Svědkové Jehovovi nás špehují a sledují

Spying

SVĚDKOVÉ JEHOVOVI NÁS ŠPEHUJÍ A SLEDUJÍ! Co můžeme dělat?

„Po nějakou dobu jsem chodil se svědkyní Jehovovou a přivedl jsem ji do jiného stavu. Vztah jsem ukončil, ona mnou však stále manipuluje, když mi vyhrožuje, že mi neumožní styk s dítětem, jestliže zahájím právní kroky pro jeho svěření do mé péče. Teď bydlím zase doma u svých rodičů.

Myslím si, že svědkové Jehovovi sledují nejen mě, ale také je. Například jsme je viděli, jak zaparkovali na protější straně ulice a sledovali nás, jak šli za námi do obchodů, nákupních středisek a restaurací. Zdá se, že je to pokaždé někdo jiný, a tak je obtížné doložit to policii. Už jejich častá přítomnost v naší blízkosti na veřejnosti a skutečnost, že, jak se zdá, vždycky vědí, kde jsme, je dost znepokojující. Potom jsme začali prožívat podivné shody náhod.

Řekli jsme něco v domě nebo po telefonu, a krátce na to došlo k incidentu mimo náš dům, a stalo se přesně to, o čem jsme předtím mluvili. Po asi 20 těchto shodách okolností, jsme pochopili, že něco není v pořádku. Začali jsme si říkat, jestli jsme neztrácíme rozum nebo neblázníme, ale pak jsme našli webové stránky www.ChristianWitnesses.com, Stalker-Beware.com/ a diskusní fórum umístěné na http://www.jehovahs-witness.net/jw/friends/191823/1/Were-you-Stalked-or-Chased-After-Once-you-Exited-the-JWs-by-Elders a http://www.jehovahs-witness.net/jw/friends/208450/1/Elder-arrested-for-stalking které popisují případy podobné našemu.

Pomáhá nám, když víme, že v této bitvě nejsme sami, a přece se snažíme přijít na to, co máme dělat. Přestane jejich sledování naší rodiny?“

 

NAŠE ODPOVĚĎ:

Milý příteli,

Je pravdou, že skupiny, které přehnaně ovládají své členy, jako jsou svědkové Jehovovi, používají skupinové sledování k zastrašování lidí, kteří jsou s nimi nějak spojeni. Sledování svědky Jehovovými jsou doložena, nejen na mnoha webových stránkách (včetně těch, které jste uvedl výše), ale také v knize Raymonda Franze Hledání křesťanské svobody. Ray byl členem vedoucího sboru svědků Jehovových a na stranách 380-383 uvádí několik případů špehování a sledování, které se staly v 80. letech.

Další případy pronásledování a odposlouchávání telefonu, které se staly později a v nichž hrají roli svědkové Jehovovi, jsou doloženy v soudních procesech jako Případ číslo 3:10-CV-03907-MEJ Dokument 50, který byl předložen Oblastnímu soudu Spojených států pro severní oblast Kalifornie dne 23. května 2011 (viz  http://ex-jw.com/takeover-at-menlo-park a Soudní dokument PDF: http://ex-jw.com/wp-content/uploads/2011/05/50-main.pdf).  V tomto případě žalující strana Jonathan D Cobb, Sr a Walter Arlene St. Clair poskytují důkazy odposlouchávání telefonu na stranách 32-33, kde prohlašují:

„Obvinění využili služeb lidí se specifickými dovednostmi, jako je pan Bruce Radetich, bývalý policista a nyní bezpečnostní odborník, a má se za to, že byl zaměstnán ve snaze použít ilegální prostředky k tajnému monitorování telefonních hovorů s cílem získat informace ohledně možných právních kroků, které žalobci zvažovali. Zdá se, že jisté mobilní telefony žalobců, jako i jiných účastníků úzce spojených s žalobci, byly monitorovány osobami zvenčí. Jeden konkrétní mobilní telefon, používaný Jasonem Cobbem, byl prověřen odborníkem na mobilní telefony… a bylo zjištěno, že zmíněný telefon byl nastaven, aby umožnil vzdálené osobě odposlouchávat hovory a monitorovat je. Milano, odborník na mobilní telefony, který pracoval na zmíněném mobilním telefonu, má téměř desetiletou zkušenost s různými značkami a typy telefonů a souhlasil s tím, že dosvědčí, v jakém stavu telefon byl, i potenciální následky skutečností, které objevil, když pracoval na mobilním telefonu Jasona Cobba. Svědectví tohoto technického odborníka může snadno prokázat záměr i to, jak dalece jsou obvinění, konající ve spolupráci s různými dalšími společníky, ochotni zajít ve snaze pokusit se zakrýt pravou povahu této situace, nemluvě o jasně prokázaném nelegálním odposlouchávání.“

NEZÁKONNÉ ZVEŘEJNĚNÍ LÉKAŘSKÝCH INFORMACÍ:

Nejen, že jsme zdokumentovali důkazy ohledně nezákonných prostředků, které svědkové Jehovovi používají k zastrašování a pronásledování lidí, kteří jsou s nimi spojeni, Společnost Strážná věž, samotné vedení svědků Jehovových, ve vydání Strážné věže z 1. září 1987 přehlíží nezákonné shromažďování a zveřejňování lékařských informací namířených proti svým členům, kde uvádí na stranách 12 a 13:

„Mary pracuje v nemocnici jako zdravotní asistentka. Jedním z požadavků, které musí při své práci dodržovat, je zachování mlčenlivosti. Musí chránit dokumenty a informace, týkající se její práce, před nepovolanými osobami. Zákoník v jejím státě také upravuje zveřejnění důvěrných informací o pacientech. Jednou Mary řešila dilema. Při zpracovávání lékařských záznamů se dostala k informaci, která indikovala, že pacientka, spolukřesťanka, se podrobila interupci. Měla biblickou zodpovědnost předat tuto informaci starším sboru, i když by mohla přijít o práci, nebo být zažalována, nebo by její zaměstnavatel mohl mít problémy se zákonem? …A proto mohou přijít chvíle, kdy je křesťan povinen předložit záležitost starším. Pravda, v mnoha zemích je nezákonné vyzradit nepovolaným osobám to, co se nachází v důvěrných záznamech. Ale pokud křesťan cítí, po uvážení na modlitbách, že čelí situaci, kdy Boží zákon od něho vyžaduje, aby zveřejnil to, co se dozvěděl, navzdory požadavkům nižších autorit, potom je to jeho zodpovědnost před Jehovou. Existují chvíle, kdy křesťan ‘musí poslouchat Boha jako panovníka spíše než lidi.’
—Skutky 5:29. …Všichni, kdo jsou součástí křesťanského sboru, jsou pod ‘přísahou’ udržovat sbor čistý, jak tím, co dělají oni osobně, tak i tím, jak pomáhají druhým, aby zůstávali čistí.“

STRATEGIE TEOKRATICKÉ VÁLKY

Dalším způsobem podvodu, schvalovaným Společností Strážná věž, je taktika, kterou svědkové Jehovovi nazývají „Strategie teokratické války.“ Jedná se o lhaní lidem, kteří nejsou svědky Jehovovými považováni za hodné pravdy, při prosazování cílů organizace Strážná věž. Ve své knize Hlubší pohled na Písmo, 1. svazku, na straně 1103, Společnost prohlašuje:

„Lhát většinou znamená říkat něco nepravdivého někomu, kdo je oprávněný vědět pravdu, … Přestože v Bibli je zlomyslné lhaní jednoznačně odsouzeno, neznamená to, že je člověk povinen vyzradit pravdivé informace lidem, kteří na ně nemají právo.”

I když Strážná věž tvrdí, že zavrhuje lež, sama lež definuje jako říkání něčeho nepravdivého člověku, který je „oprávněný“ vědět pravdu. A tak, podle Společnosti Strážná věž, jestliže svědek Jehovův lže člověku, o němž je přesvědčen, že nemá právo vědět pravdu, nepovažuje toto nepravdivé prohlášení za lež. Tudíž Společnost Strážná věž vytvořila definici lži, kterou normální svět mimo organizaci nesdílí. V tomto článku nazvaném Používej strategii teokratické války,“ který se nachází na stranách 285 až 286 ve vydání Strážné věže z 1. května 1957, Společnost prohlašuje:

„Jakmile se objevila na ulici, komunistický funkcionář se jí zeptal, jestli neviděla nějakou ženu v červené blůze. Ne, odpověděla… Řekla lež? Ne, neřekla. Nebyla žádnou lhářkou. Spíše použila strategii teokratické války a v zájmu služby skryla pravdu činem a slovem. …Svědkové konají velkolepé dílo dokonce i v oblastech, kde je jejich činnost zakázána. Jediný způsob, jak mohou naplnit příkaz kázat dobrou zprávu o Božím království, je použít strategii teokratické války. …A tak v čase duchovního boje je vhodné uvést nepřítele v omyl tím, že se skryje pravda. …Dnes jsou Boží služebníci zapojeni do boje, duchovního teokratického boje, boje nařízeného Bohem proti ničemným duchovním silám a proti falešnému učení. …V každé době musí být velmi obezřetní, aby nevyzradili nepříteli žádné informace, které by mohl použít, aby bránil kazatelskému dílu.”

Z tohoto jasného příkladu „Strategie teokratické války,“ který je v článku probírán, by někdo usuzoval, že si je většina svědků Jehovových přinejmenším vědoma této doktríny. A přesto většina tvrdí, že o této doktríně nikdy neslyšela, anebo že se používala velmi zřídka a pouze v zemích a dobách, kdy byly jejich životy v ohrožení kvůli jejich víře. Ostatní tvrdí, že tato citace Strážné věže je stará přes 40 let, tudíž říkají, že je to zastaralá praktika. Přesto to zkrátka není pravda. Dr. Jerry Bergman napsal knihu The Theocratic War Doctrine – Why Jehovah’s Witnesses Lie in Court (Učení o teokratické válce – P/roč svědkové Jehovovi lžou u soudu), vydanou v roce 1998[1] a spolu s ní dělal průzkum, kdy 130 bývalých svědků Jehovových zodpovědělo otázku: „Jak byste nejlépe popsal učení o teokratické válce?“

Podle této ankety napsal Bergman na stranách 30-31:

“Tyto údaje ukazují jasný vztah mezi vědomím o této doktríně a úrovní činností ve Strážné věži. Všichni bývalí oblastní dozorci si toho byli plně vědomi, a více než polovina z nich připustila, že ji využila. Tyto údaje také ukazují, že většina svědků o této doktríně ví. …Oddaní svědkové, kteří zastávají administrativní pozice, až na jednu výjimku, si této doktríny a jejího významu byli vědomi. I když 37 (28% všech tázaných) tvrdilo, že o této doktríně nikdy neslyšelo, jen 3 (2%) zvolili nesprávnou definici, odpověď „A.“ Většina (98%) o této praktice věděla, nebo ji dokázala definovat, mnozí ji však nenazvali správným výrazem. Někteří snad stále nazývají tuto doktrínu starým výrazem ‘technika Rachab.’ To může být částečně proto, že výraz ‘teokratický’ je používán nyní méně často než dříve, je však stále běžný. V jejich oficiálním zpěvníku Chvalte Jehovu zpěvem (1984), který používají na všech shromážděních, je pod heslem ‘Teokratický boj’ uvedeno 13 písní. ”

Nejenže jsou svědkové Jehovovi obeznámeni s praktikou Teokratické válečné strategie, dokonce, i když neznají správný výraz, často ji praktikují v soudních případech týkajících se svěření dítěte do péče.  Ve své knize na straně 11 popisuje Bergman,  běžné použití této praktiky svědky Jehovovými v soudní místnosti.

„Ze zhodnocení publikací Strážné věže advokáty je také zřejmé, že Strážná věž vyučuje lhaní. Například poté, co Attorney Thad Nugent (1994) prostudoval politiku a praktiky Strážné věže, došel k závěru, že Strážná věž doporučuje ‘takové svědčení pod přísahou, které je známé jako nepravdivé…. Zákon to definuje jako křivé svědectví. [a]… je opravdu zcela jasné, že tato kniha, která je rozšiřována, má instruovat přívržence, svědky Jehovovy, kteří jsou zapleteni do případů svěření péče o dítě, jak se vyhnout situaci, kdy by museli říci, co skutečně praktikují, pokud jde o jejich děti…” —The Theocratic War Doctrine – Why Jehovah’s Witnesses Lie in Court, 1998, str. 11 

Skutečnost, že vedení svědků Jehovových, Společnost Strážná věž, schvaluje podávání zavádějících informací lidem, o nichž se domnívají, že nejsou „oprávněni“ znát pravdu, a skutečnost, že Společnost schvaluje nezákonné oznamování lékařských informací pro své další cíle, dodává důvěryhodnosti mnoha osobním svědectvím, která my a další služebníci dostáváme od těch, kdo jsou podvedeni, sledováni a pronásledováni svědky Jehovovými.

JAK VEDENÍ SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH NECHÁVÁ SVÉ ČLENY ÚČASTNIT SE NEZÁKONNÉHO PRONÁSLEDOVÁNÍ

Bývalí svědkové Jehovovi oznámili, že jediné, co průměrný společník svědků Jehovových potřebuje, je, aby řekl starším, že jeho cílem je „nebýt přítelem Boha Jehovy“ nebo že je tato osoba „Jehovovým nepřítelem,“ a tito lidé udělají cokoli, co se jim řekne. Výše zmíněný soudní případ Případ číslo 3:10-CV-03907-MEJ Dokument 50, v němž obvinění svědkové Jehovovi byli shledáni jako zapletení do pronásledování a do nelegálního odposlechu telefonů,  vysvětluje na straně 41:

„Zdá se, že tato oddělená síť Obviněných má široký dosah, kdy rozličnými způsoby používají členy svého náboženství, aby dosáhli svých cílů. Aby k tomu všemu došlo, někdo musel zneužít své postavení v organizaci, aby ovlivnil někoho dalšího, který udělal něco ‘ku prospěchu bratrstva’ či jmenovitě Společnosti Strážná věž. Jestliže řeknete jenom, že se tento člověk stýká s ‘odpadlíky’, (lidmi, kteří se jeví, že pouze nepřijímají učení Strážné věže bez pochybností), je to krycí název, který má za následek, že se automaticky odvrátíte od člověka a nechcete s ním mít nic společného, i když je to pokrevný příbuzný či člen rodiny. Tento výraz použitý k vyvolání strachu a poslušnosti, aby nikdo, kdo má víru svědka Jehovova nechtěl být označen za odpadlíka, má stejný účinek jako jednání s malomocným, s tím, jehož duchovní život skončil.“

A tak pro svědky Jehovovy není neobvyklé používat taktiky „skupinového stalkingu” (za pomoci různých lidí, které jste viděl jenom jednou) aby dosáhli svých cílů. Ačkoli je to obtížné dokázat, mnozí bývalí svědkové Jehovovi vypověděli, že se ocitli v situaci, kdy byli šikanováni od svědků Jehovových stalkingem a pronásledováním a kdy byli sledováni, ať šli kamkoli. Též bylo vypovídáno o situacích, kdy je podezření z odposlechu z aut, domácností a telefonů. To může vysvětlovat, jak se dostaly ven věci, o nichž jste mluvili v soukromí. Též se mohou dostat do vašeho e-mailového účtu. Stačí jim pouze znát vaši e-mailovou adresu a použít jednoduchý program pro odhalení hesla, jenž lze stáhnout přímo do jejich počítačů. Caller ID spoofing je nová technologie, kterou mohou přehnaně ovládané skupiny v budoucnosti používat. Více se o tom dozvíte na www.fcc.gov.

Podle různých webových stránek provozovaných skupinami, které se zabývají ochranou proti sledování, způsob, kterým značně ovládané skupiny, jako jsou svědkové Jehovovi, získávají přístup do domácností pomocí svých odposlouchávacích zařízení, je zinscenován násilným vloupáním a za pomoci jejich vlastních lidí s různým zaměřením, obvykle se jedná o techniky pracující s kabely, telefony, elektrickými zařízeními či opraváři z nějakého pracovního oboru jako je údržba, zámečnictví, okna, dveře, údržba trávníku a hubení škůdců. Tyto skupiny ve skutečnosti vytvoří problém, aby se dostali do domácností svých obětí. Například mohou využít někoho z kabelové společnosti, aby vytvořil narušení signálu, aby si oběť myslela, že nastal problém a zavolala opraváře. Též může dojít k elektrickým poruchám, které ovlivní nejen domácnost oběti, ale také sousedy, aby se potřeba opravy jevila více odůvodněná. Když oběť zavolá opraváře, objeví se osoba, která patří mezi jejich vlastní lidi, s odposlouchávacím zařízením, které může umístit kdekoli v domácnosti. Vyhledání těchto malých zařízení je nákladné a nezaručuje úplné odstranění.   The Granite Island Group (www.tscm.com) je dobrým zdrojem informací o těchto odposlouchávacích zařízeních.

Ptáte se, co můžete udělat s jejich stalkingem a zda jejich sledování skončí. Nakonec obvykle skončí. Baterie v odposlouchávacích zařízeních nevydrží věčně. Čím více se budete bránit tím, že si je vyfotografujete, když je přistihnete při sledování, a dáte jim najevo, že o nich podáte zprávu policii, dokážete je tak odradit. Samozřejmě, že je obtížné dokázat při prosazování práva, že jste sledováni či pronásledováni, používají-li taktiky „skupinového stalkingu“ (za použití mnoha různých lidí, které jste viděli jen jednou), aby vás obtěžovali a sledovali. Avšak vaše vytrvalost při dokumentování těchto událostí je odradí, nebo přinejmenším přiměje k tomu, aby se chovali méně nápadně. Tyto činnosti jsou nezákonné, a pokud je chytíte při činu, mohou čelit za tyto zločiny vážným pokutám. A tak se nebojte dát jim najevo, že o nich podáte zprávu policii.

Co se týče odposlouchávacích zařízení umístěných u vás doma, je důležité zjištění, že se baterie vybíjejí pouze, jsou-li neustále aktivovány. Dokážou rozlišit mezi zvukem hovoru a zvukem rádia. A tak, pokud posloucháte stále stejnou stanici, můžete si myslet, že „slyší“ rádio a že to blokuje zvuk a vybíjí baterii, ale tak tomu není. Na jejich konci buď není slyšet nic, nebo je slyšet váš hlas. Pokud jsou štěnice aktivovány hlasem, bude trvat dlouho, než se baterie opotřebují. Tudíž navrhujeme často měnit stanice a poslouchat různé křesťanské a sekulární rozhovory s hosty v rádiu, což ztíží oddělení mluveného slova od rádia. Svým hlasem můžete také číst nahlas odpadlické informace, například Krize svědomí a Hledání křesťanské svobody od Raye Franze, a rovněž články z našich webových stránek nebo rozhovory Karen s Cindy na téma Co Bůh vyžaduje na našem webu 4jehovah.org. Vzhledem k tomu, že svědkové Jehovovi, kteří budou pracovat se zvukem z vašeho domova, budou muset poslouchat vaše čtení této „odpadlické“ literatury, kterou nenávidí, aby se pokusili od vás získat další informace, na něž čekají, může se to stát velkolepou příležitostí, jak jim svědčit.

Také autor webových stránek christianwitnesses.com má několik dalších návrhů, jak pomoci. Viz jeho níže uvedenou odpověď:

AUTOR CHRISTIANWITNESSES.COM SDÍLÍ SVŮJ NÁHLED:

Milý příteli,

oceňuji Vaše pěkné vyjádření o mých webových stránkách, které Vám pomáhají v tom, že zahrnují stránku se souborem mnoha internetových fór a vyjádření, jež se objevují v knihách ukazujících nynější rozšířená skupinová pronásledování, zvláště skupinami jako jsou svědkové Jehovovi, u nichž je vedení zataženo do pedofilie a podobných aktivit. Čas od času poskytuji na svých webových stránkách komentáře, které mohou pomoci více. A tak, prosím, pokračujte ve čtení.

Mou zásadní radou je vždy zcela zdokumentovat co se děje a také spolupracovat s policií. I když mohou být v některých případech pronásledovatelé úzce spojeni s jinými pronásledovateli, velmi často nejsou a policie je jako césarův meč, o němž se hovoří ve 13. kapitole Římanům, ze které můžete při čtení čerpat sílu a útěchu.

Pronásledovatelé porušují zákon, tudíž se musejí bát policie, avšak čestní lidé dodržující zákon, jimiž jste vy, mohou využívat mocnou policejní službu. Kromě webových stránek http://christianwitnesses.com a některých dalších s nimi souvisejících, se prosím také ještě podívejte na mnohé jiné možnosti, které christianwitnesses.com nabízejí. Například tam jsou užitečné vzory informačních dopisů.

Když se Vám nabourají do e-mailu, nebo Vás odposlouchávají, potom můžete v e-mailech a při telefonických rozhovorech poznamenat, že jste vyrozuměli policii, čímž se pronásledovatelé dozví, že již nejste snadnou kořistí, kterou se mohou pokoušet beztrestně zastrašovat, a to je snadněji přiměje, aby se stáhli. Může to trvat několik let, než vás přestanou špehovat, prozatím však budou méně sebejistí. Pokud nutně potřebujete soukromí při e-mailové korespondenci, vždycky můžete jít do knihovny a použít počítač v knihovně, abyste si otevřel nový e-mailový účet, k němuž nebudou mít svědkové Jehovovi přístup. Pak můžete používat pro přístup k tomuto soukromému e-mailu pouze počítače v knihovně.

Tudíž chápejte, že jste to vlastně vy, kdo je v pozici silnějšího, což má základ jak v Bohu, tak v jeho sloužícím meči spravedlnosti, policii, a v potenciálních soudních sporech. Zbabělci, již jsou nástroji temnoty, nad vámi nemají moc. Dokumentování, vyrozumění policie, fotografování pronásledovatelů a podniknutí patřičných právních kroků Vám pomůže! Doufám, že vám tyto informace byly k užitku. Můžete mě kontaktovat na telefonním čísle, které jsem Vám dal, což může být skvělý způsob, jak informovat své pronásledovatele, že jejich neustálé obtěžování jejich problémy pouze zhoršuje. Chápete, co tím myslím?

Spoluslužebník v Kristu,

autor ChristianWitnesses.com

==========

[1] Poznámka: Kniha Dr Jerryho Bergmana je již rozebrána, ale Witness Inc – http://www.witnessinc.com/ordering_materials.html stále má malou zásobu. Tuto knihu lze zakoupit od Witness Inc po $2.37 za kus + $2.05 za dopravu, objednávky na tel.: 503-637-3828.

DALŠÍ INFORMACE VIZ:

bullets CO JE SEKTA? (4witness.org)

bullets STRANÍ SE SVĚDKOVÉ JEHOVOVI ČLENŮ RODINY, KTEŘÍ ODEŠLI?

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina