzkumu, mimo sběrné místo knihovny Dag Hammarskjöld, si lze vypůjčit dočasně (obvykle na čtyři týdny) z jiných knihoven. Odborné práce a materiály publikované v současném roce nejsou obvykle dostupné prostřednictvím výpůjček inter-library.“ —„Služby a sbírky,“ – http://www.un.org/depts/dhl/hours.htm#access

Přestože Společnost Strážná věž mohla cítit potřebu spolupráce s OSN jako NGO, aby získala přístup do „odborné“ části knihovny, která je široké veřejnosti prostřednictvím výpůjčního systému Inter-Library nedostupná, stěží to omlouvá skutečnost, že by musela učinit kompromis se svým přesvědčením a podepsat „Kritéria pro spolupráci NGO,” jak je dokázáno níže.

un-letter-2002VÝMLUVA #2: NOVÁ KRITÉRIA:

Společnost Strážná věž argumentuje dopisem, v němž naznačuje, že se „Kritéria pro spolupráci NGO“ změnila v roce 2001. Společnost tvrdí: „…Kritéria pro spolupráci NGO—přinejmenším ve své nejnovější verzi—obsahují některé výrazy, pod něž se nemůžeme podepsat.“ Na to reaguje Organizace spojených národů dopisem z 18. března 2002:

“Vážený pane …

V odpovědi na váš dopis z 19. února 2002 Vás chceme informovat, že:

  1. Biblická a traktátní společnost Strážná věž z New Yorku, Inc., NGO, spolupracovala s DPI od roku 1992 a v roce 2001 zažádala o ukončení této spolupráce. Žádosti bylo vyhověno dne 9. října 2001. Podle webových stránek www.watchtower.org je tato organizace „zákonnou organizací používanou svědky Jehovovými.“
  2. Organizace spojených národů žádnou NGO nenutí ani „nebalamutí,“ aby spolupracovala s DPI.
  3. Kritéria pro spolupráci NGO nebyla změněna od roku 1991

S pozdravem,

Lyutha Al-Mughairy, vedoucí služby pro spolupráci s veřejností, Oddělení veřejných informací“

Nejenže se „Kritéria pro spolupráci NGO“ od roku 1991 nezměnila, po Společnosti však bylo vždy vyžadováno, aby od začátku své spolupráce v roce 1991 podporovala politiku OSN, jak lze vidět v níže uvedeném prohlášení citovaném z brožury z roku 1994 nazvané „Oddělení veřejných informací Organizace spojených národů a nevládní organizace“:

“NGO a Oddělení veřejných informací (DPI): Světové rozšíření – Stanovy Organizace spojených národů, které vstoupily v platnost 24. října 1945, uvedené v paragrafu 71 úřední vztah mezi NGO a Organizací spojených národů. … ‘Oddělení a jeho pobočky by měly aktivně pomáhat a povzbuzovat …nevládní organizace všeho druhu zaměřené na rozšiřování informací o Organizaci spojených národů.’ …Kdo je vhodný pro spolupráci s DPI? Neziskové organizace, které: sdílejí politiku Stanov OSN; mají prostředky a zavazují se, že budou rozšiřovat informace o Organizaci spojených národů účinným a neustálým informačním programem; …mohou prokázat, že během počátečních dvou let spolupráce s DPI podporovaly Organizaci spojených národů vyzdvihováním informací OSN ve svých publikacích a aktivitách; Přihlašovací proces Spuštěním procesu by měly organizace …vyplnit přihlašovací informace týkající se členství, základního účelu a minulých i budoucích informačních programů, zejména těch, co se vztahují k Organizaci spojených národů; …poskytnout důkaz o pravidelnosti informačních programů …které budou vyhovovat pravidelnému rozšiřování informací ohledně programů Organizace spojených národů; navázat pracovní vztah s Informačním centrem Organizace spojených národů…“ —United Nations Department of Public Information and Non-Governmental Organizations, květen 1994, str. 3, 6-8 (angl.) —United Nations Department of Public Information and Non-Governmental Organizations, May 1994, pp. 3, 6-8

Přestože je možné, že v letech 1991-2000 přihlašovací dotazníky, které měla Strážná věž předložit Organizaci spojených národů, nemusely tyto požadavky obsahovat, Společnost nemá žádnou výmluvu pro ignorování těchto požadavků, protože tyto informace byly veřejně známé, a to nejen z výše citované brožury OSN z roku 1994, ale také z níže uvedeného záznamu dopisu s „Tiskovou zprávou“ Organizace spojených národů ze srpna 1992:

„NGO úředně uznané DPI spolupracují s Organizací spojených národů, aby veřejnosti pomohly pochopit a podporovat programy a cíle Organizace spojených národů… Aby mohl být udělen status spolupráce s DPI, NGO musípodporovat Stanovy Organizace spojených národů …a vlastnit zdroje nezbytné pro účinné informování veřejnosti.“

Jelikož Společnost Strážná věž spolupracovala s OSN nedávno, když se tento dopis s „Tiskovou zprávou“ dostal na veřejnost, ptáme se, jak mohla Společnost uvést do souladu své přesvědčení, že Organizace spojených národů představuje „obraz divokého zvířete“ ze Zjevení, a přitom souhlasit s „podporováním“ Stanov Organizace spojených národů. Závažnost této „podpory“ OSN byla též specifikována ve Stanovách OSN. Uvádí se v nich:

Všichni členové jsou povinni Organizaci spojených národů všemožně podporovat při veškerém jednání, které provádí v souladu se současnými Stanovami, a zdržet se podpory jakékoli činnosti, proti které Organizace spojených národů podniká preventivní či nucená opatření.“— Stanovy Organizace spojených národů, „kapitola I: Záměry a zásady,“ článek 2, bod 5 (angl.) – http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml

A tak Strážná věž v podstatě souhlasí s „podporou“ toho, o čem vyučuje, že je „divoké zvíře“ z 17. kapitoly Zjevení! Poněvadž Strážná věž učí ohledně „babylónské děvky,“ že jede na „divokém zvířeti“ ze Zjevení, jak lze na tuto spolupráci pohlížet jinak než jako na kompromis s touto děvkou? Jak lze na tuto činnost pohlížet jinak než jako na jasné porušení zásad neutrality, o nichž Společnost tvrdí, že je dodržuje?

===============

** Pro ověření správnosti tohoto dopisu kontaktujte Paula Hoeffela na adrese: Paul Hoeffel, Chief, NGO Section, Department of Public Information, Room S-1070L, United Nations, New York, N.Y. 10017, fax (212) 963-6914, telefon   (212) 963-8070 nebo (212) 963-6842

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina