Jsou bibličtí židovští patriarchové v nebi?

Heaven

JSOU BIBLIČTÍ ŽIDOVŠTÍ PATRIARCHOVÉ V NEBI? — Poslal Elijáš dopis králi Jehoramovi po svém nanebevzetí? 2. PARALIPOMENON 21:12: „Nakonec mu přišlo psaní od proroka Elijáše….“

TVRZENÍ SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH:

Svědkové Jehovovi učí, že nikdo, kdo žil před příchodem Ježíše Krista, nešel do nebe! Aby podpořili svou ideologii, vysvětlují Elijášovo nanebevzetí jako dočasné přemístění z jednoho místa na zemi na druhé, a tvrdí, že se Elijáš několik let poté, co byl vzat ve větrné bouři do nebe, znovu objevil na zemi, aby poslal dopis králi Jehoramovi (2. Paralipomenon 21:12) (2. Královská 2:11).1.

BIBLICKÁ ODPOVĚĎ:

Neexistuje žádný náznak, že šel Elijáš do nebe předtím, než poslal dopis judskému králi Jehoramovi. V 1. Královské 22:50 a ve 2. Královské 1:17 čteme, že se Jehoram stal judským králem dva roky předtím, než se jiný Jehoram stal králem Izraele. O Elijášově nanebevzetí nečteme dříve, než v DALŠÍ kapitole, 2. Královské 2:11 (za vlády toho druhého Jehorama, krále Izraele).

Je důležité, abychom si všimli, že Bible nikde neudává určitý rok Elijášova vzetí do nebe. Víme jenom, že se tak stalo někdy za vlády izraelského krále Jehorama. Protože judský král Jehoram (jenž obdržel Elijášův dopis) vládl už dva roky před nástupem vlády izraelského krále Jehorama, mohl Elijáš snadno poslat svůj dopis judskému králi Jehoramovi před svým nanebevzetím ve 2. Královské 2:11.

2. Paralipomenon 21:19 říká, že judský Jehoram začal pociťovat účinky odsuzujících slov z Elijášova dopisu dva roky před svou smrtí, která nastala v osmém roce jeho vlády, a tak je opodstatněné dojít k závěru, že k Elijášovu dopisu a jeho následné dopravě do nebe došlo někdy mezi druhým a šestým rokem vlády judského Jehorama.

Mimoto, kdyby Elijáš zamýšlel, že se znovu objeví na zemi a že bude pokračovat ve své službě pár let po nanebevzetí, někdo by se mohl zeptat, proč Elijáš hovořil o tom, že bude „vzat od“ svého učedníka Elíši, a proč by Elíšovi na vyžádání připadly „dva podíly“ jeho ducha poté, co byl vzat.2. Takový příslib Elíšovi by byl stěží opodstatněný, kdyby měl Elijáš pokračovat na zemi ve svém díle jen pár let po události s větrnou bouří. Tudíž je zřejmé, že Písmo nejen popírá názor Strážné věže na Elijášovo nenebevzetí, ale že i okolnosti kolem této události hovoří o jeho trvalém nanebevzetí (tj. v Hádu v Abrahamově náručí, jak je popsáno v 16. kapitole Lukáše), dokud se neukázal s Ježíšem na Hoře Proměnění v Matouši 17:3.  Rovněž čteme v Hebrejcům 11:13-16 a v Matouši 8:11 o dalších patriarších z Hebrejských písem (Starého zákona), kteří jsou v nebi.

============

1. Rozmlouvat z Písma, str. 395
2. Viz 2. Královská 2:9-10

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Němec Angličtina