Opravdu Strážná věž říkala, že konec přijde v roce 1975?

1975.:Opravdu Strážná věž říkala, že konec přijde v roce 1975?

„Rok studuji se svědky Jehovovými a uvažuji o křtu, před svým rozhodnutím bych však chtěla  prozkoumat historii této organizace. Nedávno jsem na internetu objevila tvrzení, že svědkové Jehovovi učili, že bude konec světa v roce 1975, a tak jsem se na to zeptala té, s níž studuji Bibli. Rychle popřela, že by Strážná věž někdy učila, že v roce 1975 bude konec světa. Odpověděla, že pár jedinců z řad svědků Jehovových si myslelo, že by konec mohl nastat v  roce 1975, řekla však, že Společnost Strážná věž nikdy toto datum oficiálně za konec světa neprohlásila.  Jsem zmatena! Jestliže Společnost Strážná věž nikdy neprohlásila rok 1975 za datum pro konec světa, proč na vaší webové stránce říká Anne Marie že Společnost tak učinila ve své publikaci z roku 1966 s názvem Věčný život ve svobodě Božích synů? Mohla bych se nějak dostat k dokumentům, o nichž ve svém příběhu Anne Marie hovoří?“

Anne MarieODPOVĚĎ OD ANNE MARIE:

Milá přítelkyně,

dnes mnoho svědků Jehovových popírá, že by někdy falešně prorokovali o roce 1975.  Činí tak, protože jsou tomu vyučováni svými vůdci. Jestliže ta, s níž studujete Bibli, nebyla v organizaci v době, kdy se tomuto proroctví věřilo, 1.  nemůže vědět, co se tenkrát odehrávalo, ani jak v těch dnech věřili svědkové Jehovovi této předpovědi. Já však VÍM, co se stalo, protože jsem to zažila na vlastní kůži.

V létě roku 1966 jsem byla na oblastním sjezdu svědků Jehovových s názvem „Boží synové svobody,“ kde se velmi mocně hovořilo o „čase konce.“ Dobře si pamatuji tu sobotu, kdy zveřejnili svou knihu Věčný život ve svobodě Božích synů. Mezi účastníky sjezdu panovalo velké vzrušení. Zveřejnění této knihy bylo úžasným zesílením vzrušujícího proslovu, který tomu předcházel a prakticky tvrdil, že jsme „na prahu nového světa.”

Tento projev připustil, že v minulosti Společnost mnohokrát prorokovala o příchodu Boží Armageddonské bitvy, kdy, jak věří svědkové Jehovovi, skončí světové vlády, a která předznamená Boží tisícileté království pod vládou Ježíše Krista. Řečník objasnil, že důvodem, proč všechna jejich předchozí data selhala, bylo, že nebyla řádně založena na biblické chronologii.

Řečník hovořil s autoritou, že by měl Armageddon bezpochyby přijít „ne později než na podzim roku 1975“; že ačkoli se Strážná věž v minulosti mýlila, „tentokrát je to správně!” Ten bratr o tom mluvil přesvědčivě! Vysvětlil, že tato nová kniha jasně ukáže, že nová tvrzení Společnosti Strážná věž byla ověřena biblickou chronologií uvedenou v pětistránkové tabulce v první kapitole této knihy.

Když to řečník oznámil, v hledišti zavládlo veliké vzrušení; všichni byli velmi nadšeni! O přestávce byli bratři a sestry z řad svědků Jehovových namačkáni jako sardinky před výdejním pultem a s dychtivostí si kupovali výtisky této knihy, a jakmile je získali, rychle utvořili malé skupinky a nadšeně očekávali, co ukazuje chronologická tabulka.

Ta tabulka byla výmluvná, protože metodicky nastínila šest tisíc let lidských dějin, které začínaly stvořením Adama v roce 4026 př. n. l. Tabulka jasně tvrdila, že konec tohoto období šesti tisíc let lidské existence se má dovršit na podzim roku 1975, jak názorně ukazuje níže uvedená citace z této knihy:

„Podle spolehlivé biblické chronologie skončí šest tisíc let od stvoření člověka v roce 1975sedmé období tisícileté lidské historie začne na podzim roku 1975 n.l.“ —Věčný život ve svobodě Božích synů, 1966, str. 29 (Zobrazit PDF v angličtině)

Proč bylo dovršení 6 000 let lidských dějin pro svědky Jehovovy podstatné?

Strážná věž učila, že každý den stvořitelského týdne trval sedm tisíc let. Jelikož Bible objasňuje, že každý stvořitelský den měl začátek a konec, kromě sedmého dne, dne Božího odpočinku, a Bible nikde neříká, že by tento den někdy skončil, Společnost Strážná věž došla k závěru, že se lidstvo rychle blíží ke konci 6 000 let své existence. Strážná věž rozhodla, že konec tohoto posledního období je jistě předznamenáním Armageddonské bitvy. Mysleli si, že by bylo vhodné, aby v těchto posledních 1 000 letech šestého Stvořitelského dne lidské historie začala Kristova vláda. A tak biblická chronologie Strážné věže potom došla k závěru, že Armageddon NEMŮŽE přijít později než na samém konci 6 000 let lidských dějin.

Vzhledem k tomu, že Bůh dokončil stvoření člověka šestý den a sedmý den „odpočinul od všeho svého díla, jež dělal…“ (1. Mojžíšova 2:2-3), Strážná věž si myslela, že Jehova pravděpodobně vykoná svou „odplatu ničemným“ (tj. Armageddonskou bitvu) nejpozději na podzim roku 1975.  V souladu s tímto porozuměním kniha vysvětlila:

„Jak by bylo vhodné, kdyby Jehova Bůh přišel v sedmém období tisícileté periody sabatního odpočinku a osvobození, velkého sabatního Jubilea, aby vyhlásil svobodu po celé zemi všem jejím obyvatelům!… neboť pamatujte, že lidstvo má ještě před sebou to, o čem hovoří poslední kniha Svaté Bible jako o vládě Ježíše Krista nad zemí po tisíc let, tisícileté Kristově vládě. Prorocky Ježíš Kristus… o sobě řekl: ‘Syn člověka je totiž Pánem sabatu.’ (Matouš 12:8) To nebyla pouhá náhoda… neboť vláda Ježíše Krista, ‘Pána sabatu,’ bude probíhat zároveň se sedmým tisíciletím lidské existence.“  (Zobrazit PDF v angličtině)

Kdokoli pochyboval o této „pravdě,“ byl považován za „slabého“ či „nevěrného,“ za někoho, kdo nechce „sloužit rameno vedle ramena“ s bratry a sestrami v organizaci, a nebo ještě hůře, za „odpadlíka.“ Starší z řad svědků Jehovových (ti, kteří byli „v pravdě“ v letech, kdy Společnost Strážná věž poskytovala jiná „proroctví o Armageddonu“) se chopili této předpovědi o roce 1975 v naději, že zaslíbení Jehovy Boha budou konečně naplněna.

Společnost Strážná věž publikovala jeden článek za druhým, v nichž vzbuzovala očekávání svědků Jehovových směřující k datu 1975. Mezi nimi bylo i toto dogmatické prohlášení z roku 1969 nacházející se v článku Strážné věže nazvaném „Přiblížil se tisíciletý mír:“Přiblížil se tisíciletý míro (Zobrazit PDF v angličtině):”

„…šest tisíciletí lidského života na zemi patrně skončí vprostřed sedmého. Tudíž sedmé tisíciletí od stvoření člověka Jehovou Bohem by začalo během kratší doby než je deset let…. Aby se stal Pán Ježíš Kristus ‘Pánem sabatu,’ jeho tisíciletá vláda by musela být sedmou v řadě tisíciletých období neboli tisíciletí…. Nebyl by potom konec šestého tisíciletí lopoty lidí zotročených Satanem Ďáblem vhodným časem, aby Jehova Bůh zahájil Sabatní tisíciletí pro všechno své lidské stvoření? Vskutku ano! A jeho Král Ježíš Kristus bude Pánem tohoto Sabatu.“—Strážná věž, 15. října 1969, str. 622-623   (Zobrazit PDF v angličtině)

A jak rostlo očekávání ohledně roku 1975, Společnost Strážná věž otiskla článek s názvem „Proč se těšíš na rok 1975? (Zobrazit PDF v angličtině)” Přestože tento článek pokračoval v ujišťování, že Armageddon je již za rohem,  byl ve svých prohlášeních ohledně roku 1975 opatrnější.  Vysvětloval, že chronologie Společnosti Strážná věž „je přiměřeně přesná,“ připustil však, že „není neomylná.“  Potom naznačili, že jejich výpočty mohou být chybné, co se týče „týdnů či měsíců, nikoli let.“

„Co všechny ty řeči o roce 1975? …Jejich zájem vzbuzuje víra, že rok 1975 označí konec 6 000 let lidské historie od stvoření Adama. Máme z tohoto pozorování usoudit, že Armageddonskou bitvu budeme mít za sebou do podzimu roku 1975 a že potom začne dlouho vyhlížená tisíciletá Kristova vláda? Je to možné, čekáme však, že uvidíme, jak úzce souvisí sedmé tisíciletí lidské existence se sabatní tisíciletou Kristovou vládou. Jestliže tato dvě období probíhají v souladu s kalendářním rokem, nebude to pouhá náhoda, ale nastane to podle Jehovových milujících a příhodných záměrů. Avšak naše chronologie, která je opodstatněně přesná (připouštíme však, že není neomylná), přinejlepším ukazuje na podzim roku 1975 jako na konec 6 000 let Jehovova sedmého stvořitelského ‘dne.’ Proč to není přesné? Protože Adam žil po svém stvoření nějakou dobu v ‘šestém dni,’ a tuto neznámou délku času bychom potřebovali odečíst od Adamových 930 let, abychom určili, kdy skončilo šesté období sedmi tisíců let, neboli ‘den’ a jak dlouho žil Adam v ‘sedmém dni.’ A přece konec tohoto šestého stvořitelského ‘dne’ by mohl nastat v témže Gregoriánském kalendářním roce Adamova stvoření. To může obnášet rozdíl pouze týdnů či měsíců, nikoli let.“—Strážná věž, 15. srpna 1968, str. 494, 499  (Zobrazit PDF v angličtině).

Navzdory opatrným prohlášením Společnosti Strážná věž v tomto článku, její závěrečný výrok, že chyba ve výpočtu může činit pouze „rozdíl“ „týdnů či měsíců, nikoli let,“ opět utvrdil svědky Jehovovy v dychtivém očekávání. Proslovy z pódia při shromážděních v sálech Království a zvláště na sjezdech svědků Jehovových neustále zdůrazňovaly naléhavost „být připraven“ na Armageddon a „nepolevovat v bdělosti!“

Jak probíhaly následující roky, organizace Strážná věž neustále zdůrazňovala naléhavost konat více pro Království v „kazatelské službě.“ Říkali nám, že spasení lidstva je „naší odpovědností,“ a nebylo to bráno na lehkou váhu! Narůstal tlak „konat více!,“ abychom prokázali svou loajalitu a věrnost.

S blížícím se rokem 1975 začalo mnoho svědků Jehovových opouštět svá zaměstnání (a vzdávat se své penze), aby věnovali více času službě dveře-ode-dveří. Mnozí prodali své domovy a podniky, vyinkasovali peníze z životních pojistek, odmítli vysokoškolské vzdělání pro sebe i své děti a dokonce v očekávání „konce“ odložili i léčení, které nebylo naléhavé. Společnost Strážná věž všechny tyto skutky ocenila a  chválila řadové členy, kteří tak učinili, jako „dobré příklady,“ hodné následování „věrnými“ svědky Jehovovými.

„Nyní jsou v mnohých školách studijní poradci, kteří povzbuzují k vyššímu vzdělání po skončení střední školy, a snaze o kariéru s budoucností v tomto systému věcí. Nenechte se jimi ovlivnit. Nedovolte jim, aby vám ‘vymyli mozek’ Ďáblovou propagandou úspěchu… Tomuto světu zbývá velmi málo času!… Dejte si za cíl stát se průkopníky, celodobými služebníky, případně služebníky v Bételu či misionáři.“ —Strážná věž, 15. března 1969, str. 171

„Proto vy, mladí, nikdy neusilujte o kariéru, kterou nabízí tento systém. Studujete-li střední školu a uvažujete-li o vysokoškolském vzdělání, bude vám trvat přinejmenším o čtyři, možná i šest nebo osm let déle, než dostudujete a začnete kariéru. Kde však bude do té doby tento systém věcí? Bude na cestě ke svému konci, pokud konec ještě nepřijde!“Probuďte se!, 22. května 1969, str. 15

Ano, konec tohoto systému je velmi blízko! Není to důvodem pro zvýšení naší činnosti?… Slyšíme zprávy o bratřích, kteří prodávají své domovy a svůj majetek a plánují dožít zbytek svých dnů v tomto starém systému jako průkopníci. Jistě je to pěkný způsob, jak strávit tento zbývající krátký čas před koncem bezbožného světa.“—Služba Království, květen 1974, str. 3 (Zobrazit PDF v angličtině)

Víra v rok 1975 byla v našem myšlení velmi hluboce zakořeněna; neustále se o tom mluvilo, až do té míry, že se to stalo téměř předmětem každodenního rozhovoru. Byli jsme vzrušeni, ale přece jen znepokojeni. Ačkoli by to nikdo nepřipustil, měli jsme strach! Nedokážete si představit, kolikrát se z pódia ozvala řeč začínající slovy: „No, Bratři! Již jen… měsíců do roku 1975!“ Potom, jak se doba krátila, se z toho stávalo: „No, Bratři! Již jen… týdnů do roku 1975!“ A když rok 1975 konečně přišel, nedokážete si představit to vzrušení, které se šířilo!

Než přišel rok 1976, bylo všem jasné, že „proroctví o Armageddonu „Společnosti Strážná věž opět nevyšlo. Mnozí začali „reptat“ a „stěžovat si,“ až byla Společnost Strážná věž nucena na tuto záležitost odpovědět. Když to konečně udělali, byli jsme ohromeni a šokováni tím, co řekli.  Řadoví členové svědků Jehovových byli prakticky seřváni! Byli jsme obviněni z toho, že to byla naše chyba, že Armageddon nepřišel! Pamatuji si, jak prezident Strážné věže, Fred Franz, řval na obecenstvo složené ze svědků Jehovových a řekl: „Víte, proč Armageddon nepřišel? Protože jste CHTĚLI, ABY PŘIŠEL!“

Potom začala Společnost Strážná věž v proslovech i v literatuře za své falešné proroctví obviňovat řadové členy svědků Jehovových. Říkala, že jsme si vyložili rok 1975 jinak, než jak Společnost prohlašovala, a že to je příčinou našeho zklamání. Dále řekli, že ti, kdo se upnuli k „určitému datu,“ nenásledovali Ježíšovu radu:

„…někteří, již sloužili Bohu, si naplánovali život podle mylného názoru na to, co se mělo stát v určitém datu či roce. Nejspíš proto odsunuli anebo zanedbali věci, které by jinak učinili. Oni však nepochopili biblická varování ohledně konce tohoto systému věcí a mysleli si, že biblická chronologie ukazuje na konkrétní datum… Říkal Ježíš, že bychom měli přizpůsobit své finanční a světské záležitosti tak, aby nám naše zdroje vystačily k určitému datu, o němž si myslíme, že označuje konec?… Takové myšlení Ježíš nedoporučoval.“ —Strážná věž, 15. července 1976, str. 440  (Zobrazit PDF v angličtině)

Cože? Nechválila snad Společnost Strážná věž bratry a sestry, kteří prodali své domovy a podniky, aby mohli vynaložit více času na kazatelské dílo Strážné věže? Neřekla snad Společnost: „Jistě je to pěkný způsob, jak strávit tento zbývající krátký čas před koncem bezbožného světa!“  (Služba Království, květen 1974, str. 3,  Zobrazit PDF v angličtině)?  A najednou nám říkali, že si za své „zklamání“ můžeme sami, protože jsme nevěnovali pozornost Ježíšovým slovům?!!

Touto zrevidovanou historií pomalu „sytili“ davy, aby nějak obešli to, co nám vtloukali do hlavy o roce 1975, a dokázali přesvědčit zbývající svědky Jehovovy, že víra, že Armageddon přijde v roce 1975, pocházela v první řadě pouze z našeho vlastního myšlení — že nás k tomu Společnost Strážná věž nikdy nevedla. Slyšela jsem zprávy o průkopnících, kteří věrně strávili tisíce hodin kázáním o poselství Strážné věže, jak zahazují své tašky s knihami Strážné věže a říkají: „Bylo to moje!“ a odcházejí z organizace Strážná věž. 2.

Když jich tolik odešlo a řeklo, že již nevěří ničemu, co Společnost učí, organizace Strážná věž provedla obrat a použila jejich odchod jako výmluvu, aby ukázala, proč nemohl Armageddon přijít. Řekli, že ta předpověď byla určitým druhem „testu loajality“ a že Jehova „vyčistil dům,“ aby se zbavil všech, o nichž věděl, že nejsou „doopravdy“ jeho lidem, i když nám se jevili jako „dobří.“ Tento manévr fungoval docela dobře a zanechal nás v organizaci! Dokonce i mě! Přiměl nás k pečlivějšímu „dokazování naší loajality“  Jehovovi.

„Ale některé z jejich časových výpočtů a s nimi spojené naděje vedly k případům těžkého zklamání. Po roce 1925 v některých sborech ve Francii a ve Švýcarsku prudce poklesla účast na shromážděních. V roce 1975 opět přišlo zklamání, když se neuskutečnila očekávání ohledně počátku milénia. Někteří z tohoto důvodu z organizace odešli…. Přestože tyto zkoušky vedly k proséváníostatní zůstali pevní. Proč?… ‘Ti, kdo vložili důvěru v Jehovu, zůstali pevní a pokračovali ve své kazatelské činnosti.’“—Svědkové Jehovovi — Hlasatelé Božího Království, Biblická a traktátní společnost Strážná věž, 1993, str. 633 (Zobrazit PDF v angličtině)

Tak jako se dělo s mnoha nevyplněnými předpověďmi Strážné věže a s jejími změnami v učení, o nichž průměrný svědek Jehovův nic neví, pravda o tom, co se skutečně stalo, byla překroucena, aby to vyznělo jinak, a historie Strážné věže byla přepsána. Ti, kdo znají skutečnou pravdu a odešli, jsou účinně umlčeni, neboť jsou „označeni“ autoritami Strážné věže za „bezbožné, zlé, odpadlíky,“ aby ti, co jsou příliš mladí, než aby znali cokoli lepšího, byli uchráněni před pravdou.

„Avšak prorok, který se opováží mluvit v mém jménu slovo, jež jsem mu nepřikázal mluvit, nebo který mluví ve jménu jiných bohů, ten prorok zemře. A v případě, že by sis řekl v srdci: ‘Jak poznáme slovo, které Jehova nemluvil?’ když prorok mluví ve jménu Jehovy a slovo nenastane ani se neuskuteční, je to slovo, které Jehova nemluvil. Prorok je mluvil s opovážlivostí. Nezalekneš se ho.“ —5. Mojžíšova 18:20-22

DALŠÍ INFORMACE VIZ:

bullets SVĚDKOVÉ JEHOVOVI A FALEŠNÉ PROROCTVÍ—20 otázek pro svědky Jehovovy ohledně falešných proroctví Společnosti Strážná věž 

bullets  10 OTÁZEK PRO SVĚDKY JEHOVOVY OHLEDNĚ HISTORIE STRÁŽNÉ VĚŽE

================

1. Mnoho svědků Jehovových vstoupilo do organizace po bombastické propagaci roku 1975; a někteří poté odešli.

2.  Dopady takto zrevidované historie konečně dotlačily Společnost Strážnou věž, aby vytiskla omluvu, v níž převzala částečnou vinu za své prorocké selhání ohledně roku 1975. V článku z roku 1980 Společnost Strážná věž uvedla: „Když vyšla kniha ‚Věčný život ve svobodě Božích synů‘ a v ní poznámky o tom, jak by bylo vhodné, kdyby Kristovo tisícileté panství probíhalo souběžně se sedmým tisíciletím lidské existence, vyvolalo to značnou naději ohledně roku 1975. Tehdy i potom se vyskytovaly výroky zdůrazňující, že je to jen možnost. Nicméně spolu s takovými obezřetnými informacemi byly uveřejňovány také jiné výroky, které naznačovaly, že takové uskutečnění nadějí do onoho roku je spíše pravděpodobné, než jen možné. Litujeme, že tyto pozdější výroky zřejmě zastínily výroky obezřetné a přispěly k tomu, že naděje již vzbuzené se ještě upevnily. ‚Strážná věž‘ z 1. listopadu 1977 poskytla komentář o tom, že není radno upírat svůj zrak k nějakému určitému datu. Je zde řečeno: ‚Jestliže někdo pociťuje zklamání, protože tak nesmýšlel, měl by se nyní soustředit na to, aby tomu přizpůsobil svůj názor a aby pochopil, že Boží slovo neselhalo, nepodvedlo jej a nezpůsobilo mu zklamání, ale že jeho vlastní porozumění bylo založeno na nesprávných předpokladech.‘ Výrazem ‚někdo‘ jsou ve ‚Strážné věži‘ zahrnuti všichni ze svědků Jehovových, kteří byli zklamáni, tedy včetně osob, které mají co dělat s publikováním informací, jež přispěly k upevnění nadějí zaměřených na ono datum.“ —The Strážná věž, 1. února 1981, str. 8, Zobrazit PDF v angličtině (kurzíva v originále)

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina