Svědkové Jehovovi a zázraky uzdravování

Resurrection of Jesus

ČEMU VĚŘÍ SVĚDKOVÉ JEHOVOVI OHLEDNĚ FYZICKÉHO UZDRAVENÍ?

„Moje sestra, kterou zřídka navštěvuji, je přes 35 let svědkem Jehovovým. Minulý týden jsem byla na návštěvě u jiné sestry a tato sestra se tam, k mému velkému údivu a k mé velké radosti, ukázala. Při rozhovoru s asi deseti členy naší rodiny jsem řekla něco o tom, jak jsem byla uzdravena z roztroušené sklerózy, bylo to ale přijato nevraživým pohledem mé sestry, která je svědkem Jehovovým. Moje církevní rodina, můj manžel a já jsme se za mé uzdravení dlouho modlili. Denně jsem si dávala injekce, abych si držela symptomy od těla, dokud mě Bůh zázračně neuzdravil. Přestala jsem si dávat injekce, a nejenže každodenní symptomy zmizely, ale navrátily se mi i mé fyzické schopnosti, o které mne nemoc okradla. Nyní mám chuť a čich, má krátkodobá paměť se zlepšuje a mohu ujít úsek delší než deset stop (tři metry – pozn. překl.), aniž bych si musela sednout a odpočinout. Proč má sestra tak reagovala, když slyšela o mém uzdravení? Někdo mi řekl, že svědkové věří, že je uzdravení od Satana. Je to pravda? Zabývala se někdy Strážná věž touto otázkou? Z Bible mám spoustu textů o uzdravování, ale čemu jsou vyučováni oni?“

NAŠE ODPOVĚĎ:

Milá přítelkyně,

To, co jsi slyšela o svědcích Jehovových, je pravda. Nevěří, že Bůh dnes uzdravuje, a tak, když je někdo uzdraven, přičítají toto uzdravení Satanovi. Svědkové Jehovovi věří, že Satan udělá cokoli, aby lidé neodešli z jeho uspořádání. Vzhledem k tomu, že na každého, kdo není v organizaci Strážná věž, je pohlíženo, že je v „Satanově uspořádání,“ tvoje sestra věří, že tě Satan uzdravil, aby tě podvedl, a ty jsi tak zůstala pod jeho vlivem. Proto také na tebe tak hleděla, když ses sdílela se svým příběhem. Svědkové Jehovovi se natolik zabývají uzdravováním, které se dnes děje, že jsou výslovně nabádáni Strážnou věží, aby se za uzdravení nemodlili, jak si přečteš v níže ocitovaném článku Strážné věže z 1. března 2000:

„Bůh slibuje, že během Tisíciletého panování, kdy bude jeho Syn vládnout nad zemí, uzdraví lidstvo ze všech tělesných, duševních i citových onemocnění. (Zjevení 20:1–3; 21:3–5) Upřímní křesťané na tuto slíbenou budoucnost dychtivě čekají a plně přitom důvěřují, že Bůh má moc to vše uskutečnit. V dnešní době sice takové zázračné uzdravení nečekají, ale modlí se k Bohu o útěchu a posilu, aby mohli těžké okolnosti snášet. (Žalm 55:22) Jestliže onemocní, mohou se také modlit k Bohu o vedení, když jde o to, aby v rámci svých ekonomických možností získali co nejlepší lékařské ošetření.

V některých náboženstvích jsou nemocní lidé povzbuzováni, aby se modlili o uzdravení již v dnešní době, a poukazuje se při tom na případy, kdy zázračné uzdravení provedl Ježíš a jeho apoštolové. Takové zázraky však byly provedeny ze zvláštního důvodu. Sloužily jako důkaz toho, že Ježíš Kristus byl skutečným Mesiášem, a toho, že Bůh přenesl svou přízeň ze židovského národa na nově vzniklý křesťanský sbor. V tehdejší době byly zázračné dary nutné k tomu, aby byla posílena víra nově založeného křesťanského sboru. Křesťanský sbor byl ve svém dětském věku, ale jakmile se takříkajíc postavil na vlastní nohy a dosáhl zralosti, zázračné dary byly ‚odstraněny‘. (1. Korinťanům 13:8, 11)

V dnešní kritické době Jehova Bůh poskytuje svým ctitelům vedení v daleko důležitější činnosti, při které jde o uzdravování duchovní…Toto duchovní uzdravování kajícných hříšníků se provádí kázáním dobré zprávy o Božím Království.(Matouš 24:14) — Strážná věž, 1. března 2000, str. 4

Jak vidíš ve výše uvedeném článku, Strážná věž odmítá myšlenku, že dnes Bůh lidi fyzicky uzdravuje, na základě 1. Korinťanům 13:8, 11.  Prověřme tento biblický úsek:

„Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.“— 1. Korinťanům 13:8-12

Nejprve si všimni, že v tomto úseku není nikde ani zmínka o zázracích. Nikdo by neměl trvat na tom, že jen kvůli tomu, že některé dary budou překonány, všechny dary ustanou. Navíc se v úseku uvádí, že konkrétně dary „proroctví“ a „poznání“ budou překonány, a zároveň, že „jazyky“ ustanou. A přece je Strážná věž první, kdo připouští, že jak „poznání“ tak „proroctví“ jsou dnes důležité. Jinými slovy, proč má Strážná věž celosvětovou službu kázání dveře ode dveří? Proč by publikovala knihy jako v roce 1995 Poznání, které vede k věčnému životu nebo v roce 1999 Věnujte pozornost Danielovu proroctví!, kdyby skutečně věřila, že dary „proroctví“ a „poznání“ ustaly, když se křesťanský sbor „postavil na vlastní nohy a stal se dospělým?“

A tak, o čem tento úsek pojednává? V tomto úseku se prohlašuje, že až „přijde plnost,“ „částečné“ bude překonáno. Věříme, že tato „plnost“ se vztahuje k novému nebi a nové zemi, které Bůh zřídí.  (2. Petr 3:13) Jedině pak ustane „proroctví,“ protože bude zcela naplněno. Jedině pak ustane „poznání,“ protože Židům 8:10-11 říká, že až bude naplněna Nová smlouva, „pak už nebude učit druh druha a bratr bratra nebude vybízet: ‘Poznej Pána,’ protože mě budou znát všichni, od nejmenšího až do největšího.“  Bůh „vloží“ své „zákony do jejich mysli“ a „napíše jim je na srdce.“ Tudíž z tohoto hlediska nebude potřeba darů „poznání“ ani vyučování prostřednictvím kazatelské práce dveře ode dveří.

Další odkaz, který ti může pomoci v pochopení názoru svědků Jehovových na uzdravování, je kniha, kterou napsal bývalý svědek Jehovův, Charles Trombley.  Charles opustil Strážnou věž, když Bůh zázračně uzdravil jeho dceru, a jeho kniha je úžasným svědectvím o tom, jak se to stalo. Ta kniha má název Vykopnut z Království, Charles Trombley.  I když nemůžeme tuto knihu zcela doporučit kvůli tomu, že obsahuje doktríny, které nejsou zcela biblické, je to pěkný příběh o tom, jak Bůh zachránil rodinu ze sevření Strážné věže prostřednictvím zázračného uzdravení. Pro náročnějšího křesťana může být tato kniha opravdovou inspirací a povzbuzením.

DALŠÍ INFORMACE VIZ

bullets MOJE TETA, KTERÁ JE SVĚDKEM JEHOVOVÝM, BOJUJE S RAKOVINOU A MÁ HROZNÝ STRACH. JAK JÍ MOHU POMOCI?

 

 

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina