3B. OTÁZKA: Je politická neutralita křesťanská?—II. část

 

ccjw-en-adbullets KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(CONB LEKCE 13: „Jak můžete najít pravé náboženství?“)

(POKRAČOVÁNÍ PŘEDCHOZÍHO ROZHOVORU)

KAREN: Cindy, minulý týden jsme při studiu brožury od Strážné věže s názvem Co od nás Bůh vyžaduje? probíraly, že Bible říká, že křesťané nemají být „částí světa.“1. Svědkové Jehovovi vykládají, že to znamená, že se křesťané nesmějí: „vměšovat do politických událostí ani do sociálních rozporů tohoto světa.“2. A přece Bible říká v Římanům 13:1-2, že vládní autority jsou „Božím uspořádáním“ a že „jsou umístěny do svých…postavení Bohem.“3. Zeptala jsem se, že jestli jsou lidské vlády Božím „uspořádáním,“ jak tomu učí Bible, jak potom může být špatné, když se křesťan zapojuje do Božího uspořádání, které udržuje zákon a pořádek?

ccjw-en-adCINDY: Karen, „Otázky čtenářů“ ve vydání Strážné věže z 1. listopadu 1999 poukazují, že „apoštol Pavel označil sám sebe za ‚vyslance‘ zastupujícího Krista před lidmi žijícími v jeho době…Svědkové Jehovovi věří, že Kristus Ježíš je nyní Králem Božího nebeského Království a že jejich úkolem jakožto vyslanců je oznamovat tuto skutečnost národům…Od vyslanců se očekává, že budou neutrální a že nebudou zasahovat do vnitřních záležitostí země, do níž byli vysláni.“4. Tak, Karen, chápeš, proč se „svědkové Jehovovi, jakožto zástupci Božího nebeského Království, podobně cítí povinni nezasahovat do politiky těch zemí, kde žijí“?

KAREN: Cindy, proč se od vyslance z cizí země vyžaduje, aby se nevměšoval do politických záležitostí země, do které je poslán?

CINDY: Myslím, Karen, že kvůli tomu, že zastupuje svou zemi v cizím národě; a tak by bylo vměšování se do politického systému porušením jeho záměru, který má jako vyslanec.

KAREN: OK, Cindy.  Ale co když jede do té cizí země jako návštěvník, a ne jako vyslanec své země. Může potom volit v politických volbách té země?

CINDY: To nemůže. Nemůže volit, protože není občanem toho národa.

KAREN: Správně, Cindy.  Takže souhlasíš s tím, že pravým důvodem, proč se cizí vyslanci musí zdržovat politických záležitostí zemí, kde slouží, není jejich odpovědnost ke svému postavení vyslanců, ale proto, že politické záležitosti jsou privilegiem pouze pro občany toho národa?

CINDY: Asi máš pravdu, Karen.

KAREN: Cindy, a nejsou snad svědkové Jehovovi občané zemí, v nichž žijí? Jelikož vyslanci nejsou občany zemí, ve kterých slouží,  ale svědkové Jehovovi takovými občany jsou, jak se to může vztahovat na svědky Jehovovy?

CINDY: To nevím, Karen, ale platí, že „činitelem, který svědkové Jehovovi berou v úvahu, je to, že lidé, kteří se odevzdáním svého hlasu podílejí na zvolení určitého člověka do nějakého úřadu, mohou nést spoluodpovědnost za to, co takový člověk dělá. …Křesťané musí pečlivě zvážit, zda chtějí tuto odpovědnost vzít na svá bedra.“5.

KAREN: Cindy, co by se stalo rodině, kde by se rodiče rozhodli nevychovávat své děti, protože by nechtěli být odpovědní za to, jak jejich děti vyrostou? Nečinil by snad Bůh rodiče zodpovědné za své děti bez ohledu na to, jestli se přímo či nepřímo podíleli na utváření morálních hodnot svých dětí?

CINDY: To jo, Karen.  Bůh Jehova činí rodiče zodpovědné za své děti, ale co to má společného s křesťanským odmítnutím být zodpovědný za zvolení špatného vládního úředníka?

KAREN: Cindy, stejně jako Bůh činí rodiče zodpovědné za vštěpování křesťanských morálních hodnot svým dětem, Ježíš řekl, že křesťané mají být „solí“ a „světlem“ světu.6.  Jak mohou být „solí“ a „světlem“ světa v každém ohledu, když existují jisté společenské úrovně,  které křesťané odmítají  ovlivňovat? Co by se, například, stalo s národem, kdyby všichni jeho občané, kteří jsou bezúhonní a mravní ve svých názorech, všichni do jednoho se rozhodli vyhýbat politice? Nebyli by svým straněním se politiky zodpovědní za to, že dovolili špatným, nemorálním a nečestným lidem z toho národa, aby se ujali vlády té země? Protože Bůh činí křesťany zodpovědnými za ovlivnění světa v každém ohledu, nejen v nepolitických záležitostech světa, jak to, že „neutralita“ při neúčasti v politických volbách není zvolením zlého?

CINDY: To je dobrá námitka, Karen, ale „svědkové Jehovovi si velmi váží své křesťanské jednoty. Když se náboženství angažují v politice, výsledkem je často rozdělení mezi jejich členy. Svědkové Jehovovi se podle vzoru Ježíše Krista do politiky nezapojují, čímž zachovávají svou křesťanskou jednotu.“7.

KAREN: Cindy, ten samý článek ve Strážné věži z 1. listopadu 1999, který cituješ ohledně postoje svědků Jehovových k volbám, prohlašuje: „Někteří lidé možná klopýtají o to, když pozorují, že někdo ze svědků Jehovových v jejich zemi jde v průběhu voleb do volební místnosti, zatímco jiní svědkové nejdou. Možná říkají: ‚Svědkové Jehovovi nejsou jednotní.‘ Lidé by však měli uznat, že v záležitostech, které se týkají svědomí člověka, jako je i tato, musí každý křesťan učinit před Jehovou Bohem své vlastní rozhodnutí.“8. Cindy, jelikož Společnost Strážná věž připouští, že křesťanská jednota není porušena, když „někteří“ svědkové „jdou … do volební místnosti, zatímco jiní svědkové nejdou,“ proč potom tvrdí, že je porušena křesťanská jednota, když se někteří křesťané účastní politických záležitostí své země?

CINDY: Karen, svědkové Jehovovi, kteří „jdou … do volební místnosti,“ to dělají z toho důvodu, že určité země vyžadují, aby jejich občané volili, ale jak říká Společnost Strážná věž ve svém článku: „’Tam, kde císař zavedl pro občany volební povinnost, . . . [svědkové] mohou jít k volbě a vstoupit do přístěnku pro hlasování. Zde se na nich žádá odevzdání hlasovacího lístku…’“9. „A označení kandidáta či vepsání toho, koho volí. Chápej Karen, svědkové Jehovovi „volí“ Boha Jehovu a Ježíše Krista za vládce nebeského Království. Protože si už zvolili Krále Ježíše, když od nich některé země vyžadují, aby volili, napíší tuto svoji volbu na svůj hlasovací lístek. Narozdíl od členů křesťanstva, kteří vzhlížejí k lidským politickým kandidátům a očekávají od nich mír a bezpečí, jsou svědkové Jehovovi jednotní ve svém pevném postoji nenarušit jednotu s Bohem Jehovou tím, že by se zavázali věrností lidskému kandidátu místo Bohem Jehovou pomazanému Králi Ježíši.

KAREN: Cindy, když sis vybírala svého manžela Steva za duchovního vůdce svého života, nahradil ve tvém životě místo, které patří Bohem Jehovou pomazanému Králi Ježíši?

CINDY: Samo, že ne, Karen, kam ale míříš?

KAREN: Mířím přímo sem, Cindy.  Pokud se volba lidského kandidáta, který má vést zemi, bere jako volení kandidáta, který má nahradit Bohem Jehovou pomazaného Krále Ježíše, proč potom není brána volba manžela jakožto duchovního vůdce domácnosti také za nahrazení Jehovova místa? Pokud není rozhodnutí při volbě lidského vůdce za duchovního vládce domácnosti porušením Boží vlády nad rodinou, proč se potom rozhodnutí při volbě lidského vůdce za vládce země bere za porušení Boží vlády prostřednictvím Ježíše Krista?

CINDY: To přesně nevím, Karen, ale jedno je jasné: Ježíš řekl, že křesťané nemají být „částí“ tohoto bezbožného systému věcí, a proto se svědkové Jehovovi odmítají jakýmkoli způsobem účastnit politiky. Kvůli tomu, že svědkové Jehovovi odmítají dělat kompromis s tím, co zastávají, jsou v zemích, kde se vyžaduje politická účast, terčem posměchu, biti, dokonce i zabíjeni. Jeden příklad takového pronásledování je popsán v Probuďte se! z 22. března 1976, kde Společnost oznamuje, že přes 36 000 svědků Jehovových muselo uprchnout ze země Malawi a žít v uprchlických táborech v Zambii a Mozambiku, protože nechtěli „jednat v rozporu se svým svědomím a kupovat si členskou kartu vládnoucí politické strany.“10.

KAREN: Cindy, víš, že české slovo „politika je odvozeno z řeckých slov polis [což znamená] (město) a polites [což znamená] (občan)“?11. A slovo „politický“ pochází z řeckého slova „politikos týkající se občanů nebo státu.“12. Jelikož jakákoli „občanská organizace“ lidí je „politickým“ zřízením či politickým subjektem v pravém smyslu tohohle slova, pak to, že je člověk občanem nějaké země, znamená, že je členem  politického společenství a daně, které musí každý křesťan těmto politickým společenstvím platit, platí proto, že je členem těchto zřízení.

CINDY: Takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlela, Karen.

KAREN: Cindy, pokud není porušením jednoty s Bohem, že je křesťan občanem země, a tím i členem národně politického společenství, jak by mohlo být porušením jednoty, kdyby si „občan“ země Malawi koupil kartu politické strany, a tak by jen potvrdil své členství ve zřízení, které je organizováno vládnoucí stranou v té zemi?

CINDY: To je dobrá námitka, Karen.  Nevím přesně proč, ale svědkové Jehovovi si uvědomují jedno, a sice, že „neúčast v politice jim umožňuje, aby s volností řeči přistupovali k lidem jakéhokoli politického přesvědčení, když jim přinášejí důležité poselství o Království.“13.

KAREN: Cindy, Bible podává ve Skutcích 8:27 zprávu, že etiopský eunuch, kterému Filip kázal o Kristu, měl významné postavení v etiopské vládě: „mocný pán pod etiopskou královnou … který byl nad celým jejím pokladem.“14. Pokud křesťanům při činnosti Království brání účast v politických záležitostech země, proč etiopský eunuch z 8. kapitoly Skutků neopustil své politické postavení, když se stal křesťanem? Pokud je zapojení do politiky v Božím „uspořádání“ vládních autorit15.  porušením jednoty s Bohem Jehovou, proč potom Ježíš chválil armádního důstojníka za jeho „velkou víru“ u Matouše 8:5-13, a neuvedl ho na pravou míru ohledně jeho politického postavení?  A co Kornélius, který byl  „důstojník takzvaného italského oddílu“16.  v Cesareji?  Proč Bible říká, že to byl „oddaný muž, který se bál Boha …spravedlivý  muž,“17.  když se tu nikde nenaznačuje, že by se vzdal svého postavení ve vládě?

KOMENTÁŘ:
Přátelé, právě jak dnes diskutovaly Karen a Cindy, Ježíš řekl u Matouše 5:14-16: „Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi,  aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“18.  Jestliže se křesťané odmítají účastnit politiky, jak potom může světlo křesťanství proniknout do všech aspektů světa, jestliže existují určité oblasti společnosti, které křesťané odmítají ovlivnňovat?

bullets  Další kapitola

 

==================

1. Jan 17:16
2. Co od nás Bůh vyžaduje?, 2001, str. 27:7
3.  EPřeklad nového světa
4. EStrážná věž, 1. listopadu 1999, str. 29
5.Strážná věž, 1. listopadu 1999, str. 29
6. Matouš 5:13-16
7. Strážná věž,  1. listopadu 1999, str. 29
8. Strážná věž,  1. listopadu 1999, str. 29
9. Strážná věž, 1. listopadu 1999, str. 29 (angl.)
10. Probuďte se! 22. března 1976, str. 5 (angl.)
11. Morris Dictionary of Words and Phrase Origins, 2. vydání,  William and Mary Morris (New York: Harper and Row Publishers, 1988), str. 464
12. The Barnhart Dictionary of Etymology, Robert K. Barnhart, vydala (The H.W. Wilson Company, 1988), str. 813
13. Strážná věž, 1. listopadu 1999, str. 29
14. Překlad nového světa
15. Viz Římanům 13:2, Překlad nového světa
16.
 Skutky 10:1, Překlad nového světa
17. Skutky 10:2, 22, Překlad nového světa
18. Ekumenický překlad


Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina