1B. OTÁZKA: Miluj našeho bratra a vyhýbej se naší matce?

 

ccjw-en-adbullets  KŘESŤANSKÉ ROZHOVORY SE SVĚDKY JEHOVOVÝMI
– Biblické odpovědi na otázky svědků Jehovových

(POKRAČOVÁNÍ PŘEDCHOZÍHO ROZHOVORU)

Dvě sestry od svědků Jehovových diskutují o politice Strážné věže ohledně vyhýbání se těm, kdo toto náboženství opouštějí, a o rozdílu mezi nedostatkem projevů lásky mezi oddanými stoupenci Strážné věže v kontrastu s bratrskou láskou mezi křesťanskými následovníky Jehovy, kteří mu slouží mimo tuto organizaci.

JULIE:     Sáro, jak mohl být bratr Anderson tak krutý k sestře Jones?  Jako kdyby nemohla udělat nic správně. Chápu, že ji musel napomenout za nošení nedbalého oblečení na shromáždění, ale takhle ji ztrapnit před celým shromážděním, to si myslím, že bylo naprosto nevhodné. Nechápu, proč Jehova dovoluje starším, kteří mají nedostatek bratrské lásky, aby byli v takovém vedoucím postavení.

SÁRA:      Já vím, Julie, ale nesmíš obviňovat Boha Jehovu ze chyby, které vidíme mezi bratry. Ve svůj čas svou organizaci očistí. Musíš jen mít trpělivost.

JULIE:     Ale, Sáro, neznepokojuje tě takové pokrytectví? Jak můžeme ukazovat na křesťanstvo a mluvit o tom, jak jsou tak unáhleně kritičtí a navzájem se odsuzující, když my našim bratrům v organizaci děláme totéž?  Neříká snad Bible, že svět pozná, že jsme křesťané, podle naší vzájemné lásky?

SÁRA:      Jistě. . .

JULIE:     Bratr Anderson má všechno, jen ne lásku. Pamatuješ se, jak se choval, když mamka opustila společenství?  Bývala by sis myslela, že proklela Jehovu Boha.

SÁRA:      Já vím, Julie, také jsem si užila svoje, ale nesmíme zapomínat, že naše láska k Jehovovi musí být větší než naše láska k pozemské matce. Odmítnutím organizace Strážná věž mamka odmítá pravdu a my se s ní nesmíme stýkat, jinak by Jehova mohl zavrhnout i nás.

JULIE:     Já vím, že si užila svoje s pokrytectvím, které v organizaci viděla, a z nějakého důvodu si myslí, že může sloužit Jehovovi bez Strážné věže. Nerozumím jí, ale  nezdá se mi to jako dobrý důvod k tomu, abychom s ní odmítaly hovořit.

SÁRA:      Jistě, Julie, ale naše věrnost Jehovově organizaci od nás vyžaduje, abychom se s ní již nestýkali. Kdyby tě tehdy s ní viděla sestra Brownová a udala tě bratru Andersonovi, víš, co by udělal.

JULIE:     Já vím, ale neuvědomuješ si, jak pro mě bylo těžké odolat a nepozdravit jí, když jsem ji včera viděla v krámě? Od té doby co byly Joeovi dva roky, jej, své vnouče, neviděla! Jak by po nás mohl milující Bůh vyžadovat, abychom se vyhýbali své mamce?

SÁRA:      Julie, nepamatuješ si snad ten článek Strážné věže o tom, jak se chovat k těm, kdo organizaci opouštějí? V tom článku byla otázka: „Bude dodržování…odnětí pospolitosti vyžadovat, že křesťan nesmí s vyloučenou osobou vůbec promluvit, ani ji například krátce pozdravit”1.  Jako odpověď Společnost uvedla: „…ze zkušenosti dobře víme, že i ten nejkratší pozdrav, například“Nazdar“, může být někomu prvním krokem, z něhož se vyvine rozmluva a později možná i přátelství. Chtěli bychom udělat takový první krok vůči osobě, jíž byla odňata pospolitost?… Křesťané, kteří jsou příbuzní s takovou vyloučenou osobou, jež nebydlí v jejich domácnosti, by tedy měli usilovat o to, aby se vyhýbali zbytečnému styku s vyloučeným. Ba i obchodní jednání by měli omezovat na minimum. ”2.  Tak vidíš, Julie, že Jehova po nás vyžaduje, abychom zachovávali sbor čistý, a ty víš, co to znamená!

JULIE:     Co to znamená!  Vždyť mám milovat bratra Andersona, který pošlapává každého, kdo se odváží jít svou vlastní cestou, ale stejně tak se mám vyhýbat své mamce, která opustila organizaci ze své vlastní vůle, ale která stále miluje Boha Jehovu a nikdy by neudělala nic, aby kohokoli zranila. Ty to nazýváš milováním organizace?  Kde v Bibli stojí, že se máme stranit těch, kdo opouštějí Strážnou věž, protože věří, že mohou Jehovovi sloužit lépe mimo tuto organizaci?

SÁRA:      Julie, neříká snad 2. Jan 10: „Jestliže k vám někdo přichází a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho nikdy do svých domovů ani ho nezdravte.”?3.  Neznamená to snad, že bychom neměli mluvit s nikým, kdo opustil organizaci?

JULIE:     Sáro, podívej se na kontext tohoto verše zde ve  2. Jan.  Tento list je adresován „vyvolené paní a jejím dětem.”4.  V knize od Strážné věže „Celé Písmo je inspirováno Bohem a prospěšné,“ Společnost poznamenává, že „Jiní si zase myslí, že Jan psal některému křesťanskému sboru a mluvil o něm jako o ‚vyvolené paní‘. Snad to udělal, aby zmátl pronásledovatele.“5.  Tak vidíš, Sáro, že tento list byl pravděpodobně napsán pro sbor, který se scházel v domech bratří. Kvůli mnoha falešným učitelům, kteří cestovali od sboru ke sboru, Jan napomínal bratry, aby se uchránili před vstupem těchto falešných učitelů do domu, kde se scházeli, a od podvedení stáda. Neříká to však nic o tom, jak by měl jednat křesťan se sestrou, která chce sloužit Jehovovi mimo organizaci.

SÁRA:      Ale, Julie, neříká snad 2. Tesaloničanům 3:14: „…jestliže však někdo neposlouchá naše slovo prostřednictvím tohoto dopisu, označte si tohoto člověka a přestaňte se s ním stýkat, aby se zastyděl.”?6.

JULIE:     Jistě, Sáro, podívej se ale na následující verš. Verš 15: „A přece ho nepovažujte za nepřítele, ale dále ho napomínejte jako bratra.“7. Mamka neopustila organizaci proto, že by  se nechtěla účastnit Jehovova stolu. Odešla, protože miluje Boha Jehovu a cítí, že sloužit Mu mimo pokryteckou organizaci je tím nejlepším způsobem, jak může zůstat Bohu věrná. Všechny texty z Písma, které jsem o odpadlictví našla, pojednávají o lásce k Bohu Jehovovi – a ne k organizaci!

SÁRA:      Já vím, Julie, ale nepracuje Jehova vždycky prostřednictvím organizace? Nevyžaduje věrnost Bohu Jehovovi věrnost Jeho organizaci?

JULIE:     Tím si nejsem jistá, Sáro. Nebyl prorok Jeremiáš obviněn z nevěrnosti a odpadlictví, když naléhal na své spolubratry, aby opustili „organizaci“ jeho dní, a když jim řekl, že „kdo zůstane v tomto městě, zahyne…Kdo ale vyjde a vzdá se Babyloňanům, ten přežije.”?8.  A co ti učedníci, kteří následovali Ježíše a nezůstali v kněžské organizaci, která, jak byli vyučováni, patřila Jehovovi? Proč se to zdá být podobné lidu, který si zvolil věrnost Jehovovi před věrností organizaci a který dopadl tak, že byl pronásledován organizacemi, jež tvrdily, že zastupují Boha?

 

KOMENTÁŘ:

Přátelé, jsou doby, kdy si člověk musí vybrat mezi věrností organizaci a věrností Bohu. Přesně jak poznamenal Ježíš: „Poznáte je podle jejich ovoce…“9.  A apoštol Jan prohlásil:: „Řekne-li někdo: ‚Miluji Boha‘ a nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo totiž nemiluje svého bratra, kterého viděl, jak může milovat Boha, kterého neviděl?“10.  Žádná organizace nezemřela, aby splatila dluh za náš hřích, ani se žádná organizace nebude za nás přimlouvat před Bohem Jehovou. Kde strávíme věčnost, závisí na našem vztahu k osobě samotného Ježíše, nikoli k organizaci. Jan 8:32, 36 prohlašuje: „a poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí…Jestliže vás tedy Syn vysvobodí, budete opravdu svobodní.“11. Opravdu můžete sloužit Jehovovi bez Strážné věže.

=========

1. Strážná věž 1. června  1982, str. 15
2. Strážná věž 1. června 1982, str. 23, 19
3. Překlad nového světa
4. 2. Jan 10, Překlad nového světa
5. “Celé Písmo je inspirováno Bohem a prospěšné,” 1990, str. 259
6. Překlad nového světa
7. Překlad nového světa
8. Jeremiáš 38:2, Bible 21
9. Matouš 7:16, Nová Bible Kralická
10. 1. Jan 4:20, Nová Bible Kralická
11. Nová Bible Kralická

Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: Španělský Portugalština ( Portugalsko) Angličtina