6. OTÁZKA: Jak můžeš nalézt pravé náboženství?

 

Nakolik je opodstatněný test Strážné věže pro hledání „jediného“ pravého náboženství? Splňují jedině svědkové Jehovovi kritéria Strážné věže pro ty, kdo jsou „v pravdě“?1.  Jaký test poskytuje Bible pro určení „pravdy“? 

CINDY:    Karen, nepozastavuješ ses někdy nad tím, že tolik náboženství o sobě tvrdí, že jsou křesťanská?  Věříš, že se všechna náboženství líbí Bohu, nebo že se mu líbí jen jedno? Co si myslíš o pravém náboženství?

 

KAREN: No, Cindy, když přemýšlím o světových náboženstvích, myslím na Ježíšova slova u Jana 14:6, kde řekl: „Jsem cesta a pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne.“ Ježíš řekl, že musíme přijít k němu, abychom se dostali k Otci. A tak věřím, že všechna náboženství, která učí, že člověk může přijít k Bohu Jehovovi, aniž by nejprve přišel k Ježíši, jsou falešná a vedou lidi na scestí.

 

CINDY:    Správně, Karen. Zrovna tak, jak to dneska budeme studovat v té brožuře od Strážné věže Co od nás Bůh vyžaduje? „Ježíš zavedl jedno pravé křesťanské náboženství. I dnes tedy musí existovat pouze jeden sbor neboli jedna skupina pravých ctitelů Jehovy Boha.“2.  Chtěla bys zjistit, jak můžeš být v pravdě tak, že najdeš pravé náboženství?

 

KAREN: Jo, Cindy, chci.

 

CINDY:    To je bezva, Karen.  U Jana 13:34-35 Ježíš řekl, že jeho praví učedníci se navzájem milují. „Nejvýznačnějším znakem pravých křesťanů je to, že mají mezi sebou opravdovou lásku…Ani se neučí nenávidět lidi z jiných zemí…Neúčastní se válek…Dalším znakem pravého náboženství je to, že jeho členové mají hlubokou úctu k Bibli…Boží slovo považují za důležitější než lidské názory a zvyky.“3.  Protože se drží Bible, nepřijímají lidské názory, jako je učení o Trojici a pekle; ani se neúčastní pohanských zvyků, jako jsou Vánoce a Velikonoce. „Pravé náboženství musí také mít v úctě Boží jméno…Kteří lidé ve vašem okolí mluví s druhými o Božím jménu?“4.

KAREN: Cindy, znáš náboženskou skupinu „Assemblies of Yahweh“ v Bethelu v Pennsylvanii?  Encyklopedie amerických náboženství říká, že „Assemblies učí, že je nezbytné, aby věřící vyznávali Boží jména Yahweh a Yahshua.“ Pro tuto skupinu je zvěstování Božího jména natolik důležité, že „ Assemblies…vydávají svou vlastní verzi svatých Písem.“5.

CINDY:    To je zajímavé, Karen, a má ta skupina falešné učení o Trojici a dovoluje svým členům chodit do války?

 

KAREN: No to ne, Cindy.  Encyklopedie amerických náboženství říká, že Assemblies of Yahweh „zastává názor proti Trojici“ a „je kladen důraz na nenásilí a na odepření účasti ve válce.”6.

CINDY:    Jéje! To jsem nevěděla, Karen.

KAREN: Cindy, to není jediné náboženství, které vyzdvihuje Boží jméno. Hodně dalších náboženství jako the Assemblies of the Called out Ones of Ya, House of Yahweh, a the Assembly of YHWHHoshua hlásá Boží jméno.7.  Ve skutečnosti je Boží jméno pro lidi v těchto skupinách natolik důležité, že si tato náboženství více zakládají na Božím jméně než svědkové Jehovovi! Například prohlašují, že každý člověk v Assembly of YHWHHoshua je povinen věřit, že „Pravé zjevené jméno Všemocného je YHWH.…To je dost jasné…že jeho JMÉNO nemá být měněno. V překladu Krále Jakuba (KJV) a v dalších verzích Bible překladatelé Boží jméno chybně překládají. Místo YHWH uvádějí slovo ‘PÁN’; a ‘BŮH’.…V jejich dřívějších jazycích titul ‘PÁN’ znamená ‘BAAL’, což je nejvyšší modla pohanského Babylóna. ‘ADONIS’, ‘ADONAI’, či ‘ADON’ jsou féničtí a řečtí bůžci krásy, od nichž pochází jméno ‘JEHOVA’.…”8.  Cindy, uvědomuješ si, že když svědek používá ve svém náboženství jméno „Jehova,“  bude zavržen kvůli používání chybné výslovnosti Božího jména, výslovnosti, která pochází z řeckého a fénického falešného náboženství? Svědkové Jehovovi vyvyšují Boží jméno, které bylo odvozeno z falešného náboženství. Jak tedy může být náboženství svědků Jehovových jediným pravým náboženstvím, když jsou jiné skupiny mnohem pečlivější, pokud jde o Boží jméno?

CINDY:    To nevím, Karen.  A slaví tyhle skupiny pohanské svátky, jako jsou Vánoce a Velikonoce?

KAREN: Ale ne, Cindy, většina z nich to neslaví.  Co se týče the House of Yahweh, Encyklopedie amerických náboženství poznamenala, že „svátky jako Vánoce, Velikonoce, Halloween…jsou zavrhovány jako pohanské a nebiblické. Yahshua se narodil na jaře (kolem svátku Pasah), a ne v prosinci.”9.  Cindy, nenapsala by snad totéž Společnost Strážná věž? Jelikož tyhle skupiny věří stejným věcem, jako svědkové Jehovovi, pokud jde o války, svátky a Boží jméno, znamená to snad, že jsou „v pravdě“?

CINDY:    No, nevím, Karen, a kážou o Království? „Praví křesťané musí kázat o Božím Království.…že jedině Boží Království zavede na této zemi skutečný mír a bezpečnost.”10.  Kážou ty skupiny, o kterých mluvíš, že je Boží Království na zemi jedinou nadějí pro lidstvo?

KAREN:  A to jo, Cindy.  Poslechni si prohlášení o Kristadelfiánech z Nové Schaff-Herzogovy encyklopedie o náboženském poznání. „Kristadelfiáni odmítají Trojici. Věří v jednoho nejvyššího Boha…v Ježíše Krista…který zemřel za přestupky hříšníků…v jeden věčný trest pro bezbožné, ne však ve věčná muka; v peklo, nikoli jako v místo mučení, nýbrž jako v hrob; ve vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých; v naprosté zničení bezbožníků…v druhý Kristův příchod, kdy ustanoví na zemi své království, které bude pro svaté věčně trvajícím domovem,…v tisíciletou Kristovu vládu nad národy na zemi…”11.  Protože Kristadelfiáni a další náboženské skupiny věří ve věčný život na zemi a kážou o Království jako o jediné naději pro lidstvo, znamená to snad, že jsou pravým náboženstvím?

CINDY:    No, Karen, možná, že kážou to samé o Království, ale účastní se organizované kazatelské služby tak, jako to dělají svědkové Jehovovi? Nikdy jsem neviděla, že by chodili dveře ode dveří.

KAREN:  Cindy, existuje hodně způsobů, jak kázat poselství o Království dveře ode dveří, které nevyžadují, aby se v nějakém městě klepalo na dveře. Například hodně náboženských skupin hlásá své poselství dveře ode dveří prostřednictvím rozhlasového vysílání a rozdáváním traktátů na veřejnosti. Dokonce i apoštol Pavel v 17. kapitole Skutků nesl poselství o Království lidem v Tesalonice, Bereji a Athénách – ne tak, že by klepal v těch městech na dveře – ale kázáním v chrámu a na veřejných prostranstvích. Pokud je služba dveře ode dveří tak, jak ji provádějí svědkové Jehovovi, jediným správným kázáním poselství o Království, máme argumentovat, že apoštol Pavel se neúčastnil kazatelské služby, protože neklepal v těch městech na dveře?

CINDY:    No, to ne.

KAREN:  Takže proč svědkové Jehovovi argumentují, že jiné náboženské skupiny neprovádějí organizovanou kazatelskou službu, a jako důvod uvádějí jen to, že kážou poselství dveře ode dveří jiným způsobem než svědkové Jehovovi?

CINDY:    To je dobrá otázka, Karen.  Ale hodně náboženských skupin se zapojuje do politiky.  Ježíš řekl, že jeho „učedníci nesmějí být částí tohoto ničemného světa…Nevměšují se do politických událostí ani do sociálních rozporů tohoto světa…Rozeznáte ve svém okolí náboženskou skupinu, která má tyto znaky pravého křesťanství?”12.

KAREN:  Cindy, náboženství svědků Jehovových není jediné, které se nevměšuje do politiky. Kristadelfiáni nemají účast „v politice, volbách, ani ve vojenské službě.“ A doktrína Assembly of YHWHHoshua říká, že „Členové assembly of YHWHHoshua mají být odděleni od institucí, tradic, způsobů a světských potěšení…HWHHoshua je náš vládce. …V žádném případě bychom neměli mít podíl na světské dobročinnosti, protože tyto dobročinnosti nejsou pro lidi od YHWH. Tudíž služebník YHWH nemůže volit ani přispívat ani přijímat jakékoli výhody od institucí Spojených Států, jako jsou sociální dávky, zdravotní pojištění, dávky v nezaměstnanosti, apod. …ani nemá dovoleno se stát vládním úředníkem, být v porotě, či sloužit ve vojsku.”13.  Cindy, přijímají svědkové Jehovovi pomoc od vlády nebo nějakou podporu od sociálky, zdravotního pojištění nebo podporu v nezaměstnanosti?

CINDY:    Inu,  Karen, to přijímají.

KAREN:  Jelikož Ježíš řekl, že jeho následovníci mají být odděleni od světa, proč mají svědkové Jehovovi účast na tomhle světském systému, když dostávají pomoc od vládních a sociálních institucí?  Určitě to vypadá, že Assembly of YHWHHoshua jsou daleko více neutrální a nepolitičtí než náboženství svědků Jehovových. Nedokazuje to snad, že svědkové Jehovovi nemohou být jediným pravým náboženstvím? Jak mohou svědkové Jehovovi tvrdit, že jsou těmi jedinými, kteří mají „pravdu,“ když jiné skupiny věří a praktikují přesně totéž?

CINDY:    Jsem na vážkách, Karen, ale pokud svědkové Jehovovi nejsou „v pravdě,“ kdo tedy podle tebe je?

KAREN:  Cindy, všimla sis, že člověk může dělat všechno správně a věřit veškerému správnému učení,14. ale nezná Boha osobně? Navenek se takový člověk může jevit ve svém náboženství dokonale šťastný, ale uvnitř ho trápí nejistota, jestli je v pravdě nebo ne.  Cindy, věřím, že se to děje proto, že Bible zjevuje, že existuje jen jeden test, kterým se dá zjistit, jestli jsme „v Pravdě.“ 2. Korinťanům 13:5 říká: „Sami sebe prověřujte, přesvědčujte se, zda jste sami ve víře. Nepoznáváte sami na sobě, že je ve vás Ježíš Kristus? Pokud ne, pak jste ovšem selhali.“15.

KOMENTÁŘ:

Přátelé, na věčnosti se vás Bůh Jehova zeptá na jediné: „Co jsi dělal s mým Synem Ježíšem?“ Právě jak řekl Ježíš: „Já jsem…pravda a život,“ tak 1 Jan 5:11-12 prohlašuje: „A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je jeho Synu. Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.“16. Přišel jsi k pravdě tak, že jsi požádal Ježíše, aby ti dal svou spravedlnost výměnou za tvůj hřích?

bullets Další kapitola

 

=========

1. V tomto rozhovoru se Karen nesnaží vyvracet falešná učení svědků Jehovových, která utvářejí jejich názor, že jsou jediným „pravým náboženstvím.“ Tento rozhovor má spíše poukázat na to, že „pravda,“ jak ji hlásají svědkové Jehovovi, není jedinečná. A tak protože i jiná náboženství zastávají tatáž kritéria pro „pravdu,“ jako svědkové Jehovovi, nemohou být svědkové Jehovovi „jediným pravým náboženstvím“ a jejich kritéria pro „pravdu“ nyní rozvíjejí debatu.

2. Co od nás Bůh vyžaduje?, 1996, str. 26:1

3. Co od nás Bůh vyžaduje?,str. 26:3-4

4. Co od nás Bůh vyžaduje?,str. 26:5

5. Encyklopedie amerických náboženství, 5. vydání, J. Gordon Melton, 1996, str. 529 (angl..)

6. Encyklopedie amerických náboženství,str. 529 (angl..)

7. Viz Encyklopedie amerických náboženství, str. 528, 531 (angl..); Encyklopedie amerických náboženství: Náboženská kréda,sv. II, (Gale Research Company), str. 398 (angl..)

8. Encyklopedie amerických náboženství: Náboženská kréda,,sv. II,str. 398 (angl.)

9. Encyklopedie amerických náboženství, str. 986 (angl..)

10. Co od nás Bůh vyžaduje? str. 27:6

11. Nová Schaff-Herzogova encyklopedie o náboženském poznání, sv. III, str. 38 (angl.); Viz též  Oxfordský slovník světových náboženství, John Bowker, ed. (Oxford, NY: Oxford University Press, 1997), str. 216 (angl.)

12. Co od nás Bůh vyžaduje?,str. 27:7

13. Encyklopedie amerických náboženství: Náboženská kréda, sv. II, str. 399 (angl..)

14. Když Karen mluví o tom, zda svědkové Jehovovi „věří veškerému správnému učení,“ NEŘÍKÁ, že jsou učení svědků Jehovových biblická, ani že s jejich učením souhlasí křesťané. Spíše poukazuje na to, že nezáleží na tom, čemu člověk věří, že dokonce i když má ve všem pravdu, nedokazuje to, že je „v pravdě.“

15. Bible 21

16. Bible 21

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina