7. OTÁZKA: Rozhodněte se, že budete sloužit Bohu—věrní Jehovovi anebo věrní organizaci?

ccjw-en-ad bullets KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(CONB LEKCE 16: „Rozhodněte se, že budete sloužit Bohu“)

Co patří mezi „přesvědčování se o všem“? Je „pochybnost“ úskokem, který používá Satan, aby narušil naši věrnost Bohu Jehovovi? Je organizace Strážná věž bezpečnou „archou“? Kde jsi se dozvěděl o pravdě? Neřekl snad Ježíš, že učedník není nad svého učitele? Pokud není organizace Strážná věž pravdou, kam jinam máme jít, abychom našli přesné poznání pravdy a věčný život?1.

 

ccjw-en-adKAREN: Cindy, četla jsem v brožuře Strážné věže Co od nás Bůh vyžaduje? o tom, co musím dělat, abych se stala „Božím přítelem,“2. a mám dotaz.

CINDY: Ano, Karen??

KAREN: Tenhle dotaz: Když se zasvětím Bohu Jehovovi a rozhodnu se být pokřtěná jako svědek Jehovův, co se bude ode mě očekávat?

CINDY: Karen to, co říká ta brožura: „Jehova bude potom, co se mu zasvětíš, od tebe očekávat, že budeš žít v souladu se svým slibem…Ďábel se bude snažit, abys přestala sloužit Jehovovi.… Ale přibliž se k Bohu v modlitbě.… Denně studuj Boží slovo.…[a] přimkni se ke sboru.…Budeš-li to všechno dělat, získáš sílu, abys zůstala Bohu věrná.“3.

KAREN: Cindy, jak se bude Ďábel snažit, abych přestala sloužit Jehovovi?

CINDY: No, Karen, ve Strážné věži z 1. února 2001 byl dobrý článek o tom, jestli „jsme přijali pravdu plně.“4. V tom článku Společnost rozebírala, že „křesťan  musí nejprve najít úzkou cestu k životu, ale potom je před ním další náročný úkol — zůstat na ní. Proč je to náročné? Tím, že jsme se zasvětili Bohu a dali se pokřtít, jsme se stali terčem Satanových lstivých skutků.…Jedním z úskoků, které Satan používá, je zasít do naší mysli pochybnosti.…Jak tuto taktiku používá Satan dnes? Jestliže zanedbáváme čtení Bible, osobní studium, modlitby, křesťanskou službu a shromáždění, snadno můžeme podlehnout pochybnostem, které projevují ostatní lidé. Například: ‚Jak víme, že toto je ta pravda, kterou vyučoval Ježíš?’…’Je Armagedon opravdu přede dveřmi, nebo přijde až za dlouho?‘ Pokud takové pochybnosti vzniknou, co můžeme dělat, abychom je odstranili?…Měli bychom v modlitbě ‚stále prosit Boha‘ o víru a porozumění, a své úsilí podpořit osobním studiem zaměřeným na každou vzniklou otázku či pochybnost.“5.

KAREN: Cindy, Společnost Strážná věž říká, že když se stanu svědkem Jehovovým a budu pochybovat o něčem, co Strážná věž učí, podlehnu Satanově taktice?

CINDY: Přesně tak, Karen.  Zrovna jak to bylo ve Strážné věži z 1. srpna 1980: „Jednou z nejpřednějších příčin odpadnutí je nepochybně nedostatek víry způsobený pochybnostmi…Kdo tedy pochybuje…staví se do úlohy soudce. Myslí si, že všemu rozumí lépe než jeho křesťanští druhové, a také lépe než „věrný a rozvážný otrok“, skrze něhož se dozvěděl většinu, ne-li všechno, to, co ví o Jehovovi Bohu a jeho předsevzetí.…Odpadlík se sám ujímá rozhodování, co je pravdivé a co falešné, co je „dobré a zlé“ v duchovní potravě. Začíná být opovážlivý.“6.

KAREN: Cindy, vezmi si, že bys měla o něčem, čemu věříš, špatnou představu a četla bys Bibli a Jehova by se rozhodl, že ti poskytne světlo. Jaká by byla tvá první reakce? Jinými slovy, kdybys něco špatně chápala a četla bys Bibli a Jehova Bůh by ti chtěl ukázat pravdu, co by tě napadlo nejprve?

CINDY: Nevím, Karen..

KAREN: Cindy, byla by to pochybnost?  Byla by pochybnost tou první věcí, která by tě napadla, kdyby se Jehova pokoušel věnovat ti pozornost a ukázal by ti pravdu?

CINDY: No, asi máš pravdu. Ještě nikdy jsem o tom takhle nepřemýšlela, Karen.

KAREN: Chápeš, Cindy?  Pochybnost je prvním proniknutím pravdy!  Pochybnost není Satanovým úskokem, ale nastane, když se Duch svatý pokouší získat tvou pozornost, aby probudil tvou osobní zodpovědnost při hledání pravdy. Pochop, pochybovat o Bohu nebo o Božím Slovu je hříchem, ale pochybovat o tom, jestli je tvůj výklad dokonale přesný, to není nic špatného. To se Duch svatý pokouší získat tvou pozornost, abys nalezla pravdu. Bible říká: „Přesvědčte se o všem; držte se toho, co je znamenité.“7. Tenhle příkaz byl dán jednotlivcům. Nebylo myšleno, aby se nějaká organizace „přesvědčila o všem,“ a potom ti řekla, čím si je jistá. Řekni mi, Cindy, co patří mezi přesvědčování se o všem?

CINDY: No, Karen, patří sem čtení Písma, modlitby, studium publikací Strážné věže, které jsou založené na Bibli.

KAREN: OK, Cindy.  A teď si vezmi, že bychom četly Bibli a našly verš, který by byl v rozporu s učením Strážné věže, a ty bys ho přinesla do sálu Království, vyhledala v knihovně, ptala se na něj svých bratří a zjistila bys, že Společnost s ním vůbec nepočítá. Co bys potom dělala? Odporovala bys Společnosti a věřila bys, že to, co jsi zjistila, je biblická pravda?

CINDY: To ne, Karen.  Strážná věž mě naučila všechno, co vím o Bibli. Nemůžu Strážné věži odporovat. Je to Jehovova organizace—jeho sdělovací prostředek pro lidstvo.8. Pokud se někdy objeví nějaká otázka, Společnost nakonec přijde s odpovědí.9.

KAREN: OK, Cindy.  Takže potom, co bys prozkoumala publikace Strážné věže a zjistila, že tam není odpověď, co bys s tím veršem dělala? Co znamená „přesvědčit se o všem“? Nevede to nakonec k tomu, že se rozhodneš použít svůj vlastní osobní rozum k tomu, co ten verš znamená?

CINDY: To asi jo.

KAREN: Cindy, a co berejští ze Skutků 17:11?  Apoštol Pavel, který nebyl jenom předsedajícím dozorcem nějakého sboru, ale byl i členem ústředí, navštívil sbor v Bereji a předal jim nejnovější pravdu.  Víš, co řekli Pavlovi? Vzali si svá Písma a řekli: „Děkujeme, bratře Pavle. Něco ti řekneme. Proč si nesedneš tady vzadu a nemlčíš. A my si vezmeme Boží Slovo a budeme hledat, jestli všecko, cos nám řekl, je pravda!“ A co udělal Pavel? Řekl: „Ale to není vůbec teokratické. To byste mohli být jako křesťanstvo—rozdělení a zmatení“?  Ne, to neřekl. Řekl: „Amen!  Ti zde smýšleli ušlechtileji než tamti v Tesalonice, neboť přijali slovo s největší dychtivostí mysli a denně pečlivě zkoumali Písma, zda  je tomu tak.“**

CINDY: Jenže, Karen, kde jsme se dozvěděly pravdu? Nebylo to díky Strážné věži? Ježíš řekl: „učedník není nad svého učitele.“10. Nemyslíš si snad, že víš víc než Strážná věž, že?11. Bible říká: „neopírej se o své vlastní porozumění.“12.

KAREN: Cindy, říkáš, že mám vzhlížet ke Společnosti Strážná věž jako ke svému duchovnímu učiteli? V Matouši 23:8 nám Ježíš řekl, abychom nikoho nenazývali „učitelem,“ protože existuje jen jeden učitel—Bůh. Proč nemůžu číst Bibli sama a nechat Božího Ducha svatého, aby byl mým učitelem, jak to přikázal Ježíš?13.

CINDY: Karen, „Je pravda, že mnozí lidé se mohou naučit mnoho, když si sami čtou Bibli.…Ale buďme sami k sobě poctiví: pochopíme bez cizí pomoci opravdu plný význam všeho?“14.  Když se Filip zeptal etiopského eunucha v 8. kapitole Skutků, jestli rozumí tomu, co čte v Písmu, eunuch odpověděl: „Skutečně, jak bych jen mohl, ledaže by mě někdo vedl?“15. Přestože ten eunuch zastával významné postavení, „byl natolik pokorný, aby přiznal, že potřebuje pomoc, když chtěl porozumět biblickému proroctví.“16. Karen, když budeš pořád jíst z Jehovova duchovního stolu,  musíš mít postoj, jaký měl tenhle eunuch z 8. kapitoly Skutků.  Musíš být pokorná, hladová a poctivá, když čteš publikace Strážné věže, a  „k věrné a oddané službě Jehovovi by“ tě „měla podněcovat vděčnost za vše, co“ ses „naučila z Písma.“17.

KAREN: Cindy, co se stalo s Filipem (učitelem) ve Skutcíh 8:39 potom, co pokřtil etiopského eunucha?

CINDY: No, je řečeno, že „Jehovův duch rychle odvedl Filipa a eunuch ho již neviděl,“18. ale to proto, že teď eunuch znal „pravdu,“ a tak už nepotřeboval svého učitele. Ale ty ještě nejsi v pravdě, Karen, a tak pořád potřebuješ, aby Společnost Strážná věž byla tvým učitelem.

KAREN: Ale, Cindy, a ty nemáš pořád svého učitele? Jelikož Filip, učitel eunucha, ho opustil potom, co eunuch poznal pravdu, pokud jsou svědkové Jehovovi v pravdě,  proč ještě pořád potřebují svého „učitele,“ Společnost Strážnou věž? Znovu se ptám, jelikož nám Ježíš řekl, abychom nikomu neříkali „učitel,“ proč svědkové Jehovovi pořád vzhlížejí k Společnosti Strážná věž jako ke svému duchovnímu „učiteli“?  Pokud je skutečně Bůh Jehova Bohem lásky a chce, aby byli všichni spaseni, proč by napsal Bibli tak, že by jí průměrný člověk nemohl pochopit bez pomoci lidského učitele? Pokud je Jehova skutečně milující, nenapsal by ji tak, aby ji  každý mohl číst a být zachráněn, bez ohledu na to, jestli mu někdo pomáhá?

CINDY: To je dobrá námitka, Karen, ale kam jinam bychom šli hledat přesné poznání pravdy a věčný život? Křesťanstvo určitě pravdu nemá. Zrovna jak to říká časopis Strážná věž: K věrné a oddané službě Jehovovi společně s jeho organizací nás bude podněcovat vědomí, že pro věčný život nemůžeme jít nikam jinam.“19. Přesně jak odpověděl Petr Ježíši v Jan 6:68 : „Pane, ke komu odejdeme? Máš výroky věčného života,“20. a jako lidé za dnů Noe nemohli jít nikam jinam než do Boží archy, dneska „pro božskou přízeň a věčný život nemůžeme jít nikam jinam,“21.  než k organizaci Strážná věž.

KAREN: Cindy, v Jan 6:68 řekl Petr Ježíši: „Pane, kam odejdeme?,“ anebo řekl: „Ke komu odejdeme?”

CINDY: Řekl: „ke komu.“

KAREN: Správně, Cindy.  A tak ke komu máme jít pro věčný život? K osobě anebo k organizaci?

CINDY: No, asi máme jít k osobě, k Ježíši. Ale nenásledujeme snad Ježíše, když se podřídíme Jehovově organizaci, která je bezpečnou archou?

KAREN: Cindy, jak víš, že je Strážná věž Boží organizací? Nepřidává jen „jednu“ kapku jedu, aby otrávila celou sklenici vody?22. Jelikož hodně z učení Strážné věže se během let ukázalo jako falešná a že vyžadují „nové světlo,“ jak můžeme důvěřovat, že „nové světlo“ na cestě, kterou následujeme, nezjeví, že v některém současném učení Společnosti je jed? Jelikož Bible říká, že Ježíš je jedinou bezpečnou archou, které máme důvěřovat s ohledem na věčný život, proč nevložit svou plnou důvěru v samotného Ježíše?23.

COMMENTS:
Přátelé, Bůh Jehova je Bohem Pravdy. Pravda se nebojí podrobného zkoumání. Pokud nějaká organizace při zkoumání neobstojí, potom není pravdou, ale spíše podvrhem, a věrnost podvrhu je nevěrností Bohu Jehovovi. Udělali bychom dobře, kdybychom poslechli napomenutí ze Strážné věže z 15. března 1998, které se týká nemístné věrnosti. Společnost řekla, že je „…v dnešním světě skutečností, že se lidé často nechávají manipulovat a ovlivňovat tolika rafinovanými způsoby, že stejně nakonec nedobrovolně dělají to, co chtějí druzí.…náboženské organizace zase působí tak, aby lidé podporovali jejich názory a cíle, ale ne vždy při tom používají přesvědčivé argumenty — často apelují na určitý smysl pro solidaritu či loajálnost.…a proto je dobré, když si každý z nás položí otázky: ‚Čí otrok jsem? Kdo nejvíce ovlivňuje mé rozhodování a můj způsob života?…Koho poslouchám — Boha, nebo lidi?’“24.

bulletsRETURN TO TABLE OF CONTENTS

==================

1. The Část tohoto rozhovoru, který se zabývá reakcí na názor svědků Jehovových o „pochybnostech,“ byla převzata z audionahrávky od Arnolda Hoffmana s názvem  A Few Effective Methods of Witnessing to Jehovah’s Witnesses,
2. Co od nás Bůh vyžaduje?, 2001, str. 31:1
3. Co od nás Bůh vyžaduje?, str. 31:3
4.  Strážná věž, 1. února 2001, str. 9
5. Strážná věž, 1. února 2001, str. 9-10
6. Strážná věž, 1. července 1981, str. 13-14
7.  1. Tesaloničanům 5:21, Překlad nového světa
8. Strážná věž, 1. října 1967, str. 590 (angl.)
9. Viz Strážná věž, 1. května 1957, str. 284 (angl.)
**  Překlad nového světa
10. Matouš 10:24, Překlad nového světa
11. Viz Strážná věž, 1. února 1952, str. 80 (angl.); Strážná věž, 15. listopadu 1992, str. 20
12. Přísloví 3:5, Překlad nového světa
13. Viz Jan 14:26; 1. Jan 2:27
14. Rozmlouvat z Písma, 1993, str. 186
15. Skutky 8:30-31, Překlad nového světa
16.
Rozmlouvat z Písma,, str. 186
17. Strážná věž, 15. listopadu 1992, str. 19
18. Překlad nového světa
19.
Kurzíva v originále, Strážná věž, 15. listopadu 1992, str. 21
20. Překlad nového světa
21.Strážná věž, 15. listopadu 1992, str. 21
22. Viz Rozmlouvat z Písma, str. 181
23. Viz Jan 14:6
24. Strážná věž, 15. března 1998, str. 15-16; srovnej se Strážnou věží, 1. srpna 1997, str. 8-14

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina