Pohled svědků Jehovových na transsexuály, homosexuály a lesbičky

Rainbow Flag

.:JAK SVĚDKOVÉ JEHOVOVI POHLÍŽEJÍ NA TRANSSEXUÁLY, HOMOSEXUÁLY A LESBIČKY?

„Zdravím, mám stručný dotaz. Rád bych věděl, co si svědkové Jehovovi myslí o někom, kdo je transsexuálem? Zavrhují ho stejně jako homosexuály a lesbičky?”

NAŠE ODPOVĚĎ:

Milý příteli,

Ačkoli je tvoje otázka stručná, není jednoduché na ni odpovědět. Ať už jsi sám transsexuálem, nebo se ptáš kvůli svému příteli, problematika tohoto předmětu je komplikovaná. Svědkové Jehovovi pohlížejí na transsexuála jako na homosexuála. A tak přesto, že si změní pohlaví, nebude transsexuál přijat do organizace Strážná věž o nic víc, než homosexuál či lesbička, protože pohlížejí na transsexuála tak, s jakým pohlavím se narodil. Pro zdůvodnění svého postoje se svědkové Jehovovi odvolávají na biblické zavržení této praktiky v Římanům 1:24-27:

„A proto je Bůh vydal v žádostech jejich srdce nečistotě, aby navzájem zneuctívali svá těla, ty, kteří zaměnili Boží pravdu za lež… Bůh je vydal hanebným vášním; neboť i jejich  ženy zaměnili přirozené obcování za to, které je proti přirozenosti. A podobně i muži  opustili přirozené obcování se ženou a ve své touze se rozpálili k sobě navzájem, takže muži páchají nestydatost s muži a sami na sobě dostávají nutnou odplatu za ten svůj blud.“—Nová Bible kralická

Pokud nějaký svědek Jehovův bojuje s těmito pocity, jediná „pomoc,“ které se mu dostane od starších svědků Jehovových, je, aby „četl Bibli a publikace Strážné věže“ a aby „se modlil k Jehovovi“ o sílu tyto pocity překonat. Prostě nemají odborné znalosti, jichž je zapotřebí, aby pomohli někomu, kdo bojuje s pocity homosexuála.

Často ve skupinách, které se striktně drží pravidel, jako jsou svědkové Jehovovi, pociťuje homosexuál nebo transsexuál pocity odsouzení k životu v beznadějném odmítnutí, nejen od pobožných přátel a členů rodiny, ale také od samotného Boha Jehovy. Ačkoli je v Písmu jasně uvedeno, že Bůh určil, aby sexuální orientace zůstala v mezích manželství jednoho muže a jedné ženy, homosexuální či lesbický vztah není Bohem o nic více zavrhován než heterosexuální vztah, který je mimo manželský svazek.  Obojí chování porušuje Boží pravidla a musí být přikryto Kristovou krví předtím, než může dojít k odpuštění a k uzdravení.

Naše služba je službou naděje pro KAŽDÉHO, kdo hledá pomoc, aby mohl sloužit Jehovovi mimo organizaci Strážná věž.  Zdůrazňujeme, že vztah s Jehovou nezávisí na lidské schopnosti zachovávat řadu pravidel, aby měl člověk Boží schválení, nýbrž spíše závisí na víře ve smrt a vzkříšení Ježíše Krista, který zemřel, aby zaplatil za všechna naše selhání.  Ježíš miluje KAŽDÉHO včetně homosexuálů, lesbiček, transvestitů a transsexuálů. Je velkým léčitelem (Skutky 9:34), který nabízí osvobození od pout hříchu a od nepřirozených sexuálních pocitů, budeme-li ho hledat, aby očistil, odpustil a obrátil naše životy k moci svého Ducha svatého, který uzdraví citové i fyzické bolesti naší minulosti (Římanům 6:20-23).

Jelikož je naše služba založená na Bibli, pohlížíme na otázku homosexuality prakticky stejně jako svědkové Jehovovi, totiž že je hříchem, který Bible zavrhuje, ale připouštíme, že homosexuální a lesbické sklony pramení z různých vývojových problémů, které se vztahují k zážitkům kognitivním, ovlivněnými prostředím a dětstvím, které utvářejí během života sexuální identitu.

Ačkoli mnohé výzkumy hledají genetickou či hormonální spojitost s homosexuální orientací, nezjistilo se nic, co by vědcům dovolilo určit homosexuální gen. Tudíž věříme, že homosexuál je obětí jiných faktorů, které se vztahují k fyzickým a citovým zkušenostem z dětství a z formujících teenagerovských let. Dopad, jaký mohou mít tyto zkušenosti na jednotlivce, kteří bojují se sklony k homosexualitě, je často zbavuje schopnosti „změnit“ tyto pocity podle sebe. Jediné skutečné osvobození, které vidíme v naší službě, přichází z nadpřirozeného zásahu duchovního setkání s uzdravující Kristovou milostí a z milující podpory erudovaných biblických poradců a přátel, kteří pomáhají druhým naučit se odpustit svou minulost a nechat ji odejít.

I když se naše služba nezaměřuje na komplikované otázky, které se vztahují k homosexualitě, máme na svých webových stránkách svědectví od bývalého svědka Jehovova, který byl osvobozen od homosexuálního života po 15 letech homosexuálních vztahů s více než 100 muži. Jeho vášeň k homosexuálnímu sexu pohltila všechno, a došlo to až tak daleko, že dokonce uvažoval o své pohlavní přeměně na ženu, ale veškeré homosexuální vztahy světa nemohly vyplnit prázdnou mezeru pro lásku, kterou v něm vytvořilo jeho zničené dětství. S pocity prázdnoty a beznaděje se obrátil k Ježíši Kristu. Jeho odpouštějící moc ho uzdravila z homosexuality a dnes je jeho svědectví mocným svědkem moci evangelia Ježíše Krista, která mění život!

„Cožpak nevíte, že nespravedliví nebudou dědici Božího království? Nemylte se! Smilníci ani modláři, cizoložníci, zženštilí, ani homosexuálové, zloději ani lakomci, opilci, utrhači ani rváči nebudou dědici Božího království. A takoví jste někteří byli, ale jste omyti, nadto posvěceni, ano, ospravedlněni jménem Pána Ježíše a Duchem našeho Boha.“
—1. Korintským 6:9-11, Nová Bible kralická

 DALŠÍ INFORMACE VIZ

bullets KEVINŮV PŘÍBĚH OPUŠTĚNÍ SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH A HOMOSEXUALITY

bullets JESTLIŽE JEHOVA NENÁVIDÍ HOMOSEXUÁLY, PROČ MĚ TAK STVOŘIL?

 

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina